Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Revize elektrických spotřebičů – proč na pracovišti ano, a v domácnostech nikoliv?

Mgr. Radek Roušar, viceprezident ESČ, jednatel ELKO CZ, s. r. o.
 
V odborných elektrotechnických kruzích se v poslední době velmi často skloňuje pojem provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, především pak souvislosti údajného rozporu, kdy na pracovišti se jejich revize provádět musí a u týchž samých spotřebičů v domácnosti se revize provádět nemusí.
 
Na tuto otázku již mnoho lidí nahlíželo z mnoha názorových úhlů a podávalo mnoho různých vysvětlení. Nicméně otázka, proč na žehličku, kterou používá žena v domácnosti, nepotřebuji revizi, ale naopak, když stejný model žehličky bude stejná žena používat v práci, například v prádelně, tak proč zde již žehlička revizi potřebuje, není otázkou elektrotechnickou, ale otázkou čistě právní.
 
V roce 1989 došlo v naší společnosti k zásadním změnám. Dnes již nepatří všechno všem a vlastně nikomu, ale veškeré věci mají jasného vlastníka, který s věcmi může zákonně nakládat, ale zároveň za ně nese odpovědnost. A právě otázka odpovědnosti je v tomto případě tou hlavní a rozlišující.
 

V domácnosti

Podíváme-li se na věc z hlediska bezpečnosti, je jistě v zájmu obou skupin uživatelů (jak v domácnosti, tak i v podnikatelské sféře), aby používané spotřebiče byly z technického hlediska v pořádku a bezpečné. Ale z hlediska právního, a obzvláště z hlediska právní odpovědnosti, existují zásadní rozdíly. Vlastníkem žehličky v domácnosti je samotný uživatel, popř. osoba blízká, která odpovídá sama sobě za bezpečnost daného spotřebiče. V případě, že dojde v důsledku vadného spotřebiče k jakémukoliv poškození majetku či zdraví, nese odpovědnost za případnou způsobenou škodu sám. Dalším důležitým aspektem pak zde je, že takovéto spotřebiče jsou používány v soukromí vlastníkova bytu, chalupy, rodinného domu … atp. A v současné době a za současného právního chápání a úpravy není prolomení soukromí možné! To je bezesporu správné a tak je to i ze společenského hlediska dobře.
 

Na pracovišti

V případě podnikatelského sektoru je ovšem právní situace zcela jiná. Jakákoliv fyzická či právnická osoba, která chce vyvíjet podnikatelskou činnost na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. V souvislosti s naší otázkou jsou to především zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném změní), zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a mnoho dalších zákonů.
 
První jmenovaný zákon - zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), řeší obecně problematiku dodržovaní bezpečnosti práce na pracovišti a stanovuje náležitosti, které musí podnikající subjekt - zaměstnavatel - plnit vůči svým zaměstnancům tak, aby zajistil nezbytnou míru bezpečnosti na pracovišti. Jednou z těchto nezbytných činností je vyhledávání a hodnocení rizik (§102). V zákoně č. 309/2006 Sb. je v §4 stanoven požadavek na provádění kontrol a revizí technických zařízení a nářadí. V této souvislosti je rovněž dobré zmínit §349 zákoníku práce, který stanovuje rozsah předpisů, které je nutno z hlediska bezpečnosti práce dodržovat, mezi něž patří i technické normy.
 
Zákoník práce rovněž v §265 stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku nedodržení předepsaných právních povinností.
 
Z výše uvedených skutečností tak vyplývá několik závěrů. Elektrické spotřebiče a nářadí bezpochyby představují určité riziko možného ohrožení bezpečnosti uživatelů a je nezbytné je řádně udržovat, kontrolovat a revidovat, a to bez ohledu na místo jejich používání. Nicméně zákonná povinnost provádění revizí a kontrol platí pouze pro podnikatelské subjekty, protože z hlediska odpovědnosti používá daný spotřebič či nářadí jiná osoba než jeho vlastník, a tudíž zde vzniká právní vztah odpovědnosti vlastníka vůči osobě, která obsluhuje daný spotřebič a nářadí či s nimi pracuje.
 

Co z toho tedy vyplývá?

Vlastník (zaměstnavatel) je povinen zajistit maximální možnou míru bezpečí, a k tomu kontroly a revize rozhodně přispívají.
 
Závěrem mi dovolte konstatovat, že zajištění bezpečnosti a předcházení případným úrazům by mělo být prvořadým zájmem všech zaměstnavatelů i kontrolních orgánů, a proto by měla být i na oblast revizí a kontrol elektrických spotřebičů zaměřena jejich pozornost.

Statut ESČ ve zkratce

ESČ (Elektrotechnický svaz český) je registrován jako dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností. Sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí.
 
Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.
 
ESČ spolupracuje v rámci své působnosti s příslušnými parlamentními výbory, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českým normalizačním institutem a s dalšími orgány státní správy. ESČ je zastoupen v Elektrotechnickém normalizačním výboru.
 
V oblasti vzdělávání ESČ spolupracuje s elektrotechnickými průmyslovými školami, středními odbornými učilišti a dalšími vzdělávacími institucemi. Do procesu výuky se ESČ aktivně zapojuje v podobě účasti svých zástupců ve zkušebních komisích, spolupracuje při vydávání učebnic a odborných dílenských příruček a při tvorbě učebních osnov pro odborné školy a učiliště. ESČ rozvíjí své aktivity i v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu IQ (Innovation and Qualification, inovace a kvalifikace) ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství ČR, nizozemským Státním institutem pro učňovské vzdělávání a kvalifikaci, centry odborné přípravy v Kroměříži a Praze, významnými elektrotechnickými podniky a dalšími zainteresovanými subjekty.
 
Členem ESČ se mohou stát fyzické a právnické osoby, které se ztotožňují s programem ESČ a zaváží se podporovat cíle ESČ a plnit závazky vyplývající ze svazových stanov a ze spolkových smluv.