časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Řešení Schneider Electric – úspora elektrické energie

|

S růstem cen energií se právě energie stávají důležitou nákladovou položkou ovlivňující konkurenceschopnost firem. Tuto skutečnost si většina manažerů odpovědných za snižování nákladů začíná uvědomovat a podrobně zkoumá měsíční účty za dodávku energií. Nejen velké podniky s roční spotřebou v řádu megawatthodin, ale i malé výrobní provozy, skladové haly, prodejny či kancelářské budovy jsou osazovány systémy monitorujícími spotřebu energií. Z odborných průzkumů vyplývá, že cena energií je po mzdách druhou největší položkou. Například u velkých nákupních center představují náklady na energie 25 až 40 procent výdajů za provoz budovy. Oproti jiným nákladovým položkám je omezení spotřeby energií relativně snadná cesta ke snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že tlak na snižování cen materiálových, mzdových a jiných položek by mohl ohrozit výslednou kvalitu produktu (služby), je úspora energie stále častěji prioritním předmětem zájmu.
 
Monitoring energií nemusí znamenat jen sledování množství spotřebované energie, ale i kontrolu jejích kvalitativních parametrů. Opomíjeným parametrem je např. spolehlivost dodávek elektrické energie. I velmi krátký výpadek v některém provozu může znamenat milionové ztráty ve výrobě.
Kvalita elektřiny tak nepřímo ovlivňuje i kvalitu výsledného produktu či služby. Prostřednictvím monitoringu energií je možné přehledně sledovat počet odchylek od střední hodnoty, a s předstihem tak odhalit blížící se poruchu na zařízení.
 

Co monitorovat?

Aby monitoring energií přinášel požadovaný efekt snižování spotřeby, musí být navržen individuálně pro konkrétního zákazníka. Důležitý je především výběr nejvhodnějších měřicích bodů. Zpravidla je nutné měřit všechna předávací místa energií. Dobrá znalost vlastní odběrové křivky je důležitým pomocníkem při sjednávání smluv s dodavateli energií. V tomto bodě je u větších odběrů vhodné umístnit analyzátor sítě a kromě spotřeby zaznamenávat i další parametry sítě (např. výpadky dodávek, účiník nebo výkyvy napětí). Tyto údaje přispívají k odhalení skrytých problémů v síti. Kromě hlavního měření je nezbytné monitorovat také všechny hlavní spotřebitele energií tak, aby bylo možné analyzovat podíl dílčích odběrů na celkové spotřebě. Analýza průběhu odběru často ukáže viníky plýtvání energií (např. osvětlení o víkendu). Ve výrobních procesech je požadováno i měření spotřeby jednotlivých strojů pro hlídání variabilních nákladů na jeden výrobek.
Nájemci kancelářských prostor využívají monitoring energií k rozfakturování nákladů na jednotlivé nájemníky.
Aby byl celý systém monitoringu maximálně efektivní, měly by být výsledky měření zpřístupněny více oddělením. Kromě energetika, jenž je hlavním správcem celého systému, mohou informace z monitoringu využívat také údržba (plánování preventivních servisních zásahů), ekonomické oddělení (střediskové rozúčtování odběrů a nákladů, predikce spotřeby), nákupčí (podklady pro jednání s dodavateli energií) nebo oddělení plánování výroby (vytížení strojů).
 

Není monitoring jako monitoring

Obecně je možné systémy monitoringu energií rozdělit do tří podskupin. Samostatné systémy umožňují absolutní oddělení monitoringu energií od technologií. Jsou vhodné pro velké množství měřených parametrů a pro účely sledování kvality elektřiny. Je u nich garantována vysoká míra spolehlivosti. S ostatními systémy (CAM, SAP apod.) jsou data vyměňována přes OPC servery. Druhou možností je monitoring jako součást řídicích systémů. V tomto případě obstarává sledování energií systém řízení technologií (PLC). Vizualizace je řešena s využitím softwaru SCADA. Toto řešení je vhodné pro projekty, kde je nutné řídit procesy v závislosti na naměřených hodnotách (např. řízení čtvrthodinového maxima nebo výroba elektrické energie). Stále více se monitoring stává také součástí MaR. Funkci monitorování energií zde přebírá systém řízení budovy. Nejčastěji se používá u kancelářských budov, obchodů nebo zábavních center.
 

Čím monitorovat?

Každý systém monitoringu se skládá z měření energií, přenosu informací a následného optimálního řízení spotřeby energie. Energii měří přístroje od nejjednodušších elektroměrů (řada Multi 9), přes multimetry (řady PM700 a PM800) po propracované analyzátory sítě (ION). Pro dálkový odečet údajů z měření neelektrických veličin se využívají řídicí systémy Twido. Naměřené hodnoty (data) jsou přenášeny protokolem Modbus přes RS-485 nebo Ethernet. Výkonný software zajišťuje pohodlnou vizualizaci (sledování měřicích přístrojů v reálném čase) a archivaci dat (požadované naměřené údaje jsou v nastavených intervalech ukládány do databáze). Využívány jsou i analytické nástroje (reporty), které umožňují zobrazovat údaje z databáze v podobě tabulek, grafů či zpráv. Ty lze automaticky generovat a zasílat na zadané e-mailové adresy. K automatickému zasílání hlášení o překročení nastavených mezí či poruchách se využívají funkce alarmů.
 

Kdo to umí?

Společnost Schneider Electric je dodavatelem hardwaru i softwaru pro systémy monitoringu a je poskytovatelem služeb v oblasti projektování, montáže, oživení i servisu monitoringu. Na základě naměřených údajů navrhují aplikační specialisté Schneider Electric opatření ke snížení spotřeby či zvýšení kvality elektřiny. Celý systém monitoringu energií je zákazníkovi dodáván jako kompletní řešení tzv. na klíč, které garantuje maximální spolehlivost, kompatibilitu a dlouhodobou podporu. Nabídka začíná u jednoduchých jednotek (EGX400) bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru pro malé úlohy a končí
u dodávek pro komplexní systémy monitoringu s mnoha měřicími body.
Mezi největší realizované systémy monitoringu „na klíč“ patří firma DHL. Dalšími významnými realizovanými projekty jsou např. budova Centrotexu v Praze, CitiBank v Praze 6, Fakultní nemocnice Motol, terminál Sever 2 ruzyňského letiště, budovy telefonních operátorů T-Mobile a Telefónica O2 nebo budova tiskárny společnosti MaFra. Z oblasti průmyslu lze za všechny uvést společnost Fosfa, a. s., Břeclav.
Úspory elektrické energie se dostávají mezi priority u většiny průmyslových podniků i moderních budov. Jedním z prvních správných kroků vedoucích k optimalizaci odběrů energií je přesný monitoring spotřeb a stanovení podložených adresných cílů k dosažení úspor. Další informace lze získat na adrese:
 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
 
Obr. 1. Multimetr PM750 měří vývody z hlavního rozváděče
Obr. 2. Typická struktura monitoringu se systémem SCADA
Obr. 3. Ethernetové rozhraní EGX400 s vizualizací