časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Řešení důležitého problému ochrany před bleskem

číslo 4/2004

AMPER 2004

Řešení důležitého problému ochrany před bleskem
Návaznost vnější a vnitřní ochrany před bleskem

Ing. Zdeněk Rous, CSc.,
zastoupení firmy DEHN + SÖHNE

Jedním – často zanedbávaným – problémem ochrany před bleskem je vzájemné uspořádání hromosvodní soustavy a kovových konstrukcí uvnitř budovy, zejména elektrických vedení, tedy vnitřní ochrana před bleskem. Uvedený problém, který je součástí ČSN 34 1390 i IEC 62305-3, lze v zásadě řešit dvěma cestami:

A. Oddělením hromosvodu od vnitřních kovových konstrukcí tak, aby nedocházelo k přeskoku nebo průrazu z částí hromosvodu na kovové instalace uvnitř budovy. To znamená vyloučení možnosti vniku bleskových proudů dovnitř do budovy a tím i snížení požadavků na vnitřní ochranu před bleskem, často jen na ochranu před indukovanými přepětími.

B. Vedením bleskového proudu nejbližší cestou k zemi, tzn. vnitřními prostorami, ať už strojenými nebo náhodnými svody.

Obr. 1

Firma DEHN + SÖHNE se vyznačuje tím, že stále zkoumá všechny otázky ochrany před bleskem a snaží se vždy nalézt nejlepší řešení odpovídající danému problému. I v tomto případě nabízí několik možností.

Nejjednodušší je řešení označené písmenem A, vyjádřené tímto postupem:

a) kovový předmět vyčnívající nad povrch střechy skrýt do ochranného prostoru jímacího zařízení (nejjednodušeji tyčového jímače nebo soustavy tyčí),

b) je třeba zajistit dodržení dostatečných vzdáleností všech částí hromosvodu od tohoto předmětu, tak jak to požaduje ČSN 34 1390 v čl.Vzhledem k tomu, že ČSN 34 1390 nebude po našem vstupu do Evropské unie základní normou, doporučujeme výpočet podle normy IEC. Ta se totiž brzy stane i součástí soustavy norem EN. Jelikož je často právě dodržení dostatečných vzdáleností problémem, lze doporučit použití různých vhodných podpěr a rozpěr z programu DEHNiso-Combi. Údaje o nich jsou uvedeny v katalogu EB firmy DEHN + + SÖHNE, resp. v tiskopisu DEHNinfo č. 5.

Dalšími možnostmi vedoucími k dosažení dostatečné vzdálenosti jsou:

  • podpěry jímacího vedení DEHNdistance vhodné na krytinu Klöber nebo Braas (zkrácený katalog D + S z r. 2002, kat. č. 106 010 aj.) nebo podpěry vyšší než běžné, které umožňují větší vzdálenosti od krytiny,
  • umístění instalačního žlabu pro vnitřní vedení v dostatečné vzdálenosti od jímacího vedení.

Pro rozsáhlejší střešní nástavby je nejvhodnější použít celý systém DEHNiso-Combi, který je na okrajích nástavby připojen k hromosvodní soustavě.

Pod bod B by bylo možné zařadit:

  • použití rozlehlé kovové konstrukce jako náhodného jímače,
  • použití armování železobetonu v betonových sloupech jako svodů.

V obou případech se doporučuje důkladná kontrola všech částí změřením přechodových odporů všech svodů.

Za velmi přínosné lze považovat i použití vodiče pro skryté svody s vnější izolací PVC nebo PE zabetonované do rýhy ve svislých betonových konstrukcích.

DEHNconductor HVI

Rovněž je zde třeba jako nejčistší řešení uvést novinku – DEHNconductor HVI. S jeho pomocí se zjednodušuje řešení uvedené pod bodem A i pod bodem B.

Jedná se o speciální vodič se dvěma plášti. Princip lze stručně popsat takto:

DEHNconductor je vodič s měděným jádrem Cu o průřezu 19 mm2, nad nímž je kvalitní izolace s elektrickou pevností asi 250 kV a dále ještě speciální plášť bránící vzniku tzv. klouzavých výbojů po povrchu izolačního obalu 250 kV.

Klouzavé výboje vznikají na povrchu izolantů mezi dvěma kovovými plochami. Jejich vznik je podmíněn kapacitou izolační plochy (mezi kovovým jádrem a povrchem obalu). Napomáhají mu nečistoty nebo vlhkost (orosení) na vnějším povrchu izolačního obalu. Prostřednictvím tohoto jevu může klouzavý výboj překlenout vzdálenost až několik metrů a přenést v podstatě celou energii bleskového proudu (tj. až celý bleskový proud).

Znamená to tedy, že běžný vodič s izolací vvn by mohl po svém povrchu z vnější hromosvodní soustavy přenést celý bleskový proud dovnitř do budovy a tam ohrozit osoby, části stavebních prvků a připojená zařízení, především elektronická.

Speciální plášť DEHNconductoru HVI zabraňuje vzniku klouzavého výboje (mírně zjednodušeně) takto:

Při vniknutí bleskového proudu v místě ukončení vodiče na kovové konstrukci připojené k vnější ochraně před bleskem dojde k vyrovnání potenciálů mezi touto kovovou konstrukcí a kovovou konstrukcí připojenou k vyrovnání potenciálů uvnitř budovy. Bleskový proud se v tomto místě (kde jsou vnitřní vodič i speciální obal propojeny) rozdělí do vnitřního vodiče Cu a vnějšího pláště tak, že vnějším pláštěm teče jen zlomek celkového proudu. Ten však postačuje k tomu, aby došlo k vyrovnání potenciálů na konci připevněném k vnější konstrukci a v místě připojení speciálního pláště k vnitřní konstrukci. Rozdíl potenciálů se zmenší natolik, že vznik klouzavého výboje je vyloučen. Bleskový proud poteče jen vnitřním, kvalitně izolovaným vodičem.

Získá se tím nejspolehlivější skrytý svod a vzniknou nové možnosti řešení systému vnější a vnitřní ochrany před bleskem. V některých případech lze velmi vhodně řešit i systém vnější ochrany před bleskem, zejména dodržení tzv. dostatečných vzdáleností od dalších kovových konstrukcí vně i uvnitř budovy.

K jeho použití je určen tiskopis DS119/CZ/0104.

Ještě je třeba zmínit možnost využití oddálených hromosvodů DEHN-Telemast. Ty spolu s lanem Aldrey umožňují rychlé vytvoření oddáleného závěsného nebo klecového hromosvodu.

DEHN + SÖHNE
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz