časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Reportáž z veletrhu AMPER 2010

|

V rámci veletrhu AMPER 2010 vyhlásila společnost Terinvest, spol. s r. o., ve spolupráci s ČVUT v Praze soutěž ZLATÝ AMPER 2010. Do soutěže bylo letos přihlá­šeno celkem 27 exponátů z 23 vy­stavujících firem.
 
Jednotlivé exponáty byly hod­noceny odbornou komisí pod vede­ním prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc. Ta udělila ocenění ZLATÝ AM­PER 2010 čestná uznání nej­přínosnějším exponátům veletr­hu AMPER 2010.
 
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na slavnostním večeru dne 14. dubna v Betlémské kapli.
 

Ocenění ZLATÝ AMPER 2010

(exponáty seřazeny podle abecedního pořadí názvů firem)
 

Relion® – skupina výrobků pro chránění a ovládání  energetických zařízení

ABB s. r. o.
Vyhodnocovací přístroje Relion® (obr. 1) zajišťují ochranu všech napěťových úrovní od výroby el. energie až po přenosy VVN, včetně sekundární distribuce. Jsou určeny pro chránění a ovládání výrobních a přenosových zařízení úrovní 400 a 220 kV, chránění a ovládání distri­bučních linek úrovní 110 kV, pro komplikované i standardní distribuč­ní aplikace, jednoduché distribuční aplikace a sekundární distribuci.
 
Pro snadnou orientaci v jednotlivých úrovních je použit jednotný parametrizační a konfigurační nástroj PCM600 a jednotný design, způsob ovládání a názvosloví.
 
Relion® nabízí komunikaci standardem IEC 61 850 prostřednic­tvím staniční sběrnice, horizontální komunikace, plně předkonfiguro­vané nebo volně programovatelné varianty a varianty pro standar­dy IEC a ANSI.
 
Výrobky Relion® řady 615, 630, 650 a 670 jsou již při návrhu vy­víjeny podle standardu IEC 61850 – optická komunikační rozhraní, horizontální GOOSE komunikace mezi jednotlivými terminály.
 
Portfolio ochran ABB je implementováno do IEC 61850 pomocí komunikačních převodníků a certifikace KEMA.
 
Výrobky skupiny Relion® přispívají ke zvýšení bezpečnosti a spo­lehlivosti energetické soustavy.
 

Měnič COMPACT CVK 27 kV pro filtračně-kompenzační zařízení bez transformátoru

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.
Měnič zajišťuje rychlé řízení proudu v dekompenzační tlumivce, a tím řízení jalového výkonu ve filtračně-kompenzačním zařízení. Je určen pro tuzemskou i zahraniční trakci. Vypuštěním výkonového snižovacího transformátoru snižuje investiční náklady. Měnič proka­zuje úspory za odběr jalové energie a zvyšuje spolehlivost zařízení.
 

Systémové řešení řídicích a signalizačních okruhů SmartWire-Darwin

EATON ELEKTROTECHNIKA, s. r. o.
 
Jedná se o inovativní řešení propojování a následné ovládání jed­notlivých prvků v rozváděči i mimo něj, pomocí vlastní komunikace (obr. 2 a 3). Informace jsou s nadřazeným systémem vyměňovány přes standardní průmyslové sběrnice.
 
Jde o komunikační systém pro zapojení senzorů a akčních členů pro ovládání a signalizaci stavů řízených zařízení k nadřazenému sys­tému. Připojení senzorů, akčních členů a spínacích přístrojů do sítě přináší zcela novou koncepci možné implementace požadované funk­ce soustavy přístrojů v rozváděči.
 
Systém podstatně zjednodušuje pro­pojování jednotlivých prvků systému a minimalizuje riziko chyby. Oproti kla­sickému řešení systém nevyžaduje I/O moduly k PLC, odpadá také zdlouha­vé zapojování vodičů řídicích obvodů. Výhodou je podstatné zmenšení rozvá­děčové skříně, zdokonalená možnost diagnostiky, jednoduchá vzájemná za­měnitelnost a rozšiřitelnost systému.
 
Data jsou ze sítě SmartWire-Dar­win do PLC vyšší úrovně předávána přes brány, které využívají standard­ních průmyslových sběrnic, např. Profibus-DP nebo CANopen. Kaž­dá síť SmartWire-Darwin začíná touto bránou. Na jednu bránu může být k síti připojeno až devadesát devět různých modulů. Připojení klasických spína­cích přístrojů se provádí pomocí roz­šiřujícího modulu montovaného přímo na stykač DILM. Stejně jako spínací přístroje mohou být pro komunikaci po síti SmartWire-Darwin přizpůso­beny také ovládací a signalizační pří­stroje s funkčními prvky M22. Ty jsou k dispozici pro ovládací funkce (tlačít­ka, spínače, vícepolohové přístroje), pro signální funkce nebo kombinované ovládací a signální funkce. Ostatní sig­nály z přístrojů, které nemají vestavě­nou technologii SmartWire-Darwin, se zpracovávají pomocí I/O modulů namontovaných vedle čidel. Všechna připojení ke komunikačnímu systému jsou zásuvná, díky tomu jsou vy­loučeny chyby v zapojení a zkracuje se tím doba uvedení do provozu.
 
Pro správný návrh jednotlivých komponentů a příslušenství a pro správné naprojektování sítě SmartWire-Darwin slouží konfigurační software SWD-Assist.
 

Otevřená bezdrátová komunikační platforma IQRF

MICRORISC, s. r. o.
 
Patentově chráněná modulární komunikační platforma je založe­na na využití transceiverů a vlastním operačním systému. Ten zajišťu­je jednoduchou rádiovou připojitelnost k zařízením různých výrobců.
 

Indukční lineární senzory

TURCK, s. r. o.
 
Novinka v oblasti snímačů polohy na principu indukce. Tyto sní­mače slouží jako náhrada magnetostrikčních a odporových snímačů. Vyznačují se jednodušší mechanickou konstrukcí a neobsahují aktiv­ní magnetické prvky.
 

Čestná uznání nejpřínosnějším exponátům AMPER 2010

 

Bytový rozváděč VOLTA pro silnoproudé i slaboproudé rozvody

HAGER Electro, s. r. o.
 
Designově i konstrukčně velmi kvalitní domovní rozvodnice pro in­stalace v rodinných domech i průmyslu. Konstrukční prvky umožňují jednoduchou a přesnou montáž přístrojů, svorkovnic i samotné skří­ně. Hloubka zapuštění je variabilní podle druhu podkladu.
(Bližší informace o produktech společnosti HAGER jsou uvede­ny v článku na následující straně.)
 

Výrobková řada přepěťových ochran POm I KIWA

KIWA, s. r. o.
Výrobková řada je určena pro ochranu sítí a zařízení před účinky blesku a přepětí. Předností je zejména velká hodnota svodového prou­du umožňující předřazené jištění až do 315 A gl/gb.
 

UJ20 – zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED

Panasonic Electric Works Czech, s. r. o.
Použití tohoto zařízení, určeného pro průmyslové technologie, se oproti klasické UV lampě vyznačuje bezúdržbovým provozem, nižší spotřebou el. energie, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí a díky možnosti optimálního zaostření i kratším časem vytvrzo­vání a provozem bez doda­tečného chlazení i při nepře­tržitém provozu.
 
Aicure UJ20 (obr. 4), kde jako zdroj světla je použi­ta LED technologie, najde uplatnění v jakékoliv apli­kaci, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných sub­strátů. Spolu se zpětnou vaz­bou kontroly teploty je ga­rantována velká stabilita svě­telného paprsku nastavitelná plynule až do 8 000 mW/cm2.
 
K zařízení lze připojit ma­ximálně čtyři hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku, a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat.
 
Technologie LED jako zdroj UV záření má životnost až 20 tisíc hodin.
 

Tiskárna RapMan 3.1. pro tisk technologií 3D

ROSET, s. r. o.
Možnosti tiskárny s technologií 3D jsou především v modelářství, ale i školství a průmyslu. Výhodou jsou zejména dosažené nízké in­vestiční náklady.
 

Zaujalo nás ...

 

ABB s. r. o.

Kromě oceněné řady Relion® byla na veletrhu AMPER 2010 v ex­pozici ABB vystavena řada inovací a novinek z oblasti elektrických instalací a řízení technologických procesů, jako například nová prů­myslová řada motorových spouštěčů MS132, elektroměr DELTAmax umožňující čtyřkvadrantové měření nebo vzduchem chlazený frek­venční měnič ACS 2000.
 
Ve zcela nové originální podobě – designu ABB Neo® – se zde představil systém inteligentní elektroinstalace Ego-n®. Odpovědí na aktuální požadavky moderních elektroinstalací byla vystavovaná nová generace kompaktních jističů ABB SACE Tmax XT.
 

LAPP Kabel, s. r. o.

Hlavní novinkou společnosti LAPP Kabel představenou na vele­trhu AMPER bylo aktualizované vydání Lexikonu kabelové techniky Lapp Cable Guide, který obsahuje přehledný seznam pojmů z kabelo­vé techniky včetně anglických výrazů a srozumitelné definice, aktua­lizované tabulky a nově také úvod do kabelové techniky.
 
Z produktových novinek šlo konkrétně o vývodku SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH (obr. 5), vývodku pro zajištění elektromagnetic­ké kompatibility (EMC) certifikovanou pro použití ve výbušném pro­středí a dále vícenásobnou kabelovou průchodku SKINTOP® CUBE (obr. 6). Oblast komponentů pro automatizaci zastoupily datové ko­nektory EPIC® Data a pozadu nezůstaly ani novinky v oblasti ener­getických řetězů v podobě řetězu SILVYN® CHAIN SR514, který je možností svého pohybu do tří stran jedinečný.
 

Diametral, s. r. o.

Modulární výukový systém VarioStav (obr. 7) je ergonomicky koncipovaný výukový prostor-post určený pro odbornou praxi. Kon­strukčně vychází z laboratorního nábytku VarioLab+, což umožňuje jej v podstatě bez omezení rozšiřovat o další příslušenství.
 
Modulární výukový systém pro elektrotechniku VarioStav je určen pro výuku elektroinstalačních prací domovních rozvodů, elektronické zabezpečovací a požární signaliza­ce, telefonních rozvodů, datové ko­munikace, měření, signalizace a re­gulace a další instalační aplikace.
 
Základem konstrukce jsou masi­vaní nohy s krytem, ve kterém lze in­stalovat hlavní napájení výukové des­ky. Nosník pracovní desky má nos­nost až 150 kg, pracovní deska má hloubku 600 mm, popřípa­dě podle potřeby i větší. Výu­kový panel je opatřen otvory 10 × 10 mm, s roztečí 19 mm. Do těchto otvorů lze pomocí speciálních zámků (jednoduché nasazení a zacvaknutí bez zdlouhavého šroubování matic nebo vrutů) variabilně připevnit moduly s jednotlivými přístroji (obr. 8) pro výuku zapojení zadané úlohy. Volba přístrojů, jejich rozmístění a vlastní zapojení už mohou být předmětem úlohy, cvičeb­ního schématu nebo studijního plánu. Výukový panel je vyměnitelný.
 
Nad výukovým panelem se nachází svorkovnice s jističem a vy­pínacím tlačítkem a napětí do tohoto modulu je dálkově ovládáno z místa instruktora.
(zpracovala redakce Elektro)
 
 
Obr. 1. Relion® – skupina přístrojů ABB pro chránění a ovládání rozvoden, výrobních a přenosových zařízení
Obr. 2. Komunikační systém EATON SmartWire-Darwin – aplikace přístrojů
Obr. 3. Komunikační systém EATON SmartWire-Darwin – aplikace v rozváděči
Obr. 4. Zařízení Panasonic Aicure UJ20 se zdrojem světla technologií LED najde uplatnění v jakékoliv aplikaci, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozlič­ných substrátů
Obr. 5. Inovacemi od LAPP Kabel byly vývodka SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH a ...
Obr. 6. ...kabelová průchodka SKINTOP® CUBE