časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Reportáž z veletrhu AMPER 2009

|

Veletrh AMPER 2009, který proběhl po­čátkem dubna v Pražském veletržním areálu v Letňanech v Praze 9, měl opět punc nej­významnější elektrotechnické kontraktač­ní akce roku.
 
Počet vystavujících firem přesáhl již 750, konkrétně to bylo 766. Kromě ČR byly za­stoupeny jak vyspělé země Evropy, tak i Asie (Čína, Tchaj-wan) a USA.
 
Společnost FCC Public (vydavatelství ti­tulů AUTOMA, ELEKTRO, SVĚTLO) se veletrhu AMPER účastní od samého počát­ku jeho konání, a vždy aktivně. Letos jsme pro návštěvníky naší expozice namísto Dis­kusního fóra připravili předvádění pohybo­vých robotů (Střední škola aplikované ky­bernetiky, Hradec Králové, obr. 1) a před­vedení elektroskútrů (Elektromobil-club, obr. 2). Na požadavek odborné veřejnos­ti však Diskusní fórum připravujeme opět na příští rok.
 

Výsledky soutěže ZLATÝ AMPER 2009

Ocenění ZLATÝ AMPER 2009 za nejpřínosnější ex­ponát veletrhu AMPER 2009 byla na slavnostním vyhlášení v Betlémské kap­li dne 1. 4. 2009 udělena exponátům uvede­ným v tabulce.
 
Jednou ze zajímavostí veletrhu byla student­ská závodní formule CarTech FS01 (obr. 8). Byla postavena univerzitním týmem studen­tů ČVUT v Praze. Plný název týmu je Czech Technical University CarTech Formula Stu­dent/SAE Team a jeho cílem je start na soutě­ži studentů inženýrských škol Formula Student Germany v srpnu 2009 v SRN s vozem, který si studenti kompletně sami vyvinou a postaví.
 
Do týmu je zapojeno kolem třiceti stu­dentů převážně z Fakulty strojní a z Fakul­ty elektrotechnické. Pracují na projektech týkajících se vývoje vozu jak v rámci stu­dia, tak i ve volném čase. Projekty se týkají konstrukce a výroby, jak strojních, tak elek­trotechnických součástí vozu. Studenti mají díky práci v týmu jedinečnou možnost reali­zovat své nápady a aplikovat znalosti nabyté na univerzitě. Obohacují si tím své vesměs teoretické univerzitní vzdělání o praktické zkušenosti získané z realizace skutečného soutěžního vozu, která s sebou nese mnohá úskalí a studenti se nevyhnou odpovědnos­ti za výsledek. Kromě bohatých zkušenos­tí bude totiž studentům odměnou i možnost pilotovat tento vůz na závodech na slavném okruhu Hockenheim.
 
Návrh vozu splňuje aktuální trendy v ob­lasti automobilového průmyslu, přičemž z hlediska elektroniky bylo využito osvěd­čeného standardu CAN – celý systém je koncipován jako distribuovaný a v součas­né verzi obsahuje pět modulů s vlastní in­teligencí, které jsou spolu provázány dvě­ma sběrnicemi CAN. Moduly implemen­tují funkce nutné pro konkurenceschopnost závodního automobilu současné doby. Mo­del FS01 je tedy vybaven elektronickým řazením, diagnostikou s online-monitorin­gem, řízením trakce a dalšími podpůrnými funkcemi důležitými pro moderní soutěž­ní automobil.
Na veletrhu AMPER 2009 byl k vidění jak systém namontovaný přímo v závodním autě, tak i jeho reálný model umožňující zhlédnout i vlastní elektroniku.
 
Veletrh AMPER 2009 jistě uspokojil oče­kávání a marketingové cíle vystavovatelů a zároveň byl inspirativní a plný poznatků i pro návštěvníky.
 
A již můžeme vyhlížet další ročník ve­letrhu AMPER 2010, který se bude konat v termínu od 13. - 16. 4. 2010, opět v PVA Letňany Praha.
(redakce Elektro)
 
Obr. 1.
Obr. 2.
Obr. 3. Zasvěceným průvodcem problematiky frekvenčních měničů je v ABB Ing. Naděžda Pavelková (blíže viz též Elektro 4/09, str. 40)
Obr. 4. Systém OASiS obsahuje ústředny, klá­vesnice, detektory, sirény a bezdrátové moduly
Obr. 5. Využití diod je v různých druzích pulz­ních měničů pro střední a velké výkony (měniče pro regulaci výkonu, měniče pro regulaci otáček stejnosměrných nebo asynchronních motorů, střídače pro trakční účely, záložní zdroje, indukční ohřevy)
Obr. 6. Zařízení je určeno především pro uživatele, kteří pracují s notebookem, ale kteří vyžadují striktní a permanentní oddělení svých privátních dat od jakékoli další sítě či samo­statného počítače – zároveň však potřebují komunikovat s okolním světem (internet, mail, podniková síť…)
Obr. 7. Lineární motory 1FN6 nabízejí širokou škálu jmenovitých sil a rychlostí – jmenovitá síla se pohybuje v rozsahu od 235 do 2 110 N, špičko­vá síla od 900 do 8 800 N, maximální rychlost činí až 541 m·min–1. Motory jsou dále vhodné pro použití v provozech s velkým množstvím železného od­padu, protože sekundární část motoru bez magnetů jej nepřitahuje.
Obr. 8.
 
Tab. 1. Exponáty oceněné cenou Zlatý Amper 2009
Tab. 2. Čestná uznání veletrhu AMPER 2009