časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo
tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Regulační systémy čtvrthodinového maxima

|

číslo 1/2002

Inovace, technologie, projekty

Regulační systémy čtvrthodinového maxima

Firma Závodný ELEKTRO nabízí množství přístrojů pro usnadnění práce energetiků, jako jsou např. monitorovací a regulační systémy elektrické energie HMP-64M a HMP88 Mitsubishi. K těmto přístrojům je také dodáván moderní software pro obsluhu pomocí PC, monitorování všech druhů energie, ale i např. pro kontrolu výroby.

Přístroj HMP-64M

Obr. 1.

Popis a použití
Přístroj je určen k monitorování a regulaci elektrické energie, popř. dalších energií (plyn, teplo, voda apod.). Připojuje se na impulsní výstupy elektroměrů, plynoměrů atd. Regulace se děje cíleně podle aktuálního výkonu, nastavené křivky a naprogramovaných funkcí. Přístroj má čtyři vstupy, které se využívají pro připojení hlavního elektroměru, dvou podružných elektroměrů a pro vstup k identifikaci probíhající čtvrthodiny (obr. 1). Vstupy 3 a 4 je možné používat jako opakovače, tzn. jejich stavy jsou kopírovány na výstupech s tranzistory s otevřeným kolektorem. Výstupy jsou tvořeny šesti přepínacími kontakty relé 8 A/250 V AC. Přístroj je dále vybaven dvěma komunikačními kanály. Přes standardní rozhraní RS-485 lze připojit PC v kanceláři energetika, regulátor QERP 16, popř. podružné povelové moduly pro monitorování. Kanál COM je určen pro připojení modulu DCF, popř. radiomodulu FM433.

Přístroj HMP-64M je vybaven i obvodem reálného času se zálohovacím napájením na dobu asi 50 hodin a pamětí pro uchování dat za dobu 40 dnů. Veškeré údaje jsou zobrazovány na displeji LCD 2 × 16 znaků. Na čelním panelu je rovněž umístěna ovládací klávesnice a diody LED pro signalizaci paralelních vstupů. Funkce sériového rozhraní je indikována diodami LED RX a TX.

Rozšiřující modul HMP-64-PM4

Výstupní čtyřpovelový modul HMP64M-PM4 (obr. 2) je určen pro rozšíření výstupů regulátoru HMP-64M. Modul se připojuje na linku RS-485 a je osazen čtyřmi relé 8 A/250 V AC, které mohou zpracovávat výstupy 1 až 8 z regulátoru HMP-64M. Modul je dodáván v krabici ModulBOX 4M a je napájen z elektrické sítě 230 V AC.

Obr. 2.

Čtyři žluté diody modulu ukazují stav jednotlivých výstupů, zelená dioda NAP indikuje připojení napájecího napětí, další žlutá dioda LNK se rozsvítí, je-li linka aktivní, tzn. když regulátor HMP-64M komunikuje s ostatními zařízeními. Červená dioda POR se rozsvěcuje při chybném příjmu telegramu z regulátoru HMP-64M.

Na přijímači je umístěn přepínač DIP8, kterým lze zvolit zpracovávané povely. Nepřijde-li telegram po dobu 90 s, rozbliká se červená dioda POR. Při spojené zkratovací propojce se všechny výstupy odpojí, při rozpojené propojce se výstupy 1 a 2 vypnou a výstupy 3 a 4 se zapnou.

Telegram od regulátoru HMP-64M přichází každých 15 s nebo okamžitě po změně stavu výstupů.

Při zapojení různého počtu přepínačů na DIP8 se přijímač bude chovat jinak.

Při zapojení:

  • jednoho přepínače se všechna čtyři relé přiřadí vybranému povelu,

  • dvou přepínačů se relé 1 a 2 přiřadí prvnímu vybranému povelu, relé 3 a 4 se přiřadí druhému vybranému povelu,

  • tří přepínačů se relé 1 přiřadí prvnímu vybranému povelu, relé 2 se přiřadí druhému vybranému povelu, relé 3 a 4 se přiřadí třetímu vybranému povelu,

  • čtyř přepínačů se jednotlivá relé postupně přiřazují vybraným povelům,

  • pěti přepínačů jsou všechna relé v trvale sepnutém stavu,

  • šesti, sedmi, osmi a žádného přepínače jsou všechna relé v trvale rozepnutém stavu.

Vstupní expandér HMP64-VE8

Verze 2.00 a vyšší slouží k rozšíření vstupů regulátoru HMP-64M. K regulátoru může být připojeno až osm vstupních expandérů (integrovaných logických obvodů s několika vstupy a s přímým invertovaným výstupem – pozn. red.), tzn. že lze až o 64 vstupů rozšířit jejich počet. Toto rozšíření je možné až od verze softwaru 2.00 regulátoru HMP-64M.

Modul je napájen 230 V AC a je jištěn pojistkou 100 mA. Veškeré aktivní vstupy jsou galvanicky odděleny od vstupního modulu, sítě i linky 485. Z expandéru je rovněž vyvedeno nestabilizované napětí 12 V/50 mA.

Expandér má paměť na 3 500 čtvrthodinových záznamů, což odpovídá asi 36 dnům, může pracovat i bez regulátoru HMP. Na expandéru jsou čtyři přepínače DIP.

HMP64-DCF

Přijímací modul časového signálu DCF 77 (obr. 3) je určen k synchronizaci reálného času v systému HMP-64. Modul přijímá signál 77,5 kHz z vysílače DCF, umístěného ve Franfurktu (SRN). Pokrytí signálem je na většině území ČR. Časový signál DVF je řízen atomovými hodinami s maximální odchylkou 1 s za 3 000 let.

Obr. 3.

Po připojení modulu k regulátoru HMP-64 a jeho aktivaci v komunikačním menu se do přibližně šesti minut zasynchronizuje reálný čas; tento postup se opakuje každou celou hodinu (je schopen včas nastavit letní i zimní čas).

Modul DCF se k regulátoru HMP-64M připojuje plochým telefonním kabelem COM. Samotná instalace modulu je velmi jednoduchá: po připojení modulu k regulátoru HMP-64M je nutné najít místo s dobrým příjmem signálu DCF, který je signalizován pravidelným blikáním červené diody DCF, a to jednou za sekundu (v 59. sekundě dioda neblikne). Nejlepšího příjmu signálu lze dosáhnout, když je modul DCF natočen tak, aby jeho delší strana byla kolmo na směr k vysílači, tedy přibližně kolmo na směr východ-západ.

Na modulu DCF je umístěna zelená dioda SYNC, která ukazuje stav zasynchronizování modulu DCF s vysílaným časovým signálem; při úplné synchronizaci modulu dioda trvale svítí. Žlutá dioda TLG indikuje komunikaci s regulátorem HMP.

Je-li k regulátoru připojen i počítač, lze pomocí modulu DCF nastavit přesný čas i v připojeném počítači.

Modul je vestavěn do krabičky o rozměrech 57 × 73 × 22 mm. Délka připojovacího kabelu je standardně 7 m.

Závodný ELEKTRO
Lhotka 162
739 47 Kozlovice, ork. Frýdek-Místek
tel.: 0658/68 64 88
fax: 0658/68 64 89
mobil.: 0602/53 81 80, 0602/71 33 20, 0606/72 31 50
e-mail: zavodny@iol.cz
http://www.zavodny.cz