časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Reakce na článek „Výhody a nevýhody sítí TN-C a TN-S“

|

číslo 4/2002

Výměna zkušeností

Reakce na článek
„Výhody a nevýhody sítí TN-C a TN-S“

Milan Zkoutajan

Je nutné přiznat, že uvedený článek autora M. Krále (ELEKTRO č. 1/2002, str. 10) vystihuje problémy v jednotlivých sítích. Avšak při posuzování sítě typu TN-C není možné s autorem zcela souhlasit, resp. je třeba jej doplnit.

Další nevýhody sítě TN-C

Síť TN-C má bohužel více nevýhod, než je v článku uvedeno. Například síť TN-C je zdrojem značného množství bludných proudů, které mimo jiné zasahují i do kovových potrubí, kde urychlují korozi. Tím značně dekompenzují ekonomickou výhodnost.

Další nevýhodou uvedené sítě je riziko vzniku nežádoucího magnetického pole kolem předmětů zdánlivě se sítí nesouvisejících (např. vodovod, radiátory, koaxiální kabely). Tyto předměty představují pro bludný elektrický proud vodiče, a jak je známo, kolem každého vodiče se průtokem střídavého proudu vytváří magnetické pole. Magnetické pole má také matička Země. Rozdíl mezi jednotlivými poli není v intenzitě, ale v tom, že magnetické pole vznikající působením sítě je pro člověka zbytečné a zatěžující, naopak magnetické pole Země je pro život člověka velmi důležité.

Magnetické pole Země a my

Pro nevěřící elektrotechniky učiním pokus o zjednodušený výklad poznatků moderní vědecké medicíny. Každému z nás ze spodní části čelní kosti vystupuje etmoidní kost, která formuje tvar kořene nosu. Tato kost má dutinu vyplněnou magnetickým materiálem – magnetitem, což je zřejmě oxid železa. Uvedený biologický magnetit se liší od magnetitu nerostného především tvarem a velikostí krystalů. Biologické ložisko magnetitu funguje jako snímač magnetického pole, od kterého je magnetická informace přenášena nervovými dráhami až do hypotalamu, popř. i do hypofýzy1). Magnetické pole Země pulsuje s frekvencí kolem 10 Hz.

Badatele v moderní medicíně pochopitelně zajímalo, co se stane, když se člověk z vlivu magnetického pole Země nějakým způsobem vymaní. K experimentování na toto téma se naskytla příležitost související s cestami člověka do vesmíru. Američtí experti v roce 1965 vybudovali na pozemcích Pentagonu monstrózní železnou konstrukci o rozměrech asi 300 × 300 m, v jejímž středu byl prostor důkladně několikanásobně od zemského magnetismu izolován. Zde se odehrály četné pokusy s dobrovolníky (viz publikace v odborném tisku). Výsledky pokusů jsou pro člověka nepříjemné. V průběhu prvních dnů došlo u všech pokusných osob k rozvrácení přirozených biologických cyklů, kdy např. cykly bdění a spánku se začaly ztrácet. Na poruchy biorytmu navázaly četné poruchy v duševní i tělesné oblasti. Dlouho na sebe nenechaly čekat ani poruchy látkové výměny s venkovním projevem extrémní únavy, bolestmi hlavy, prostorovou dezorientací, poruchami motoriky atd.

Během pokusu byla skupina pokusných osob po projevech uvedených zdravotních problémů vystavena slabému elektrickému poli o intenzitě 0,025 V/m a kmitočtu přibližně 10 Hz, jako náhrady zemského magnetu. Jejich biorytmy se vrátily do normálu a všechny chorobné příznaky zmizely.

Důkladné zdravotní prohlídky kosmonautů přinesly podobné výsledky. Zveřejněné výzkumné materiály hovoří o zjištění úbytku svaloviny o 6 až 16 %, odvápnění kostí o 10 až 20 %, o poruchách psychiky apod. Tři účastníci letu Sojuzu 11 v roce 1971 v důsledku takových postižení dokonce do 60 dnů po ukončení podobných pokusů zemřeli.

S trochou nadsázky lze říci, že magnetické pole Země slouží ke kontrole elektromagnetické bilance živých organismů. Deformovaná elektromagnetická bilance znamená oslabení biologického magnetismu a svým způsobem ztíženou možnost mnoha chemikálií adekvátně reagovat v procesech látkové přeměny.

Z pohledu elektrotechnika je nutné se zmínit o Hallově jevu v polovodivých nervových tkáních.

Škodlivost sítě TN-C ?

Ponechme teď stranou poznatky medicíny a vraťme se k prostorám dotčeným nežádoucím magnetickým polem, vznikajícím ve strojených i náhodných ochranných vodičích. Jak již bylo uvedeno, průchodem proudu vzniká kolem vodiče magnetické pole s intenzitou přibližně stejnou jako je magnetické pole Země nebo vyšší. Je zcela pochopitelné, že dojde k superpozici těchto polí s výsledkem vzniku nového magnetického pole složeného ze zemského a nežádoucího. Toto pole nás obklopuje, tzn. že degraduje již uvedenou kontrolu elektromagnetické bilance. S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že výsledné pole bude mít frekvenci menší, než je síťová interakce, naproti tomu vyšší frekvenci, než je frekvence magnetického pole. Pak je velmi pravděpodobné riziko i rychlejšího dělení buněk, což je i rizikem vzniku nádorového onemocnění.

S trochou ironie je doporučení ministrovi zdravotnictví, aby výrok o škodlivosti kouření rozšířil i o škodlivost použití sítě TN-C.

Zcela bez povšimnutí nemohu nechat ani zmíněný fakt o bludných proudech ve vodovodním potrubí a z něho vyplývající riziko ovlivnění kvality průtokové vody.

Zajímavé jsou výsledky měření z vysokofrekvenčního konduktometru s frekvenčním rozsahem 500 Hz až 27 MHz při porovnání vody bez interakce a s dvouhodinovou interakcí magnetickým polem s frekvencí asi 50 Hz.

Výhodnost použití sítí

Ze zdravotního hlediska je mimo prostory s častým a dlouhodobým výskytem lidí nebo hospodářských zvířat výhodnější síť typu TN-S, popř. TN-C-S s bodem rozdělení. Výhody jsou v daném případě odvozeny od značného omezení velikosti proudů v ochranných vodičích, popř. i potrubích apod.

S autorem článku nelze souhlasit v popisu problému přerušení ochranného vodiče, resp. zjištění problému. V dnešní době jsou k dispozici tzv. monitory zbytkových proudů s možností jejich skenování. Kombinací skenování proudů v pracovních vodičích a ochranných vodičích lze získat informaci o porušení celistvosti ochranného vodiče. Pak tuto závadu neodhalí revizní technik (jak píše autor článku), ale monitorovací zařízení hned v době vzniku.

Autor článku má pravdu v tom, že obě sítě jsou nebezpečné v zavlečení nebezpečného dotykového napětí na neživou část, která není dotčena poruchou. Je pravdou, že v daném případě nám nepomůže ani proudový chránič. Naproti tomu je však nutné upozornit na to, že je-li síť alespoň od bodu rozdělení PEN skenována na únikové proudy, není problém odhalit nebezpečí v předstihu. Vhodným doplňkem pro eliminování rizika zavlečení nebezpečného dotykového napětí je monitorování stavu izolace před připojením spotřebiče k distribuční energetické síti. Stejně lze i monitorovat izolaci kabelů k síti připojených i nepřipojených. Kvalita izolace mezi živou a neživou částí je základem bezpečnosti.

Literatura:

[1] DAVIS, A. R. – RAWLS, Jr., W. C.: Magnetism and Its Effect on the Living System. USA, Delta Publishing 1997.

[2] MILIN, S.: Correlation Between Heart Attack and Magnetic Activity. Nature 277, 1979.

[3] WASHNIS, G. I. – HRICAK, R. Z.: Discovery of Magnetic Health. USA, Nova Publishing Co. 1993.

[4] PHILPOTT, W. H.: Biomagnetic Handbook. USA, Magnetic Health Publications 1999.

[5] U. S. Data Monitor, 1996 (statistické údaje, USA 1996).

[6] VALOUCH, J. M.: Magnetismus jako podmínka života a zdraví. Praha, Metramedia 2000.

[7] WILEY, D. C.: Biological Apllications of Electron Spin Resonance. New York 1972.

[8] PROSSER, V. a kol. : Experimentální metody biofyziky. Praha, Academia 1989.

[9] GIRTON, D. – BENSON, K. L. – KAMIYA, J.: Observation of very slow potenial oscilations in human scalp recordings. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 1973.

[10] Užitný vzor č. 5212. BUČEK, J. – ZKOUTAJAN, M.: Fotomagnetický stimulátor hojení.


1) žlázy s vnitřní sekrecí:
hypotalamus – ovlivňuje základní vzorce chování jedince a jeho působení na okolí, vydává signály pro řízení biorytmů, podílí se na reakcích na výkyvy teploty, na pocity hladu, žízně a vyměšování, ovlivňuje některé sexuální funkce (ovulace apod.);
hypofýza – ovlivňuje růst jedince, vodní a elektrolytové hospodářství, funkci štítné žlázy, kůry nadledvinek, pohlavních žláz.