časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Radiofrekvenční ovládání pro komerční budovy

Ing. Dušan Zajíček,
ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, rozšířila svoji nabídku produktů využitelných pro bezdrátové ovládání v tzv. komerčních budovách. Jsou to objekty, které obsahují velké pro­story s podhledy osazenými svítidly. Přepažením prostoru příčkami může vzniknout množ­ství klasických kanceláří se stěnami až ke stropu. Prostor ale může být řešen také jako ote­vřený s nízkými příčkami. V případě požadavku na změny uspořádání nebo na úplné pře­pracování rozčlenění prostoru vyniknou výhody bezdrátového řešení – není třeba měnit uložení kabelů, vše probíhá v podstatě bez omezení provozu v budově, s minimálními ná­klady. Navíc lze realizovat funkce, které jsou pomocí klasických elektroinstalačních prvků řešitelné pouze obtížně.
 

Základní přístroje

 
U klasické instalace se spínače propoju­jí vodiči s ovládanými svítidly (obr. 1) nebo se využívají tlačítkové ovladače v kombinaci s impulzními relé. V případě řešení s využi­tím bezdrátové techniky mezi ovládacím prv­kem (vysílačem) a výkonným prvkem (přijí­mačem) není fyzické propojení (obr. 2). Kaž­dému vysílači je při výrobě přidělen unikátní kód, který se při stisku tlačítka stane součás­tí vysílaného radiofrekvenčního (RF) signá­lu. Přijímač, který signál zachytí, zkontrolu­je, zda má stejný kód uložen ve své paměti. V případě shody přijímač vykoná požadova­nou funkci (např. zapne výstup), jinak je po­vel ignorován. Předpokladem je tedy napro­gramování přijímače, při němž se definuje, ja­kou funkci má přijímač vykonat a na jaký kód (kódy) má reagovat. Kódování signálu zajiš­ťuje, že se vždy vykoná právě ta činnost, kte­rá je požadována, a nemůže dojít k případné­mu nežádoucímu ovládání jiných přijímačů. Také je možné ovládat jeden přijímač něko­lika vysílači nebo na jeden vysílač může re­agovat několik přijímačů.
 
Jako vysílače se v komerčních budovách nejčastěji uplatní především přístroje pro povrchovou montáž, které jsou k dispozi­ci v designových řadách Element®a Time®(obr. 3), Tango®nebo Neo®. Na výběr jsou varianty se dvěma nebo čtyřmi tlačítky. Vy­sílače tedy mohou být využity pro simulaci jedno- či dvojnásobného spínače či tlačít­ka. Dodávají se s 3V lithiovým napájecím článkem, který zajišťuje provoz po dobu až deset let, a splňují tak v podstatě požada­vek na bezúdržbovost systému v dané bu­dově. Vysílače je možné přišroubovat nebo nalepit na libovolnou nekovovou podložku, např. na sádrokarton, dřevo, sklo, keramiku apod. Lze je připevnit k instalační krabici vruty a jsou uzpůsobeny pro montáž do ví­cenásobných rámečků. Protože jsou napá­jeny malým bezpečným napětím, není třeba řešit problematiku hořlavosti materiálů jako u klasických spínačů. Samozřejmě lze využít i libovolné další RF vysílače ze sortimentu ABB s. r. o., např. jedno-, čtyř- nebo více­kanálové přenosné vysílače.
 
V komerčních budovách se využijí ve­stavné osmi- a dvoukanálové přijímače, kte­ré jsou vybaveny osmi nebo dvěma spínacími reléovými výstupy. Jsou určeny do stropních podhledů či snížených stropů – lze je volně položit, upevnit šrouby, popř. uchytit váza­cími pásky na kabelový kanál. Kromě kla­sických žárovek o příkonu až 2 300 W nebo elektronických předřadníků a 12V zdrojů pro halogenové žárovky do 1 750 V·A může kaž­dý výstup spínat také kompenzované zářiv­ky až do 500 V·A/64 μF. Celkový proud spí­naný jedním přijímačem přitom nesmí pře­kročit 16 A.
 
Do paměti přijímačů lze uložit až 384 kódů, což pro praxi představuje více než do­statečné množství ovládacích vysílačů.
 
U osmikanálové varianty přijímače vy­chází příznivá cena na jeden spínaný vý­stup. K přístroji 3299-83330 (obr. 4) se vodi­če připojují bezšroubově. U přijímače 3299-84330 jsou přípojná místa osaze­na konektory systému En­sto-net. Jsou-li těmito ko­nektory vybaveny i spo­třebiče (svítidla), dojde k podstatnému zkráce­ní doby potřebné pro in­stalaci. Zapojení přitom zvládne bezpečně a rych­le i méně kvalifikovaný pracovník. Dvoukanálo­vé přijímače se rovněž dodávají ve dvou prove­deních – přijímač 3299-23330 má bezšroubové svorky (obr. 5), varianta 3299-24330 je vybavena trojicí kabelů zakonče­ných konektory Ensto-net.
 
Nejčastějším způso­bem využití bezdrátových instalací v komerčních bu­dovách je analogie klasického spínače, kdy se stiskem horního nebo dolního tlačítka vysíla­če vyvolává stav zapnuto/vypnuto naprogra­movaného výstupu přijímače. Lze zvolit také funkci tlačítkového spínače – opakovaným stiskem téhož tlačítka vysílače se stav jedno­ho výstupu vždy změní na opačný.
 
Jinou možností je simulace tlačítkového zapínacího kontaktu, kdy výstup přijímače bude zapnutý po dobu stisku tlačítka vysí­lače. Užitečná může být i funkce časovače – stiskem tlačítka se výstup zapne na dobu, kte­rá se skokově volí v rozmezí 1 s až 60 min.
 
Bezdrátové ovládání lze využít i pro říze­ní chodu žaluzií, rolet nebo jiných zastiňo­vacích zařízení poháněných elektromotory se síťovým napájením. Stačí zvolit příslušný žaluziový spínač s RF přijímačem buď v po­době modulu 3299-15500, který lze vložit např. do instalační krabice, nebo provedení vestavné 3299-15700 vhodné do podhledů.
 

Další možnosti

 
RF signál prochází i (nekovovými) pře­kážkami, ale je třeba počítat s určitým útlu­mem závislým na tloušťce a druhu materiálu. Vestavné přijímače je možné ovládat typicky na vzdálenost 40 m, takže vysílače mohou pl­nit také funkci skupinového spínače. Pro cen­trální ovládání svítidel nebo i žaluzií či rolet je vhodný nový vysílač stavu. Tento přístroj je dvoukanálovým RF vysílačem se síťovým napájením, který bezdrátově předává infor­maci o změnách na dvojici jeho vstupů. Pro­vedení 3299-29900 (obr. 6) reaguje na změ­nu stavu dvojice bezpotenciálových kontaktů. U varianty 3299-29910 je vstupní informací přítomnost napětí 230 V na dvou nezávislých svorkách, přičemž fáze těchto napětí se ne­musí shodovat s napájecím napětím.
 
V základním režimu přístroj reaguje jako spínač. To znamená, že při sepnutí a rozpo­jení kontaktu, popř. při přivedení a odpoje­ní napětí dojde k vysílá­ní odlišných kódů. Napro­gramovaný přijímač potom reaguje zapnutím a vypnu­tím výstupu. Přepínačem MODE je možné navo­lit i opakované vysílání. V poloze N je signál vysí­lán pouze jednou při změ­ně stavu na vstupech. Při nastavení na S nebo L se informace vyšle v okamži­ku změny a pak ještě dva­krát s prodlevou 5 s nebo 3 min. Je-li navolena po­loha F, vysílání se opakuje stále s prodlevou 10 min. Protože vstupy i vysílací kanály jsou dva, lze ovlá­dat dva přijímače nebo dva výstupy jednoho přijíma­če. Potom se pro nastave­ní opakování využije část označená 2REC.

V případě centrálních funkcí se vstupy vysílače chovají jako běžná neare­tovaná tlačítka. Informace se tedy vyšle pouze po se­pnutí kontaktu připojeného ke vstupu nebo po přivedení napětí a vysílání se neopakuje. Způsob reakce výstupů přijíma­čů na vstupy A a B vysílače určuje nastave­ní přepínače MODE v levé části. Např. polo­ha přepínače A+B►1 A+B►0 znamená, že vstupem A vysílače se současně sepnou ka­nály A i B dvoukanálového přijímače, vstu­pem B vysílače se oba kanály rozepnou. Zá­pis A►1 A+1►1 znamená, že vstup A vy­sílače sepne kanál A na jednom přijímači, vstup B sepne kanál A na jiném přijímači.
 
Další dva nastavovací prvky se uplatní v případě ovládání několika vysílačů stavu společným vstupním signálem, např. při cen­trálním ovládání osvětlení v několika patrech budovy. Přepínačem DELAY se volí různá zpoždění vysílání, aby se jednotlivé vysíla­če navzájem nerušily. Přepínač NR. OF TX se používá k nastavení celkového počtu vzá­jemně propojených vysílačů stavu.
 
Přístroj je vybaven základní drátovou an­ténou. V případě montáže do kovového roz­váděče nebo pro zvýšení dosahu v místě se zhoršenými příjmovými podmínkami lze při­pojit externí RF vysílač 3299-01910 dvouži­lovým kabelem o délce až 20 m. Stejně vypa­dající externí přijímač 3299-01110 je možné připojit i k vestavným přijímačům – kromě zvýšení dosahu tak lze přesunout přijímací místo do výhodnější polohy.
 
Zajímavým doplňkovým přístrojem je snímač pohybu 3299-22900 s integrovaným RF vysílačem (obr. 7). Napájí se ze dvou 1,5V článků velikosti AA, má kuželovou ob­last zachycení s vrcholovým úhlem přibliž­ně 90° a je vhodný pro montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16. Přístroj má dva volitelné režimy. V režimu ON/OFF přístroj při zaznamenání pohybu vyšle signál pro zapnutí. Ustane-li pohyb, vyšle se po uplynutí nastaveného zpoždění signál pro vypnutí. V režimu ON přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí, vy­pnutí zajistí funkce časovač navolená pře­dem na přijímači. K vyslání signálu pro za­pnutí dojde pouze tehdy, je-li aktuální úro­veň osvětlení nižší než nastavená hodnota (1 až 1 000 lx). Dále je možné nastavit zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (5 s až 10 min) a dobu potlačení vysílání v režimu ON (10 s, 30 s, 2 min).
 
Další informace nejen k přístrojům uvedeným v tomto článku lze získat na: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Klasické řešení elektroinstalace
Obr. 2. Bezdrátové řešení elektroinstalace
Obr. 3. Nástěnný čtyřtlačítkový vysílač Time®
Obr. 4. Vestavný osmikanálový přijímač 3299-83330
Obr. 5. Vestavný dvojkanálový přijímač 3299-23330
Obr. 6. Vysílač stavu kontaktů 3299-29900
Obr. 7. Snímač pohybu 3299-22900