Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Radiofrekvenční ovládání pro komerční budovy

Ing. Dušan Zajíček,
ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, rozšířila svoji nabídku produktů využitelných pro bezdrátové ovládání v tzv. komerčních budovách. Jsou to objekty, které obsahují velké pro­story s podhledy osazenými svítidly. Přepažením prostoru příčkami může vzniknout množ­ství klasických kanceláří se stěnami až ke stropu. Prostor ale může být řešen také jako ote­vřený s nízkými příčkami. V případě požadavku na změny uspořádání nebo na úplné pře­pracování rozčlenění prostoru vyniknou výhody bezdrátového řešení – není třeba měnit uložení kabelů, vše probíhá v podstatě bez omezení provozu v budově, s minimálními ná­klady. Navíc lze realizovat funkce, které jsou pomocí klasických elektroinstalačních prvků řešitelné pouze obtížně.
 

Základní přístroje

 
U klasické instalace se spínače propoju­jí vodiči s ovládanými svítidly (obr. 1) nebo se využívají tlačítkové ovladače v kombinaci s impulzními relé. V případě řešení s využi­tím bezdrátové techniky mezi ovládacím prv­kem (vysílačem) a výkonným prvkem (přijí­mačem) není fyzické propojení (obr. 2). Kaž­dému vysílači je při výrobě přidělen unikátní kód, který se při stisku tlačítka stane součás­tí vysílaného radiofrekvenčního (RF) signá­lu. Přijímač, který signál zachytí, zkontrolu­je, zda má stejný kód uložen ve své paměti. V případě shody přijímač vykoná požadova­nou funkci (např. zapne výstup), jinak je po­vel ignorován. Předpokladem je tedy napro­gramování přijímače, při němž se definuje, ja­kou funkci má přijímač vykonat a na jaký kód (kódy) má reagovat. Kódování signálu zajiš­ťuje, že se vždy vykoná právě ta činnost, kte­rá je požadována, a nemůže dojít k případné­mu nežádoucímu ovládání jiných přijímačů. Také je možné ovládat jeden přijímač něko­lika vysílači nebo na jeden vysílač může re­agovat několik přijímačů.
 
Jako vysílače se v komerčních budovách nejčastěji uplatní především přístroje pro povrchovou montáž, které jsou k dispozi­ci v designových řadách Element®a Time®(obr. 3), Tango®nebo Neo®. Na výběr jsou varianty se dvěma nebo čtyřmi tlačítky. Vy­sílače tedy mohou být využity pro simulaci jedno- či dvojnásobného spínače či tlačít­ka. Dodávají se s 3V lithiovým napájecím článkem, který zajišťuje provoz po dobu až deset let, a splňují tak v podstatě požada­vek na bezúdržbovost systému v dané bu­dově. Vysílače je možné přišroubovat nebo nalepit na libovolnou nekovovou podložku, např. na sádrokarton, dřevo, sklo, keramiku apod. Lze je připevnit k instalační krabici vruty a jsou uzpůsobeny pro montáž do ví­cenásobných rámečků. Protože jsou napá­jeny malým bezpečným napětím, není třeba řešit problematiku hořlavosti materiálů jako u klasických spínačů. Samozřejmě lze využít i libovolné další RF vysílače ze sortimentu ABB s. r. o., např. jedno-, čtyř- nebo více­kanálové přenosné vysílače.
 
V komerčních budovách se využijí ve­stavné osmi- a dvoukanálové přijímače, kte­ré jsou vybaveny osmi nebo dvěma spínacími reléovými výstupy. Jsou určeny do stropních podhledů či snížených stropů – lze je volně položit, upevnit šrouby, popř. uchytit váza­cími pásky na kabelový kanál. Kromě kla­sických žárovek o příkonu až 2 300 W nebo elektronických předřadníků a 12V zdrojů pro halogenové žárovky do 1 750 V·A může kaž­dý výstup spínat také kompenzované zářiv­ky až do 500 V·A/64 μF. Celkový proud spí­naný jedním přijímačem přitom nesmí pře­kročit 16 A.
 
Do paměti přijímačů lze uložit až 384 kódů, což pro praxi představuje více než do­statečné množství ovládacích vysílačů.
 
U osmikanálové varianty přijímače vy­chází příznivá cena na jeden spínaný vý­stup. K přístroji 3299-83330 (obr. 4) se vodi­če připojují bezšroubově. U přijímače 3299-84330 jsou přípojná místa osaze­na konektory systému En­sto-net. Jsou-li těmito ko­nektory vybaveny i spo­třebiče (svítidla), dojde k podstatnému zkráce­ní doby potřebné pro in­stalaci. Zapojení přitom zvládne bezpečně a rych­le i méně kvalifikovaný pracovník. Dvoukanálo­vé přijímače se rovněž dodávají ve dvou prove­deních – přijímač 3299-23330 má bezšroubové svorky (obr. 5), varianta 3299-24330 je vybavena trojicí kabelů zakonče­ných konektory Ensto-net.
 
Nejčastějším způso­bem využití bezdrátových instalací v komerčních bu­dovách je analogie klasického spínače, kdy se stiskem horního nebo dolního tlačítka vysíla­če vyvolává stav zapnuto/vypnuto naprogra­movaného výstupu přijímače. Lze zvolit také funkci tlačítkového spínače – opakovaným stiskem téhož tlačítka vysílače se stav jedno­ho výstupu vždy změní na opačný.
 
Jinou možností je simulace tlačítkového zapínacího kontaktu, kdy výstup přijímače bude zapnutý po dobu stisku tlačítka vysí­lače. Užitečná může být i funkce časovače – stiskem tlačítka se výstup zapne na dobu, kte­rá se skokově volí v rozmezí 1 s až 60 min.
 
Bezdrátové ovládání lze využít i pro říze­ní chodu žaluzií, rolet nebo jiných zastiňo­vacích zařízení poháněných elektromotory se síťovým napájením. Stačí zvolit příslušný žaluziový spínač s RF přijímačem buď v po­době modulu 3299-15500, který lze vložit např. do instalační krabice, nebo provedení vestavné 3299-15700 vhodné do podhledů.
 

Další možnosti

 
RF signál prochází i (nekovovými) pře­kážkami, ale je třeba počítat s určitým útlu­mem závislým na tloušťce a druhu materiálu. Vestavné přijímače je možné ovládat typicky na vzdálenost 40 m, takže vysílače mohou pl­nit také funkci skupinového spínače. Pro cen­trální ovládání svítidel nebo i žaluzií či rolet je vhodný nový vysílač stavu. Tento přístroj je dvoukanálovým RF vysílačem se síťovým napájením, který bezdrátově předává infor­maci o změnách na dvojici jeho vstupů. Pro­vedení 3299-29900 (obr. 6) reaguje na změ­nu stavu dvojice bezpotenciálových kontaktů. U varianty 3299-29910 je vstupní informací přítomnost napětí 230 V na dvou nezávislých svorkách, přičemž fáze těchto napětí se ne­musí shodovat s napájecím napětím.
 
V základním režimu přístroj reaguje jako spínač. To znamená, že při sepnutí a rozpo­jení kontaktu, popř. při přivedení a odpoje­ní napětí dojde k vysílá­ní odlišných kódů. Napro­gramovaný přijímač potom reaguje zapnutím a vypnu­tím výstupu. Přepínačem MODE je možné navo­lit i opakované vysílání. V poloze N je signál vysí­lán pouze jednou při změ­ně stavu na vstupech. Při nastavení na S nebo L se informace vyšle v okamži­ku změny a pak ještě dva­krát s prodlevou 5 s nebo 3 min. Je-li navolena po­loha F, vysílání se opakuje stále s prodlevou 10 min. Protože vstupy i vysílací kanály jsou dva, lze ovlá­dat dva přijímače nebo dva výstupy jednoho přijíma­če. Potom se pro nastave­ní opakování využije část označená 2REC.

V případě centrálních funkcí se vstupy vysílače chovají jako běžná neare­tovaná tlačítka. Informace se tedy vyšle pouze po se­pnutí kontaktu připojeného ke vstupu nebo po přivedení napětí a vysílání se neopakuje. Způsob reakce výstupů přijíma­čů na vstupy A a B vysílače určuje nastave­ní přepínače MODE v levé části. Např. polo­ha přepínače A+B►1 A+B►0 znamená, že vstupem A vysílače se současně sepnou ka­nály A i B dvoukanálového přijímače, vstu­pem B vysílače se oba kanály rozepnou. Zá­pis A►1 A+1►1 znamená, že vstup A vy­sílače sepne kanál A na jednom přijímači, vstup B sepne kanál A na jiném přijímači.
 
Další dva nastavovací prvky se uplatní v případě ovládání několika vysílačů stavu společným vstupním signálem, např. při cen­trálním ovládání osvětlení v několika patrech budovy. Přepínačem DELAY se volí různá zpoždění vysílání, aby se jednotlivé vysíla­če navzájem nerušily. Přepínač NR. OF TX se používá k nastavení celkového počtu vzá­jemně propojených vysílačů stavu.
 
Přístroj je vybaven základní drátovou an­ténou. V případě montáže do kovového roz­váděče nebo pro zvýšení dosahu v místě se zhoršenými příjmovými podmínkami lze při­pojit externí RF vysílač 3299-01910 dvouži­lovým kabelem o délce až 20 m. Stejně vypa­dající externí přijímač 3299-01110 je možné připojit i k vestavným přijímačům – kromě zvýšení dosahu tak lze přesunout přijímací místo do výhodnější polohy.
 
Zajímavým doplňkovým přístrojem je snímač pohybu 3299-22900 s integrovaným RF vysílačem (obr. 7). Napájí se ze dvou 1,5V článků velikosti AA, má kuželovou ob­last zachycení s vrcholovým úhlem přibliž­ně 90° a je vhodný pro montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16. Přístroj má dva volitelné režimy. V režimu ON/OFF přístroj při zaznamenání pohybu vyšle signál pro zapnutí. Ustane-li pohyb, vyšle se po uplynutí nastaveného zpoždění signál pro vypnutí. V režimu ON přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí, vy­pnutí zajistí funkce časovač navolená pře­dem na přijímači. K vyslání signálu pro za­pnutí dojde pouze tehdy, je-li aktuální úro­veň osvětlení nižší než nastavená hodnota (1 až 1 000 lx). Dále je možné nastavit zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (5 s až 10 min) a dobu potlačení vysílání v režimu ON (10 s, 30 s, 2 min).
 
Další informace nejen k přístrojům uvedeným v tomto článku lze získat na: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Klasické řešení elektroinstalace
Obr. 2. Bezdrátové řešení elektroinstalace
Obr. 3. Nástěnný čtyřtlačítkový vysílač Time®
Obr. 4. Vestavný osmikanálový přijímač 3299-83330
Obr. 5. Vestavný dvojkanálový přijímač 3299-23330
Obr. 6. Vysílač stavu kontaktů 3299-29900
Obr. 7. Snímač pohybu 3299-22900