Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo
tiskem 5. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2019. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Hybridní pohon posunovací lokomotivy

Aktuality

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

První šumavskou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily mají Kašperské Hory Rychlé dobití baterií všech typů a značek elektromobilů nabízí ode dneška také Šumava.…

Společnosti ČEPS a SEPS podepsaly dohodu o účasti v platformě IPDE na výměnu dat Společnosti ČEPS a SEPS, provozovatelé přenosových soustav v České republice a na…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

FEL_Camp pro středoškoláky Jak přežít v přírodě a opatřit si základní životní potřeby, jako je připojení k internetu…

Hľadáš svoje uplatnenie? Pripoj sa k nám! Sme SEMIKRON. SEMIKRON je rodinná nemecká spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami. Sme jedným…

Více aktualit

Publikace vydavatelství IN-EL

Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost

(šesté, aktualizované vydání)
Autor: Ing. Michal Kříž
Cena: 218 Kč včetně DPH 9 %
Rozsah: 240 stran A5, 70 obrázků, 34 tabulek, 2 přílohy
Tato příručka je zaměřena zejména na podání výkladu základních poznatků, jež jsou pro elektrotechniky důležité k rozpoznání nebezpečí, která mohou při provozu elektrického zařízení vznikat. Nemusí přitom jít pouze o nebezpečí ohrožující osoby, ale i o ohrožení majetku a okolí. Neodmyslitelnou součástí příručky je její pátá část pojednávající o poskytování první pomoci při úrazech elektřinou, jejíž zásady musí každý elektrikář ovládat.
 
První část publikace vychází z jednoduchých a snadno představitelných základních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich je totiž založena vlastní funkce elektrických zařízení, ale i působení prostředků ochrany před nebezpečími vyvolanými elekřinou. Na tento základ navazuje druhá část, jež je zpracována podle ČSN EN 50110. Jsou v ní vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Právě informace v této části jsou upřesněny v souvislosti s ukončením platnosti ČSN 34 3100 a navazujících norem k 31. prosinci 2005. Zásady bezpečnosti v elektrotechnice jsou založeny na způsobu provedení zařízení a také na opatřeních, která musí být při práci a obsluze zařízení dodržována. K tomu je nezbytné znát např. význam bezpečnostních barev, určitých značek i zásady péče o zařízení. Při práci na zařízeních a při jejich obsluze je nutné dodržovat určité zásady, je nutné používat předepsané prostředky a odpovídajícím způsobem zajistit pracoviště. Právě zásadám práce na elektrických zařízeních a jejich obsluhy je věnována třetí část publikace. Čtvrtá část se zmiňuje o potřebě vykonávat revize elektrických zařízení, pátá část probírá zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
 
Svůj přístup k práci by měl elektrotechnik zakládat mimo jiné na znalosti problematiky ochrany před úrazem elektrickým proudem u elektrických zařízení. Ačkoliv podstata této ochrany zůstává mnoho desetiletí stejná, sjednocuje se její celkové pojetí tak, aby stejné zásady byly uplatňovány ve všech elektrotechnických oborech. Přestože bylo zvykem pohlížet na ochranu před dotykem téměř výhradně jako na problematiku silové elektrotechniky, musí se s ní vyrovnávat jak výrobci zařízení informační techniky, tak i pracovníci, kteří tato zařízení montují a instalují. Proto je této problematice tradičně věnována jedna z nejobsáhlejších částí – šestá. Ta je upravena již s ohledem na sjednocené pojetí ochrany před úrazem elektrickým proudem ve veškerých elektrických zařízeních obsažené v ČSN EN 61140:2003 i s ohledem na zásady této ochrany v elektrických instalacích podle nové ČSN 33 2000-4-41:2007.
 
Aby elektrické zařízení nebylo při poruše určité své funkce ohroženo a neohrožovalo okolí, je nutné dbát na dodržení zásad jeho provedení a připojení. Zařízení musí být chráněno před zkraty a nadproudy a zároveň je třeba zajistit, aby při poruše byla odpojena jen jeho nezbytně nutná část. Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy, ochranným opatřením v elektrických rozvodech, elektrických stanicích a ve strojních zařízeních je věnována další, sedmá část příručky. I zde je zachycen nejnovější vývoj požadavků týkajících se zejména zajištění bezpečného provozu strojů podle ČSN EN 60204-1:2007. Tato kapitola obsahuje i vysvětlení základních představ spojených s vyhodnocováním rizik v souvislosti s provozem elektrického zařízení.
 
U elektrických i neelektrických zařízení je rovněž třeba zajistit ochranu před bleskem. Je jí věnována osmá část, ve které jsou objasněny hlavní zásady komplexního pojetí ochrany před bleskem již podle nejnovější mezinárodní a evropské normy zavedené v ČR jako soubor ČSN EN 62305:2006.
 
Šesté vydání této velmi žádané příručky je aktualizováno v souladu s ustanoveními technických norem i legislativních předpisů, které nabyly platnosti v posledním období. Podle nového vydání mezinárodní terminologické normy zavedené v ČR jako ČSN IEC 60050-826 je v tomto vydání u střídavých sítí obnoveno používání starších termínů nulový bod a nulový vodič (označení „N“). Použití termínů střední vodič a střední bod (označení „M“) se ponechává pro stejnosměrné obvody. V souladu s mezinárodně uplatňovanou praxí se tedy rozlišuje mezi nulovým „N“ (bodem a vodičem) ve střídavých sítích a středním „M“ (bodem a vodičem) ve stejnosměrných sítích.
 
Na konci jednotlivých kapitol jsou opět kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, popř. odkazů na příslušnou pasáž v textu. Příručka, jež obsahuje běžné požadavky na základní odbornou způsobilost elektrotechniků, by měla být nejen dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, popř. k certifikaci, ale i užitečným podkladem pro každodenní elektrotechnickou praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických oborů.
 

Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

Autor: Ing. Karel Dvořáček
Cena: 196 Kč včetně DPH 9 %
Rozsah: 80 stran A5, 42 obrázků, 15 tabulek, 2 přílohy
 
Tato příručka je zaměřena na základní požadavky pro bezpečné, spolehlivé a přehledné ukládání elektrického vedení, montáž některých přístrojů a svítidel.
 
Pro domácnosti a občanskou výstavbu bylo nutné vytvořit systém málo náročný na prostor, splňující požadavky na laickou obsluhu a lépe vyhovující i esteticky. Rovněž nové stavební postupy využívané v hromadné bytové a občanské výstavbě v Evropě přinesly zásadní změny možností ukládání vedení.
 
I v průmyslu postupně rostly požadavky na rozvod elektřiny ve velkoprostorových pracovištích a též požadavky na případnou variabilitu rozmístění elektrického zařízení ve vnitřním prostoru. Proto byly vyvinuty úložné systémy pro povrchové vedení svazků vedení (např. lišty NIDAX), později kabelové lávky, kanály a žebříky (vhodné pro technické zázemí bytové i občanské výstavby, průmysl apod.). Tyto úložné systémy v souladu s dnešními požadavky plně zaručují variabilitu, přehlednost a přístupnost vedení, přičemž se uplatňují i estetická kritéria na „technický vzhled“.
 
Další směr vývoje úložného elektroinstalačního materiálu, popsaný v této publikaci, vedl k rozvoji úložných elektrotechnických prvků pro montáž do podlah se zapuštěnými krabicemi pro osazení obvykle několika zásuvkami (tzv. hnízdy). Zmíněný systém se uplatňuje především ve velkoprostorových administrativních budovách a výpočetních centrech.
 
Tato publikace poskytuje čtenáři ucelený základní pohled na dnešní možnosti ukládání elektrického vedení. Současně mu naznačuje, které aspekty musí respektovat v souladu s pokyny výrobců a v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. – základními dokumenty pro přípravu a realizaci stavby.
 
IN-EL, spol. s r. o.
Lohenická 111
190 17 Praha 9 – Vinoř
tel.: 283 092 312 až 314
fax: 286 852 579