časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Publikace: Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení

|

číslo 4/2002

Odborná literatura

Publikace:
Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení

Upravené a aktualizované vydání příručky

Autor Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec v oboru bezpečnosti práce v elektrotechnice a dlouholetý pracovník systému státního odborného dozoru nad bezpečností práce, nyní ve smyslu živnostenského zákona odpovědný zástupce vydavatele, připravil přehled kódování vnějších vlivů s přihlédnutím k vnějším podmínkám prostředí, využití elektrických zařízení a konstrukci budov podle ČSN 33 2000-3. Uvedeny zde jsou i charakteristiky požadované pro výběr a instalaci elektrických zařízení podle tabulek 51AN a/nebo 51ANK1 nové ČSN 33 2000-5-51 z dubna roku 2000 a z toho vyplývající požadavky na jejich provedení podle zmíněné normy.

Vše, včetně souvisejících ČSN, je přehledně a samostatně uspořádáno pro každý vnější vliv. Současně je zde porovnání s původní klasifikací druhů prostředí podle ČSN 33 0300:1978, a to ve spojení z něho vyplývajícího zařazení objektů a prostorů do revizních lhůt podle Tab. 1. ČSN 33 1500 tam, kde existuje nebo bylo možné dovodit vzájemnou analogii.

V této příručce je (na rozdíl od tabulek 51AN a/nebo 51ANK1 citované normy, kde jsou požadavky na provedení elektrických zařízení formulovány v podobě „musí“, „nesmí“, „je zakázáno“ apod., přičemž jsou v textu řazeny za sebou jako věta za větou, bez jakéhokoliv způsobu usnadňujícího orientaci) každý požadavek obsažený v použitých větách citovaných tabulek převeden do podoby jednotlivých otázek, na které musí být odpovězeno, ať již při vykonávání kontrol elektrických zařízení v rámci preventivní údržby nebo při vykonávání pravidelných revizí těchto zařízení.

Co se týče kategorie vnějších vlivů B = využití, konkrétně BE3N2 Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par a BE3N1 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, předkládaný materiál nejen obsahuje přehled požadavků ČSN, na které norma pouze odkazuje, ale tyto požadavky opět zpracování v podobě zmíněných otázek. Příručka rovněž obsahuje srovnání požadavků 7. kapitoly původní normy ČSN 33 2320 s novou normou ČSN EN 60079-14 a uvádí, co je třeba při revizích v těchto prostorách ověřovat kromě úkonů popsaných v tabulkách 1 až 3 ČSN EN 60079-17. To je mimo požadavky pro ověřování instalací a zařízení Ex, jak vizuální, zběžnou, tak i detailní prohlídkou, podle ČSN EN 60079-17 (33 1530), jež program těchto prohlídek pouze shrnula do nepřehledných tabulek 1 až 3.

V tomto vydání příručky jsou nové kapitoly Požadavky na EZ do zón 20, 21 a 22 vlivu BE3N1 a Požadavky na EZ do zón 0, 1 a 2 vlivu BE3N2. Dále je zde nově zařazena kapitola Stanovování period revizí a kontrol elektrických zařízení, obsahující nové pohledy na tuto problematiku dané změnou právních předpisů.

Nechybí přehled významu označení požadavků na elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely, aplikace požadavků ČSN 33 2140 na tyto místnosti a popis provozních zkoušek elektrických rozvodů pro lékařské místnosti a v nich, dále vzor protokolu o určení typu místnosti pro lékařské účely a vzor záznamu opakovaných kontrol zařízení místností pro lékařské účely prováděných při periodických revizích.

Uživatelům tohoto přehledu se tak dostává do rukou i užitečný soubor „návodů“, resp. postupů pro vykonávání některé z kontrolních činností na elektrickém zařízení (prohlídky, kontroly, revize), jejichž existenci předpokládali tvůrci ČSN 33 1500, když formulovali její 5. článek.

Při cenách ČSN 33 2000-3 (za 346 Kč), ČSN 33 2000-5-51 (346 Kč), ČSN EN 60079-14 (300 Kč), ČSN EN 60079-17 (182 Kč) a souboru ČSN EN 50281-1-2 (326 Kč) – celkem 1 500 Kč – je cena nabízené publikace více než výhodná.

Obdobou této tištěné příručky je počítačový program nazvaný Vnější vlivy, který umožňuje rychlé vyhledávání podle klíčových slov i převzetí vybraných textů do dokumentů ve verzi programu, navíc s možností vytvořit protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

Další informace o programu Vnější vlivy je možné získat na internetové adrese imv.web.worldonline.cz nebo přímo u spoluautora Ing. Miroslava Vopaleckého na adrese Lada 14, 470 01 Česká Lípa, mobil. telefon 0602/362 166, e-mail: m.vopalecky@worldonline.cz

Předběžná cena: 550,- Kč

Dodavatel:
Informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová – Propag Team Trutnov
tel.: 0439/ 733 120, 0604/ 382 386
fax: 0439/ 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz