Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Publikace IN-EL

číslo 4/2002

Odborná literatura

Publikace IN-EL

Variabilní symbol 140302, svazek 61 zákl. edice ELEKTRO

Název: Analýza, hodnocení a prevence bezpečnostních rizik v elektrotechnice
Autor: Ing. Radomír Kočíb
Předběžná cena: 179,- Kč, z toho DPH 5 % = 8,52 Kč
Předpokládaný termín vydání: září 2002

V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie se projevila potřeba dosáhnout slučitelnosti zákoníku práce s právem EU. Mimo jiné se to týká směrnice upravující problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Novelizací zákoníku práce platnou od 1. 1. 2001 došlo k podstatné změně v povinnostech pro zaměstnavatele v oblasti plnění úkolů k zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci.

Zejména pak hlava pátá ukládá zaměstnavatelům nové povinnosti v oblasti prevence rizik. Cílem této příručky bude jednoduchým a názorným způsobem pomoci jak projektantům, tak provozovatelům a revizním technikům elektrických zařízení při posuzování možných rizik v návaznosti na různé činnosti na elektrických zařízeních s přihlédnutím jednak ke kvalifikaci pracovníků, jednak k působení vnějších činitelů ovlivňujících rizika. V příručce bude uveden i příklad postupu při vyhledávání a hodnocení rizik.

Variabilní symbol 140202, svazek 60 zákl. edice ELEKTRO

Název: Požadavky na elektrotechnické výrobky při jejich uvádění na trh v ČR (druhé, přepracované vydání)
Autor: JUDr. Jaromír Jareš
Předběžná cena: 168,- Kč, z toho DPH 5 % = 8,- Kč
Předpokládaný termín vydání: srpen 2002

Cílem této příručky je poskytnout výrobcům a dovozcům elektrotechnických výrobků přehlednou a souhrnnou informaci o právních povinnostech při uvádění výrobků na trh, a to v souvislosti s ochranou před výrobky, které by mohly ohrozit veřejný zájem, zejména v oblasti ochrany života, zdraví, majetku apod.

V České republice byla zvolena relativně jednoduchá a přehledná forma. Obecné povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění s tím, že konkrétní povinnosti jsou uvedeny v jednotlivých nařízeních vlády k tomuto zákonu, která jsou plně slučitelná s přejímanými směrnicemi.

Vedle výkladu povinností stanovených uvedenými právními předpisy bude v příručce věnována pozornost i výkladu dalších, jejichž nepochopení může přinést firmám a živnostníkům finanční ztráty.

Jedná se o:

 • zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v platném znění,

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Oba předpisy rovněž přejímají legislativu ES.

Příručka bude obsahovat výklad povinností stanovených zmíněnými právními předpisy a výklad jejich vztahů k dalším (např. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce apod.). Postihne též změny v předpisech v souvislosti s uzavřením Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) a změny zákona o technických požadavcích na výrobky, které v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Příručka tak bude obsahovat zcela aktuální informace.

Příručka je určena nejen výrobcům a dovozcům elektrotechnických výrobků, ale i projektantům, zřizovatelům, provozovatelům a revizním technikům elektrických zařízení.

Elektrotechnická pravidla ESČ Číslo: 38.01.02
Název: Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory
Cena: doposud nebyla stanovena
Předpokládaný termín vydání: květen 2002
Předpokládaná platnost od: 1. 6. 2002

Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.

Z tohoto důvodu byla zpracována tato pravidla. Není tajemstvím, že vycházejí z původní ČSN 38 2156. Doplňují ji však o modernější provedení protipožárních přepážek a ucpávek i o nová provedení kabelových kanálů, které samy o sobě tvoří požární úsek. To, že pravidla uvádějí stejná konstrukční uspořádání jako dříve platná norma, umožňuje návaznost nových kabelových tras na staré i bezproblémové využití a doplňování starších kabelových kanálů.

Pravidla jsou doplněna informativní přílohou, která nejenže uvádí citované normy, jež jsou zapotřebí při konstrukci a vybavení kabelových kanálů, ale k některým z nich též uvádí stručný komentář, aby bylo zřejmé, jaké požadavky citovaná norma vlastně stanoví.

Pravidla byla zpracována ve smyslu Metodického pokynu ESČ č. 1/2001 a projednána s Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým normalizačním institutem, OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o. a dalšími firmami.

Pravidla jsou určena projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

Obsah:

 1. Všeobecně
 2. Definice
 3. Základní požadavky
 4. Druhy a rozměry kabelových kanálů
 5. Vybavení
 6. Montáž a vybavení
 7. Kladení a montáž kabelů
 8. Osvětlování
 9. Větrání
 10. Požární bezpečnost
 11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 12. Stavební provedení
 13. Příloha (informativní): Citované normy a komentář k některým z nich.