časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Publikace IN-EL

|

číslo 4/2002

Odborná literatura

Publikace IN-EL

Variabilní symbol 140302, svazek 61 zákl. edice ELEKTRO

Název: Analýza, hodnocení a prevence bezpečnostních rizik v elektrotechnice
Autor: Ing. Radomír Kočíb
Předběžná cena: 179,- Kč, z toho DPH 5 % = 8,52 Kč
Předpokládaný termín vydání: září 2002

V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie se projevila potřeba dosáhnout slučitelnosti zákoníku práce s právem EU. Mimo jiné se to týká směrnice upravující problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Novelizací zákoníku práce platnou od 1. 1. 2001 došlo k podstatné změně v povinnostech pro zaměstnavatele v oblasti plnění úkolů k zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci.

Zejména pak hlava pátá ukládá zaměstnavatelům nové povinnosti v oblasti prevence rizik. Cílem této příručky bude jednoduchým a názorným způsobem pomoci jak projektantům, tak provozovatelům a revizním technikům elektrických zařízení při posuzování možných rizik v návaznosti na různé činnosti na elektrických zařízeních s přihlédnutím jednak ke kvalifikaci pracovníků, jednak k působení vnějších činitelů ovlivňujících rizika. V příručce bude uveden i příklad postupu při vyhledávání a hodnocení rizik.

Variabilní symbol 140202, svazek 60 zákl. edice ELEKTRO

Název: Požadavky na elektrotechnické výrobky při jejich uvádění na trh v ČR (druhé, přepracované vydání)
Autor: JUDr. Jaromír Jareš
Předběžná cena: 168,- Kč, z toho DPH 5 % = 8,- Kč
Předpokládaný termín vydání: srpen 2002

Cílem této příručky je poskytnout výrobcům a dovozcům elektrotechnických výrobků přehlednou a souhrnnou informaci o právních povinnostech při uvádění výrobků na trh, a to v souvislosti s ochranou před výrobky, které by mohly ohrozit veřejný zájem, zejména v oblasti ochrany života, zdraví, majetku apod.

V České republice byla zvolena relativně jednoduchá a přehledná forma. Obecné povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění s tím, že konkrétní povinnosti jsou uvedeny v jednotlivých nařízeních vlády k tomuto zákonu, která jsou plně slučitelná s přejímanými směrnicemi.

Vedle výkladu povinností stanovených uvedenými právními předpisy bude v příručce věnována pozornost i výkladu dalších, jejichž nepochopení může přinést firmám a živnostníkům finanční ztráty.

Jedná se o:

 • zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v platném znění,

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Oba předpisy rovněž přejímají legislativu ES.

Příručka bude obsahovat výklad povinností stanovených zmíněnými právními předpisy a výklad jejich vztahů k dalším (např. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce apod.). Postihne též změny v předpisech v souvislosti s uzavřením Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) a změny zákona o technických požadavcích na výrobky, které v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Příručka tak bude obsahovat zcela aktuální informace.

Příručka je určena nejen výrobcům a dovozcům elektrotechnických výrobků, ale i projektantům, zřizovatelům, provozovatelům a revizním technikům elektrických zařízení.

Elektrotechnická pravidla ESČ Číslo: 38.01.02
Název: Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory
Cena: doposud nebyla stanovena
Předpokládaný termín vydání: květen 2002
Předpokládaná platnost od: 1. 6. 2002

Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.

Z tohoto důvodu byla zpracována tato pravidla. Není tajemstvím, že vycházejí z původní ČSN 38 2156. Doplňují ji však o modernější provedení protipožárních přepážek a ucpávek i o nová provedení kabelových kanálů, které samy o sobě tvoří požární úsek. To, že pravidla uvádějí stejná konstrukční uspořádání jako dříve platná norma, umožňuje návaznost nových kabelových tras na staré i bezproblémové využití a doplňování starších kabelových kanálů.

Pravidla jsou doplněna informativní přílohou, která nejenže uvádí citované normy, jež jsou zapotřebí při konstrukci a vybavení kabelových kanálů, ale k některým z nich též uvádí stručný komentář, aby bylo zřejmé, jaké požadavky citovaná norma vlastně stanoví.

Pravidla byla zpracována ve smyslu Metodického pokynu ESČ č. 1/2001 a projednána s Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým normalizačním institutem, OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o. a dalšími firmami.

Pravidla jsou určena projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

Obsah:

 1. Všeobecně
 2. Definice
 3. Základní požadavky
 4. Druhy a rozměry kabelových kanálů
 5. Vybavení
 6. Montáž a vybavení
 7. Kladení a montáž kabelů
 8. Osvětlování
 9. Větrání
 10. Požární bezpečnost
 11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 12. Stavební provedení
 13. Příloha (informativní): Citované normy a komentář k některým z nich.