časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

|

číslo 11/2006

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Od roku 1994, kdy začala redakce Elektro uvádět rubriku Repetitorium, směřoval její obsah vždy k některé konkrétní oblasti elektrotechniky. Málokdo z nás si však za celou dobu uvědomil, že jednu oblast „elektrotechniky„ jsme pominuli, jako by byla vžitou samozřejmostí – oblast první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
Ani tomu, kdo si v tomto okamžiku pohrdlivě řekl „jé, to je přece jasný ...!„, bych nepřál, aby se skutečně ocitl v kritické situaci, kdy on sám je jedinou nadějí pro zsinalého, proudem zasaženého kolegu, bezvládně ležícího na betonové podlaze rozvodny. Taková situace se však může vyskytnout i v běžném životě, nebo dokonce v rodinném prostředí. A náhle „je přece jasný„, že mám několik zoufalých vteřin na záchranu života kolegy nebo svého blízkého, že nepodlehnu panice a že vím přesně, CO a JAK mám udělat.

Obr. 1.

Problematika první pomoci v literatuře

Podrobné informace o úkonech spojených s první pomocí při úrazu elektrickým proudem – umělém dýchání a masáži srdce – uváděla ČSN 34 3500. Ta však byla bez náhrady zrušena a nadále používat se může pouze plakát první pomoci (grafické nákresy) v této normě uvedený.

V současné době tedy v České republice neexistuje platná ČSN, která by zmíněnou problematiku řešila. Namísto normy bylo doporučováno používat publikaci Jednotná metodika výuky první pomoci autora MUDr. Jaromíra Hrabovského, kterou vydal Ústav zdravotnické výchovy Praha. Jako výtisk zdarma bývala tato publikace k dostání ve zdravotnických zařízeních.

S platností od 1. 9. 1994 bylo vydáno doporučení Českého elektrotechnického svazu pod číslem ČES 00.02.94 První pomoc při úrazu elektrickou energií (formát: A5, 26 stran, 1 příloha). Toto doporučení řeší problematiku poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem na úrovni současných evropských předpisů.

Obr. 2.

Doporučení umožňuje plnit ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 50/1978 Sb., které stanovuje jako neopominutelnou součást zkoušek a přezkoušení k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice prokázání teoretických a praktických znalostí o poskytování první pomoci.

Zásady první pomoci

 1. Dostat postiženého z dosahu elektrického proudu buď jeho odsunutím (odvalením, odtažením) prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevěnou latí, pruhem látky, apod., nebo, je-li to možné, vypnutím přívodu elektrické energie. Ať je příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého, dokud se nepřesvědčíte, že byl proud vypnut a že nehrozí žádné nebezpečí.

 2. Je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte jeho puls a dýchání.

 3. Nezjistíte-li puls, začněte s nepřímou masáží srdce i dýcháním z úst do úst.

 4. Jestliže postižený pouze nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.

 5. Je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy.

 6. Přivolejte lékařskou pomoc. Zde je vhodné připomenout telefonní číslo 155 na záchrannou službu a číslo 112 na tísňová volání.

Obr. 3.

Nepřímá masáž srdce

 1. Uložte postiženého na rovnou a pevnou podložku a klekněte si u něj v úrovni hrudníku.
 2. Přiložte prostředník a ukazovák k dolnímu okraji hrudní kosti a k nim dolní hranu zápěstí druhé ruky.
 3. První ruku přiložte zápěstím na druhou (prsty se nesmějí dotýkat hrudníku a ruce se dotýkají jen hrudní kosti).
 4. Hrudní kost stlačujte rovnými pažemi do hloubky 4 až 5 cm rychlostí 60 až 70krát za minutu. Po každém stlačení vyčkejte opětovného rozepnutí hrudníku.
 5. Správně prováděná srdeční masáž se pozná podle hmatného tepu na krkavici.
 6. V případě nahmatání tepu masáž ihned přerušte a pokračujte v dýchání z úst do úst.
 7. Jeden zachránce: dva vdechy/patnáct stlačení, dva zachránci: jeden vdech/pět stlačení
Obr. 4.

Dýchání z úst do úst

 1. Jednou rukou podložte šíji postiženého, druhou položte na jeho čelo a hlavu stlačujte mírně dozadu. Tím se napne krk a kořen jazyka se oddálí od zadní stěny hltanu. Obvykle se také otevřou ústa postiženého.

 2. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a pootevřená ústa.

 3. Jednu ruku opřete o čelo postiženého a palcem a ukazovákem stlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní čelist. Prsty se nedotýkejte úst a krku.

 4. Zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa a přiložte své rty kolem úst postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho úst.

 5. Sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého. Jestliže byl vdech úspěšný, hrudník se zvedl a nyní při výdechu opět klesá.

 6. Proveďte ještě další tři vdechy co nejrychleji, aby se krev postiženého nasytila kyslíkem.

 7. Zkontrolujte tep na krkavici. Jestliže srdce bije, pokračujte v dýchání z úst do úst, vdechujte jednou za tři až čtyři sekundy (tj. asi šestnáctkrát za minutu).

 8. Tep kontrolujte každé tři minuty. Je-li nehmatný, zahajte nepřímou masáž srdce.

 9. Začne-li postižený spontánně dýchat, uložte ho do stabilizované polohy.

 10. Vzduch je možné vdechovat i do nosu postiženého. V takovém případě uzavřete palcem ústa postiženého a obemkněte svými ústy jeho nos.

(jk)