časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Průmyslové vlastnictví, technická normalizace, metrologie a zkušebnictví v elektrotechnice (dokončení)

|

doc. Ing. Josef Šavel, CSc., a redakce Elektro
 
Český metrologický institut (ČMI) je příspěvková organizace zřízená MPO k 1. lednu 1993. Jde o státní instituci s plnou právní subjektivitou, jejíž hlavní činností je plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy v oblasti metrologie svěřených ČMI zák. č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
ČMI zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie.
 
K předmětu činnosti ČMI mj. patří:
 • uchování a technický rozvoj státních a ostatních primárních etalonů, včetně přenosu hodnoty měřicích jednotek na sekundární etalony,
 • uchování sekundárních etalonů nejvyšších řádů a výkon státní metrologické kontroly měřidel,
 • ověřování stanovených měřidel,
 • státní metrologický dozor a dohled,
 • vědecká, vývojová a výzkumná činnosti v oblasti metrologie,
 • kalibrace měřidel v majetku nebo v užívání právnických a fyzických osob,
 • zabezpečování mezinárodní spolupráce v oblasti metrologie,
 • poskytování metrologických expertiz, vydávání osvědčení a odborných posudků,
 • poskytování technických metrologických výkonů,
 • schvalování typu tuzemských a dovážených měřidel,
 • řízení tvorby referenčních materiálů a jejich osvědčování,
 • registrace subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popř. provádějí jejich montáž.
 
Český institut pro akreditaci (ČIA) je obecně prospěšná společnost a jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.
 
V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů provádí ČIA nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro:
 • zkušební laboratoře
 • kalibrační laboratoře,
 • certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích,
 • certifikační orgány certifikující produkty, včetně procesů a služeb,
 • ověřovatele emisí skleníkových plynů,
 • certifikační orgány provádějící certifikaci osob,
 • organizátory programů zkoušení způsobilosti,
 • environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli.
 
V úzké souvislosti s pracovní náplní metrologie je vhodné uvést některé činnosti ve smyslu právních náležitostí.
 
Akreditací se rozumí postup, na jehož základu se vydává osvědčení o tom, že právnická nebo fyzická osoba, která o ni požádala, je způsobilá ve vymezeném rozsahu vykonávat zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost.
 
Autorizací se rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků podle technických požadavků (autorizovaná osoba). Autorizaci uděluje na žádost rozhodnutím ÚNMZ po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž pravomoci se týkají posuzování stanovených výrobků autorizovanými osobami*).
 
Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnost s výrobou související je v souladu s technickými požadavky.
 
Conformita čili prohlášení o shodě. Výrobce nebo dovozce stanoveného výrobku je povinen před uvedením výrobku na trh vydat písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody; výrobce nebo dovozce je oprávněn označit stanovený výrobek, o kterém bylo vydáno prohlášení o shodě českou značkou shody (CE).
 
Notifikace je akt, kterým je informována Komise evropských společenství a ostatní členské státy o tom, že notifikovaný orgán, jenž splňuje požadavky, byl pověřen vykonáváním postupů posuzování shody podle příslušné směrnice.
 

5. Zkušebnictví

 
Objektivní a kvantitativní zjišťování a hodnocení jakosti – kvality výrobku, popř. jakékoliv činnosti z hlediska jejich funkce, se vykonává zkušebnictvím – testováním; aby toto bylo objektivní a kvantitativně srovnatelné, byly zpracovány a státně i mezinárodně normalizovány druhy zkoušek a specifikovány jejich metody.
 
V oblasti elektrotechniky a elektroniky jsou to české technické normy ČSN, popř. v kombinaci s evropskými a mezinárodními normami, elektrotechnické předpisy a pravidla ESČ a mezinárodní standardy ISO a dokumenty IEC.
 
Existuje mnoho norem, předpisů a dokumentů, včetně příruček o základních otázkách zkušebnictví a kontrol elektrické bezpečnosti a ochrany; vzhledem k náplni článku bude výklad zaměřen zejména na zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí, tj. klimatické a mechanické zkoušky odolnosti.
 
Této problematice byla věnována vždy velká pozornost především z důvodů exportu do klimaticky ztížených oblastí a prostředí s mechanickým namáháním (letadla, vozidla, vojenská technika), a to zejména u elektronických přístrojů a součástek v souvislosti s jejich rostoucí složitostí.
 
Tuto situaci respektovala již původní ČSN 345681 Klimatické a mechanické zkoušky odolnosti elektronických přístrojů a součástek; po ní následoval soubor ČSN 3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. V současné době a ve vazbě na evropské normy (EN) a mezinárodní normy (IEC) existuje rozsáhlý soubor norem ČSN, z nichž uvedeme důležité, specifikující závažné druhy zkoušek – viz tab. 1.
 
Potřebné zkoušky, příslušné podle technických parametrů zařízení nebo jejich součástí, si obvykle vykonává výrobce nebo uživatel sám ve své zkušebně, popř. si je objednává ve specializovaných odborných zkušebnách, vybavených často náročným zkušebním zařízením a odborným personálem. Tyto zkušebny jsou obvykle samostatné instituce – ústavy s různým organizačním a ekonomickým uspořádáním.
 
Mezi nejznámější zkušebny z oblasti této problematiky patří EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav) v Praze a ITC (Institut pro testování a certifikaci) ve Zlíně.
 

5.1 Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ)

Předmětem státního podniku EZÚ je podle zápisu v obchodním rejstříku státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Je to státní podnik podléhající Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Historie vývoje EZÚ je shrnuta v tab. 2.
 
EZÚ je v současné době členem všech evropských i celosvětových elektrotechnických certifikačních systémů a poskytuje služby, které mají významný proexportní efekt. Proto EZÚ patří k předním organizacím v oblasti posuzování shody v elektrotechnice nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Má jako jediný subjekt v ČR právo udělovat certifikační značky s mezinárodní platností.
 
EZÚ je notifikovanou osobou č. 1014 pro posuzování shody podle řady direktiv EU a zároveň autorizovanou osobou č. 201 pro posuzování shody podle odpovídajících nařízení vlády ČR.
 
EZÚ je akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř a akreditovaný orgán pro certifikaci výrobků a systémů řízení. Veškeré služby EZÚ jsou pokryty akreditací Českého institutu pro akreditaci.
 

5.1.1 Značka ESČ

Základním službou Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ) je zkoušení a certifikace výrobků, jejichž výsledkem je certifikát s právem uvádět na výrobku značku ESČ. Značka ESČ (viz obr. 1) vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 75 let nepřetržité existence téměř nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.
 
Značka ESČ je současně zapsána u Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben.
 
Pro získání značky ESČ je nutné vykonat zkoušky výrobku v rozsahu typové zkoušky a inspekci u výrobce, zaměřenou na kontroly bezpečnosti výrobku prováděné ve výrobě. Značku ESČ lze získat téměř na všechny skupiny elektrotechnických výrobků, jejichž zkoušky EZÚ nabízí.
 

5.1.2 Mezinárodní značky

Účelem značek je poskytovat uživatelům viditelný důkaz o tom, že daný typ výrobku byl posouzen nestrannou zkušební a certifikační organizací, která shledala shodu výrobku s požadavky příslušných předpisů.
 
Značky představují výhodu na trhu, a to směrem k odběrateli a ke spotřebiteli; znamenají podporu výrobců při exportu jejich výrobků do zemí celého světa a představují tedy významný proexportní faktor. Značky se používají rovněž jako podpůrný nástroj při prokazování shody výrobku s požadavky závazných předpisů.
 
EZÚ uděluje tyto mezinárodní značky: ENEC, KEYMARK, HAR, CCA-EMC, E8.
 

5.1.2.1 Značka ENEC 21

Značka ENEC (European Norms Electrical Certification, Evropské normy elektrotechnické certifikace) je panevropská značka (obr. 2) označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků. Jejím členem jsou certifikační orgány evropského ekonomického prostoru. Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí této dohody. Součástí licenčního řízení je i vykonání inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků. EZÚ je plnoprávným členem
této dohody a může udělovat licenci na užívání značky ENEC s číslem 21, pod kterým je EZÚ v tomto systému zapsán.
 
Dohoda o užívání značky ENEC pokrývá tyto oblasti elektrotechnických výrobků:
 • svítidla a jejich komponenty,
 • transformátory,
 • komponenty pro nn,
 • domácí spotřebiče,
 • výrobky výpočetní a kancelářské techniky.
 

5.1.3 Národní certifikáty

Jde především o certifikát EZÚ a o certifikát ESČ.
 

5.1.4 Mezinárodní certifikáty

Jedním z hlavních cílů EZÚ je poskytování podpory výrobcům při exportu jejich výrobků do zemí celého světa. Proto je EZÚ jako jediný subjekt v ČR členem všech významných evropských i mezinárodních certifikačních systémů pro elektrotechnické výrobky: CB, CCA, ENEC, HAR, KEYMARK, CCA-EMC.
 

5.2 Institut pro testování a certifikaci (ITC)

ITC je česká nezávislá akciová společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Historie vývoje ITC je shrnuta v tab. 3. Základním záměrem ITC je uspokojování veřejně prospěšných zájmů a potřeb výroby a obchodu, spotřebitelů a veřejného sektoru technickými službami.
 
ICT se stal v roce 1999 první českou zkušebnou, která poskytuje služby v systému řízení certifikovaném podle normy ČSN EN ISO 9002.
 
V současnosti má ICT rozsáhlé kompetence pro výkon činnosti jako:
 • autorizovaná osoba č. 224 podle zákona č. 22/1997 Sb., pověřená k činnostem posuzování shody,
 • notifikovaná osoba č. 1023 autorizovaná Evropskou komisí,
 • akreditované zkušební laboratoře č. 1004 a č. 1004.3,
 • akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222,
 • certifikační orgán pro výrobky č. 3020,
 • certifikační orgán systémů managementu jakosti,
 • certifikační orgán systémů environmentálního managementu č. 3046,
 • certifikační orgán pro ověřování environmentálního prohlášení podniku (EMAS) č. 5002,
 • orgán autorizovaný ÚNMZ pro úřední měření,
 • orgán autorizovaný MŽP ČR k posuzování biodegradability polymerů, maziv a pohonných hmot,
 • provozovatel Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP – Standard),
 • národní referenční laboratoř pro aplikaci plastů a pryže.
ICT působí v oblastech širokého okruhu surovin, materiálů a výrobků gumárenského a plastikářského, kožařského, obuvnického a kožené galanterie, potravinářského, vláknařského, textilního, elektrotechnického, zdravotnických
prostředků, anorganických a organických chemikálií, výrobků stavebního průmyslu, v oblasti životního prostředí a ve sféře
systémů řízení jakosti.
 
Obr. 1. Značka ESČ
Obr. 2. Značka ENEC 21
 
Tab. 1. Přehled norem ke zkouškám vlivu vnějších činitelů prostředí
Tab. 2. Historie Elektrotechnického zkušebního ústavu
Tab. 3. Historie Institutu pro testování a certifikaci
 

*) Autorizace uděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v souladu s § 11 zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Autorizované osoby zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci činnosti při posuzování shody výrobků s požadavky technických předpisů. Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením ÚNMZ orgánům Evropského společenství, popř. příslušným orgánům členských států Evropské unie. Dokumenty vydávané notifikovanými osobami jsou podkladem pro označování výrobků evropskou značkou shody CE.