časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Průmyslové konektory Wieland revos

|

Vojtěch Němeček, Schmachtl CZ, s. r. o.
 
Mezi hlavní kvalitativní rysy konektorů pro použití v průmyslu patří jejich dobrá mecha­nická odolnost, robustnost a rovněž schopnost odolat agresivním vlivům prostředí většiny výrobních hal, linek, dílen a dalších prostorů v průmyslových podnicích. Uvedené prostře­dí se vyznačuje zvýšenou přítomností prachu, dřevěných pilin, kovových třísek, olejů a dal­ších agresivních kapalin a látek. Konektory zde mohou být navíc vystaveny drsným me­chanickým vlivům, např. nezamýšleným tlakovým nebo tahovým rázům. Aby bylo možné v takovýchto provozních podmínkách vytvo­řit spolehlivé elektrické spojení, je třeba pou­žít kvalitní a mnoha lety používání ve výrob­ních podnicích osvědčené typy průmyslových konektorů. Jednou z velkých předností, kterou uvedený typ konektorů svým uživatelům po­skytuje, je úspora pracovního času. Jejich vy­užití výrazně usnadňuje a urychluje připojení jednotlivých součástí výrobních systémů, stro­jů nebo zařízení, a znatelně tak zkracuje dobu potřebnou k sestavení požadovaných výrob­ních nebo technologických celků.
 
Základní sestava průmyslových konektorů Wieland revos je tvořena čtyřmi částmi:
  • vidlicovým kontaktním dílem,
  • zásuvkovým kontaktním dílem,
  • horním konektorovým krytem,
  • dolním konektorovým krytem.
Každá kompletní konektorová sestava je tvořena zmíněnými základními díly, některé sestavy navíc příslušenstvím, k němuž pat­ří zejména kódovací kolíky, speciální kabelo­vé vývodky pro konektorové kryty, kabelové vývodky s krytím IP68, vývodky pro použití v aplikacích náročných na elektromagnetickou kompatibilitu, vývodky s ochranou proti vytr­žení kabelu, redukční a expanzní díly, plastové nebo kovové záslepky kabelových vývodů, sa­mostatná ochranná víčka pro horní nebo dolní konektorové kryty, popisovací štítky.
 
Zásuvkové a vidlicové kontaktní díly vy­tvářejí vlastní elektrické spojení, určují jeho vlastnosti, jako je počet pólů, jmenovité napětí a proudová zatížitelnost, a nabízejí tři zá­kladní možnosti připojení vodičů:
  • šroubovým spojením,
  • spojením pomocí klecové pružiny,
  • zalisováním kontaktů.
Horní a dolní konektorové kryty plní funk­ci ochrany kontaktních dílů proti vnějším me­chanickým vlivům a zabraňují průniku stří­kající vody nebo prachu do konektorového spojení. Je-li konektor zapojen, plastové za­jišťovací páky, osazené na dolním nebo hor­ním konektorovém krytu, brání v rozpojení konektoru v důsledku vnějšího mechanické­ho tahu. Tyto páky jsou vyrobeny z bezhalo­genového materiálu, jsou odolné proti mecha­nickému opotřebení, vlhkosti a UV záření.
 
Dolní konektorové kryty jsou konstruová­ny k montáži na panel a bývají zpravidla vy­baveny těsněním. Vyrábějí se buď jako otevřené (s otevřeným dnem), nebo jako uzavře­né s jednou nebo dvěma vývodkami. Některé typy dolních konektorových krytů jsou osaze­ny ochranným víčkem, které chrání kontaktní díl proti vnějším vlivům, pokud je konektor rozpojen. Horní konektorové kryty jsou po­užívány typicky jako zakončení kabelů a těs­něním vybaveny obvykle nebývají.
 
V případě potřeby je možné vytvářet i ko­nektorové sestavy pro volná kabelová spojení, kdy ani jeden konektorový kryt není upevňo­ván na panel. V takových případech je jeden kabel zakončen standardním horním konek­torovým krytem a protější kabel speciálním horním krytem s těsněním a zajišťovacími pákami. Oba uvedené konektorové kryty bý­vají v takových případech obvykle vybaveny kabelovou vývodkou s ochranou proti vytr­žení kabelu.
 
Kódovací kolíky jsou využívány tam, kde je použito více konektorových sestav se stej­ným počtem pólů a je třeba zabezpečit, aby při jejich zapojování nebyly zaměněny. Po­mocí těchto kódovacích kolíků lze vytvořit pro každý typ konektorové sestavy až šest kombinací. Samostatná ochranná víčka, kte­rá je možné umístit na horní nebo dolní ko­nektorové kryty, jsou velmi důležitou součás­tí produktové řady průmyslových konektorů. Používají se tehdy, když je třeba ochránit roz­pojený konektor, který není sám o sobě vy­baven ochranným víčkem, před vniknutím nečistot, prachu nebo kapalin. Tato ochran­ná víčka mohou být osazena vlastními zajiš­ťovacími pákami nebo mohou být upevněna prostřednictvím zajišťovacích pák příslušného konektorového krytu.
 
Kromě již uvedených dílů a příslušenství jsou součástí produktové řady Wieland re­vos také upevňovací rámy s možností mon­táže na lištu DIN, panelové záslepky, pane­lové redukce, nářadí na odizolování vodičů, nářadí na lisování kontaktů, svorkovnicové adaptéry a propojovací můstky pro svorkov­nicové adaptéry.
 
V závislosti na konkrétních typech kon­taktních dílů a konektorových krytů je mož­né vytvářet konektorové sestavy, které se vzájemně liší počtem pólů a proudovou zatížitel­ností. Produktová řada revos Basic, která je základní řadou sortimentu průmyslových ko­nektorů společnosti Wieland, nabízí možnost vytvoření 6-, 10-, 16-, 24-, 32- a 48pólových konektorových sestav s proudovou odolnos­tí 16, 35 A (šest pólů) nebo 82 A (čtyři póly). Produktová řada revos DD umožňuje vytvořit 108pólové konektorové spojení (10 A, 250 V).
 
Produktová řada revos Mini dovoluje vy­tvářet tří-, čtyř-, sedmi- a osmipólové se­stavy. Konektorové sestavy této řady se vyznačují tím, že do kteréhokoliv horního nebo dolního konektorového krytu, ať plas­tového nebo kovového, je možné namontovat kterýkoliv kontaktní díl, ať 3-, 4-, 7- nebo 8pólový.
 
Součástí produktové řady Wieland revos jsou i konektorové díly do prostředí s nebez­pečím výbuchu revos EX, konektorové kryty a sestavy pro datové kabely revos IT, sestavy s konektory D-Sub nebo horní a dolní kryty určené pro aplikace s většími požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Pro insta­lace, které se vyznačují velkými požadavky na miniaturizaci, jsou vhodné malé konek­torové díly revos Mini. Produkty revos Flex umožňují vytvářet modulární spojení vodi­čů pro větší proudy, modulů USB, modulů Profibus, pneumatických modulů, modulů pro RJ45 a modulů pro vyšší napětí.
 
Přijďte nás navštívit na veletrh Electron na stánek 2A10.
 
 
Obr. Konektorové sestavy revos Basic a Mini