Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Průmyslové konektory Wieland revos

Vojtěch Němeček, Schmachtl CZ, s. r. o.
 
Mezi hlavní kvalitativní rysy konektorů pro použití v průmyslu patří jejich dobrá mecha­nická odolnost, robustnost a rovněž schopnost odolat agresivním vlivům prostředí většiny výrobních hal, linek, dílen a dalších prostorů v průmyslových podnicích. Uvedené prostře­dí se vyznačuje zvýšenou přítomností prachu, dřevěných pilin, kovových třísek, olejů a dal­ších agresivních kapalin a látek. Konektory zde mohou být navíc vystaveny drsným me­chanickým vlivům, např. nezamýšleným tlakovým nebo tahovým rázům. Aby bylo možné v takovýchto provozních podmínkách vytvo­řit spolehlivé elektrické spojení, je třeba pou­žít kvalitní a mnoha lety používání ve výrob­ních podnicích osvědčené typy průmyslových konektorů. Jednou z velkých předností, kterou uvedený typ konektorů svým uživatelům po­skytuje, je úspora pracovního času. Jejich vy­užití výrazně usnadňuje a urychluje připojení jednotlivých součástí výrobních systémů, stro­jů nebo zařízení, a znatelně tak zkracuje dobu potřebnou k sestavení požadovaných výrob­ních nebo technologických celků.
 
Základní sestava průmyslových konektorů Wieland revos je tvořena čtyřmi částmi:
  • vidlicovým kontaktním dílem,
  • zásuvkovým kontaktním dílem,
  • horním konektorovým krytem,
  • dolním konektorovým krytem.
Každá kompletní konektorová sestava je tvořena zmíněnými základními díly, některé sestavy navíc příslušenstvím, k němuž pat­ří zejména kódovací kolíky, speciální kabelo­vé vývodky pro konektorové kryty, kabelové vývodky s krytím IP68, vývodky pro použití v aplikacích náročných na elektromagnetickou kompatibilitu, vývodky s ochranou proti vytr­žení kabelu, redukční a expanzní díly, plastové nebo kovové záslepky kabelových vývodů, sa­mostatná ochranná víčka pro horní nebo dolní konektorové kryty, popisovací štítky.
 
Zásuvkové a vidlicové kontaktní díly vy­tvářejí vlastní elektrické spojení, určují jeho vlastnosti, jako je počet pólů, jmenovité napětí a proudová zatížitelnost, a nabízejí tři zá­kladní možnosti připojení vodičů:
  • šroubovým spojením,
  • spojením pomocí klecové pružiny,
  • zalisováním kontaktů.
Horní a dolní konektorové kryty plní funk­ci ochrany kontaktních dílů proti vnějším me­chanickým vlivům a zabraňují průniku stří­kající vody nebo prachu do konektorového spojení. Je-li konektor zapojen, plastové za­jišťovací páky, osazené na dolním nebo hor­ním konektorovém krytu, brání v rozpojení konektoru v důsledku vnějšího mechanické­ho tahu. Tyto páky jsou vyrobeny z bezhalo­genového materiálu, jsou odolné proti mecha­nickému opotřebení, vlhkosti a UV záření.
 
Dolní konektorové kryty jsou konstruová­ny k montáži na panel a bývají zpravidla vy­baveny těsněním. Vyrábějí se buď jako otevřené (s otevřeným dnem), nebo jako uzavře­né s jednou nebo dvěma vývodkami. Některé typy dolních konektorových krytů jsou osaze­ny ochranným víčkem, které chrání kontaktní díl proti vnějším vlivům, pokud je konektor rozpojen. Horní konektorové kryty jsou po­užívány typicky jako zakončení kabelů a těs­něním vybaveny obvykle nebývají.
 
V případě potřeby je možné vytvářet i ko­nektorové sestavy pro volná kabelová spojení, kdy ani jeden konektorový kryt není upevňo­ván na panel. V takových případech je jeden kabel zakončen standardním horním konek­torovým krytem a protější kabel speciálním horním krytem s těsněním a zajišťovacími pákami. Oba uvedené konektorové kryty bý­vají v takových případech obvykle vybaveny kabelovou vývodkou s ochranou proti vytr­žení kabelu.
 
Kódovací kolíky jsou využívány tam, kde je použito více konektorových sestav se stej­ným počtem pólů a je třeba zabezpečit, aby při jejich zapojování nebyly zaměněny. Po­mocí těchto kódovacích kolíků lze vytvořit pro každý typ konektorové sestavy až šest kombinací. Samostatná ochranná víčka, kte­rá je možné umístit na horní nebo dolní ko­nektorové kryty, jsou velmi důležitou součás­tí produktové řady průmyslových konektorů. Používají se tehdy, když je třeba ochránit roz­pojený konektor, který není sám o sobě vy­baven ochranným víčkem, před vniknutím nečistot, prachu nebo kapalin. Tato ochran­ná víčka mohou být osazena vlastními zajiš­ťovacími pákami nebo mohou být upevněna prostřednictvím zajišťovacích pák příslušného konektorového krytu.
 
Kromě již uvedených dílů a příslušenství jsou součástí produktové řady Wieland re­vos také upevňovací rámy s možností mon­táže na lištu DIN, panelové záslepky, pane­lové redukce, nářadí na odizolování vodičů, nářadí na lisování kontaktů, svorkovnicové adaptéry a propojovací můstky pro svorkov­nicové adaptéry.
 
V závislosti na konkrétních typech kon­taktních dílů a konektorových krytů je mož­né vytvářet konektorové sestavy, které se vzájemně liší počtem pólů a proudovou zatížitel­ností. Produktová řada revos Basic, která je základní řadou sortimentu průmyslových ko­nektorů společnosti Wieland, nabízí možnost vytvoření 6-, 10-, 16-, 24-, 32- a 48pólových konektorových sestav s proudovou odolnos­tí 16, 35 A (šest pólů) nebo 82 A (čtyři póly). Produktová řada revos DD umožňuje vytvořit 108pólové konektorové spojení (10 A, 250 V).
 
Produktová řada revos Mini dovoluje vy­tvářet tří-, čtyř-, sedmi- a osmipólové se­stavy. Konektorové sestavy této řady se vyznačují tím, že do kteréhokoliv horního nebo dolního konektorového krytu, ať plas­tového nebo kovového, je možné namontovat kterýkoliv kontaktní díl, ať 3-, 4-, 7- nebo 8pólový.
 
Součástí produktové řady Wieland revos jsou i konektorové díly do prostředí s nebez­pečím výbuchu revos EX, konektorové kryty a sestavy pro datové kabely revos IT, sestavy s konektory D-Sub nebo horní a dolní kryty určené pro aplikace s většími požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Pro insta­lace, které se vyznačují velkými požadavky na miniaturizaci, jsou vhodné malé konek­torové díly revos Mini. Produkty revos Flex umožňují vytvářet modulární spojení vodi­čů pro větší proudy, modulů USB, modulů Profibus, pneumatických modulů, modulů pro RJ45 a modulů pro vyšší napětí.
 
Přijďte nás navštívit na veletrh Electron na stánek 2A10.
 
 
Obr. Konektorové sestavy revos Basic a Mini