časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Provokativní otázky, provokativnější odpovědi (část 4)

číslo 3/2005

Provokativní otázky, provokativnější odpovědi (část 4)

Jak je to s projektováním elektrických zařízení?

Vyhláška č. 50/1978 Sb., dále jen Vyhláška, v § 10 odst. (1) stanovovala, že pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování museli:

a) mít odborné vzdělání a praxi podle zvláštního předpisu – v odkazu 6) se odvolávala na vyhlášku FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti;

Poznámky:

 • Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, byla zrušena vyhláškou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

 • Vyhláška č. 186/1990 Sb. se v § 2 odst. (1) v poznámce 7) odkazovala, pokud jde o orgán příslušný k oprávnění, na § 43 odst. (1) a (2) stavebního zákona, ve znění zákona č. 103/1990 Sb. Uvedený paragraf již v platném znění stavebního zákona není – byl zrušen.

 • Vydaná oprávnění k projektové činnosti a povolení projektantům-jednotlivcům na základě vyhlášky č. 88/1976 Sb. zůstala podle § 6 odst. (2) v platnosti.

 • Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů1), a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle přechodného ustanovení (viz Čl. II) bodu 3 zanikají uplynutím dvanácti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. dnem 1. ledna 2005, oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb. nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

b) složit zkoušku ze znalostí:

 • předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • předpisů souvisejících s projektováním – v odkazu 7) se odvolávala např. na tyto předpisy:
  - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  - vyhlášku č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají podmínky dodávky stavebních prací,
  - vyhlášku č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

1. upozornění:

Text citovaného odstavce § 10 Vyhlášky: „… a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení …„ nemá tak, jak je tomu u textu odst. (1) písmeno a) § 14, uveden odkaz na § 272 zákoníku práce – v tehdy platném znění – dnes § 273! Vyhláška proto náplň uvedené zkoušky a/nebo přezkoušení co se týče výčtu předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení exaktně ani příkladně nestanovovala!

Předmět zkoušky a/nebo přezkoušení uváděný v § 14 odst. (1) Vyhlášky nelze pro získání odborné způsobilosti pracovníků pro samostatné projektování a/nebo pracovníků pro řízení projektování jednoznačně aplikovat proto, že dikce § 14 odst. (1) písm. a) Vyhlášky zní doslova takto:

a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit.

Na tomto místě zdůrazňuji, že pojem „činnost„ je v § 1 odst. (1) Vyhlášky (v souladu s názvoslovnými pojmy uvedenými v normě ČSN 34 3100, na kterou se Vyhláška v této souvislosti odvolává) vyhrazen pro legislativní zkratku představující obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení. Samostatné projektování ani řízení projektování není v žádném případě ani obsluhou, ani prací na elektrickém zařízení!

2. upozornění:

Vyhláškou není předepsáno, že by některý z členů tříčlenné zkušební komise musel být způsobilý k ověřování znalosti předpisů souvisejících s projektováním!

Sama Vyhláška v § 10 odst. (3) to přímo vylučovala, když říkala:

„Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9.„

Jinými slovy, ten, kdo jednou získal způsobilost podle § 10, byl již natolik „způsobilý zkušební komisař-projektant„, že mohl zkoušet další adepty na projektování. Šlo tedy o jistý druh „klonování“ neomezeného počtu projektantů.

Zástupce základní organizace ROH, který musel být (podle § 14 odst. (2) Vyhlášky) ke zkouškám nebo přezkoušení přizván a měl oprávnění člena zkušební komise, takovouto způsobilost jistě neměl (snad přesněji: nemusel ji mít). To, že tato jistá forma kontroly průběhu zkoušky a/nebo přezkoušení byla v případech vysílání pracovníka k jejich provedení do jiné organizace iluzorní i u projektantů – stejně tak jako je i dnes, kdy se setrvačností (finančně motivovanou) vesele dále nabízí přezkušování pro § 10, netřeba dodávat.

Jak u elektrikářů, tak i u projektantů elektrických zařízení se však situace od doby vydání Vyhlášky podstatně změnila.

Existují podnikatelské subjekty provozující vázané živnosti ze skupiny 213: Stavebnictví – Projektová činnost ve výstavbě a Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. V těchto případech ztratilo osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování smysl.

Odborná způsobilost podle § 10 Vyhlášky není podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění – viz jeho Příloha č. 2, průkazem způsobilosti k výkonu těchto živností; průkaz způsobilosti k provozování té které z uvedených živností stanoví živnostenský zákon.

Pro vázanou živnost: Projektová činnost ve výstavbě to je:

Autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, nebo splnění podmínek stanovených v § 342) téhož zákona.
a pro vázanou živnost: Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování:

a) úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole stavebního směru zakončené maturitní zkouškou a 5 roků praxe v projektování staveb, nebo
b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo c) autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Otázka 1.
Jak se ti to, milý čtenáři, líbí?

Odpověď
Já to nevidím jako dobré, neboť je z toho zřejmé, že projektování elektrických zařízení může podle práva v těchto živnostech teoreticky vykonávat mj. i stavební architekt! Nebo stačí, když žadatel na živnostenském úřadu předloží maturitní vysvědčení ze stavební průmyslovky.

To ještě není všechno. Živnostenský zákon zná také živnosti volné. V § 25 uvádí, že obory těchto živností stanovuje vláda nařízením. Pro mne z nepochopitelných důvodů se mezi živnosti volné dostalo (viz Příloha nařízení vlády č. 140/2000 Sb.) „Projektování elektrických zařízení“, kde je uvedeno jako jejich obor číslo 48.

To samo o sobě by nebylo tak tragické jako skutečnost, že k provozování takovéto živnosti, jako každé živnosti volné, se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti!

Pro projektování elektrických zařízení uvádí nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanovují obsahové náplně jednotlivých živností, v příloze č. 4 tuto obsahovou náplň:

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Zahrnuje koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

Závěr

Za dnešní právní situace je třeba osvědčení odborné způsobilost k samostatnému projektování a/nebo k řízení projektování elektrických zařízení podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, posuzovat pouze jako doklad o splnění předpokladu pro výkon sjednané práce – projektování elektrických zařízení, který je stanoven tímto právním předpisem pro výkon takovéto práce, výlučně v zaměstnaneckém poměru, a to u zaměstnavatele, jehož předmětem podnikání není:

 1. projektová činnost ve výstavbě ani
 2. projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování.

Jinými slovy, výsledkem takovéto práce může být výlučně jen dokumentace elektrických zařízení staveb, jež nepodléhají režimu upravenému stavebním zákonem, tj. režimu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Otázka 2.
Věděla a ví poslanecká sněmovna, co vůbec schvaluje?

Odpověď
Já to vidím tak, že nikoliv. Jde o stav připomínající Kocourkov.

Ten, kdo právní úpravu živnostenského zákona navrhl a prosadil (v původním znění živnostenského zákona bylo projektování elektrických zařízení zařazeno do vázaných živností – skupina 205, s podmínkou průkazu odborné způsobilosti podle § 10 Vyhlášky!), zřejmě nevěděl, co jsou to elektrická zařízení. O to víc je zarážející skutečnost, jak mohla tato právní úprava projít v meziresortním připomínkovém řízení.

Stát na jedné straně v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, dal podle § 6 České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě právo stanovit dílčí specializace (tedy i specializaci elektro) v rámci oboru podle § 5 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. V těchto specializacích může rovněž udělovat autorizaci. Podmínky udělování autorizace jsou upraveny v jeho § 7. Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti a formu osvědčení o autorizaci stanovuje pro jednotlivé obory a specializace, podle § 8 odst. (7) tohoto zákona, zmíněná komora. Komora je podle § 8 tohoto zákona oprávněna stanovit předmět zkoušky (viz odst. 6), ale mj. i její obsah (viz dost. 7).

Na druhé straně stát v živnostenském zákoně plně rezignoval na to, kdo bude projektovat elektrická zařízení.

Nutné a možné řešení současného stavu

 • Projektování elektrických zařízení vyjmout z volných živností a vrátit je zpět mezi vázané živnosti.

 • Průkazem odborné způsobilosti určit autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, v příslušném oboru (§ 5 odst. (3)) a specializaci (§ 6).

 • Vyhlášku i pro důvody uvedené ve třetím dílu Jak dál s odbornou způsobilostí v elektrotechnice aneb potřebujeme ještě vyhl. č. 50/1978 Sb.? zrušit.

Pokračování příště na téma: Jak je to s revizemi elektrických zařízení?


1) Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb. a zákonem č. 224/2003 Sb., vyhlásil předseda vlády ve Sbírce zákonů pod č. 150/2004 Sb.
2) § 34 – Osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě podle dosavadních předpisů (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., Vyhláška SKVTIR č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti), mohou vykonávat vybrané činnosti podle tohoto zákona.