Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 23. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Provokativní otázky, provokativnější odpovědi (část 4)

číslo 3/2005

Provokativní otázky, provokativnější odpovědi (část 4)

Jak je to s projektováním elektrických zařízení?

Vyhláška č. 50/1978 Sb., dále jen Vyhláška, v § 10 odst. (1) stanovovala, že pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování museli:

a) mít odborné vzdělání a praxi podle zvláštního předpisu – v odkazu 6) se odvolávala na vyhlášku FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti;

Poznámky:

 • Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, byla zrušena vyhláškou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

 • Vyhláška č. 186/1990 Sb. se v § 2 odst. (1) v poznámce 7) odkazovala, pokud jde o orgán příslušný k oprávnění, na § 43 odst. (1) a (2) stavebního zákona, ve znění zákona č. 103/1990 Sb. Uvedený paragraf již v platném znění stavebního zákona není – byl zrušen.

 • Vydaná oprávnění k projektové činnosti a povolení projektantům-jednotlivcům na základě vyhlášky č. 88/1976 Sb. zůstala podle § 6 odst. (2) v platnosti.

 • Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů1), a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle přechodného ustanovení (viz Čl. II) bodu 3 zanikají uplynutím dvanácti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. dnem 1. ledna 2005, oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb. nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

b) složit zkoušku ze znalostí:

 • předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • předpisů souvisejících s projektováním – v odkazu 7) se odvolávala např. na tyto předpisy:
  - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  - vyhlášku č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají podmínky dodávky stavebních prací,
  - vyhlášku č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

1. upozornění:

Text citovaného odstavce § 10 Vyhlášky: „… a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení …„ nemá tak, jak je tomu u textu odst. (1) písmeno a) § 14, uveden odkaz na § 272 zákoníku práce – v tehdy platném znění – dnes § 273! Vyhláška proto náplň uvedené zkoušky a/nebo přezkoušení co se týče výčtu předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení exaktně ani příkladně nestanovovala!

Předmět zkoušky a/nebo přezkoušení uváděný v § 14 odst. (1) Vyhlášky nelze pro získání odborné způsobilosti pracovníků pro samostatné projektování a/nebo pracovníků pro řízení projektování jednoznačně aplikovat proto, že dikce § 14 odst. (1) písm. a) Vyhlášky zní doslova takto:

a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit.

Na tomto místě zdůrazňuji, že pojem „činnost„ je v § 1 odst. (1) Vyhlášky (v souladu s názvoslovnými pojmy uvedenými v normě ČSN 34 3100, na kterou se Vyhláška v této souvislosti odvolává) vyhrazen pro legislativní zkratku představující obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení. Samostatné projektování ani řízení projektování není v žádném případě ani obsluhou, ani prací na elektrickém zařízení!

2. upozornění:

Vyhláškou není předepsáno, že by některý z členů tříčlenné zkušební komise musel být způsobilý k ověřování znalosti předpisů souvisejících s projektováním!

Sama Vyhláška v § 10 odst. (3) to přímo vylučovala, když říkala:

„Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9.„

Jinými slovy, ten, kdo jednou získal způsobilost podle § 10, byl již natolik „způsobilý zkušební komisař-projektant„, že mohl zkoušet další adepty na projektování. Šlo tedy o jistý druh „klonování“ neomezeného počtu projektantů.

Zástupce základní organizace ROH, který musel být (podle § 14 odst. (2) Vyhlášky) ke zkouškám nebo přezkoušení přizván a měl oprávnění člena zkušební komise, takovouto způsobilost jistě neměl (snad přesněji: nemusel ji mít). To, že tato jistá forma kontroly průběhu zkoušky a/nebo přezkoušení byla v případech vysílání pracovníka k jejich provedení do jiné organizace iluzorní i u projektantů – stejně tak jako je i dnes, kdy se setrvačností (finančně motivovanou) vesele dále nabízí přezkušování pro § 10, netřeba dodávat.

Jak u elektrikářů, tak i u projektantů elektrických zařízení se však situace od doby vydání Vyhlášky podstatně změnila.

Existují podnikatelské subjekty provozující vázané živnosti ze skupiny 213: Stavebnictví – Projektová činnost ve výstavbě a Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. V těchto případech ztratilo osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování smysl.

Odborná způsobilost podle § 10 Vyhlášky není podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění – viz jeho Příloha č. 2, průkazem způsobilosti k výkonu těchto živností; průkaz způsobilosti k provozování té které z uvedených živností stanoví živnostenský zákon.

Pro vázanou živnost: Projektová činnost ve výstavbě to je:

Autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, nebo splnění podmínek stanovených v § 342) téhož zákona.
a pro vázanou živnost: Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování:

a) úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole stavebního směru zakončené maturitní zkouškou a 5 roků praxe v projektování staveb, nebo
b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo c) autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Otázka 1.
Jak se ti to, milý čtenáři, líbí?

Odpověď
Já to nevidím jako dobré, neboť je z toho zřejmé, že projektování elektrických zařízení může podle práva v těchto živnostech teoreticky vykonávat mj. i stavební architekt! Nebo stačí, když žadatel na živnostenském úřadu předloží maturitní vysvědčení ze stavební průmyslovky.

To ještě není všechno. Živnostenský zákon zná také živnosti volné. V § 25 uvádí, že obory těchto živností stanovuje vláda nařízením. Pro mne z nepochopitelných důvodů se mezi živnosti volné dostalo (viz Příloha nařízení vlády č. 140/2000 Sb.) „Projektování elektrických zařízení“, kde je uvedeno jako jejich obor číslo 48.

To samo o sobě by nebylo tak tragické jako skutečnost, že k provozování takovéto živnosti, jako každé živnosti volné, se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti!

Pro projektování elektrických zařízení uvádí nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanovují obsahové náplně jednotlivých živností, v příloze č. 4 tuto obsahovou náplň:

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Zahrnuje koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

Závěr

Za dnešní právní situace je třeba osvědčení odborné způsobilost k samostatnému projektování a/nebo k řízení projektování elektrických zařízení podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, posuzovat pouze jako doklad o splnění předpokladu pro výkon sjednané práce – projektování elektrických zařízení, který je stanoven tímto právním předpisem pro výkon takovéto práce, výlučně v zaměstnaneckém poměru, a to u zaměstnavatele, jehož předmětem podnikání není:

 1. projektová činnost ve výstavbě ani
 2. projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování.

Jinými slovy, výsledkem takovéto práce může být výlučně jen dokumentace elektrických zařízení staveb, jež nepodléhají režimu upravenému stavebním zákonem, tj. režimu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Otázka 2.
Věděla a ví poslanecká sněmovna, co vůbec schvaluje?

Odpověď
Já to vidím tak, že nikoliv. Jde o stav připomínající Kocourkov.

Ten, kdo právní úpravu živnostenského zákona navrhl a prosadil (v původním znění živnostenského zákona bylo projektování elektrických zařízení zařazeno do vázaných živností – skupina 205, s podmínkou průkazu odborné způsobilosti podle § 10 Vyhlášky!), zřejmě nevěděl, co jsou to elektrická zařízení. O to víc je zarážející skutečnost, jak mohla tato právní úprava projít v meziresortním připomínkovém řízení.

Stát na jedné straně v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, dal podle § 6 České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě právo stanovit dílčí specializace (tedy i specializaci elektro) v rámci oboru podle § 5 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. V těchto specializacích může rovněž udělovat autorizaci. Podmínky udělování autorizace jsou upraveny v jeho § 7. Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti a formu osvědčení o autorizaci stanovuje pro jednotlivé obory a specializace, podle § 8 odst. (7) tohoto zákona, zmíněná komora. Komora je podle § 8 tohoto zákona oprávněna stanovit předmět zkoušky (viz odst. 6), ale mj. i její obsah (viz dost. 7).

Na druhé straně stát v živnostenském zákoně plně rezignoval na to, kdo bude projektovat elektrická zařízení.

Nutné a možné řešení současného stavu

 • Projektování elektrických zařízení vyjmout z volných živností a vrátit je zpět mezi vázané živnosti.

 • Průkazem odborné způsobilosti určit autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, v příslušném oboru (§ 5 odst. (3)) a specializaci (§ 6).

 • Vyhlášku i pro důvody uvedené ve třetím dílu Jak dál s odbornou způsobilostí v elektrotechnice aneb potřebujeme ještě vyhl. č. 50/1978 Sb.? zrušit.

Pokračování příště na téma: Jak je to s revizemi elektrických zařízení?


1) Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb. a zákonem č. 224/2003 Sb., vyhlásil předseda vlády ve Sbírce zákonů pod č. 150/2004 Sb.
2) § 34 – Osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě podle dosavadních předpisů (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., Vyhláška SKVTIR č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti), mohou vykonávat vybrané činnosti podle tohoto zákona.