časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Protect MIP od AEG Power Solutions

|

Modulární spínaný usměrňovač pro všechny průmyslové aplikace
 
Společnost AEG Power Solutions uvedla v roce 2010 na trh novou generaci spínaných zdrojů napájení SMPS (Switch Mode Power Supply) pod názvem Protect MIP. Jde o mo­dulární redundantní výkonově variabilní spínané usměrňovače pokrývající všechny požadované napěťové hladiny 24, 48, 110 a 220 V DC. Pro svou odolnost a robustnost jsou vhodné především pro použití v průmyslu, energetice a petrochemii.
 
Skupina AEG Power Solutions nabízí ši­roký sortiment výrobků od konvertorových modulů, přes zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) s vysokou úrovní spo­lehlivosti a účinnosti až po např. mo­dulární spínané zdroje, jako je např. tech­nologická novinka roku 2010 Protect MIP (obr. 1). Pro všechny tyto výrobky je cha­rakteristická extrémní spolehlivost, bezpeč­nost a provozní jistota.
 

Protect MIP

 
Společnost AEG Power Solutions využila u spínaných modulárních usměrňovačů MIP standardy a zkušenosti vyplývající z tradice vývoje vlastních technologií tyristorových přístrojů pro průmyslovou sféru, petrochemii, energetiku a dopravu a v roce 2010 uvedla na trh spínané usměrňovače MIP (Modular In­dustrial Power, modulární průmyslový zdroj napájení), a to nejprve pro napěťovou hladi­nu 24 a 48 V a poté – na základě poptávky českých, slovenských a německých zákazní­ků – také pro 110 a 220 V DC.
 
Spínané modulární usměrňovače Protect MIP představují novou cestu k dosažení spo­lehlivé a cenově výhodné jistoty napájení pro celý průmyslový trh, včetně petrochemie, energetiky a další infrastruk­tury. Modulární a výkonově variabilní provedení těchto spínaných zdrojů umožňuje výměnu modulu usměrňova­če za provozu, a zaručuje tak velmi krátkou střední dobu opravy (MTTR – Mean Time To Repair), jakož i snížení servisních nákladů při za­chování možnosti výměny či budoucího rozšíření zařízení.
 
Protect MIP je modulár­ní spínaný usměrňovač, který převádí vstupní střídavé napě­tí na řízené výstupní stejno­směrné napětí (obr. 2). Stej­nosměrné zdroje MIP se po­užívají pro nabíjení baterií nebo pro přímé napájení stej­nosměrných elektrických zařízení. Je zde použita tech­nologicky vyspělá elektronika a elektrické oddělení je řešeno vysokofrekvenčním transformátorem a filtrem. Protect MIP je odol­ný a robustní spínaný napájecí zdroj, který je vhodný k nabíjení mnoha typů baterií od větraných olověných akumulátorů, přes ven­tilem řízené olověné (VRLA – Valve Regu­lated Lead Acid) až po např. niklkadmiové akumulátory. Lze ho však také použít jako samostatný zdroj pro přímé napájení stejno­směrných elektrických zařízení. Tento stejno­směrný systém je nabízen v konfiguraci s jed­ním, třemi nebo devíti modulárními usměr­ňovači ve skříni určené k montáži na stěnu nebo na podlahu.
 
Společným typickým znakem spínaných usměrňovačů Protect MIP je vysoká úroveň standardizace použitých technologií. Uni­verzálnost tohoto systému přináší obrovské výhody např. z hlediska globálního servisu a znamená velké zjednodušení v podobě jed­notné součástkové základny a dostupnosti pro zákazníky po celém světě.
 
Hlavní výhody modulárních usměrňova­čů Protect MIP:
 • velká výkonnost a účinnost,
 • vysoká úroveň ochrany zařízení a lidí díky odolné a robustní konstrukci určené pro po­užití v průmyslových oblastech,
 • velký komfort obsluhy a údržby vzhledem k jednoduché konstrukci a snadnému pří­stupu zpředu,
 • vysoká úroveň standardizace, a tím i zjed­nodušený poprodejní servis,
 • flexibilní řízení pomocí univerzálních ko­munikačních karet,
 • jednotná zobrazovací jednotka s menu v češtině,
 • možnost rozšíření až na devět usměrňova­cích modulů,
 • velká variabilita použitelnosti s n+1 vnitř­ní redundancí,
 • možnost umístění baterie do společné skříně,
 • žádné zpětné působení na síť (sinusový vstupní proud, kompenzace účiníku na hodnotu 1),
 • velká disponibilita energie na základě in­teligentního řízení baterie,
 • velmi jednoduchý systém, snadný ser­vis a rychlé řešení eventuálních problé­mů výměnou modulů,
 • optimalizace nákladů díky kompaktnímu designu a malé hmotnosti,
 • vynikající poměr ceny a výkonu aj.
České zastoupení společnosti AEG Power Solutions dodává od roku 2010 tuto vyspě­lou techniku pro distribuční sítě společnos­ti ČEZ a tyto dodávky by měly pokračovat i v následujících letech. První systémy spí­naných zdrojů Protect MIP budou také do­dány pro páteřní sítě vvn společnosti ČEPS letos na jaře.
 
Odborníci z českého zastoupení AEG Power Solutions nabízejí svým zákazníkům optimál­ní řešení, která odpovídají představám zákaz­níků a vyhovují jejich potřebám. Konkurenční­mi výhodami společnosti AEG Power Solutions jako dodavatele této vyspělé a spolehlivé tech­niky jsou technologická historie originálního výrobce, přímé zastoupení se zázemím globál­ní firmy, kvalitní vyškolený technický personál
 
v podobě zkušeného týmu servisních inženýrů používající nejmodernější měřicí a diagnostic­ké vybavení. Tyto skutečnosti umožňují AEG Power Solutions nabízet špičkový poprodejní servis (hotline 24 hodin denně sedm dní v týd­nu, roční preventivní prohlídky a bezplatná ga­rance 48h reakční doby) v ČR i v zahraničí.
 
Nová technika spínaných usměrňovačů je založena na 2kW modulech pro všechny napěťové hladiny, univerzální řídicí jednot­ce a univerzálním sortimentu doplňků. Kom­pletní systémy jsou vyráběny v továrnách AEG ve Francii a v Německu. České zastou­pení AEG Power Solutions využívá ke kom­pletování těchto systémů v Česku také osvěd­čené české partnery. Tyto kompletace jsou realizovány jak podle firemního designu, tak i podle individuálních požadavků zákazníka.
 
Tento propracovaný systém je zvlášť vý­hodný pro projektanty, a to jak z hlediska univerzálnosti (vysoký standard konfigurace – univerzální řídicí jednotka, monitoring zemního spojení, programovatelná kar­ta s osmi relé aj.), tak i z hlediska dodá­ní všech potřebných informací (od průřezů vodičů, přes dimenzování jističů až po vý­běr a dimenzování akumulátorů). Významnou výhodou z pohledu ceny a požadavků na místo je možnost umístění baterie do skříně usměrňovače. Podle technické specifikace se mění pouze typy použitých modulů, přičemž systémy jsou jedno-, tří- a devítimodulové.
 
AEG Power Solutions nabízí prvotřídní inovační technologická řešení zákazníkům po celém světě. Tato řešení jsou dokonale uzpů­sobena požadavkům zákazníka, mají velmi dobrý poměr ceny k výkonu, vynikající pro­vozní efektivnost a špičkovou kvalitu.
 
Navštivte expozici AEG Power Solutions ve stánku 1C17 na veletrhu Electron na pražském výstavišti PVA Letňany od 12. do 15. dubna.
 
Další informace lze nalézt na adrese:
http://www.aeg-ups.cz
 
Obr. 1. Modulární spínaný usměrňovač Protect MIP (zleva 9-, 3- a 1modulový)
Obr. 2. Principiální schéma se spínaným usměrňovačem
Obr. 3. Design spínaného usměrňovače Protect MIP – provedení 9 modulů