časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Projektování rozváděčů Moeller v programu Fgprofil-LT

|

číslo 4/2006

Projektování rozváděčů Moeller v programu Fgprofil-LT

Ing. Petr Slavata, Poradenství CAD

Úvod

Moderní rozváděčové systémy jsou koncipovány jako stavebnice typizovaných dílů. Díky historickému vývoji jsou tyto systémy u jednotlivých výrobců odlišné, a je tedy obtížné vytvořit obecný softwarový nástroj pro podrobný návrh rozváděče, který by byl součástí např. běžných programů pro kreslení schémat. Pokud jsou takové nástroje k dispozici, jsou obvykle velmi jednoduché, bez možnosti přesnější specifikace potřebných mechanických dílů a stanovení alespoň orientační ceny. Navíc se při projektování rozváděčů uplatňují rozdílné přístupy:

  • přístup projektanta, který potřebuje stanovit rozměr rozváděče, zkontrolovat osazení požadovaných přístrojů a stanovit orientační cenu; k projektu pak přikládá rozměrový náčrt,

  • přístup výrobce, který navíc potřebuje přesnou specifikaci všech komponent a montážní výkres,

  • přístup obchodníka, který potřebuje pomůcku pro rychlý interaktivní návrh podle požadavků zákazníka s automatickou specifikací odpovídajících komponent a s výpočtem ceny.

Obr. 1.
Obr. 2.
Obr. 3.

Obr. 1a. Seznam vybraných přístrojů
Obr. 1b. Databáze instalačních přístrojů
Obr. 2. Výběr rozváděčového systému

Všechny uvedené přístupy lze uplatnit při použití programu Fgprofil-LT, který společnost Moeller Elektrotechnika nabízí pro podporu projektování ucelené řady svých rozváděčů, od malých rozvodnic až po dvoumetrové rozváděčové skříně.

Obecné vlastnosti

Program Fgprofil-LT je samostatný program pro poloautomatizovaný návrh domovních rozvodnic (řady Global-Line, City-Line, xBoard), oceloplechových rozváděčů nízkého napětí (řada Profi-Line) a rozváděčových skříní (řady SVTL, xEnergy) osazovaných přístroji Moeller. Jedná se o program pro návrh rozváděčů z mechanického hlediska. Cílem je sestavit rozváděč z jednotlivých typizovaných komponent tak, aby jej bylo možné osadit požadovanými přístroji. Výstupem z programu je rozměrový náčrt (montážní výkres) a rozpiska materiálu, včetně cen. Rozměrový výkres lze přes datový formát DXF importovat do libovolného systému CAD. Rozpisku materiálu je možné exportovat do Excelu. Svou koncepcí je program určen pro projektanty, výrobce rozváděčů a obchodní organizace.

Použití programu

Při návrhu rozváděče lze uplatnit tento obecný postup:

  1. Výběr přístrojů z databáze, tzn. specifikace přístrojů, které mají být osazeny v navrhovaném rozváděči (spínací a jisticí přístroje, ovládací a signalizační přístroje na dveře, svorkovnice N, PE, vstupní a výstupní svorky). Součástí programu je databáze přístrojů Moeller a dále otevřené databáze přístrojů od jiných výrobců a svorkovnic, které si doplňuje sám uživatel. Rozváděč může být osazen komponentami libovolného výrobce (obr. 1a, b).

  2. Volba rozváděčového systému, tedy zda bude použita rozvodnice, oceloplechový, nebo skříňový rozváděč. Již v tomto kroku je zohledněn seznam vybraných přístrojů a program neumožní v podstatě nevhodné řešení (obr. 2).

  3. Návrh vnitřního uspořádání rozváděče (osazení přístrojových lišt, montážních desek, sběrnicových systémů, elektroměrových van, krycích desek). K dispozici jsou funkce automatického osazení vhodné pro projektanty, kteří se nechtějí zabývat detailním návrhem. Výhodné je využití standardních sestav (již připravených polotovarů typických rozváděčů), které lze následně modifikovat. V případě rozvodnic nelze vnitřní uspořádání měnit (obr. 3).

  4. Test osazení přístrojů – osadí se přístroje ze seznamu do rozváděče, zkontroluje se, zda všechny přístroje mohou být osazeny a zda je k dispozici požadovaná rezerva. Program automaticky kontroluje všechny mechanické souvislosti (způsob montáže, montážní hloubku, prostor na montážní liště apod.). Polohu osazených přístrojů lze dodatečně upravit. Neosazené výřezy v krycích deskách je nutné uzavřít záslepkami (k dispozici je opět funkce automatického osazení). Projektant nevyžadující podrobný návrh v tomto bodě může svoji práci ukončit, vytisknout si rozměrový náčrt (nebo ho připojit ke schématu zapojení – přes datový formát DXF) a vypočítat orientační cenu (obr. 4).

Obr. 3. Návrh vnitřního uspořádání rozváděče
Obr. 4. Test osazení přístrojů
Obr. 5. Řešení uspořádání přístrojů na dveře

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Výrobce rozváděčů může dále pokračovat podrobným řešením vnitřního uspořádání až do úrovně montážního výkresu. Výkres lze doplnit jednoduchou volnou grafikou (úsečka, kružnice, text). Práce končí tiskem rozpisky, obsahující všechny potřebné komponenty včetně cen (ceny mohou být přepočteny podle aktuálního nastavení slev a přirážek pro jednotlivé výrobkové skupiny – obr. 5).

Pro skříňové rozváděče lze vygenerovat výkres rozvodny (tj. řada rozváděčových polí vedle sebe – obr. 6).

Závěr

Program Fgprofil-LT je průběžně vyvíjen tak, aby reagoval nejen na změny v sortimentu výrobků firmy Moeller, ale též na přání uživatelů z řad projektantů a výrobců rozváděčů. Aktuálně je připravována nová verze 3.6 (bude představena na veletrhu Amper 2006), obsahující kromě řady drobných vylepšení i modul pro výpočet oteplení. Tímto modulem budou překročeny hranice čistě mechanického pohledu na návrh rozváděče směrem k ověření elektrických parametrů.

Obr. 6.

Obr. 6. Výkres rozvodny

Program Fgprofil-LT je zdarma ke stažení na internetové adrese www.moeller.cz. Instalační CD-ROM je možné si vyžádat na e-mailové adrese: fgp@moeller.cz

Kromě programu Fgprofil-LT firma Moeller nabízí mnoho dalších softwarových nástrojů pro podporu projektování. Jedná se především o:

  • Pavouk – program pro zkratové výpočty a dimenzování nn sítí,
  • elektronická pravítka – softwarové pomůcky pro návrh řízených a neřízených motorových vývodů,
  • katalogy přístrojů – databáze výrobků firmy Moeller, rozměrové výkresy, schémata zapojení apod. v různých datových formátech pro elektroprojektový software.

Informace o rozváděčích Moeller jsou na staně 44 tohoto čísla, další informace lze získat na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
http://www.moeller.cz