časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Projekt: Informační místo pro podnikatele

|

číslo 1/2005

Projekt: Informační místo pro podnikatele

Ing. Bohumír Heinz,
SPTZ a OIM TZ č. 1

Jedná se o projekt vzniku a fungování informačních míst pro podnikatele v souvislosti s konkurenceschopností především malých a středních podniků po vstupu ČR do EU.

Jak je všeobecně známo, čeští podnikatelé nemají k dispozici služby na takové úrovni jako podnikatelé v zemích EU. Především nejsou dostatečně informováni o změnách podnikatelského prostředí v důsledku vstupu ČR do EU, a tudíž dostatečně na ně připraveni. Informovanost zvláště malých a středních podnikatelů o jejich současných povinnostech, možnostech a podmínkách je poměrně malá.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) připravila k realizaci projekt, v jehož rámci byla k 1. říjnu 2003 zřízena regionální informační místa ve všech krajích republiky pro zvýšení informovanosti českých podnikatelů o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a středního podnikání v ČR. Na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele tato místa mohou zprostředkovat kontakt s kompetentními místy, schopnými poskytnout specializované informace a služby. Dále byla zřízena oborová informační místa, jejichž úkolem je vkládat do informačního systému profesní informace. V oborové části byly vydány příručky o podnikání v jednotlivých živnostech s přihlédnutím ke změnám po vstupu ČR do EU.

Hospodářská komora České republiky je subjekt, který zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, které se sdružují v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v ČR se HK ČR přeměnila v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému.

Hospodářská komora ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost podle zákona č. 301/1992. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem. Své členské základně i podnikatelské veřejnosti poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, v rámci své působnosti zřizuje zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. Členství v Eurochambers, což představuje dlouhý seznam dvoustranných dohod s partnerskými organizacemi v ČR i na celém světě, s nimiž HK ČR intenzivně spolupracuje, jí dává známku tradiční a respektované instituce.

V současné době má HK ČR čtrnáct regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor, aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé ČR, a více než 70 živnostenských společenstev. Vlivem této regionální a oborové sítě je HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) omezené služby, které neodpovídají standardům hospodářských komor v zemích EU.

Tok informací různé úrovně a z mnoha zdrojů směrem k podnikatelům není koncepční. Zcela oprávněně proto v příjemcích vzbuzuje dojem nekomplexnosti, a výsledný efekt se zdá být rozmělněn. Tento stav může vést k tomu, že i důležité informační zdroje jsou neprávem opomíjeny.

Hospodářská komora ČR proto připravila projekt Informační místo pro podnikatele (InMP). Jeho hlavním cílem je vytvořit centrálně řízenou síť v rámci regionální a oborové struktury HK ČR, která bude schopna poskytovat aktuální informace především malým a středním podnikům. Jestliže příslušná kancelář – informační místo nebude schopna zajistit konkrétní odpověď, měl by klient – podnikatel získat alespoň informaci o tom, kde nalezne kompetentní odpověď na jeho speciální žádost nebo odpověď na jeho dotaz.

Dále budou v kancelářích HK poskytovány komerční i nekomerční služby (obvyklé služby HK ČR, nové služby typu rating (rating – stanovení sazeb nebo dávek; hodnocení stability, důvěryhodnosti a záruk návratnosti investic státu, banky nebo firmy – pozn. red.), programy EU, podpory MSP poskytované vládou apod.).

Hospodářská komora rovněž provedla tzv. analýzu potřeb malých a středních podniků (MSP). Její výsledky se do koncepce projektu a obsahu informací rovněž promítnou. Očekávaným efektem je zintenzivnění a zkvalitnění každodenní obousměrné komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. Vlastní činnost uvedených míst a zajištění plné informovanosti malých a středních podniků výrazně přispějí k efektivitě nejnovějších informací. Při realizaci projektu se předpokládá využití synergie s již vybudovanými informačními středisky, jako jsou např. EIC, ICEU, RPIC, BIC atd. Projekt je zaměřen na všechny podnikatele, zvláštní pozornost ale věnuje malým a středním podnikům, které jsou z pohledu přistupování ČR k EU nejohroženější skupinou a oproti velkým firmám i skupinou nedostatečně informovanou o podmínkách podnikání na jednotném trhu.

Rozvoj projektu je rozložen na dobu tří let, poté se předpokládá samofinancování.

HK ČR jednoznačně stanovila, že ona je tím subjektem, který zprůhlednění podnikatelského prostředí konkrétně realizuje. Program již zmíněného projektu je v současné době naplňován. Oproti např. různým agenturám, které hovoří o podpoře podnikatelského prostředí, zahrnuje nejen systém informací o legislativě nutné k podnikání, ale i profesních informací. Stát si od HK ČR „koupil„ zřízení míst poskytujících prostřednictvím moderního informačního systému všeobecné informace pro všechny podnikatele, tzn. členy i nečleny HK ČR.

Jsou dvě možnosti, jak projekt začít realizovat – direktivně, nebo „evropsky„, tj. s nabídkou možností a nabídkou podpůrných činností, které HK ČR i z hlediska svého charakteru může zajistit. Druhá možnost vyplývá z přístupových dokumentů, které ČR podepsala, přičemž se zavázala, že od 1. května 2004 bude zřízeno jedno registrační místo. Česká republika se tak stala vlastně jednou pětadvacetinou Evropské unie. V praxi to znamená, že jestliže si 2 % podnikatelů ze sousedních států unie budou chtít v ČR založit firmu, automaticky se obrátí na HK ČR. Taková totiž je evropská zvyklost. Potom i tato 2 % reprezentují větší počet fyzických subjektů, než má ČR obyvatel. Podotýkáme, že nebude-li ze strany státu zajištěno žádné registrační místo, stát se vystavuje sankcím.

Projekt Informační místo pro podnikatele je dlouhodobý projekt HK ČR a její sítě s přímou účastí státu při jeho zahájení. Předpokládaná doba čerpání prostředků ze státního rozpočtu je tři roky. Projekt spočívá ve vybudování sítě regionálních informačních míst (v současné době je jich 75; odpovídají územnímu rozdělení bývalých okresních měst), dále 25 oborových informačních míst, čtrnácti krajských koordinačních míst (které kopírují síť krajů) a jednoho centrálního místa v úřadu komory. Regionální informační místa jsou kontaktními místy projektu. Zde mají podnikatelé – členové i nečlenové komory – možnost získat různé informace, např. o tzv. životních situacích podnikatele, o vstupu evropského jednotného trhu do ČR apod. Nepředpokládá se, že by se podnikatelé z ČR stěhovali do jiných států EU, nicméně jednotný trh a jeho pravidla se nás všech budou týkat a dotknou se každého v místě jeho bydliště. V ČR je třeba zvyšovat informovanost podnikatelů o možnostech expandování na trhy unie, o pravidlech, technických normách a dalších opatřeních, které se stanou součástí našeho právního řádu. Zatím zde neexistuje subjekt, který by potřebné informace komplexně soustřeďoval a dále předával podnikatelům do jednotlivých regionů. HK ČR se k tomuto úkolu hlásí a bude ho plnit právě prostřednictvím popisovaného projektu.

Projekt je aktivní od října roku 2003 (v tomto období byly poskytnuty první finanční prostředky ze státního rozpočtu). Avšak již v květnu 2003 v některých místech byla tato služba zavedena. Bylo tomu tak proto, aby byla ověřena potřebnost určitých typů informací a smysluplnost projektu ještě před tím, než budou prostředky ze státního rozpočtu čerpány. V roce 2003 byla vybudována síť informačních míst, v letošním roce byla zahájena implementace informačního systému, který pomůže ČR vybudovat tzv. znalostní databázi. Je to databáze informací, která bude stále doplňována a její kapacita zároveň bude rozšiřována. Uvedený projekt však v žádném případě nenahradí vlastní zájem podnikatele zvyšovat svou informovanost. Měl by ale přispět k tomu, aby veřejná správa, určující pravidla podnikání, správným využitím informací, které jí budou předávány, odstraňovala bariéry rozvoje podnikání. Je třeba připomenout, že HK ČR v tuto chvíli sdružuje sice „pouhých„ 12 000 členů; ti ovšem zaměstnávají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva republiky (a představuje nikoliv nevýznamnou část národního důchodu).

Nejčastější otázky podnikatelů se zpravidla týkají jejich základní životní situace, tzn. jak založit firmu, co je k tomu zapotřebí, jak vyvážet zboží či produkty do zemí EU (popř. do dalších států), jaké technické předpisy a normy je zapotřebí splnit pro úspěšné podnikání, jak komunikovat s veřejnou správou v daňové oblasti atd. Dále zde vyvstává spousta otázek regionálního charakteru.

Síť regionálních a oborových informačních míst poskytuje malým a středním podnikatelům na jednom místě pomoc a informace z těchto oblastí:

 • podnikatelské prostředí v ČR a v EU,
 • podnikatelská legislativa ČR a EU,
 • technická legislativa a normy ČR a EU,
 • programy podpory malého a středního podnikání na regionální a celostátní úrovni,
 • vzdělávací programy v rámci regionu a centra,
 • produkty dalších institucí na podporu malého a středního podnikání,
 • komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí,
 • další užitečné informace pro podnikatele.

Struktura informačních míst pro podnikatele

Regionální síť:

 • 14 krajských koordinačních míst (KKM ) – koordinují činnost v regionech,
 • 75 regionálních informačních míst (RM) – tvoří kontaktní část pro projekt InMP.

Oborová část:

 • 25 oborových informačních míst (OIM) – tvoří zdrojovou část projektu InMP.

Informační místa pro podnikatele představují

 • síť kontaktních míst pro poskytování služeb pro podnikatele,
 • síť center pro vyřizování podnikatelských aktivit,
 • síť informačních pracovišť pro podnikatelskou veřejnost,
 • jeden z pilířů státu na podporu malého a středního podnikání v oblasti přístupu ke strukturovaným informacím,
 • distribuční kanál orgánů veřejné správy pro všechny produkty na podporu malého a středního podnikání financovaných z veřejných rozpočtů.

Produkty projektu Informační místa pro podnikatele

 • informace o podnikatelské a technické legislativě v ČR a EU,
 • přehled o programech podpory malého a středního podnikání na regionální a celostátní úrovni,
 • vzdělávací programy,
 • distribuce produktů dalších institucí na podporu malého a středního podnikání,
 • nabídka a poskytování komerčních služeb,
 • další užitečné služby a informace pro podnikatele.

Organizaci Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR (SPTZ) v rámci InMP byly od 1. října 2003 přiděleny čtyři oborová informační místa (OIM). Nejobsáhlejším úkolem pracovníků OIM zatím bylo zajistit zpracování oborových příruček: u OIM TZ č. 1 deset příruček, u OIM TZ č. 2 osm příruček, u OIM TZ č. 3 sedm příruček a u OIM TZ č. 4 čtyři příručky. Byla ustavena společenstva – jako oborové informační zdroje – a od nich získány informační materiály v tiskové i elektronické podobě. Je tedy možné konstatovat, že start OIM organizace SPTZ zvládla. Stále je však třeba mít na paměti, že informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání, a proto jsou pracovníci všech OIM připraveni zodpovědět veškeré vznesené dotazy, včetně těch, které se objevily v důsledku vstupu ČR do EU.

Kontaktní adresy:
OIM pro TZ č. 1: tel.: 283 881 400, e-mail: OIM1@sptz.cz
OIM pro TZ č. 2: tel.: 286 881 488, e-mail: OIM2@sptz.cz
OIM pro TZ č. 3: tel.: 283 881 424, e-mail: OIM3@sptz.cz
OIM pro TZ č. 4: tel.: 244 464 649, e-mail: OIM4@sptz.cz