časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Programy společnosti Schneider Electric

číslo 11/2005

Programy společnosti Schneider Electric

Ing. Leoš Kabát, Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric patří k předním výrobcům přístrojů a zařízení pro rozvod elektrické energie. Zákazníkům nabízí i něco navíc, produkty, které usnadní a zlevní práci a především ušetří čas. Jsou to hlavně:

 • program SeleCAD – modul Canalis (nástroj pro návrh a specifikaci přípojnicových systémů),
 • program CAD design (nástroj pro kreslení a specifikaci přístrojů rozvodnic a rozváděčů).

Obr. 1. Čelní pohled rozvodnice Kaedra
Obr. 2. Čelní pohled rozváděče Prisma plus
Obr. 3. Čelní pohled a jednopólové schéma přístrojů; jistič FA1, 3P, 160 A (25 kA), Compact NR

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

V současné době projektanti v oblasti projektové přípravy staveb, tedy zejména částí týkajících se:

 • kreslení jednopólových schémat, čelních pohledů na rozvodnice a rozváděče,
 • přípojnicových a kabelových systémů,
 • specifikace materiálu,

nejdříve vypracují dispoziční návrh, dimenzování rozvodů a následně specifikují potřebný materiál. Pro usnadnění této práce poskytuje společnost Schneider Electric výpočetní program Ecodial (Profi design). S jeho pomocí lze navrhnout vhodný systém a kontrolovat jej s ohledem na hodnotu odběrů, soudobost, velikost zkratových proudů, úbytku napětí atd.

Obr. 4.

Obr. 4. Rozvinutá schémata přístrojů

Pro dispoziční návrh a specifikaci materiálu je k dispozici program SeleCAD a CAD design, které tyto části přípravy projektu zjednoduší a upřesní. Jsou to nástavby programu AutoCAD a AutoCAD LT, pracující ve 2D prostoru.

Program CAD design

Nástroj pro kreslení a specifikaci rozvodnic a rozváděčů.

Program byl vyvinut jako oddělená nástavba programu AutoCAD. Nyní je k dispozici verze pro AutoCAD LT, AutoCAD (2000, 2000i, 2002, 2004 a 2005), InteliCAD nebo bez aplikace CAD (pouze pro specifikaci a oceňování rozváděčů).

Program umožňuje rychlé vytváření a úpravu čelních pohledů (v měřítku 1 : 1 nebo volitelných uživatelem) pro rozvodnice Mini Opale, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D, Pragma F a Kaedra (obr. 1), rozváděče Prisma plus (obr. 2) a Sarel. Obsahuje databázi a knihovny čelních pohledů modulárních přístrojů Multi 9, jističů a odpínačů Compact, Masterpact, stykačů, měničů frekvence, zásuvek atd. Je možné ho použít i pro kreslení jednopólových schémat, popř. lze využít knihovnu standardních elektrotechnických značek pro všeobecné použití. Uživatel může vytvářet i vlastní knihovnu značek a čelních pohledů přístrojů.

Obr. 5. Záložka „Vložit“
Obr. 6. Záložka „Seznam výrobků“
Obr. 8. Stavební výkres – půdorys haly

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 8.

Výstupem programu je čelní pohled na rozvodnici nebo rozváděč, soupis použitých výrobků pro čelní pohled vč. cen (exportovaný do programu Excel nebo ve formátu .txt) a jednopólové nebo ovládací schéma (obr. 3, obr. 4). Každý projekt je možné uložit pro pozdější použití.

Obr. 7.

Obr. 7. Seznam materiálu

Okno aplikace je složeno z několika záložek, které uživateli nabízejí mnoho užitečných nástrojů a voleb. Podrobný popis záložek:

 • záložka „Vložit„ (obr. 5) slouží k volbě, vkládání a změně zvolených výrobků, které je třeba vložit do pracovní plochy aplikace AutoCAD (nebo pouze pro specifikaci přístrojů a rozváděčů). Uživatel volí, zda bude vkládat čelní pohled nebo jednopólové schéma přístroje. K volbě konkrétního výrobku má uživatel k dispozici až osmiúrovňové menu, na jehož konci získá objednací číslo a cenu hledaného přístroje. Lze využít i vyhledávání výrobků podle objednacího čísla nebo části názvu;

 • záložka „Seznam výrobků„ (obr. 6) je určena k zobrazení zvoleného seznamu materiálu a k úpravě přístrojů vložených do záložek rozváděčů (rozváděč 1, 2 atd.). Zobrazuje celkovou cenu, kterou je možné doplnit cenou montáže a elektroinstalačního materiálu. Pracuje-li uživatel s aplikaci AutoCAD, veškeré změny budou promítnuty i do prvků zobrazených v pracovní ploše aplikace (např. změna označení nebo změna parametrů výrobků).

Při práci s programem bez použití AutoCAD (volba „Bez aplikace CAD„ v záložce „Volby„) je možné uložit projekt a následně jej odeslat uživateli, který vlastní program AutoCAD. Zde se pak automaticky vykreslí výrobky ze seznamu do pracovní plochy v AutoCAD. Není nutné jednotlivé prvky znovu specifikovat.

Obr. 9.

Obr. 9. Parametry trasy

Seznam materiálu je možné exportovat ve formátu .txt (Poznámkový blok) nebo .xls (Excel). Uživatel může zvolit mezi dvěma typy exportovaných souborů:

 • „Seznam„ (seznam materiálu zohledňuje označení výrobků – (obr. 7),

 • „Souhrn„ (v seznamu materiálu jsou výrobky se stejným objednacím číslem sečteny a umístěny na jeden řádek, nezohledňuje označení),

 • záložka „Projekty„ umožňuje uložení projektu ve formátu .xml pro následnou kontrolu a archivaci,

 • záložka „Volby„ obsahuje užitečné nástroje a nastavení základních parametrů aplikace. Uživatel definuje měřítko pro vkládání jednopólových schémat a čelních pohledů na přístroje, nastavení výchozích hodnot pro cenu práce a materiálu, nastavení typu aplikace CAD spolupracující s programem CAD design (bez aplikace CAD, AutoCAD LT nebo AutoCAD a InteliCAD) atd. Může využít nástroje pro automatické generování jednopólových značek z již vložených čelních pohledů na pracovní ploše a naopak nebo rozšířit knihovnu značek a čelních pohledů o své bloky,

 • záložka „Vložit„ z disku dovoluje vkládat výkresy ve formátu .dwg, které jsou umístěny kdekoliv na disku, do pracovní plochy aplikace AutoCAD.

Program SeleCAD – modul Canalis

Nástroj pro návrh a specifikaci přípojnicových systémů.

V tomto případě jde o nástavbu programu AutoCAD a AutoCAD LT (od verze 2002 výše), která pracuje v prostoru 2D a využívá stavební výkresy jako podklad. Jeho úkolem je automaticky vyhotovit automatizovaný návrh přípojnicových systémů, v jehož závěru uživatel obdrží přesný a podrobný výpis materiálu.

Obr. 10.

Obr. 10. Vkládání napájecích nebo distribučních dílů (symbolů)

Popsaná aplikace se bude skládat ze tří modulů. V tomto článku je pojednáno o prvním z nich – o modulu Canalis (další moduly jsou v současné době vyvíjeny: modul Thorsman – parapetní systémy a modul Wibe – kabelové žebříky).

Po instalaci programu se v základním okně AutoCAD objeví nové nástrojové lišty s příkazy příslušejícími SeleCAD. Práce s tímto programem je navržena tak, aby byla co nejjednodušší a návrh byl zhotovován v logickém sledu:

 1. Zadání základních informací o projektu (název projektu, zpracovatel, zákazník, zhotovitel atd.) a nastavení měřítka pro zobrazení textu a symbolu s ohledem na zvolené měřítko pro tisk výkresu.

 2. Nakreslení definiční křivky (pomocí standardního příkazu programu AutoCAD), která představuje trasu, kudy povede přípojnicový systém. Za podklad lze použít půdorys haly, budovy apod. (stavební výkres – obr. 8).

 3. Určení trasy zadáním základních parametrů pro volbu přípojnicového vedení (trasy) na definiční křivce (počet pólů, jmenovitý proud vývodů a trasy, krytí, možnost použití atypických prvků). Program automaticky doporučí vhodné přípojnicové systémy pro danou aplikaci. Je nutné zvolit typ a preferovanou délku rovných dílů, typ držáku a rozteč pro automatické vkládání držáků. Nakonec se zadá popis trasy, který se zobrazí u trasy ve výkresu a ve výsledném seznamu materiálu. Uživatel má kdykoliv přístup k nápovědě ohledně přípojnicového systému Canalis a ovládání programu (obr. 9).

 4. Napájecí díl vloží uživatel z katalogu, který se automaticky zobrazí; obsahuje pouze napájecí díly (středové nebo koncové) použitelné pro stanovený přípojnicový systém.

 5. Nakreslení trasy do výkresu je automatické, prostřednictvím programu. Pouze v případě, že uživatel zakázal na trase použití atypických prvků, je tato automaticky zkrácena na standardní délky dílů a uživatel je vyzván k potvrzení této změny.

 6. Vývodové skříně (konektory) a symboly uživatel vloží ručně z katalogu, který obsahuje pouze prvky použitelné pro zvolený systém. Vývodové skříně (adaptéry) a symboly se vkládají na konec vývodů z distribučních dílů a jsou automaticky orientovány programem. Uživatel může ke každému vývodu doplnit svůj popis (např. motor č. 1).

 7. Katalog je určen k volbě a ručnímu vkládání vývodových konektorů (skříní), symbolů a využívá se k manuální úpravě nebo kreslení vedení (vkládání napájecích nebo distribučních dílů, tzv. T-dílů, milníků atd.). Jestliže uživatel zná název řady (KBA, KN, KS, KTA, KHF) nebo požadovaný proud pro přípojnicový systém, může zde velmi jednoduše najít základní parametry jednotlivých prvků (napájecí a distribuční vedení, kolena, vývodové konektory atd.) přípojnicového systému (obr. 10). Katalog lze otevřít i mimo uvedený postup, a to pro zobrazení a vyhledávání potřebných informaci o přípojnicovém systému Canalis (obr. 11).

 8. Příkazy pro úpravu vedení:

  • milníkem interval typu se zadává interval, ve kterém bude použit určitý typ vedení (napájecí nebo distribuční). Pomocí tohoto milníku je možné v daném intervalu změnit typ použitých prvků (např. trasa je vytvořena z distribučních dílů délky 5 m a zvolený interval bude vygenerován z distribučních dílů délky 3 m);

  • milníkem vynuceného dělení se zadává milník pro vynucené dělení vedení – v zadaném bodě bude již použitý díl přerušen a bude použit kratší nový díl (atypický) – dále budou následovat standardní díly;

  • vložení T-dílu do trasy se používá ke kreslení větvení trasy ve tvaru T na již automaticky vygenerovaném vedení;

  • obcházení překážky (u horizontálního vedení) v dosavadní trase slouží pro obcházení překážky v horizontální rovině na již automaticky vygenerovaném vedení;

  • vložení vertikálního úseku je potřebné pro vertikální obcházení překážky (např. vrat haly).

  Obr. 11.

 9. Generování legendy použitých prvků je určeno k vygenerování tabulky s legendou použitých značek a symbolů ve výkresu.

 10. Generování tabulky materiálu – program automaticky vygeneruje dokument ve formátu .xls pro program Excel, který na jednotlivých listech obsahuje hlavičku, tabulku prvků (materiálu) a popisy použitých řad vedení.

V hlavičce tabulky materiálu jsou uvedeny veškeré informace, které zadal uživatel na začátku práce s programem. Samotná rozpiska materiálu obsahuje typ, jmenovitý proud a krytí použitého vedení, dále objednací čísla a počty všech použitých prvků přípojnicového systému vč. automaticky spočítaného množství použitých držáků, krytů konců vedení; pro případ vedení ve vyšším krytí program dopočítá všechna potřebná těsnění atd. (obr. 12).

Obr. 12.

Obr. 11. Vyhledávání informací o přípojnicovém systému Canalis
Obr. 12. Rozpiska materiálu

Pro ocenění jednotlivých položek může zájemce kontaktovat technickou podporu firmy Schneider Electric nebo použít její Elektronický ceník 2005, verze 1, jehož součástí je i funkce možnosti importu tohoto souboru, uživatel následně obdrží cenovou nabídku.

Programy CAD design a SeleCAD uspoří uživatelům čas ve fázi projektové přípravy stavby, především při kreslení schémat, dispozičním řešení rozváděče a přípojnicových systémů a specifikaci potřebného materiálu pro realizaci.

Programy budou pravidelně aktualizovány pro nové verze AutoCAD, nové přístroje a aktuální ceny (pouze program CAD design). Informace o aktualizacích zájemci naleznou na stránkách extranetu pro projektanty www.extranet.schneider-electric.cz; pro přístup na extranet je nutná registrace, která je pro zákazníky zdarma. Zde si lze program objednat i včetně školení, popř. stáhnout aktuální uživatelskou příručku pro snazší pochopení všech funkcí programu.

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím Ing. Leoše Kabáta, tel.: 281 088 605, e-mail: leos.kabat@cz.schneider-electric.com.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Praha – Thámova 13,
186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz

www.extranet.schneider-electric.cz