časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Program Leonardo da Vinci – výzva roku 2004

|

číslo 8-9/2004

výměna zkušeností

Program Leonardo da Vinci – výzva roku 2004

Ing. Bohumír Heinz,
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení
a Oborové informační místo technických zařízení č. 1

Národní vzdělávací fond, o. p. s., uspořádal ve dnech 5. a 6. dubna 2004 konferenci o Využívání výsledků programu Leonardo da Vinci v České republice. Konference se konala v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Před zcela zaplněným sálem vystoupili zástupci MŠMT, MPSV, NVF a mnoho zahraničních hostů.
Účelem tohoto článku je poskytnout některé informace o projektech programu Leonardo da Vinci a jejich možnostech a seznámit veřejnost s konferencí o využívání výsledků zmíněného programu u nás.

Obecné podmínky a zásady programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci (dále LdV) je evropský program zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím národních projektů.

Podle rozhodnutí Evropské rady se jej mohou účastnit organizace ze všech států EU, včetně např. Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Kypru a Turecka.

Hlavní cíle programu Leonardo da Vinci

 • Zlepšovat dovednosti osob procházejících odborným vzděláváním na středních, vyšších a vysokých školách, přičemž záměrem je zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce.

 • Zkvalitňovat další odborné vzdělávání a celoživotní osvojování znalostí a usnadňovat přístup k nim, a to se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny.

 • Zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací, se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání zlepšováním spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a podniky.

Do další části plnění programu odborného vzdělávání LdV (v letech 2000 až 2006) vstoupily české instituce vybaveny zkušenostmi, které získaly při spolupráci s evropskými zeměmi v počátečním období programu (v letech 1995 až 1999). V souladu s trendy a hlavní strategickou linií v oblasti odborného vzdělávání v Evropě využívá stále více českých institucí současné poznatky z různých oborů odborného vzdělávání v Evropě. Tak přispívají ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v ČR a postupně se stávají přirozenou součástí evropského vzdělávacího programu.

Nejdůležitější typy vzdělávacích projektů v programu LdV

 • projekty mobilit,
 • pilotní projekty,
 • projekty jazykových vybaveností,
 • projekty sítí organizací,
 • projekty databází, průzkumů a analýz.

Projekty mobilit (stáže a výměny)

Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Jejím hlavním cílem je zvýšit odbornost a zlepšit jazykovou vybavenost mladých lidí a tak usnadnit jejich uplatnění na trhu práce. Účastníky stáží se mohou stát mladí lidé na počátku odborného vzdělávání i studenti vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba stáží je od tří týdnů do dvanácti měsíců.

Výše příspěvku z programu je maximálně 5 000 EUR na jednoho účastníka na nejdelší dobu stáže.

Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí. Hlavním úkolem výměny je zlepšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, tzv. kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za vzdělávání, jazykoví specialisté apod. Doba trvání výměn je v rozmezí od jednoho do šesti týdnů.

Tab. 1. Mobility – předložené projekty Tab. 2. Mobility – schválené projekty
Rok 2000 2001 2002 2003 Celkem
Stáže 130 81 84 84 379
Výměny 34 16 31 28 109
Celkem 164 97 115 112 488
Rok 2000 2001 2002 2003 Celkem
Stáže 69 58 63 67 257
Výměny 13 11 20 24 68
Celkem 82 69 83 91 325

V tab. 1 a tab. 2 jsou uvedeny počty navržených a schválených projektů mobility v hodnotě 4 281 196 EUR.

Pilotní projekty

Jedná se o projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci (určení hodnoty) a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek, které se používají při odborném vzdělávání a v poradenství. Pilotní projekty mají být zaměřeny na inovaci a mají zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání a poradenství. Výsledkem takového projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kursu, učební text, programové vybavení apod., které zvýší úroveň odborného vzdělávání v daném oboru.

Maximální délka projektu je tři roky.

Tab. 3. Projekty procedury B
Rok 2000 2001 2002 2003 Celkem
Předběžné návrhy předložené 79 69 49 33 230
Předběžné návrhy schválené 37 26 27 19 109
Konečné návrhy schválené 6 5 9 7 27

Minimální počet partnerů: celkem tři z různých zemí (tj. předkladatel a dva partneři), z toho alespoň jeden z členské země EU.

Minimální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však 200 000 EUR ročně.

V tab. 3 jsou uvedeny počty navržených a schválených projektů procedury B v hodnotě 7 716 545 EUR.

Konference o využívání výsledků programu LdV

První den konference byl věnován pilotním projektům (projekty procedury B), druhý den projektům mobilit. Vedoucí Národní agentury programu Leonardo da Vinci Ing. Iva Tatarková ve své úvodní přednášce na téma Implementace programu Leonardo da Vinci v ČR shrnula dosavadní zajímavou činnost v rámci tohoto programu.

Cíle projektů LdV

 • zlepšovat dovednosti a kompetence mladých lidí,
 • zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání,
 • posilovat význam a úlohu odborného vzdělávání.

Od počátku (od roku 1995) se projektů mobilit již zúčastnilo 5 310 lidí. Pro informaci je v dalším textu uveden přehled předkladatelů jednotlivých druhů projektů.

Předkladatelé projektů B:

 • vzdělávací organizace,
 • univerzity,
 • malé a střední podniky,
 • výzkumné ústavy,
 • profesní federace a sdružení,
 • obchodní a průmyslové komory,
 • ostatní.

Předkladatelé projektů mobility:

 • střední odborné školy,
 • vyšší odborné školy,
 • univerzity,
 • podniky,
 • neziskové nevládní organizace,
 • vzdělávací firmy,
 • ostatní.

Oborové zaměření jednotlivých typů projektů

Projekty B:

 • vzdělávání,
 • veřejná správa,
 • zpracovatelský průmysl,
 • zdravotní a sociální péče.

Projekty mobility:

 • hotelnictví a restaurátorství,
 • stavebnictví,
 • obchod a služby,
 • zdravotní a sociální péče,
 • zemědělství,
 • strojírenství,
 • lesnictví,
 • doprava.

Přehled využívání výsledků jednotlivých evropských skupin

 • Skupina č. 1: Integrace do trhu práce (lektor Martin Prinz, rakouská Národní agentura programu LdV).

 • Skupina č. 2: Rozvoj dovedností pracovníků v podnicích, zejména malých a středních (lektorka Susanne Feiertagová, nizozemská Národní agentura programu LdV).

 • Skupina č. 3: Kvalita vzdělávání – adaptace nabídky vzdělávání a nové metody vzdělávání (lektor Kurant Levant Egriboz, britská Národní agentura programu LdV).

 • Skupina č. 4: Transparentnost, hodnocení a uznávání znalostí (lektor Sebastien Thierry, francouzská Národní agentura programu LdV).

 • Skupina č. 5: E-learning (lektor doc. Ing. Peter Fabian, CSc., Žilinská universita v Žilině).

Po každé přednášce pracovní skupiny následovala prezentace projektu.

Program mobilit

Druhý kongresový den byl věnován programům mobilit, včetně referátů, prezentací, rozborů a hodnocení. Pro nadcházející období je nutné korigovat chování a přístup firem k podnikání, ale naproti tomu i rozvíjet nové progresivnější přístupy žáků i studentů ke zvládání studia a dále rozvíjet podnikavost mládeže. S tím souvisí i nový přístup pedagogů k probírané látce i způsobu výuky. Také byly podrobně hodnoceny a rozebírány hlavní přínosy projektů mobilit pro účastníky i pro předkladatele a partnerské organizace v projektu.

Ministryně školství v závěru konference slavnostně předala certifikáty předkladatelům deseti nejlepších projektů mobility. Účastníci konference si mohli rovněž prohlédnout výstavku vybraných projektů ve výstavním sále.

Na závěr je třeba zdůraznit skutečnost, že záleží na každém jednotlivci, jak bude využívat předložené nabídky, výzvy a možnosti EU.