Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Profesionální univerzální měřicí přístroj MetraHit Multical

Ing. Marek Šindelář,
GMC – měřicí technika, s. r. o.
 
MetraHit Multical je dalším přírůstkem v řadě profesionálních přístrojů z dílny renomo­vaného německého výrobce měřicí techniky GMC-I Messtechnik (Gossen-Metrawatt) GmbH. Jak sám název napovídá, jde o univerzální procesní kalibrátor v kombinaci s digi­tálním multimetrem. Konstruktéři opět vsadili na již známý oblíbený design přístroje s pře­hledně uspořádanými ovládacími prvky, včetně otočného přepínače a kurzorového tlačít­ka těsně pod displejem, pomocí něhož lze velmi pohodlně nastavovat požadované para­metry, především pak číselnou hodnotu výstupní veličiny v kalibračním režimu. Přístroj vyniká nárazuvzdorným pouzdrem, jehož odolnost ještě umocňuje standardně dodávaný pryžový obal. Ten navíc ukrývá výklopný stojánek, pomocí kterého lze přístroj pohodlně postavit na stůl. Velký, modře podsvětlený displej pak jen dotváří precizní dílenské zpra­cování. Přístroj je napájen dvěma bateriemi typu AA, ale při náročnějších aplikacích lze využít i externí síťový adaptér.
 

Popis funkce

 
MetraHit Multical je přesný měřicí, kali­brační a simulační přístroj pro elektrické ve­ličiny. V procesním inženýrství najde uplat­nění všude tam, kde je třeba ověřit přesnost senzorového vstupu daného zařízení simulací vstupního signálu, a dále tam, kde je součas­ně nutná i kontrola výstupních charakteristik. Typickým použitím je měření převodní cha­rakteristiky převodníku. Lze jej zkrátka použít všude tam, kde je třeba měřit nebo gene­rovat základní elektrické veličiny, jakými jsou napětí, proud, odpor a frekvence.
 
Pro generování napětí lze využít rozsa­hů 300 mV, 3, 10 a 15 V vždy s maximálním rozlišením 30 000 jednotek. Pro generování proudů jsou k dispozici dva základní režimy, SOURCE a SINK. V režimu SOURCE je přístroj přímo zdrojem požadovaného prou­du. Režim SINK naopak vyžaduje přítom­nost externího napájecího zdroje, kalibrátor pak pouze udržuje (reguluje) proud ve smyč­ce na přednastavené hodnotě. Proudové roz­sahy 0 až 24 mA, 0 až 20 mA a 4 až 20 mA jsou zvoleny tak, aby odpovídaly průmyslo­vým standardům v oblasti řízení a regula­ce. S přístrojem lze rovněž simulovat odpo­ry v rozsahu 5 až 2 000 Ω a velmi užitečnou funkcí je i generovaní pravoúhlého signálu požadované amplitudy (0 až 15 V) a frekven­ce (1 až 2 000 Hz).
 
Pro testování a simulaci čidel teploty je ka­librátor vybaven převodními charakteristika­mi teplotních odporových čidel (Pt100/1 000, Ni100/1 000), popř. termočlánků (K, J, T, B, E, R, N, S, L, U). Uživatel pak nastavuje na displeji přímo požadovanou teplotu a přístroj se již sám postará o přepočet na odpovídající odpor, popř. napětí.
 
Pro generování požadovaných průběhů elektrických veličin má přístroj k dispozi­ci tři režimy. Základ tvoří fixní režim FIX, kdy výstupní veličina udržuje na výstupu konstantní hodnotu. Tu lze však samozřej­mě manuálně měnit editací hodnoty přímo na displeji. Jako další typy průběhů lze zvo­lit např. funkci rampy RAMP nebo intervalu INT. V obou případech se hodnota výstupní veličiny mění v přednastaveném požadova­ném rozsahu od minimální hodnoty do maxi­mální a zpět. Obě hraniční hodnoty jsou na­stavitelné. Na rozdíl od funkce RAMP, kte­rá vytváří signál kontinuálního průběhu, je výstupní veličina při navolení průběhu INT měněna skokově. Průběhy RAMP a INT je možné aplikovat na všechny generované ve­ličiny s výjimkou frekvence. Předvolby ča­sování průběhů, automatický či manuální re­žim, jednorázový či opakovaný průběh jsou přirozeně součástí uživatelského nastavení. Přístrojem tak lze během jediného procesu ověřit dané zařízení v celém rozsahu jeho funkčnosti.
 
Multimetrová část přístroje je osazena kvalitním TRMS převodníkem A/D s roz­lišením 30 000 digitů. Přístrojem lze měřit stejnosměrné a střídavé napětí na rozsazích 60 mV až 300 V, stejnosměrný a střídavý proud (300 μA až 300 mA), odpor (300 Ω až 30 MΩ), kapacitu (30 nF až 300 μF) a frek­venci 300 Hz až 300 kHz).
 
MetraHit Cal je procesorem řízený kali­brátor a jako takový disponuje galvanicky odděleným komunikačním rozhraním. Po­mocí adaptéru USB X-TRA jej lze přes roz­hraní USB spojit s počítačem, a přes jedno­duchý textový protokol tak vykonávat veške­ré operace, včetně čtení hodnot a nastavování parametrů. Jako jeden z mála přenosných ka­librátorů se MetraHit Multical může poch­lubit interní pamětí. Do ní lze, kromě před­definovaných parametrů pro kalibrátor, uložit více než 46 000 naměřených hodnot. Měření a kalibraci tak lze uskutečnit zcela nezávis­le na počítači a v terénu naměřené hodnoty zpracovat až následně v kanceláři. K tomu­to účelu lze k přístroji pořídit i řídicí soft­ware MetraWin.
 

Závěr

 
MetraHit Multical je profesionální pře­nosný digitální multimetr, kalibrátor a si­mulátor v jednom, který svým vybavením plně nahradí mnohem dražší stolní přístro­je. Najde uplatnění všude tam, kde je tře­ba operativně a přesně měřit, generovat či simulovat základní elektrické veličiny, a to včetně automatických průběhů s boha­tým nastavením požadovaných parametrů. S tímto jediným přístrojem lze, ve spojení s osobním počítačem, zcela jednoduše reali­zovat plně automatické kalibrační pracoviště s výstupem v podobě kalibračních protoko­lů. Přístroj je standardně expedován včetně pryžového obalu, sady měřicích šňůr, bate­rií a kalibračního certifikátu. Na český trh jej dodává firma GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko.
 
Navštivte expozici společnosti GMC – měřicí technika, s. r. o., na veletrhu Am­per v PVA Letňany – hala 5, stánek A16.

Další informace na: http://www.gmc.cz