časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Přístroje pro spínání a ovládání Conteo

|

Aleš Urban, dipl. tech., OEZ s. r. o.
 
V roce 2009 uvedl OEZ na trh novou pro­duktovou řadu Conteo. Tato produktová řada obsahuje přístroje pro spínání a ovládání. V loňském roce byl inovován ekonomický spouštěč motoru SM1. Tento přístroj byl na­hrazen přístrojem SM1E s lepšími elektrický­mi parametry. Pro snadnější objednávání byl zaveden i prodej kompletů spouštěče moto­ru včetně izolační skříně. Pro letošní rok při­pravil OEZ v této produktové skupině něko­lik novinek. Hlavním podnětem pro rozšíření sortimentu byly hlasy zákazníků, kteří s pro­dukty Conteo běžně pracují.
 
Základní rozšíření lze rozdělit do těchto sku­pin:
 • stykače 3RT s DC ovládáním;
 • pomocné stykače 3RH;
 • stykače 3RT až do 500 A/AC-3/400 V (610 A/AC-1/690 V);
 • spouštěče motoru 3RV;
 • spouštěčové kombinace:
 • přímé spouštění,
 • reverzační spouštění,
 • spouštění Y/D.

Stykače s DC ovládáním

 
Doposud byly nabízeny stykače ST se jmenovitým napětím ovládacího obvodu 240 V AC nebo 24 V AC. Nyní se rozšiřu­je skupina stykačů o stykače 3RT (obr. 1), které mají jmenovité napětí ovládacího ob­vodu 24 V AC (obr. 2). Parametry silových obvodů mají stejné parametry jako stávají­cí stykače ST.
 
V této skupině přístrojů lze nově nabíd­nout i přístroje se sníženým příkonem, a to hned ve dvou rozsazích: 2,3 W, popřípadě 1,4 W (hodnoty platí pro stykače velikosti 12). Stykače se sníženým příkonem se dodá­vají i ve velikosti 25 (příkon 4,2 W).
 
Přístroje 3RT jsou konstrukčně shodné (důraz je kladen na šířku přístrojů) s přístro­ji ST. Silové obvody také korespondují se si­lovými obvody stykačů ST.
 

Pomocné stykače 3RH

 
Další skupinou, o kterou byly rozšířeny stykače, jsou pomocné stykače 3RH. Stykače konstrukčně patří do velikosti 12. Pomocné stykače 3RH mají čtyři kontakty s různým řa­zením: 40, 31, 22. První číslice odpovídá počtu zapínacích kontaktů a druhá počtu rozpínacích kontaktů. Jmenovité napětí ovládacího obvodu je stejné jako ve skupině stykačů ST a 3RT:
 • AC: 230 V nebo 24 V,
 • DC: 24 V, 24 V snížený příkon.
Katalog Přístroje pro spínání a ovládání Conteo obsahuje všechny dostupné parame­try stykačů 3RH.
 

Stykače pro spínání proudů do 500 A (AC-3/400 V)

 
Dalším podstatným rozšířením skupiny stykačů je zavedení stykačů do 500 A (obr. 3). Tyto stykače jsou ve třech konstrukčních veli­kostech – 185, 300 a 500. Stejně jako je tomu u stávajících stykačů, vyjadřuje velikost ma­ximální jmenovitý pracovní proud přístrojů. V těchto třech velikostech lze nalézt celkem osm typů stykačů – 115, 150, 185, 225, 265, 300, 400 a 500 A (uvedené hodnoty platí pro AC-3/400 V).
 
Jmenovité napětí ovládacího obvodu těch­to stykačů je toto: 220 až 240 V AC/DC.
 
Uvedené stykače obsahují dva pomoc­né spínače, kde každý pomocný spínač má jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt. Takže již v základním provedení obsahují stykače dva zapínací a dva rozpínací kon­takty. Dále je integrován varistorový ome­zovač přepětí. Ke stykačům lze připojit dal­ší čelní nebo boční kontakty. Čelní kon­takty lze umístit do předem připravených otvorů na čelní straně stykače. Boční kon­takty se montují na stávající pomocné kon­takty, které jsou na stykač namontovány na výrobní lince.
 
Díky propojovacím sadám lze jednoduše propojovat silové obvody dvou stykačů mezi sebou, a to jak do reverzace (přehozená fáze na stykačích), tak pro spouštění Y/D.
 

Spouštěče motoru 3RV

 
Do skupiny spouštěčů motoru SM byly do­plněny nové spouštěče motoru 3RV (obr. 4). Zákazník si nyní může pokrýt celé pásmo jme­novitého proudu i v náročnějších aplikacích.
 

Přístroje pro přímé spouštění, přístroje pro reverzační spouštění a přístroje pro spouštění Y/D.

 

Přístroje pro přímé spouštění

Jelikož byl sortiment rozšířen i v DC ob­lasti, rozšíření doznala i tato skupina produk­tů. Pomocí propojovacího modulu bylo možné propojit spouštěč motoru a stykač v pro­vedení AC. Nyní lze propojit i stykače s DC ovládacím napětím a spouštěčem motoru. V aktuálním katalogu lze najít jak výběr pří­strojů, tak i příslušenství, pomocí kterého je možné mechanicky a elektricky propojit sty­kač a spouštěč motoru.
 
V případě, že se propojují přístroje veli­kosti 12 nebo 25, lze tuto vzniklou kombina­ci umístit na jednu U lištu (lištu DIN) TH35 (obr. 5). Přístroje velikosti 50 a 100 se vzá­jemně propojí pomocí propojovací lišty. Tak­to vytvořený komplet se připevní na panel pomocí adaptéru a jedné U lišty (lišty DIN) TH35 nebo jedné U lišty (lišty DIN) TH75. Podrobnosti jsou uvedeny v aktuálním kata­logu Přístroje pro spínání a ovládání Conteo.
 
Přístroje pro reverzační spouštění
Při návrhu přístrojů pro reverzační spouš­tění lze vybírat z několika možností, jak ob­jednat přístroje.
 • První varianta je objednat si celý komplet, který je mechanicky a elektricky propojen (obr. 7). Dále je tento komplet otestován.
 • Případně si lze objednat jednotlivé komponenty a se­stavit si reverzační kombi­naci svépomocí.
K takto objednanému (a sestavenému) kompletu lze pomocí propojovacího mo­dulu připevnit mechanicky a elektricky spouštěč motoru.
 
V případě velikosti 12 je možné tuto kombinaci připevnit na montážní pa­nel přímo na U lištu (lištu DIN) TH35. Velikosti 25, 50 a 100 je možné připev­nit pomocí adaptéru.
 

Přístroje pro spouštění Y/D

Pro spínání motorů do Y/D můžete využít kompletně sestavené a otestované kombina­ce. Kompletní sestavu lze objednat pomocí jednoho typového označení (obr. 6). Stačí si vybrat spínaný výkon zátěže, kterou bude se­stava spínat, a ovládací napětí celé sestavy.
 
Tyto sestavy zajišťují spínání motorové zá­těže. Jištění celého obvodu musí být zajištěno dle požadavků na provoz (typ koordinace).
 
Sestavy jsou řazeny podle použitých ve­likostí stykačů. Spínací prvek ve finále urču­je maximální spínaný výkon dané sestavy.
 

Obchodní a katalogová dokumentace

 
Prodej nového sortimentu byl zahájen v březnu letošního roku. Kompletní infor­mace o tomto sortimentu jsou na internetových stránkách www.oez.cz a v katalogové dokumentaci.
 
Technická podpora OEZ pro přístroje Conteo:
tel.: +420 465 672 355
 
Obr. 1. Stykač Sirius 3RT1017-1BB41
Obr. 2. Stykač Sirius 3RT1017-1WB41
Obr. 3. Stykač Sirius 3RT1056-6
Obr. 4. Spouštěč motoru 3RV1021-1FA10
Obr. 5. Sestava stykače se spouštěčem motoru
Obr. 6. Sestava stykačů s pomoc­ným relé
Obr. 7. Dvojice stykačů 3RT1017-1AP02
 
Tab. 1. Řazení sestav podle velikosti stykačů