Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Připravovaná publikace IN-EL

číslo 8-9/2002

Odborná literatura

Připravovaná publikace IN-EL

Svazek 62 základní edice ELEKTRO
Název: Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost
Autor: Ing. Michal Kříž
Předběžná cena: 189 Kč včetně DPH 5 %
Předpokládaný termín vydání: srpen – září 2002

Jedná se o první z nového souboru příruček pro zkoušky elektrotechniků (viz článek v ELEKTRO č. 7/2002 Nové příručky pro zkoušky elektrotechniků), kterou navazujeme na příručky tohoto zaměření, jejichž autorem byl od roku 1994 dnes již zesnulý Ing. Václav Honys.

Elektrotechnika je v současné době tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec obsáhl veškerá její odvětví. Přesto však je třeba vidět, že má společný základ, z něhož vycházejí i zásady bezpečnosti uplatňované v celé její šíři.

Právě tomuto základu se věnuje uvedená příručka. Chceme oddělit požadavky na základní odbornou způsobilost od požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků (dnes podle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) a projektantů (podle § 10).

Příručka je zaměřena zejména na podání výkladu základních poznatků, jež jsou důležité pro to, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, která při provozu elektrického zařízení mohou vznikat. Nemusí se přitom jednat pouze o nebezpečí pro osoby, ale i ohrožení majetku a okolí.

Proto jsou do úvodu této příručky poprvé zařazeny nezbytné teoretické základy, které by měl znát každý elektrotechnik – jednoduché základní vztahy nutné k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou založeny vlastní funkce elektrických zařízení i působení prostředků ochrany před nebezpečími, která elektřina vyvolává.

Na tento základ naváže další část, v níž jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Ty jsou založeny na způsobu provedení zařízení a také na opatřeních, která při práci a obsluze zařízení musí být dodržována. K tomu je nezbytné znát např. význam bezpečnostních barev, používaných značek i zásady péče o zařízení.

Při práci na zařízeních a při jejich obsluze je nutné dodržovat určité zásady, je nutné používat předepsané pomůcky a pracoviště je nutné odpovídajícím způsobem zajistit. Tomu je věnována další část. Na ni naváže kapitola pojednávající o poskytování první pomoci při úrazech elektřinou.

Základem pro každého elektrotechnika je znalost problematiky ochrany před úrazem elektrickým proudem. I když podstata ochrany zůstává po mnoho desetiletí neměnná, sjednocuje se její celkové pojetí tak, aby stejné zásady byly uplatňovány ve všech elektrotechnických oborech. Přestože jsme byli zvyklí pohlížet na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím téměř výhradně jako na problematiku silové elektrotechniky, musí se s ní vyrovnávat výrobci zařízení informační techniky i ti, kteří je montují a instalují. Proto je této problematice věnována jedna z nejobsáhlejších kapitol.

Aby elektrické zařízení nebylo při poruše některé své funkce ohroženo a neohrožovalo okolí, je nutné dbát na dodržení zásad jeho provedení a připojení. Zařízení musí být chráněno před zkraty a nadproudy a zároveň je třeba zajistit, aby při poruše byla odpojena jen nezbytně nutná část zařízení. Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy je věnována další část této příručky.

V neposlední řadě je třeba zajistit nejen u elektrických, ale též u neelektrických zařízení ochranu před bleskem a přepětím. Její řešení záleží na důležitosti objektu, ale též na míře jeho ohrožení a na počtu osob v objektu. Před nepřímými účinky blesku, jimiž jsou přepětí, je třeba chránit citlivá elektronická zařízení. Problematika této ochrany vystupuje stále více do popředí. Tomu je věnován závěr příručky.

Na konci jednotlivých kapitol je uveden jednak přehled literatury a technických norem vztahujících se k dané problematice, jednak kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, popř. odkazů na příslušné pasáže v textu.

Příručka, jež obsahuje standard požadavků na základní odbornou způsobilost elektrotechniků, by měla být nejen dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, ale i užitečným dílem pro každodenní elektrotechnickou praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických oborů.