časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Připravovaná publikace IN-EL

číslo 8-9/2002

Odborná literatura

Připravovaná publikace IN-EL

Svazek 62 základní edice ELEKTRO
Název: Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost
Autor: Ing. Michal Kříž
Předběžná cena: 189 Kč včetně DPH 5 %
Předpokládaný termín vydání: srpen – září 2002

Jedná se o první z nového souboru příruček pro zkoušky elektrotechniků (viz článek v ELEKTRO č. 7/2002 Nové příručky pro zkoušky elektrotechniků), kterou navazujeme na příručky tohoto zaměření, jejichž autorem byl od roku 1994 dnes již zesnulý Ing. Václav Honys.

Elektrotechnika je v současné době tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec obsáhl veškerá její odvětví. Přesto však je třeba vidět, že má společný základ, z něhož vycházejí i zásady bezpečnosti uplatňované v celé její šíři.

Právě tomuto základu se věnuje uvedená příručka. Chceme oddělit požadavky na základní odbornou způsobilost od požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků (dnes podle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) a projektantů (podle § 10).

Příručka je zaměřena zejména na podání výkladu základních poznatků, jež jsou důležité pro to, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, která při provozu elektrického zařízení mohou vznikat. Nemusí se přitom jednat pouze o nebezpečí pro osoby, ale i ohrožení majetku a okolí.

Proto jsou do úvodu této příručky poprvé zařazeny nezbytné teoretické základy, které by měl znát každý elektrotechnik – jednoduché základní vztahy nutné k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou založeny vlastní funkce elektrických zařízení i působení prostředků ochrany před nebezpečími, která elektřina vyvolává.

Na tento základ naváže další část, v níž jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Ty jsou založeny na způsobu provedení zařízení a také na opatřeních, která při práci a obsluze zařízení musí být dodržována. K tomu je nezbytné znát např. význam bezpečnostních barev, používaných značek i zásady péče o zařízení.

Při práci na zařízeních a při jejich obsluze je nutné dodržovat určité zásady, je nutné používat předepsané pomůcky a pracoviště je nutné odpovídajícím způsobem zajistit. Tomu je věnována další část. Na ni naváže kapitola pojednávající o poskytování první pomoci při úrazech elektřinou.

Základem pro každého elektrotechnika je znalost problematiky ochrany před úrazem elektrickým proudem. I když podstata ochrany zůstává po mnoho desetiletí neměnná, sjednocuje se její celkové pojetí tak, aby stejné zásady byly uplatňovány ve všech elektrotechnických oborech. Přestože jsme byli zvyklí pohlížet na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím téměř výhradně jako na problematiku silové elektrotechniky, musí se s ní vyrovnávat výrobci zařízení informační techniky i ti, kteří je montují a instalují. Proto je této problematice věnována jedna z nejobsáhlejších kapitol.

Aby elektrické zařízení nebylo při poruše některé své funkce ohroženo a neohrožovalo okolí, je nutné dbát na dodržení zásad jeho provedení a připojení. Zařízení musí být chráněno před zkraty a nadproudy a zároveň je třeba zajistit, aby při poruše byla odpojena jen nezbytně nutná část zařízení. Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy je věnována další část této příručky.

V neposlední řadě je třeba zajistit nejen u elektrických, ale též u neelektrických zařízení ochranu před bleskem a přepětím. Její řešení záleží na důležitosti objektu, ale též na míře jeho ohrožení a na počtu osob v objektu. Před nepřímými účinky blesku, jimiž jsou přepětí, je třeba chránit citlivá elektronická zařízení. Problematika této ochrany vystupuje stále více do popředí. Tomu je věnován závěr příručky.

Na konci jednotlivých kapitol je uveden jednak přehled literatury a technických norem vztahujících se k dané problematice, jednak kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, popř. odkazů na příslušné pasáže v textu.

Příručka, jež obsahuje standard požadavků na základní odbornou způsobilost elektrotechniků, by měla být nejen dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, ale i užitečným dílem pro každodenní elektrotechnickou praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických oborů.