časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Připravovaná ČSN 33 2000-7-753:

|

číslo 10/2002

Standardizace

Připravovaná ČSN 33 2000-7-753:
Elektrické instalace budov – Část 7: Požadavky na speciální instalace nebo umístění – Oddíl 753: Podlahové a stropní topné systémy

Ing. Karel Dvořáček, Státní technický ústav

V současné době se připravuje v souladu s požadavky plynoucími z členství ČR v CENELEC přijetí nového harmonizačního dokumentu s tematikou uvedenou v titulku do soustavy elektrotechnických předpisů. S ohledem na široký dopad tohoto předpisu a relativně úzké možnosti při připomínkovém řízení předkládáme věcný návrh tohoto dokumentu širší odborné veřejnosti, aby byla informována o chystaných novinkách v oblasti nových elektrotechnických norem.

Úvod

Připomenutí – zvláštní požadavky části 7 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných částí ČSN 33 2000. Čísla následující po zvláštním čísle oddílu 753 jsou čísla odpovídajících částí, kapitol nebo článků ČSN 33 2000. Nejsou-li odkazy na části, kapitoly nebo články, znamená to, že jsou použitelné všeobecné požadavky ČSN 33 2000.

Podlahové a stropní topné systémy

Tato norma se týká instalace elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

Poznámka: Strop umístěný pod střechou budovy do nejmenší výšky 1,50 m měřené svisle nad dokončenou podlahou se také považuje za strop ve smyslu této normy.

Definice

 • akumulační podlahové topné systémy – topný systém, ve kterém v závislosti na stanovené periodě nabíjení se časově omezeně dostupná elektrická energie mění na teplo, které je postupně rozváděno hlavně povrchem podlahy do vytápěného vnitřního prostoru s určeným časovým posunem;

 • přímotopný systém – topné zařízení, podlahový nebo stropní topný systém, které vyrábí teplo z elektrické energie a rozvádí je do vytápěného vnitřního prostoru s co nejmenším časovým posunem;

 • doplňkové podlahové topení – přímotopné systémy zabudované do podlahové konstrukce např. v okrajových pásmech podlahy při venkovních stěnách –, které doplňuje teplo rozváděné akumulačním podlahovým topným systémem;

 • nevytápěná plocha – plocha podlahy nebo stropu, která je zcela zakryta po umístění vnitřního zařízení nebo je ponechána volná pro vestavěné vnitřní zařízení;

 • topný kabel – kabel pro pevnou instalaci, který je nebo není opatřen krytem či kovovým pláštěm a je určen za zdroj tepla k vytápění;

 • ohebný deskový topný prvek – topný prvek tvořený deskami z elektrického izolantu laminovaného elektrickým odporovým materiálem nebo základní materiál, na kterém jsou upevněny elektricky izolované topné vodiče;

 • topná jednotka – topný kabel nebo ohebný deskový topný prvek s pevně připojenými studenými vodiči nebo vývody –, která je zapojena do svorek napájecího obvodu;

 • studený vodič – izolovaný kabel nebo šňůra, jež jsou určeny pro připojení topné jednotky k napájecímu obvodu;

 • samoomezující topný kabel – topný kabel, jehož teplota nemůže přesáhnout 70 °C a je ho možné připojit přímo k napájení bez potřeby přechodových studených vývodů; samoomezující topné kabely podle EN 50019, které nemohou přesáhnout 70 °C na bodu připojení, mohou být připojeny k napájecímu obvodu bez studených vodičů.

Bezpečnost

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Ochrana zábranou
Ochrana zábranou se nesmí použít.

Ochrana polohou
Ochranu polohou se nesmí použít.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Ochrana automatickým odpojením napájení
Jako ochranný prvek se užije chránič se jmenovitým vybavovacím proudem IDn Ł 30 mA.

Doplňující pospojování
Kde je zřízeno, vodivý kryt nebo rošt nad podlahovými topnými prvky nebo pod stropními topnými prvky se spojí s ochranným vodičem elektrické instalace pomocí doplňujícího pospojování.

Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocennou izolací
Obvody napájející zařízení s třídou ochrany II nebo rovnocennou izolací musí mít přídavnou ochranu tvořenou chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem IDn Ł 30 mA.

Ochrana nevodivým okolím
Ochrana nevodivým okolím se nesmí použít.

Ochrana neuzemněným místním pospojováním
Ochrana neuzemněným místním pospojováním se nesmí použít.

Ochrana elektrickým oddělením
Použije-li se ochrana elektrickým oddělením, musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 článkem 413.5.1, 1. odrážka pro každý okruh topení.

Ochrana před účinky tepla

Ochrana proti přehřátí

Topné jednotky

Aby se v případě podlahových nebo stropních topných systémů v budovách zabránilo přehřátí, musí se použít alespoň jeden z dále uvedených prostředků pro omezení teploty v pásmu topení na maximálně 80 °C:

 • vhodný návrh topného systému,
 • vhodná instalace topného systému,
 • použití ochranných zařízení.

Topné jednotky musí být připojeny k elektrické instalaci studenými vodiči nebo svorkami.

Topné jednotky musí být připojeny ke studeným vodičům pouze trvalými spoji.

Topné jednotky nesmí křižovat dilatační spáry.

Výběr a stavba zařízení

Všeobecné předpisy
Topné jednotky musí být v souladu s požadavky IEC 60335-2-96 (nyní IEC 61/1494/CDV – připravuje se). Topné kabely musí být v souladu buď s IEC 60800, nebo pro průmyslové použití s IEC 61423.

Pracovní podmínky a vnější vlivy

Vnější vlivy
Topné jednotky pro instalaci na stropech musí být nejméně IPx1. Topné jednotky pro instalaci na podlaze z betonu nebo podobného materiálu musí být IPx7.

Označování
Dodavatel musí pro každý topný systém zajistit výkres obsahující tyto podrobnosti:

 • typ topných jednotek,
 • počet instalovaných topných jednotek,
 • délku/plochu topných jednotek,
 • měrný příkon na jednotku povrchu (pozn. překl.: doslova „povrchová hustota energie“),
 • rozložení topných jednotek,
 • umístění topných jednotek,
 • umístění přípojných krabic,
 • vodiče, ochrany apod.,
 • instalovaná/vytápěná plocha,
 • napájecí napětí,
 • určený měrný odpor,
 • určená proudová nebo nadproudová ochrana,
 • stanovený vybavovací proud IDn chráničů.

Tento výkres musí být stále přístupně uložen v rozváděči topného systému.

Dále se použije normativní příloha A k podlahovým a stropním topným systémům pro informování majitele a uživatele instalace.

Výběr soustav a stavba vedení

Nevytápěné plochy
Pro nezbytné zařízení vnitřních prostorů musí být upraveny nevytápěné plochy tak, aby se tímto zařízením nebránilo vysílání tepla.

Výběr a stavba ve vztahu k vnějším vlivům

Teplota okolí (AA)
Pro studené vodiče (napájecí rozvody) a kontrolní vodiče instalované v pásmu vytápěných ploch se musí brát v úvahu zvýšení teploty okolí.

Přítomnost cizích pevných těles (AE)
Dodavatel topného systému musí informovat ostatní dodavatele, že se nesmí používat v ploše, kde jsou instalovány podlahové nebo stropní topné jednotky, žádné pronikající prostředky, jako jsou vruty pro zarážky dveří.

Příloha A

Informace pro dodavatele a uživatele instalace
Při dokončení instalace musí být dodavatelem topného systému poskytnut majiteli budovy nebo jeho zástupci popis topného systému.

Popis musí obsahovat nejméně tyto informace:

a) popis konstrukce topného systému, zvláště hloubku topných jednotek;

b) schéma rozmístění s informací týkající se:

 • rozdělení topných okruhů a jejich stanovený příkon,
 • umístění topných jednotek v každém vnitřním prostoru,
 • podrobnosti, které byly vzaty v úvahu při instalaci topných jednotek, např. nevytápěné plochy, doplňková topná pásma, nevytápěné vymezené plochy pro upevnění prostředků pronikajících do krytiny podlah,

c) údaje o použitém regulačním zařízení s příslušnými schématy a s rozměry polohy čidel pro teplotu podlahy a podmínky počasí, jsou-li použity;

d) údaje o typu topných jednotek a jejich maximální provozní teplotě.

Dodavatel topného systému musí informovat majitele, že popis topného systému zahrnuje všechny potřebné informace, např. pro opravy. Navíc majitel musí být požádán, aby včas předal instrukce pro použití topné instalace uživatelům těchto prostor.

Dodavatel topného systému musí předat vhodný počet kopií provozních pokynů majiteli nebo jeho zástupci při dokončení. Jedna kopie provozních pokynů pro použití musí být trvale připevněna na vnitřní straně dveří v každé příslušné rozvodnici nebo v její blízkosti.

Instrukce pro použití musí obsahovat nejméně tyto údaje:

 • popis topného systému a jeho funkce,

 • provoz topné instalace v prvním období vytápění v případě nové budovy, např. s ohledem na vysychání,

 • provoz regulačního zařízení pro topný systém na obytné ploše a rovněž na doplňkových topných pásmech, jsou-li nějaká,

 • v případě podlahových a stropních topných systémů informace o omezení umístění vnitřního zařízení apod.,

 • užití přídavných podlahových krytin, např. koberců s tloušťkou >10 mm, může vést k vyšší teplotě podlahy a tím k nepříznivému ovlivnění výkonu topného systému,

 • kusy vnitřního zařízení pevně zakrývající podlahu a/nebo vestavěné skříně mohou být umístěny pouze na nevytápěných plochách,

 • vnitřní zařízení, jako jsou koberce, sedací a odpočívací nábytek s přehozy, které zčásti pevně nezakrývají podlahu, se nemůže umisťovat na doplňkové topné plochy, jsou-li nějaké,

 • omezení týkající se výšky vnitřního zařízení v případě stropních topných systémů: skříně s výškou stejnou, jako má vnitřní prostor, se mohou umisťovat pouze pod tu plochu stropu, kde nejsou instalovány topné prvky,

 • rozměry umístění doplňkových topných pásem a ploch umístění,

 • požadavek, že v případě tepelných podlahových a stropních systémů se nesmí nic upevňovat do podlah, popř. stropů. Z tohoto požadavku jsou vyloučeny jen nevytápěné plochy. Kde je to vhodné, uvedou se alternativní možnosti.