časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přepěťové ochrany pro napájecí sítě nn

číslo 12/2005

Přepěťové ochrany pro napájecí sítě nn

Ing. Karel Brokeš a Ing. Petr Ryba, OEZ s. r. o.

V letošním roce představila společnost OEZ nové svodiče bleskových proudů společně se svodiči přepětí. Právě díky zavedení nových typů bylo možné z nabídky vyřadit oddělovací indukčnosti a starší typy svodičů bleskových proudů. Tím byla zpřehledněna nabídka a usnadněn výběr přepěťových ochran pouze ze čtyř obecných řešení. Další výhody spojené s novými prvky jsou uvedeny na konci článku. I přes relativně krátkou dobu od zahájení jejich prodeje si poměrně rychle našly uplatnění v praxi.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 1. Schéma zapojení univerzální řešení pro průmyslové aplikace
Obr. 2. Pohled na firmu UO TEX, s. r. o., Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Jako příklad lze uvést průmyslovou aplikaci v hlavní rozvodně nn (obr. 3) firmy UO TEX, s. r. o. (obr. 2), která vyrábí textilie. Zde je použito tzv. univerzální řešení (vysvětlení dále). Ochrana proti přepětí na vstupu do objektu je zajištěna prvním i druhým stupněm. Jako první stupeň je použit vysokovýkonný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště s řízenou elektronickou spouští SJBplus50/1,5 (třikrát). Za druhý stupeň byl zvolen svodič přepětí SVM440-Z (třikrát). Prvky (obr. 4) jsou umístěny v rozváděči spolu s dalšími komponentami (obr. 5) ze sortimentu OEZ (jističe Modeion, LSN atd.). Výhodou zvoleného řešení je úspora místa vyřazením oddělovacích indukčností. Další výhoda zvoleného řešení spočívá v provedeném jištění. Předpokládané zkratové proudy v rozvodně nedosahují hodnoty 50 kA; to je zároveň hodnota následného zhášecího proudu svodiče SJBplus. Proti následným zkratovým proudům proto postačí jistit pouze druhý stupeň. První stupeň je tak neustále připojen k síti a je funkční. Pro správnou koordinaci mezi prvním a druhým stupněm byl vhodně zvolen svodič přepětí s napětím Uc 440 V, typ SVM440-Z. Na závěr snad jen poznámka k obecné volbě prvního stupně: Zvolený stupeň na bázi jiskřiště je správnou volbou, první stupeň na bázi varistoru nelze pro dané použití doporučit.

Doporučená řešení ochrany silových rozvodů proti přepětí

Obr. 3.

Domovní aplikace:

 • univerzální řešení,
 • standardní řešení.

Průmyslové aplikace:

 • univerzální řešení,
 • standardní řešení.

Domovní aplikace
Jsou určeny zejména pro bytové, domovní a komerční objekty. Jde tedy o aplikace méně náročné. V těchto případech se doporučuje použít svodiče bleskových proudů SJBpro…, jejichž výhodou je, že nevyžadují deionizační prostor, a jsou tak vhodné i pro instalaci do plastových rozvodnic.

Podle způsobu zapojení přepěťových ochran lze domovní aplikace rozdělit na řešení:

 • univerzální,
 • standardní.

Univerzální řešení se doporučuje zejména při délkách vedení mezi svodiči napětí T1 a T2 < 10 m. Nicméně je toto řešení použitelné i pro větší délky vedení; zde se však doporučuje pro kombinaci T1 a T2 instalovat svodiče typu SJBpro35/1,5 a SVM440-Z.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 3. Hlavní rozvodna nn
Obr. 4. Detaily instalace přepěťových ochran SJBplus a SVM v hlavní rozvodně
Obr. 5. Instalace přepěťových ochran SJBplus a SVM, včetně jističů Modeion

Standardní řešení se doporučuje při délkách vedení mezi T1 a T2 ł 10 m. Pro kombinaci T1 a T2 se doporučuje použít svodiče typu SJBpro35 a libovolný svodič přepětí T2 (SVL275, SJL275, SVM275).

Průmyslové aplikace
Jsou naopak určeny zejména pro náročné oblasti, např. v průmyslu, energetice apod. Zde je vhodné použít svodiče bleskových proudů s označením SJBplus…, pro něž jsou charakteristické schopnosti svést velký impulsní proud Iimp, a to až 50 kA na jednu fázi (pól), a zhášet následný proud Ifi až 50 kA bez nutnosti předřazovat pojistky před tento svodič bleskových proudů.

Podle způsobu zapojení přepěťových ochran lze průmyslové aplikace rozdělit na řešení:

 • univerzální,
 • standardní.

Univerzální řešení se doporučuje při délkách vedení mezi svodiči T1 a T2 < 10 m. Pro kombinaci svodičů T1 a T2 lze doporučit typy SJBplus50/1,5 a SVM440-Z.

Obr. 6.

Obr. 6. Návrh přepěťových ochran výpočtovým programem SICHR 6

Standardní řešení se doporučuje při délkách vedení mezi T1 a T2 ł 10 m. Pro kombinaci T1 a T2 je vhodné použít svodiče typu SJBplus50 a libovolný svodič přepětí T2 (SVL275, SJL275, SVM275).

Výhody nově zavedených přepěťových ochran se tedy dají shrnout následovně:

 • není nutné použít oddělovací indukčnosti,
 • libovolná vzdálenost mezi svodiči typu T1 a T2 – univerzální řešení,
 • úspora místa v rozváděči,
 • podstatné zvýšení přenášeného výkonu – In rozvodu již není závislý na In oddělovacích indukčností,
 • menší namáhání instalace – napěťová ochranná úroveň Up = 1,5 kV,
 • možnost montáže do běžných plastových rozvodnic – zhášení probíhá uvnitř přístroje (SJBpro35),
 • úspora jisticích prvků – schopnost zhášet následné proudy až 50 kA bez předřazené pojistky (SJBplus50).

Návrh a kontrola přepěťových ochran programem SICHR 6

Počínaje výpočtovým programem verze SICHR 6 (obr. 6) je možné přímo v projektu navrhnout celkovou koncepci ochrany proti přepětí. To zcela jistě usnadní práci nejen projektantům, ale každému, kdo se touto problematikou zabývá. Vypracování návrhu přepěťových ochran pomocí tohoto softwaru je snadné a zamezuje vznik nežádoucích chyb při projektování (např. koordinaci jednotlivých stupňů, správnou posloupnost svodičů apod.).

Kompletní přehled o nových přepěťových ochranách mohou zájemci získat v katalogu Přístroje pro domovní rozvody 2005.

Další informace mohou zájemci najít na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
internet: www.oez.cz