časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přepěťová ochrana proudové smyčky

číslo 3/2005

Přepěťová ochrana proudové smyčky

V obvodech MaR je často třeba přenášet signál z měřicích čidel umístěných na vzdálených místech. To způsobuje problémy ohledně odolnosti systému proti rušení. Toto rušení většinou vzniká indukováním rušivých signálů do vedení mezi čidlem a vlastním vyhodnocovacím zařízením. Částečně se tohoto jevu lze vyvarovat dodržením požadavku, aby signálové vedení nebylo v souběhu s jinými vedeními, obzvláště s vedením nn. Vzhledem k tomu, že v praxi vždy není možné se při velkých vzdálenostech mezi čidlem a vyhodnocovacím zařízením vyvarovat takovéhoto souběhu, velmi často se pro měření na vzdálených místech používají převodníky s výstupem proudovou smyčkou.

Součástí zmíněných převodníků bývají elektronické obvody, a proto je zapotřebí tyto přístroje chránit proti přepětí. Při jejich poškození mohou být např. přenášeny chybné údaje do řídicího terminálu (PC). To vede k chybnému vyhodnocení skutečného stavu. A nakonec chybné povely z řídicího terminálu mohou být původcem značných hospodářských škod, popř. i ohrožení života.

Ze zmíněných důvodů je velmi důležité, aby převodníky s proudovou smyčkou byly chráněny proti přepětí.

Firma SALTEK pro tyto případy vyvinula přepěťové ochrany typu CL-24/1R a DM-24/1R. Svodiče SALTEK řad CL a DM jsou optimalizovány pro použití k ochraně datových a měřicích linek a komunikačních rozhraní před pulsním přepětím. Ochranný účinek je zajištěn hrubou ochranou (třípólová bleskojistka) a jemnou přepěťovou ochranou (tzv. supresorová dioda). Použité velmi výkonné prvky zaručují vyloučení opakovaných přepěťových pulsů až 10 kA (8/20). Jemná ochrana zajišťuje další snížení přepěťové vlny až na úroveň blízkou jmenovitému napětí. Přístroj chrání zařízení proti příčnému přepětí mezi vodiči i proti podélnému přepětí mezi vodiči a zemí.

Tab. 1. Doporučené typy ochrany SALTEK pro stanovené rozhraní

Typ rozhraní

Doporučený typ ochrany

Proudová smyčka 0 až 20 mA, popř.4 až 20 mA

CL-24/nR (nL), DM-24/nR (nL)

Zdroj 24 V

Proudová smyčka 0 až 24 mA, popř. 4 až 20 mA

CL-48/nR (nL), DM-48/nR (nL)

Zdroj 48V

S pomocí přepěťových ochran typů CL-24/1R a DM-24/1R se zvýší impedance chráněného vedení o 6,8 W na žílu (proud ve smyčce do 60 mA). V případě, že by tato vlastnost byla na závadu, lze použít přístroje vybavené tlumivkou. Impedance vedení se tak zvýší asi o 2 W na žílu. Jde o typy, v jejichž označení je připojeno písmeno L (proud ve smyčce do 370 mA), tedy CL-24/1L a DM-24/1L (tab. 1).

Konstrukce přepěťových ochran SALTEK typu CL je uzpůsobena pro montáž na zeď nebo na jiný rovný povrch (verze BOX), konstrukce typu DM pro montáž na lišty DIN 35 mm.

Je-li přístroj napájen samostatně síťovým napětím, je vhodné jeho zdroj chránit přepěťovou ochranou. Podcenění tohoto problému se nevyplácí, neboť po napájecím vedení nn se k danému zařízení může dostat přepětí z jiných částí technologického celku. Zdrojem tohoto přepětí jsou stykače, měniče nebo přepětí indukované ze souběhu vedení, popř. vzniklé při úderu blesku. Proto je opatření silové sítě přepěťovými ochranami jedním ze základních kroků vedoucích k zajištění spolehlivého provozu.

Obr. 1.

Schéma komplexní ochrany přenosu analogových datových roz hraní s převodníkem a napájecím zdrojem

Uvedený problém lze řešit výběrem vhodného typu přepěťové ochrany. Osvědčeným řešením zmíněných případů je ochrana napájecího zdroje kombinovanou ochranou třídy D (III. stupeň) s vysokofrekvenčním filtrem pro pásmo 300 kHz až 30 MHz SALTEK typu DA-275DF pro jmenovité proudy 2, 6, 10, popř. 16 A.

Na obrázku je znázorněna komplexní ochrana přenosu analogových datových rozhraní s převodníkem a napájecím zdrojem.

Návratnost investic do přepěťových ochran a odrušovacích prvků SALTEK je velmi rychlá: ochranu, která je ukázána na obrázku, lze pořídit za tak nízkou cenu, že při započtení ztrát vzniklých špatnou funkcí způsobenou rušením se tato investice zaplatí vlastně již při prvním zafungování. Přitom délka života popsaných prvků se i při mnohonásobném zafungování pohybuje mezi deseti a dvaceti lety.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 470
GSM: 602 473 633
fax: 267 913 411
e-mail: obchod@saltek.cz
http://www.saltek.cz