Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Přehled právních předpisů důležitých pro elektrotechniku

Přehled právních předpisů důležitých pro elektrotechniku

Ohledně avizované „důležitosti předpisů pro elektrotechniku“ upřesňujeme, že dále uvedené předpisy svým obsahem spadají nikoliv do elektrotechniky, ale do stavebnictví. Každý elektrotechnik však jistě chápe, že jeho profese je se stavebnictvím v těsné součinnosti.
Uvedené vyhlášky a zákony se tedy elektrotechniky bezprostředně netýkají, ale jejich význam je v současné době natolik široký, že povědomí o jejich existenci a obsahu jsou pro každého (elektro)technika nebo i běžného uživatele výhodné, dokonce mnohdy nepostradatelné. A proto ona „důležitost pro elektrotechniku“.
Termín nabytí účinnosti většiny předpisů uvedených v dalším textu je od 1. ledna 2007. U několika z nich je to však přímo od okamžiku jejich vyhlášení ještě v roce 2006 – pro přesnost je datum nabytí účinnosti u každého předpisu uvedeno tučně.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) – nabyl účinnosti 1. ledna 2007.

Ruší se jím především zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a některé vyhlášky související s tímto zákonem (č. 120/1979 Sb., 132/1998 Sb., 135/2001 Sb.).

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – nabyl účinnosti 1. ledna 2007.

Ruší se jím především zákon č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) a další zákony, nařízení vlády a vyhlášky (č. 120/1979 Sb., 132/1998 Sb., 135/2001 Sb.) související s tímto zákonem.

(Podrobnější komentář k tomuto zákonu je uveden v Elektru č. 1/2007, str. 12.)

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce – nabyl účinnosti 1. ledna 2007.

Tímto zákonem se mění několik dalších zákonů (týká se to služebních poměrů, odměňování pracovníků, nemocenského a sociálního zabezpečení, ochrany veřejného zdraví, sociální podpory, ochrany veřejného zájmu, zákona o zaměstnanosti, zákonů o Hasičském záchranném sboru, o ochraně veřejného zdraví, o službě státních zaměstnanců, o úřednících územních samosprávních celků, školského zákona, zákona o daních z příjmů, o vztahu mezi zaměstnavateli a odbory, o důchodovém pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění).

V občanském zákoníku se mění ustanovení ohledně odpovědnosti za škodu. V občanském soudním řádu se zpřísňují podmínky pro strhávání srážek ze mzdy a jiných příjmů (nemocenské, příspěvku v těhotenství a mateřství, důchodů, podpor v nezaměstnanosti, odstupného, věrnostního atd.).

Ve služebním zákoně se umožňuje poskytnout státnímu zaměstnanci různé peněžité odměny, uvádějí se náhrady platu, škod a výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem služby, platové tarify.

V zákoně o kolektivním vyjednávání se upravují ustanovení o stávce ve sporu o kolektivní smlouvu.

V zákoně o inspekci práce se doplňuje, že inspektorát práce neprodleně kontroluje závady, na něž byl upozorněn odborovou organizací, upravují se odvolávky na nová nařízení vlády a ostatní právní předpisy, doplňuje se seznam možných přestupků proti tomuto zákonu.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – nabyl účinnosti 1. ledna 2007.

(Podrobnější komentář k tomuto zákonu je uveden v Elektru č. 2/2007, str. 10.)

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu – nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 1. listopadu 2006.

Upřesňují se jí požadavky na vybavení budov výtahy a na jejich strojovny. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 1. listopadu 2006. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)

Do občanského vybavení stavby se doplňuje zdvihací plošina pro dopravu osob na vozíku. V příloze 1 vyhlášky se mění čl. 1.7. Upravují se v něm požadavky na výtahy, zdvihací plošiny a doplňují se požadavky na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Stanovují se rozměry prostoru před výtahem a zdvihací plošinou, požadavky na provedení ovladačů výtahu a zvukovou signalizaci budoucího směru jízdy výtahu. U pohyblivých schodů a chodníků se v budovách občanského vybavení zvukově signalizuje také jejich chod, poloha a směr jízdy, aby je mohly dálkově ovládat osoby se zrakovým postižením. Co se týče konkretizace těchto požadavků, odvolává se příloha na platné ČSN.

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech – nabyla účinnosti 1. ledna 2007.

Jde o prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu, který v § 143 stanovuje základní podmínky pro jmenování autorizovaných inspektorů. Podle stavebního zákona autorizovaný inspektor na základě smlouvy kontroluje stavební dokumentaci k novým stavbám i změnám staveb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu může stavebník doložit vyjádřením autorizovaného inspektora. Na výzvu stavebního úřadu se autorizovaný inspektor zúčastňuje též kontrolních prohlídek staveb. Jeho povinností je chránit veřejný zájem. Svoji činnost vykonává za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Vyhláška stanovuje činnost Koordinační rady pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu a obsah zkoušek a další náležitosti. Podle uvedené vyhlášky Koordinační rada pro autorizované inspektory zabezpečuje na základě zkoušek podklady pro vyjádření Komory autorizovaných inženýrů a techniků ke jmenování autorizovaných inspektorů.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 1. ledna 2007. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti – nabyla účinnosti 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, týká se zásad územního rozvoje – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu – nabyla účinnosti 31. prosince 2006.

Z vyhlášky jsou vypuštěny stavby pro shromažďování, pro obchod, ubytovací jednotky a sítě technického vybavení, požadavky na umísťování staveb, stavební pozemek, vzájemné odstupy staveb, připojení staveb na pozemní komunikace, které jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – nabyla účinnosti 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, upravuje náležitosti územního řízení, k tomu obsahuje formuláře žádostí a rozhodnutí – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – nabyla účinnosti 1. ledna 2007. (Vyhláška se elektrotechniky bezprostředně netýká).

Vyhláška upravuje obsahové náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném řízení, oznámení změny v užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení odstranění stavby. Pro tyto účely vyhláška v přílohách obsahuje příslušné formuláře žádostí a rozhodnutí. Specifikuje náležitosti administrativních kroků podle stavebního zákona nutných k zahájení stavby (žádost o stavební povolení, stavební povolení, štítku pro povolenou stavbu, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, úlohu autorizovaného inspektora ve zkráceném řízení – uděluje certifikát, že ověřil projektovou dokumentaci, a další).

redakce Elektro