časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pravda o rušení norem ČSN

|

číslo 11/2003

elektrotechnické fórum

Pravda o rušení norem ČSN
Příčiny, důvody a vývoj tzv. zrušení, resp. náhrady evropskou normou …, ale hlavně nové pojetí chápání normy.

(Podrobněji v článku v ELEKTRO č. 12.)

V poslední době mezi elektrotechniky probíhá velmi živá diskuse k problému zrušení některých norem řady 34 xxxx a 33 xxxx. Ano, k problému – totiž přinejmenším tak zrušení navrhovaných norem ČSN odborná elektrotechnická veřejnost cítí! Seznam norem ČSN navrhovaných ke zrušení vyšel ve Věstníku č. 8/03 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 6. srpna t. r.

Jedná se o některé normy ČSN zahrnující obecně ustanovení k práci na elektrických zařízeních a k bezpečnosti práce. Mnohé z navrhovaných norem jsou odborníky stále aktivně využívány a jejich zrušení si velký počet elektrotechniků vůbec nedovede představit. Proto nejen do redakce ELEKTRO, ale zejména na adresu odboru elektrotechniky Českého normalizačního institutu (ČSN) došlo množství poplašných dopisů a dotazů, které až zlobně reagují na samu možnost zrušení těchto velmi důležitých norem ČSN (např. viz ELEKTRO č. 10, str. 14 a také str. 44).

Jsou negativní reakce elektrotechniků opodstatněné? Co znamená návrh na zrušení skupiny norem ČSN uvedený ve věstníku ÚNMZ? Jak jinak, než že logickou reakcí na tento návrh je závěr odborné veřejnosti, že od návrhu už je jen krůček k faktickému zrušení, a to dokonce bez náhrady. V důsledku toho se mezi elektrotechniky rozšířil názor, že zrušení právě této skupiny norem způsobí oslabení normalizační soustavy ČSN, a navíc – jejich zrušení by též bylo v rozporu s dalšími navazujícími zákonnými právními předpisy (ZP, některými vyhláškami atd.). Jaké důvody vedou ČSNI k tomuto kroku?

Vzhledem k rozčarování a znepokojení elektrotechniků se redakce ELEKTRO přímo na ČSNI zajímala o pravý stav věci. Dnes můžeme pro elektrotechnickou veřejnost konstatovat, že skutečnost „rušení norem„ je jiná, zdaleka nikoliv tak kategorická, ale také v mnohém stavějící chápání normy do nového světla. Přitom pojem „nové světlo„ je skutečně obrazný a vůbec ne nový – o tom, že ustanovení norem již nemohou být čarou cílovou a konečnou, ale čarou startovní, se diskutuje již nejméně od poloviny 90. let minulého století.

V následujícím redakčním textu uvedeme stručně důvody, které ČSNI vedou k nahrazování souboru ČSN 34 xxxx evropskou EN 50110. Hlouběji a s dalšími podrobnostmi se touto problematikou bude zabývat článek v následujícím ELEKTRO č. 12, připravovaný ČSNI.

ČSNI zastupuje ČR navenek

ČSNI patří mezi organizace podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. ČSNI je pověřen podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem. Vzhledem k tomu, že podle zmíněného zákona může být touto činností pověřena pouze jedna organizace, má ČSNI statut národní normalizační organizace zastupující národní zájmy v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích. Institut je členem mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC, evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC a zastává funkci národní normalizační organizace v evropském normalizačním institutu pro telekomunikace ETSI.

Tvorba norem se zakládá na mezinárodně uznávaných principech, kterými mimo otevřenost jsou dále dobrovolnost a patřičná ochrana veřejných zájmů.

Hlavním současným úkolem ČSNI je zavádění evropských a navazujících mezinárodních norem do soustavy ČSN (citace z www.csni.cz).

Dotyčné normy ČSN nebudou rušeny, ale nahrazeny

„Návrh na zrušení“ diskutovaného souboru norem je v souladu s postupem ČSNI při péči o aktuální znění a platnost norem ČSN a jejich harmonizaci s legislativou EU. „Návrh na zrušení“ znamená nahrazení dotyčných vybraných norem ČSN řad 34 xxxx a 33 xxxx zavedením ČSN EN 50110-1 a 2 (vydání listopad 2003), která je českou verzí evropské normy EN 50 110-1:1996.

ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních nahradí ČSN 34 3100 z 1967-02-09, ČSN 34 3101 z 1987-02-02, ČSN 34 3102 z 1967-02-09, ČSN 34 3103 z 1967-02-09, ČSN 34 3104 z 1967-02-09, ČSN 34 3106 z 1967-02-09, ČSN 34 3107 z 1970-04-17, ČSN 34 3108 z 1968-05-02, ČSN 34 3109 z prosince 1997, ČSN 34 3110 z 1968-05-02, ČSN 34 3191 z 1985-09-04 a ČSN 33 1335 z 1989-04-14, které budou do konce roku 2005 platit souběžně s touto normou.

V rámci normalizačního řízení ČSNI při dohledu na aktuální správnost norem se totiž ukázalo, že uvedený soubor stávajících norem je již technicky zastaralý a jeho využití je přijatelné maximálně na dobu dvou let po vydání ČSN EN 50110-1.

Úvahy o změnách nejsou nové

Již v v polovině 80. let dvacátého století se uskutečnila mnohá jednání s orgány dozoru nad bezpečností práce o nové koncepci, která předpokládala oproštění mnoha technických norem od ustanovení, v nichž jsou uvedeny povinnosti a patří do vyhlášek. Tato jednání nebyla úspěšná, neboť technické normy měly v té době závazný charakter (podle zákona č. 96/1964 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 97/1964 Sb.) a případná odchylka byla možná pouze při udělení výjimky.

Jednotlivé normy uvedeného souboru lze v současné době hodnotit jako zastaralé (jsou poplatné době jejich vzniku 1967 až 1997). Jejich koncepce založená na pojetí normy ČSN 34 3100 je v současné době zcela překonána.

Uvedené normy obsahují požadavky, které do dobrovolných norem již nepatří, a informace, které se postupně staly neaktuálními (nastaly změny organizace činnosti provozovatelů, např. distribučních soustav, změny základních legislativních předpisů, jako jsou: energetický zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády – NV).

V některých případech normy nahrazují vyhlášky orgánu dozoru nad bezpečností práce a jsou i podkladem pro zkoušky elektrotechniků (např. podle vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

Revize souboru norem?

Revidování celého souboru norem by však znamenalo velké finanční náklady, které je obtížné zajistit z prostředků poskytovaných ČSNI, a navíc i z odborného hlediska – v současné době není pro tak rozsáhlou revizi zpracovatel.

Navíc proti revizi norem souboru ČSN 34 3100 až 12 v současné době hovoří i tyto důvody:

  • není dokončena novelizace zákonů a vyhlášek v dané oblasti (a to především ČÚBP, např. vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice);

  • revize norem souboru ČSN 34 3100 až 12 podléhá notifikaci a při revizi by musela být změněna stavba, obsah a struktura těchto norem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a s MPN 1:1999. Ustanovení obsahující povinnosti by musela být převedena do technických předpisů (především ČÚBP). Ve skutečnosti by to znamenalo, že revidované normy by již neobsahovaly ty údaje, které v současné době jsou důvodem jejich existence;

  • revize normy znamená vzhledem k členství ČR v CENELEC (od roku 1997, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) velmi specifické organizační povinnosti s mezinárodními aspekty, jejichž splnění vyžaduje úsilí neadekvátní účelu. Ten je dán aktuálností vstupu ČR do EU, a souvisí tedy s nutností uvedení legislativy ČR do souladu s legislativou EU. Zjednodušeně řečeno – proč revidovat něco zastaralého, když v EU už platí jiný, aktuální soubor norem – v tomto případě EN 50110.

Evropské normy a přístup ČSNI

Soubor evropských norem EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních je v souladu s legislativou EU. Soubor tvoří dvě normy: EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). Ty byly do soustavy ČSN zavedeny jako ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110ČSNI však nepřebírá evropskou normu „otrocky„ a bez rozmyslu: po převzetí a zařazení uvedených evropských norem do plánu technické normalizace zajišťoval ČSNI již od roku 1997 projednávání problémů vzniklých procesem nahrazování v technických normalizačních komisích (TNK) i na samostatných jednáních a zaujímal aktivní roli při jejich řešení.

Daná problematika byla projednávána se všemi účastníky normalizačního řízení, včetně příslušných technických normalizačních komisí: TNK 22 Elektrotechnické předpisy, TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě.

Na základě požadavku ČSNI byly vedle přihlášených účastníků připomínkového řízení zařazeni i další. Někteří z nich však dodatečně oznámili, že nemají zájem být účastníkem normalizačního řízení – např. ČÚBP.

Lze konstatovat, že normalizační řízení bylo v daném případě velmi obtížné a komplikované, ale ČSNI nezanedbal žádný z kroků nutných k dostatečnému seznámení odborné veřejnosti s problematikou přechodu k normám EU.

ČSNI provedl analýzu několika možných řešení přechodu k normám EU a po posouzení všech dostupných podkladů upřednostnil jako v daném případě nejvhodnější tuto variantu:

Vydat normy ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 včetně změn souboru norem ČSN 34 3100 až 12 a ponechat souběžnou platnost tohoto souboru s ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 po dva roky.

Vzhledem k tomu, že evropská norma řeší danou problematiku obecně a v souladu s direktivami CENELEC i s přihlédnutím ke skutečnosti, že vydáním ČSN EN 50110sledným rušením souboru norem ČSN 34 3100 až 12 vyvstanou problémy pro orgány dozoru nad bezpečnosti práce (neboť povinnosti obsažené v souboru norem ČSN 34 3100 až 12 budou muset být zapracovány do technických předpisů těchto orgánů), byly návrhy norem zasílány také orgánům dozoru nad bezpečností práce. Bohužel, spolupráce ze strany ČÚBP při řešení uvedených úkolů nebyla ideální. ČÚBP písemně oznámil, že: „… s ohledem na skutečnost, že se nepřihlásil jako účastník normalizačního řízení, k předloženým návrhům se nebude vyjadřovat„.

Základní bezpečnostní požadavky

Je třeba dodat, že ČSN EN 50110-1 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Tato norma ve svých článcích pojednává o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává tak, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velkým problémem, a to hlavně z toho důvodu, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při obsluze, údržbě a revizích elektrických zařízení a v tomto směru je v nich i odlišná legislativa.

Komu „umýt hlavu„?

Na tomto místě se nemůžeme nevrátit k pojmu „nové světlo„, zmiňovanému na začátku – normy opouštějí svou pozici všeobjímajícího, všudypřítomného, vševědného a hlavně direktivního vykladače každé provozní situace. Dobrá, řekněme, že to je pochopitelné i pro průměrně inteligentního elektrotechnika. Jestliže však ČSNI je zřízen pro poslání uvedené v první kapitole tohoto článku, jestliže je podřízen konkrétnímu státnímu ministerstvu, má odborná veřejnost právo po něm vyžadovat po vyřčení „A„ – rušení a náhrada norem ČSN, také spolupráci na nutném „B„ – tlak na vydání příslušných prováděcích vyhlášek a českých předpisů a „národních doplňků“. A zejména ono slyšitelné „B„ zde odborné veřejnosti chybí.

Uprázdněné místo po direktivách norem by také podle našeho názoru měla vyplnit kvalitní, kvalifikovaná a organizovaná práce cechů a odborných společenstev. Zejména tam by se měly odehrávat veškeré diskuse nad spornými otázkami vzdáleností, pokynů, postupů, obeznámení atd., a odtud by měly vycházet podklady pro ony místní a národní předpisy, kterými by se evropské normy dolaďovaly. Proto se domníváme, že „umývat hlavu„ jenom ČSNI je plýtvání mýdlem, resp. elektrikářskou erudicí.

V následujícím čísle ELEKTRO (č. 12/2003) uveřejníme podrobný článek hlouběji se zabývající postupem nahrazování souboru norem ČSN 34 3100 až 91 novými elektrotechnickými normami ČSN EN 50110. Bude v něm rovněž obsažen seznam vybraných stávajících norem řady 33 a 34 s uvedením návrhů na jejich další roli v systému norem ČSN.

Redakce ELEKTRO