časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Práce a obsluha na elektrických zařízeních – aplikace ČSN EN 50110-1 v elektroenergetice

číslo 12/2005

Práce a obsluha na elektrických zařízeních – aplikace ČSN EN 50110-1 v elektroenergetice

Ing. Jaroslav Bárta, předseda TNK 97, Elektroenergetika

Problematika prací a obsluhy na elektrických zařízeních má v České republice dlouhou tradici a týká se velké skupiny elektrotechniků v provozu, dále obsluhy, montáže a obdobných činností. Již před druhou světovou válkou byly vydány předpisy ESČ, které byly v roce 1950 výnosem ministerstva průmyslu č. 87-166/50 a výnosem ministerstvem dopravy z roku 1949 vyhlášeny za závazné předpisy v rámci ČR. Problematika práce a obsluhy na elektrických zařízeních pak byla řešena v části XII Všeobecné předpisy pracovní. Následně byla pro otázku prací a obsluhy na elektrických zařízení v roce 1957 vypracována základní norma ČSN 34 3100, která byla revidována roku 1967, a v této podobě v zásadě platí dosud.

Obr. 1.

V souboru norem ČSN 34 3100-12 jsou zakotveny základní principy pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních koncipované v první polovině minulého století a doplňované specifickými problémy (např. práce pod napětím apod.). Tato základní norma navazuje na řadu norem pro práci a obsluhu na specifických zařízeních (např. ČSN 34 3101 – pro venkovní vedení, ČSN 34 3102 – pro elektrické stroje, ČSN 34 3103 – pro elektrické přístroje a rozváděče apod.). Základní koncepce však zůstává stále stejná: základní předpis plus předpisy pro jednotlivá elektrická zařízení pokrývající pokud možno celou silnoproudou elektrotechniku.

Vstupem ČR do evropské normalizační organizace pro elektrotechniku CENELEC se situace zásadně změnila. Český normalizační institut (ČNI) s ohledem na plnění závazků z hlediska členství v CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) vydal a schválil tyto normy:

 • ČSN EN 50110-1 (34 3100):2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

 • ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) – obsahuje dodatky všech tehdejších osmnácti členů CENELEC uznávající rozdílné národní požadavky na bezpečnost,

 • ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100):2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

 • TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1:2005.

Obr. 2.

Je třeba říci, že problematika obsluhy a prací na elektrických zařízeních je velmi složitá. A právě na zavedení EN 50110-1 do soustavy norem ČSN se ukázalo, že nestačí normu pouze přeložit z angličtiny do češtiny a vydat ji. Mezi EN 50110-1 a souborem ČSN 34 3100-12 není jen zhruba čtyřicetiletý časový odstup, ale i rozdílný přístup k řešení problému. Zatímco soubor ČSN 34 3100-12 řeší poměrně podrobně danou problematiku formou obvyklou pro normy, které byly závazné z hlediska tehdy platných právních předpisů a zákonů (včetně stanovení povinností), norma EN obsahuje pouze minimální požadavky na bezpečnost, na kterých se členové CENELEC dohodli, a předpokládá, že podrobnější předpisy budou vytvořeny podle potřeby v národní legislativě nebo předpisech místního významu. Nelze pominout ani to, že náplň jednotlivých činností osob s kvalifikací podle EN 50110-1 se při podrobnějším porovnání neshoduje s členěním podle ČSN 34 3100, a je nutné upozornit také na pomalý postup novelizace právních předpisů a vyhlášek ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) ohledně kvalifikace osob v elektrotechnice a vyhrazených elektrických zařízení. Zkušenost ze zavádění EN 50110-1 do praxe jednoznačně prokázala, že soubor ČSN 34 3100-12 je morálně i technicky zastaralý a mnoho let již nevyhovuje ani v elektroenergetice, a to z těchto důvodů:

 • technický vývoj používaných přístrojů, materiálů a zejména pracovních a ochranných pomůcek nepochybně vyžaduje úpravy článků s technickými ustanoveními – poslední změna f) byla vydána v roce 1989, některá ustanovení článků vedou v praxi k paradoxním stavům (např. zajištění pracoviště a ověření beznapěťového stavu, práce pod napětím apod.) a lze konstatovat, že rozhodnutí ČNI o zrušení souboru ČSN 34 3100-12 k 31. 12. 2005 se ukázalo jako správné a otevřelo cestu k rozpracování obecně formulovaných ustanovení EN 50110-1 pro podmínky výroby, rozvodu a přenosu elektrické energie v resortu elektroenergetiky,

 • nepřehlednost souboru norem množstvím vydaných změn,

 • změny organizace činnosti provozovatelů elektrických zařízení,

 • nutnost zásadních změn z hlediska organizace podmínek bezpečnosti práce v souvislosti se vstupem soukromých firem zajišťujících práce na elektrických zařízení, např. na distribučních soustavách nebo přenosové soustavě, včetně činností připojených odběratelů,

 • nereaguje na zásadní změny v organizaci resortu elektroenergetiky, které jsou vyvolány strukturálními a organizačními změnami v souvislosti s vytvořením trhu s elektrickou energií v návaznosti na legislativu EU.

Cíle řešení

Převzetím evropské normy ČSN EN 50110-1 a -2 do soustavy ČSN v roce 2003 (1. vydání) a 2005 (2. vydání) byl resort elektroenergetiky postaven před úkol: rozpracovat obecná ustanovení EN 50110-1 pro podmínky elektroenergetických organizací a vytvořit rámcovou normu, která by byla východiskem pro provozně-bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu silových elektroenergetických zařízení.

Členění PNE 33 0000-6

Úvod
Předmět normy
Normativní odkazy
– Citované a související normy a předpisy
– Vazba na Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribuční soustavy
Termíny a definice
– Všeobecně
– Osoby a organizace
– Pracovní zóna
– Činnosti
– Jmenovitá napětí nad 1 000 V AC
Hlavní zásady
– Bezpečná obsluha a práce
– Osoby
– Organizace
– Dorozumívání
– Pracoviště
– Nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky)
– Dokumentace a záznamy
– Označování
Běžné provozní postupy
– Všeobecně
– Provozní činnosti
– Kontroly funkčního stavu
Pracovní postupy
– Všeobecně
– Indukce
– Atmosférické podmínky
– Základní členění prací na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti
– Členění prací podle způsobu zajištění bezpečnosti
– Činnost osob pracujících na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti
– Povolení k zahájení práce
– Přerušení práce
– Ukončení práce
Práce na elektrických zařízeních bez napětí
– Práce na elektrických zařízeních nn bez napětí
– Práce na elektrických zařízeních nad 1 000 V AC bez napětí
Práce na elektrickém zařízení pod napětím
– Běžné práce pod napětím
– Práce na zařízeních vypnutých, ale jinak nezajištěných
– Vybrané práce pod napětím
– Specifické požadavky pro zařízení nad 1 000 V AC a 1 500 V DC
Práce v blízkosti elektrických zařízeních pod napětím
– Elektrické práce
– Neelektrické práce
Práce zakázané
Postupy při údržbě
– Všeobecně
– Osoby
– Opravy
– Přechodné přerušení práce
– Ukončení údržbové práce
Příloha I   Osoba odpovědná za elektrické zařízení
Příloha II   Elektrické nebezpečí při činnostech na elektrických zařízení a při činnostech v jejich blízkosti
Příloha III   Kvalifikace osob
Příloha IV   Příkaz B a B – PPN
Příloha V   Vzdálenosti
Příloha VI   Dodatečné informace pro bezpečnou práci

Práce byly zahájeny v roce 2002 a norma byla řešena pro potřeby distributorů a ČEPS (akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR). V roce 2004 po jednání s ČEZ, a. s., byla působnost normy rozšířena i na elektrárny ČEZ (uhelné, vodní i jaderné), a tím se stala celoelektroenergetickou technickou normou.

Po prověření a porovnání norem ČSN EN 50110-1:2003, ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 a ČSN 34 3100:1967 bylo rozborem prokázáno, že zrušením souboru norem ČSN 34 3100-12 k 1. 1. 2006 (platnost končí 31. 12. 2005) a používáním normy ČSN EN 50110-1 jako základní bezpečnostní normy nebude snížena bezpečnost práce na elektrických zařízeních ani při jejich obsluze, ani v blízkosti živých částí.

Průběh připomínkového řízení

Norma byla řešena v těchto etapách:

 • hlavní zásady řešení (HZŘ) v prosinci 2001,
 • 1. návrh v červnu 2002,
 • 2. návrh v červnu 2003,
 • 3. návrh v prosinci 2003,
 • konečný návrh v březnu 2005,
 • návrh ke schválení v květnu 2005,
 • definitivní schválené znění k 30. 6. 2005.

Z časového sledu etap řešení (bylo vypracováno šest návrhů a projednáno tisíce připomínek) je zřejmé, jak obtížně se hledala společná stanoviska, která by vyhovovala jak distributorům a ČEPS, tak výrobcům ČEZ. Konečný návrh byl schválen všemi připomínkujícími organizacemi (nejvíce připomínek bylo podáno společnostmi ČEZ-ETE, ČEZ-EDU, ČEZ-EPR, ČEPS, PRE, SČE, VČE a ZČE). Vzhledem k závažnosti připomínek ze strany společností ČEZ-ETE a ČEZ-EDU se 2. 5. 2005 uskutečnilo jednání se zástupci obou jaderných elektráren, na kterém byla vyjasněna vzájemná stanoviska. Obdobné jednání se zástupci uhelných elektráren ČEZ se uskutečnilo 17. 5. 2005 v elektrárně Chvaletice. Jednání se zástupci ČEZ-BP se konalo 26. 5. 2005 a byly zde dohodnuty a odsouhlaseny úpravy textu normy.

Na základě jednání s ČEZ byl 5. 5. 2005 vypracován a rozeslán návrh normy spolu se schvalovacím listem. Následně po obdržení schvalovacích listů od všech distributorů a ČEPS (závažné připomínky zaslala společnost PRE, ostatní souhlasili) se 21. 6. 2005 uskutečnilo jednání s PRE, a. s., a byla dohodnuta některá upřesnění textu. V současné době probíhá závěrečná etapa zavedení normy PNE 33 0000-6 v sekci ČEZ-Výroba.

Schvalování PNE 33 0000-6 proběhlo úspěšně a norma je schválena všemi uživateli. Byla vydána k 1. 7. 2005 s účinností od 1. 1. 2006 (po zrušení souboru ČSN 34 3100-12).

Skladba normy PNE 33 0000-6 v maximálně možné míře vychází ze skladby ČSN EN 50110-1 ed. 2 a je členěna, jak je naznačeno vlevo.

Závěr

Rozpracování základní evropské normy EN 50110 do podmínek držitelů licence pro distribuci, přenos a výrobu elektrické energie ve smyslu zákona č. 458/2004 Sb. nebylo jednoduché a vyžádalo si čtyři roky úsilí týmu zpracovatelů a následné projednávání s uživateli z oblasti elektroenergetiky. Norma má široké použití v elektroenergetice a je nutné ji vhodně doplnit místními provozními bezpečnostními předpisy (MPBP) ve smyslu zákoníku práce a provést patřičné úpravy v organizačních řádech energetických společností. Tento závěr byl učiněn také na semináři České energetické společnosti ČENES 30. 9. 2005, který byl celý věnován problematice prací a obsluhy na elektrických zařízeních v elektroenergetice.

Normu lze chápat jako sjednocující rámec a při změně právních předpisů a norem bude vypracována její změna (předpokládá se v průběhu roku 2006). Nevylučuje se ani úprava některých článků normy na základě zkušeností z jejího využívání v praxi (pravděpodobně také v roce 2006).

Po zhodnocení získaných zkušeností je možné jednoznačně konstatovat, že norma PNE 33 0000-6 obsahuje přísnější požadavky než ČSN EN 50110-1 a také než soubor ČSN 34 3100-12. Splněním požadavků PNE 33 0000-6 budou splněny i požadavky ČSN EN 50110-1.