časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Použití varistorových svodičů přepětí SALTEK

číslo 8-9/2005

Použití varistorových svodičů přepětí SALTEK

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

Český výrobce přepěťových ochran – společnost SALTEK – respektuje požadavky trhu a průběžně doplňuje řadu svodičů přepětí k montáži na lištu DIN novými výrobky.
Zvláštní pozornost věnuje vývoji svodičů pro aplikace v rodinných domech a bytech. Zejména zde se uplatní široký sortiment varistorových svodičů, které plně vyhoví požadavkům a odstraní rizika v těchto objektech.
V následujícím textu je uveden stručný přehled těchto výrobků a příklady jejich použití.

Varistorové svodiče přepětí

Všechny nabízené svodiče jsou navrženy pro tzv. třístupňovou ochranu rozvodů nn. Je ovšem nutné počítat s tím, že instalace svodičů v rodinných domech a bytech má určitá specifická pravidla: např. lokalizace nízkých rodinných domů v husté městské zástavbě, v řadové výstavbě, v blízkosti vysokých objektů apod. omezuje riziko přímého zásahu blesku a při případném blízkém nebo i přímém zásahu snižuje zatížení jednotlivých částí rozvodů svedenými bleskovými proudy. Tyto skutečnosti umožňují používat dostatečně dimenzované varistorové svodiče i na místě tzv. prvního stupně a tzv. kombinované svodiče, sdružující dva stupně ochrany v jednom přístroji.

Obr. 1. Svodič přepětí FLP-B+C
Obr. 3. Svodič přepětí FLP-B+C VE
Obr. 5. Svodiče třídy D, typ DA-275 V/1 + 1

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 5.

Normy harmonizované s evropskou legislativou platné v EU doporučují označovat svodiče zkratkou SPD (Surge Protection Device), přičemž svodiče určené pro jednotlivé stupně ochrany jsou zařazeny do tříd T1, T2 a T3. Ty se dříve podle návrhu německých norem značily písmeny B (nyní T1) pro první stupeň, C (T2) pro druhý a D (T3) pro třetí stupeň ochrany (vzhledem k silné tradici je uvedené značení použito i v tomto článku).

Svodiče bleskových proudů a přepětí

Kombinované svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí třídy B + C – typ FLP-B+C (obr. 1) nemají na rozdíl od všech typů jiskřišť žádné následné proudy, a proto nijak nezatěžují předjištění či hlavní jištění objektu. Tím, že tyto svodiče v sobě sdružují vlastnosti třídy B + C + D, jsou přímo určeny jako hlavní ochrany do rodinných domů. Zde se pouze u TV přijímačů doplňují třetím stupněm ochrany v podobě adaptérů do zásuvky TV-OVERDRIVE (obr. 2). Uvedené adaptéry kromě svodiče třídy D (3. stupeň) obsahují také ochranu pro anténní přívod. Lze je doplnit i svodiči typu FAX-OVERDRIVE, které jsou určeny pro ochranu faxů a počítačů připojených na internet (v současné době lze FAX-OVERDRIVE použít i pro ochranu širokopásmového připojení k internetu typu ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line). Tyto svodiče chrání kromě zásuvky i telefonní linku.

Obr. 2.

Obr. 2. Umístění svodiče FLP-B+C v rodinném domě

Pro náročnější aplikace v řadových domcích s hromosvodem se doporučuje nový typ kombinovaného svodiče s výměnnými varistorovými moduly – typ FLP-B+C VE (obr. 3), jehož třífázová kombinace svede impulsní proud až 360 kA (8/20). Kromě instalace do hlavních rozváděčů řadových domků je tento kombinovaný svodič vhodné umístit do podružných rozváděčů ve vysokých a rozlehlých objektech. Napájí-li podružný rozváděč elektrické zařízení umístěné mimo budovu, např. klimatizační jednotku na střeše, světelný panel na fasádě, kamery a jiná zařízení umístěná v zóně bleskové ochrany ZBO 0B (v ochranném prostoru vnější hromosvodní ochrany), instaluje se do podružného rozváděče kombinovaný svodič FLP-B+C VE (obr. 4). Tím se tomuto relativně rizikovému vývodu nn z budovy zajistí dostatečná ochrana i proti případnému úderu blesku. Obdobně je řešen případ rozlehlého objektu, např. výrobní haly. Podružný rozváděč v hale, který je vzdálený více než 50 m od hlavního rozváděče, se osadí kombinovaným svodičem. Tento rozváděč totiž může být při přímém zásahu blesku vlivem potenciálového spádu napětí podél haly na úplně jiném zemním (ochranném) potenciálu než hlavní rozváděč, a může proto i částečně vyrovnávat bleskový potenciál a svádět částkové bleskové proudy, které by svodič třídy C mohly zničit.

Ochrana měřicích obvodů

K ochraně měřicích obvodů jsou využívány výkonové svodiče třídy C typu SLP-275 VBS, SLP-075 VBS a SLP-130 VBS se sériově zapojeným varistorem a uzavřeným jiskřištěm a s dálkovou signalizací stavu. Svodiče nemají při jmenovitém napětí žádné (nulové) svodové proudy, a proto vůbec neovlivňují měřený obvod. Jsou vhodné např. pro ochranu rozvodů solárních článků (typ SLP-130 VBS) i pro ochranu běžných rozvodů nn v oblastech nadměrné bouřkové aktivity a v regionech s kolísajícím napětím sítě (typ SLP-275 VBS).

Ochrana rozvodů

Pro 2. stupeň ochrany rozvodů TT je určen speciální čtyřpólový svodič SLP-275/3 + 1, se zapojením 3 + 1, tj. tři výkonové varistory mezi fázemi a nulou a jedno uzavřené výkonové jiskřiště mezi nulou a zemí. Toto zapojení zajišťuje optimální ochranu v podružných rozváděčích TT, ale i specifickou ochranu rozvodů TN, kdy je třeba minimalizovat zejména přepětí mezi fázemi a nulou, tj. takzvané příčné přepětí, které je většinou způsobeno spínacími jevy. Proto může být toto zapojení preferováno v průmyslu a v technologických traktech administrativních budov. V zapojení svodičů 3 + 1 je zajištěn nulový klidový svodový proud proti zemi.

Obr. 4.

Obr. 4. Umístění svodiče třídy B + C na vývodu vedení na střechu

V mnoha případech projektanty omezovalo předjištění běžných 3. stupňů svodičů (třída D), a to hodnotou 16 A. Společnost SALTEK proto vyvinula nové svodiče třídy D s předjištěním až 63 A: typ DA-275 V/1 + 1 pro jednofázové sítě (obr. 5), typ DA-275 V/3 + 1 pro třífázové sítě. Zavedení zmíněných prvků sníží náklady na ochranu proti přepětí zejména v průmyslových instalacích. I u těchto svodičů je možná dálková signalizace stavu varistorových modulů.

Svodiče třídy D s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem nové řady byly doplněny vestavěným kontaktem dálkové signalizace. To zjednodušuje jejich objednávání i montáž. Svodiče s vestavěným kontaktem dálkové signalizace mají v označení na konci písmeno „S„, např. DA-275 DF16 S. Kombinovaný svodič s odrušovacím filtrem zajistí bezpečný a bezporuchový provoz elektronických zařízení, potlačí pulsy s vysokou amplitudou až do úrovně 20 kV, ale i rušení na úrovni jednotek voltů. Výrazně se u takto chráněné ústředny (telefonní, EZS – elektrických zabezpečovacích systémů, EPS – elektrické požární signalizace, MaR – měření a regulace apod.) nebo počítače omezí četnost tzv. softwarových selhání, jako jsou např. samovolné resety, ztráty dat, falešné poplachy apod.

Orientace v navrhování prvků ochran proti přepětí je v poslední době poměrně složitá. Společnost SALTEK proto zdarma pořádá pravidelná školení a umožňuje tak projektantům i uživatelům bez problémů udržovat kontakt se špičkou světového trendu v ochraně proti přepětí a rušení i v oboru elektromagnetické kompatibility (EMC).

SALTEK TRADE s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 470
GSM: 602 473 633
fax: 267 913 411
e-mail: info@saltektrde.cz
http://www.saltek.cz