Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Použití varistorových svodičů přepětí SALTEK

číslo 8-9/2005

Použití varistorových svodičů přepětí SALTEK

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

Český výrobce přepěťových ochran – společnost SALTEK – respektuje požadavky trhu a průběžně doplňuje řadu svodičů přepětí k montáži na lištu DIN novými výrobky.
Zvláštní pozornost věnuje vývoji svodičů pro aplikace v rodinných domech a bytech. Zejména zde se uplatní široký sortiment varistorových svodičů, které plně vyhoví požadavkům a odstraní rizika v těchto objektech.
V následujícím textu je uveden stručný přehled těchto výrobků a příklady jejich použití.

Varistorové svodiče přepětí

Všechny nabízené svodiče jsou navrženy pro tzv. třístupňovou ochranu rozvodů nn. Je ovšem nutné počítat s tím, že instalace svodičů v rodinných domech a bytech má určitá specifická pravidla: např. lokalizace nízkých rodinných domů v husté městské zástavbě, v řadové výstavbě, v blízkosti vysokých objektů apod. omezuje riziko přímého zásahu blesku a při případném blízkém nebo i přímém zásahu snižuje zatížení jednotlivých částí rozvodů svedenými bleskovými proudy. Tyto skutečnosti umožňují používat dostatečně dimenzované varistorové svodiče i na místě tzv. prvního stupně a tzv. kombinované svodiče, sdružující dva stupně ochrany v jednom přístroji.

Obr. 1. Svodič přepětí FLP-B+C
Obr. 3. Svodič přepětí FLP-B+C VE
Obr. 5. Svodiče třídy D, typ DA-275 V/1 + 1

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 5.

Normy harmonizované s evropskou legislativou platné v EU doporučují označovat svodiče zkratkou SPD (Surge Protection Device), přičemž svodiče určené pro jednotlivé stupně ochrany jsou zařazeny do tříd T1, T2 a T3. Ty se dříve podle návrhu německých norem značily písmeny B (nyní T1) pro první stupeň, C (T2) pro druhý a D (T3) pro třetí stupeň ochrany (vzhledem k silné tradici je uvedené značení použito i v tomto článku).

Svodiče bleskových proudů a přepětí

Kombinované svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí třídy B + C – typ FLP-B+C (obr. 1) nemají na rozdíl od všech typů jiskřišť žádné následné proudy, a proto nijak nezatěžují předjištění či hlavní jištění objektu. Tím, že tyto svodiče v sobě sdružují vlastnosti třídy B + C + D, jsou přímo určeny jako hlavní ochrany do rodinných domů. Zde se pouze u TV přijímačů doplňují třetím stupněm ochrany v podobě adaptérů do zásuvky TV-OVERDRIVE (obr. 2). Uvedené adaptéry kromě svodiče třídy D (3. stupeň) obsahují také ochranu pro anténní přívod. Lze je doplnit i svodiči typu FAX-OVERDRIVE, které jsou určeny pro ochranu faxů a počítačů připojených na internet (v současné době lze FAX-OVERDRIVE použít i pro ochranu širokopásmového připojení k internetu typu ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line). Tyto svodiče chrání kromě zásuvky i telefonní linku.

Obr. 2.

Obr. 2. Umístění svodiče FLP-B+C v rodinném domě

Pro náročnější aplikace v řadových domcích s hromosvodem se doporučuje nový typ kombinovaného svodiče s výměnnými varistorovými moduly – typ FLP-B+C VE (obr. 3), jehož třífázová kombinace svede impulsní proud až 360 kA (8/20). Kromě instalace do hlavních rozváděčů řadových domků je tento kombinovaný svodič vhodné umístit do podružných rozváděčů ve vysokých a rozlehlých objektech. Napájí-li podružný rozváděč elektrické zařízení umístěné mimo budovu, např. klimatizační jednotku na střeše, světelný panel na fasádě, kamery a jiná zařízení umístěná v zóně bleskové ochrany ZBO 0B (v ochranném prostoru vnější hromosvodní ochrany), instaluje se do podružného rozváděče kombinovaný svodič FLP-B+C VE (obr. 4). Tím se tomuto relativně rizikovému vývodu nn z budovy zajistí dostatečná ochrana i proti případnému úderu blesku. Obdobně je řešen případ rozlehlého objektu, např. výrobní haly. Podružný rozváděč v hale, který je vzdálený více než 50 m od hlavního rozváděče, se osadí kombinovaným svodičem. Tento rozváděč totiž může být při přímém zásahu blesku vlivem potenciálového spádu napětí podél haly na úplně jiném zemním (ochranném) potenciálu než hlavní rozváděč, a může proto i částečně vyrovnávat bleskový potenciál a svádět částkové bleskové proudy, které by svodič třídy C mohly zničit.

Ochrana měřicích obvodů

K ochraně měřicích obvodů jsou využívány výkonové svodiče třídy C typu SLP-275 VBS, SLP-075 VBS a SLP-130 VBS se sériově zapojeným varistorem a uzavřeným jiskřištěm a s dálkovou signalizací stavu. Svodiče nemají při jmenovitém napětí žádné (nulové) svodové proudy, a proto vůbec neovlivňují měřený obvod. Jsou vhodné např. pro ochranu rozvodů solárních článků (typ SLP-130 VBS) i pro ochranu běžných rozvodů nn v oblastech nadměrné bouřkové aktivity a v regionech s kolísajícím napětím sítě (typ SLP-275 VBS).

Ochrana rozvodů

Pro 2. stupeň ochrany rozvodů TT je určen speciální čtyřpólový svodič SLP-275/3 + 1, se zapojením 3 + 1, tj. tři výkonové varistory mezi fázemi a nulou a jedno uzavřené výkonové jiskřiště mezi nulou a zemí. Toto zapojení zajišťuje optimální ochranu v podružných rozváděčích TT, ale i specifickou ochranu rozvodů TN, kdy je třeba minimalizovat zejména přepětí mezi fázemi a nulou, tj. takzvané příčné přepětí, které je většinou způsobeno spínacími jevy. Proto může být toto zapojení preferováno v průmyslu a v technologických traktech administrativních budov. V zapojení svodičů 3 + 1 je zajištěn nulový klidový svodový proud proti zemi.

Obr. 4.

Obr. 4. Umístění svodiče třídy B + C na vývodu vedení na střechu

V mnoha případech projektanty omezovalo předjištění běžných 3. stupňů svodičů (třída D), a to hodnotou 16 A. Společnost SALTEK proto vyvinula nové svodiče třídy D s předjištěním až 63 A: typ DA-275 V/1 + 1 pro jednofázové sítě (obr. 5), typ DA-275 V/3 + 1 pro třífázové sítě. Zavedení zmíněných prvků sníží náklady na ochranu proti přepětí zejména v průmyslových instalacích. I u těchto svodičů je možná dálková signalizace stavu varistorových modulů.

Svodiče třídy D s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem nové řady byly doplněny vestavěným kontaktem dálkové signalizace. To zjednodušuje jejich objednávání i montáž. Svodiče s vestavěným kontaktem dálkové signalizace mají v označení na konci písmeno „S„, např. DA-275 DF16 S. Kombinovaný svodič s odrušovacím filtrem zajistí bezpečný a bezporuchový provoz elektronických zařízení, potlačí pulsy s vysokou amplitudou až do úrovně 20 kV, ale i rušení na úrovni jednotek voltů. Výrazně se u takto chráněné ústředny (telefonní, EZS – elektrických zabezpečovacích systémů, EPS – elektrické požární signalizace, MaR – měření a regulace apod.) nebo počítače omezí četnost tzv. softwarových selhání, jako jsou např. samovolné resety, ztráty dat, falešné poplachy apod.

Orientace v navrhování prvků ochran proti přepětí je v poslední době poměrně složitá. Společnost SALTEK proto zdarma pořádá pravidelná školení a umožňuje tak projektantům i uživatelům bez problémů udržovat kontakt se špičkou světového trendu v ochraně proti přepětí a rušení i v oboru elektromagnetické kompatibility (EMC).

SALTEK TRADE s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 470
GSM: 602 473 633
fax: 267 913 411
e-mail: info@saltektrde.cz
http://www.saltek.cz