časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Použití svodičů v zapojení 3 + 1

číslo 5/2004

ochrana proti přepětí, bleskosvody

Použití svodičů v zapojení 3 + 1

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o.

V sítích TN a IT se běžně zapojují svodiče přepětí a svodiče bleskových proudů mezi pracovní vodiče a ochrannou zem PE v zapojení 3 + 0 (L1, L2, L3 × PE), popř. 4 + 0 (L1, L2, L3, N × PE). V sítích TT se zapojují tři svodiče mezi fáze a nulový vodič a jeden svodič typu jiskřiště s nulovým klidovým proudem se zapojuje mezi nulový vodič a ochrannou zem PE. Tímto zapojením je zajištěna bezpečnost sítí TT.

Obr. 3

Zapojení 3 + 1 je možné použít i v sítích TN tehdy, kdy je zapotřebí snížit příčné zbytkové přepětí (ochrannou napěťovou úroveň). V tomto případě může jít zejména o 2. a 3. stupeň svodičů, protože 1. stupeň slouží především k potlačení podélného přepětí vznikajícího mezi pracovními vodiči a ochrannou zemí při blízkém a přímém úderu blesku.

Pro 1. stupeň je možné použít kombinaci tří svodičů bleskových proudů (třída B) SALTEK FLP-A35 (obr. 1) a svodiče pro N-PE typu FLP-A100 N (obr. 2). Svodiče SALTEK FLP-A35 v tomto případě zajišťují ochranu proti příčnému přepětí (tj. mezi pracovními vodiči) a svodič FLP-A100 N zaručuje ochranu proti podélnému přepětí, tj. mezi pracovními vodiči a ochrannou zemí.

Jestliže se jedná o objekt, kde nelze dodržet předepsanou vzdálenost 10 m mezi 1. a 2. stupněm ochrany, je možné pro 1. stupeň použít svodiče bleskových proudů s ochrannou napěťovou úrovní 900 V typu FLP-A35-0.9. Ten zajišťuje koordinaci mezi 1. a 2. stupněm bez předepsané vzdálenosti i bez použití rázových oddělovacích tlumivek. Mezi vodiče N a PE se opět zařadí svodič FLP-A 100 N. V tomto případě je možné sadu svodičů 1. a 2. stupně umístit v jednom rozváděči v bezprostřední blízkosti, jak ukazuje obr. 3. Zde je 1. stupeň (FLP-A35-0.9) i 2. stupeň (SLP-275 V/3+1) instalován v zapojení 3 + 1. Svodiče N-PE je nutné koordinovat pomocí rázové oddělovací tlumivky RTO dimenzované na proud vodičem N.

Kombinované svodiče 1. a 2. stupně (třídy B + C) typu FLP-B+C se používají zejména v obytné zástavbě (rodinné domy bez hromosvodu, řadová zástavba apod.). U přípojky 3L + PEN lze běžně vystačit se třemi svodiči tohoto typu zapojenými mezi fáze a vodiče PEN.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 4 Obr. 5

V poslední době se vyskytují případy, kdy je vodič PEN rozdělen na samostatný vodič N a PE již mimo objekt ve sloupku, v němž je umístěno měření. V těchto případech se instaluje mezi vodiče N a PE nový typ svodiče s uzavřeným jiskřištěm SALTEK FLP-G. Tento svodič zajistí vyrovnání potenciálu mezi N a PE i v případě blízkého, popř. přímého úderu blesku. Uvedené řešení, které je primárně určeno pro sítě TT, lze použít i v sítích TN-S. Zejména se objevuje v situacích, kdy se bod rozdělení PEN nachází v blízkosti objektu.

Jako 2. stupeň se zapojením 3 + 1 nabízí společnost SALTEK kombinaci varistorových svodičů a uzavřeného jiskřiště pod typovým označením SLP-275 V/3 + 1 (obr. 4). Tato kombinace je primárně určena pro sítě TT. Je však možné ji bez problémů zařadit i v sítích TN-S tehdy, kdy jsou chráněny spotřebiče zvlášť citlivé (tj. málo odolné) na příčné přepětí.

Ochrany 3. stupně (třída D) vyrábí společnost SALTEK vesměs v zapojení 3 + 1 (popř. zapojení jednofázové aplikace 1 + 1) pro sítě TN-S i pro sítě TT.

Svodiče třídy D navazují na svodiče třídy B řady FLP-B+C. Svodiče třídy C řady SLP-275 jsou dodávány pod typovým označením DA-275 V/3 + 1 (obr. 5), popř. DA-275 V/1 + 1. Svodiče 3. stupně jsou určeny k ochraně spotřebičů předurčených obzvláště jejich funkcí ochran proti příčnému přepětí, které je následkem především spínacích jevů.

Obr. 6

Všechny varistorové svodiče třídy B+C, C i D jsou osazeny lokální optickou signalizací stavu s možností dálkové signalizace stavu pomocí bezpotenciálových přepínacích, popř. rozpínacích kontaktů. Typy s dálkovou signalizací jsou označeny písmenem S, např. SLP-275 V/3S+1.

Na obr. 6 je schéma zapojení komplexní třístupňové ochrany 3 + 1, již lze použít nejen pro sítě TT, ale i pro sítě TN-S. Jak bylo dříve uvedeno, takto zapojené ochrany přednostně potlačují příčné přepětí, tj. přepětí mezi vodiči L a N. V běžných sítích TN-C-S se proto i nadále dává přednost zapojení 3 + 0, popř. 4 + 0 pro 1. a 2. stupeň a zapojení 3 + 1 pro 3. stupeň. V této podobě se aplikuje ochrana proti podélnému (atmosférickému) a příčnému (spínacímu) přepětí. Kombinace ochrany rozvodů TN-C-S typu 3 + 0 pro 1. stupeň (řada FLP), 4 + 0 pro 2. stupeň (řada SLP) a 3 + 1 pro 3. stupeň (řada D) je mnoho let zkoušena v aplikacích v průmyslu i v administrativních a obytných objektech. Proto ji lze i nadále doporučovat.

Mnohdy v praxi nastávají nestandardní situace, které nelze řešit typově. Proto společnost SALTEK nabízí technickou podporu on-line, kdy technici firmy pomáhají řešit nestandardní situace ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Stovky tisíc instalovaných svodičů a dnes již tisíce projektů a studií vytvořily základ, na kterém společnost buduje své know-how a pomáhá zákazníkům řešit jejich problémy.