časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Použití RUPLAN – EVU v rozvodně vvn

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Použití RUPLAN – EVU v rozvodně vvn

Ing. Zdeněk Potměšil, Ing. Josef Fritschka, Technodat

Stalo se již pravidlem seznamovat na stránkách tohoto časopisu odbornou veřejnost s nejrůznějšími softwarovými nástroji, jež byly vyvinuty pro potřeby zjednodušení elektroprojektových prací. Velká část zde představených softwarových nástrojů je určena pro projektování běžných silnoproudých zařízení. Většina představených systémů elektro-CAE je svou koncepcí určena pro potřeby návrhu elektroinstalace běžných strojů a jejich doprovodných zařízení. Pro komplexní zpracování elektrodokumentace k rozvodným zařízením elektrické energie je nutné použít systém, který umožňuje zpracovat jak projektovou, tak i specializovanou (doprovodnou) konstrukční elektrodokumentaci. Cílem tohoto příspěvku není odbornou veřejnost informovat o tom, jak je zpracování dokumentace v systému CAE jednoduché a prostřednictvím ovládacích nástrojů OS Windows lehce proveditelné, nýbrž podělit se o zkušenosti z praxe z překreslování dosavadní elektrodokumentace (AutoCAD) do databázového systému elektro-CAE.

Tuto překreslovací – digitalizační – činnost vykonává firma Technodat jak pro potřeby českých firem, tak i pro potřeby zahraničích firem (německých, rakouských). V průběhu devadesátých let minulého století byl pro potřeby zpracování dokumentace rozvodných zařízení vyvinut produkt CAE RUPLAN – EVU (na vývoji tohoto nástroje se mimo jiné podílely také firmy spadající dnes pod hlavičku firmy E.on). Pro možnost použít tento nástroj v českých podmínkách bylo zapotřební určité „doprogramování“ především konstrukčních generovacích automatik.

Ze strany českého zadavatele úkolu byl vznesen požadavek na digitalizaci dokumentace části rozvodny vvn. Uživatel této rozvodny, jež byla uvedena do provozu v průběhu sedmdesátých let, nechal při její částečné modernizaci překreslit provozní dokumentaci do systému AutoCAD. Výsledkem jsou zjednodušená schémata zapojení (rozdělená podle funkčnosti) na formátu A1 až A0. Takto velké formáty jsou podle zkušeností provozních techniků v praxi nevýhodné. Přestože jsou jednotlivé funkční okruhy (např. ovládání, napájení, signalizace apod.) barevně rozlišeny, není v silách zhotovitele dokumentace zanést na zvolený formát přehledně veškeré podrobné informace potřebné pro údržbu (jednotlivé detailní propojení, svorky, detailní označení žil kabelů, potenciálů atd). V praxi se takto zjednodušená dokumentace neshoduje se skutečným stavem, což u zařízení, která mají vyšší stupeň důležitosti, rozhodně není žádoucí.

Pro potřeby nezávislého posouzení doposud zavedeného (vnitropodnikovou normou doporučeného) způsobu zpracování (Auto-CAD) a databázové metody CAE (RUPLAN – EVU) bylo ze strany zadavatele požadováno vypracování zcela nové dokumentace jedné z rozsáhlejších částí rozvodny vvn. Pro tyto překreslovací práce byly ze strany zadavatele dodány veškeré dřívější i modernizované dokumenty. „Prokousat“ se těmito podklady byla téměř detektivní činnost. Hlavním cílem nově vytvořené dokumentace bylo, kromě převodu do databázového produktu, dosáhnout maximální čitelnosti funkce jednotlivých obvodů a minimalizace dokumentačních chyb.

Prvním potřebným krokem bylo zdokonalit dosavadní označovací systém.

Druhým krokem byla tvorba přístrojové a kabelové databáze. Tato databáze obsahuje grafické a technické informace o jednotlivých přístrojích digitalizovaného zařízení. Knihovna prvků byla vytvořena pečlivě a podrobně až na úroveň jednotlivých kontaktů relé, spínačů umístěných v ovládacích skříních, odpojovačů a vypínačů; do databáze byla nově zahrnuta i zařízení jako např. distanční ochrana a další.

V následujícím třetím kroku byly kompletně přepracovány všechny dodané projektové, montážní a výrobní podklady do funkčních liniových schémat zapojení v jednotném formátu A3, popř. A4. Dodané podklady často obsahovaly nejasnosti u jednotlivých okruhů v označení potenciálů, kabelů a přístrojů. Mnohdy se vyskytovaly nesouvislosti mezi schématy zapojení a montážními dokumenty. Nezřídka zaznamenanou chybou byl neukončený spoj – pak bylo nutné kontaktovat provozního technika, který potřebné informace upřesnil ověřením skutečného stavu.

Generovacími automatikami modulu EVU bylo dosaženo minimalizace chyb a souvislosti mezi elektrickými schématy zapojení a doprovodnými sestavami. Tyto automatiky generují obsah doprovodných dokumentů z informací, jež se nacházejí ve schématech zapojení a v přístrojových databázích. Jelikož digitalizované zařízení je již smontováno a provozováno, byl počet doprovodných montážních dokumentů redukován. Mezi důležité dokumenty byly vybrány: grafický výpis použitých přístrojů (včetně křížových odkazů), podrobné sestavy svorkovnic odpovídající skutečnému stavu, soupis použitých kabelů a zapojení jednotlivých přístrojů.

Dále byla skenována dodaná výrobní dokumentace od jednotlivých přístrojů a vytvořeny digitální fotografie svorkovnic a výzbroje rozváděčů. Posledním krokem bylo převedení databázového projektu do univerzálního formátu PDF prohlížeče AUCOTEC – View. Tento prohlížeč svými vyhledávacími funkcemi umožňuje konečnému uživateli jednoduchou a velmi rychlou orientaci v zapojení zařízení. Jednotlivé přístroje a jejich mezi výkresové souvislosti jsou vyhledávány na základě informací z obsahu výkresů, nikoliv podle výkresového razítka. Takováto dokumentace, jež je doplněná digitálními fotografiemi, má zcela jinou kvalitativní hodnotu, než je tomu u dosavadního vyhledávání ve volně zakreslené dokumentaci ve formátech DWG nebo DXF.

Pro vytvoření plnohodnotného databázového projektu se všemi jeho výhodami je vhodnější zpracovávat zcela novou projektovou dokumentaci nového zařízení. Zakreslování dokumentace starších provozovaných zařízení je vázáno původním označovacím systémem, jenž většinou omezuje plné použití nových technologií CAE a jejich doprovodných funkcí.

TECHNODAT
Integrátor elektro – CAD/CAE technologií
Tel.: 067/721 85 89
elektro@tdat.cz
www.technodat.cz