časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Posuzování předmětů určených pro montáž do koupelny z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

|

Elektro 1/2000

Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E a. s.

Posuzování předmětů určených pro montáž do koupelny
z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

V současné době se na trhu objevuje stále více výrobků určených pro použití v bytových koupelnách. Proto stále častěji vyvstávají otázky, jak na tato zařízení pohlížet a jak je umísťovat v koupelnách a sprchách, aby bylo vyhověno platnému elektrotechnickému předpisu pro prostory s vanou nebo sprchou, tj. ČSN 33 2000-7-701. Dalším problémem, podstatně složitějším, je umísťování těchto zařízení v koupelnách, jejichž elektrické rozvody jsou provedeny podle dříve platných předpisů, tj. např. podle ČSN 33 2135, část 1. Jako příklad postupu při posuzování těchto výrobků je možné zvolit nyní často navrhované topné žebříky, jejichž topným médiem je elektřina nebo otopná voda z ústředního topení či kombinace obou těchto médií.

Pro úplnost informace si připomeňme základní požadavky současné normy ČSN 33 2000-7-701, dotýkající se této problematiky.

Klasifikace zón v koupelnách a sprchách

Zóna 0 – je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany.

V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,05 m nad podlahou. V tomto případě:

 1. kde je sprchová hlavice snímatelná a lze s ní při použití pohybovat v horizontální rovině, jsou vodorovné hranice zóny 0 shodné s vodorovnými hranicemi prostoru určeného pro sprchování nebo
 2. kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna 0 ohraničena svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60 m od sprchové hlavice.

Zóna 1 – je ohraničena:

 1. horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou,

 2. svislou plochou (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu a zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou tam, kde je tento prostor přístupný bez použití nástroje, nebo pro sprchu bez vany a se snímatelnou sprchovou hlavicí, která se může při použití pohybovat v horizontální rovině, svislou plochou (plochami) obalující prostor navržený pro sprchování nebo pro sprchu bez vany a s nesnímatelnou sprchovou hlavicí svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60 m od sprchové hlavice.

Zóna 2 – je ohraničena:

 1. svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 0,60 m vně od zóny 1 a
 2. podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou; dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 2 prostor nad zónou 1 až ke stropu nebo do výšky 3,0 m, je-li výška stropu větší.

Zóna 3 – je ohraničena:

 1. svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 2,4 m vně od zóny 2,
 2. podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou; dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 3 prostor nad zónou 2 až ke stropu nebo do výšky 3,0 m, je-li výška stropu větší. Zóna 3 také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou, který je přístupný pouze s použitím nástroje.

Pozn.: Příčky dodatečně zabudované pro snížení plošného vlivu zón musí být pevné, bez nástroje nedemontovatelné, v místě styku se stěnou vodotěsné. Výškově musí odpovídat požadavkům kladeným na jednotlivé zóny.

Umývací prostor – je ohraničen:

 1. svislou plochou (svislými plochami) procházející obrysy umyvadla, umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umyvadlem, umývacím dřezem,
 2. podlahou a stropem nebo do výšky 3 m, je-li výška stropu větší.

Doplňující pospojování

Místní doplňující pospojování musí spojit ochranné vodiče připojené s neživými částmi v zónách 0, 1, 2 a 3, včetně ochranných vodičů zásuvek a dále těchto vodivých předmětů v zónách 0, 1, 2 a 3:

 • kovové trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů (např. voda, plyn),
 • kovové trubky systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu,
 • přístupné kovové stavební prvky,
 • ostatní vodivé předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu.

Pozn.: Kovové dveřní zárubně, okenní rámy a podobné prvky nejsou považovány za stavební prvky budovy.

Spojení mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými prvky má být provedeno v těsné blízkosti prostoru, např. v příslušenství, v rozváděči nebo v jiném zařízení.

Tento požadavek se netýká zóny 3, kde je prefabrikovaná sprchová kabina s vlastní sprchou a systémem odvodnění instalována v jiné místnosti než v koupelně nebo ve sprše, např. v ložnici.

Kovové koupací vany a kovové sprchové vany nejsou považovány za prvky náchylné k přivedení potenciálu za předpokladu, že jsou instalovány takovým způsobem, aby byly izolovány od stavebních a jiných kovových prvků, které by samy mohly přivést potenciál.

Kde toto není zaručeno, musí se kovové koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňkového pospojování.

Doplňující pospojování se provádí vodiči podle tab. 1.

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího dvě neživé části nesmějí mít průřez menší, než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího neživé části a cizí vodivé části nesmějí mít průřez menší, než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče, přičemž je třeba dodržet tyto minimální průřezy:

 • 2,5 mm2, je-li tento vodič chráněn před mechanickým poškozením,
 • 4 mm2, není-li tento vodič chráněn před mechanickým poškozením.

Částmi doplňujícího pospojování mohou být i cizí vodivé části trvalého charakteru (splňující požadavky vodivosti), jako jsou ocelové konstrukce atd.

Aplikace ochranných opatření před úrazem elektrickým proudem

V zóně 0 je dovolena pouze ochrana pomocí SELV se jmenovitým střídavým napětím nepřevyšujícím 12 V nebo stejnosměrným napětím bez zvlnění nepřevyšujícím 30 V, jehož zdroj je instalován mimo zóny 0, 1 a 2.

Ochrana zábranou a nevodivým okolím (článek 413.3 ČSN 33 2000-4-41), polohou a neuzemněným místním pospojováním (článek 412.4 ČSN 33 2000-4-41) se nedovolují.

Výběr a stavba elektrických zařízení

Elektrické zařízení musí mít alespoň tyto stupně ochrany:

 • v zóně 0: IPX7,
 • v zónách 1 a 2: IPX4, s tou výjimkou, že nad nejvyšší úrovní jakékoliv nesnímatelné sprchové hlavice může být použito IPX2. Ve všech případech, kde se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunálních lázních: IPX5,
 • v zóně 3 v případech, kdy se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunálních lázních: IPX5.

Pozn.:

 1. Komunální lázně jsou vany a sprchy používané ve školách, továrnách, sportovních klubech atd. a zahrnují také ty, které obecně slouží veřejnosti.
 2. Značení kapkami bylo příslušnou výrobkovou komisí zastaveno a může se stát zastaralým.

Spínací a řídicí zařízení

Dále uvedené požadavky se nevztahují na spínače a ovládače, které jsou zabudovány do zařízení vhodného pro použití v dané zóně.

V zóně 0 se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství.

V zóně 1 se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství, s výjimkou spínačů obvodů SELV napájených jmenovitým střídavým napětím nepřevyšujícím 12 V nebo stejnosměrným napětím nepřevyšujícím 30 V, jehož bezpečnostní zdroj je instalován mimo zóny 0, 1 a 2.

V zóně 2 se nesmí instalovat žádné spínací zařízení, příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky, s výjimkou:

 • spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že je zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0, 1 a 2,
 • jednotky napájející holicí strojky vyhovující ČSN IEC 742, kapitola 2, oddíl 1.

V zóně 3 jsou zásuvky dovoleny pouze tehdy, jsou-li chráněny:

 • oddělovacím transformátorem (vyhovujícím článku 413.5.1 ČSN 33 2000-4-41),
 • pomocí SELV (v souladu s článkem 411.1 ČSN 33 2000-4-41),
 • samočinným odpojením od zdroje (podle článku 413.1 ČSN 33 2000-4-41), s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IDn nepřesahujícím 30 mA.

Jakákoliv zásuvka instalovaná vně zóny 3, ale uvnitř místnosti musí být opatřena ochranou jako pro zónu 3.

Pozn.: Na toto je nutné dávat pozor při propojení koupelny s dalším prostorem (pokojem) neodděleným dveřmi. Za dveře nelze považovat různé závěsy atd.

Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru; jsou-li alespoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru.

Přitom musí být dbáno i ustanovení, která vyplývají z vnějších vlivů působících v prostoru, v němž je umývací prostor umístěn.

Ostatní upevněná zařízení používající elektrický proud

V zóně 0 může být instalováno pouze upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 0 a musí vyhovovat podmínkám této zóny. Dále se uvedené požadavky nevztahují na upevněná zařízení používající elektrický proud a napájená pomocí SELV.

V zóně 1 mohou být instalována pouze tato zařízení používající elektrický proud:

 • ohřívače vody,
 • sprchová čerpadla,
 • jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1 za předpokladu, že:
  1. je vhodné pro podmínky této zóny,
  2. napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IDn nepřesahujícím 30 mA, v souladu s článkem 412.5 ČSN 33 2000-4-41.

V zóně 2 může být instalováno pouze toto upevněné zařízení používající elektrický proud:

 • zařízení používající elektrický proud, které je dovoleno v zóně 1,
 • svítidla, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany vyhovující příslušným normám, za předpokladu, že jejich napájecí obvody jsou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IDn nepřesahujícím 30 mA (v souladu s článkem 412.5 ČSN 33 2000-4-41).

A nyní k vlastnímu přístupu při navrhování a instalaci těchto žebříků v koupelnách:

Základní údaje výrobce pro účel tohoto výkladu, které musí poskytnout v dokumentaci k zařízení (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.):

 • účel, ke kterému je zařízení možné používat,
 • prostor (místnost), ve kterém je možné zařízení namontovat a používat,
 • způsob instalace zařízení,
 • základní požadavky na síť a způsob připojení k síti v prostoru umístění zařízení (v této části výrobce obvykle deklaruje požadavek na použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IDn nepřesahujícím 30 mA, tj. zajišťuje současná kritéria bezpečnosti i při montáži zařízení do koupelen, které nevyhovují ČSN 33 2000-7-701),
 • stupeň ochrany krytem u zařízení,
 • třídu spotřebiče,
 • kdo může instalovat zařízení,
 • je-li nutné, i. způsob připojení k místnímu doplňujícímu pospojování.

Ostatní informace nemají rozhodující povahu ve sledované problematice.

2. Montáž otopného žebříku s kombinací topných médií otopné vody a elektřiny v koupelně, jež vyhovuje ČSN 33 2000-7-701

V tomto případě lze u nových (navrhovaných) koupelen umísťovat otopný žebřík v zóně 3.

V zóně 2 se jejich umístění připouští pouze u stávajících koupelen (a rekonstruovaných koupelen v původním plošném standardu). Zásuvka musí vyhovět požadavkům ČSN 33 2000-7-701.

K místnímu doplňujícímu pospojování není nutné připojovat žebřík, jestliže tento je izolovaně uložen od stavebních a jiných prvků (tj. např. vodivým topným médiem – upravenou otopnou vodou), které by samy mohly přivést potenciál.

Je-li přívodní potrubí otopné vody kovové, je připojení žebříku k místnímu doplňujícímu pospojování splněno připojením tohoto potrubí.

3. Montáž otopného žebříku s topným médiem – elektřina – do koupelny, jejíž rozvody jsou provedeny podle dříve platného předpisu (ČSN 33 2135-1)

V tomto případě je vhodné dodržet umístění žebříku v zóně 3. Do zóny 2 lze žebřík umísťovat pouze za předpokladu, že jej nelze z prostorových důvodů umístit v zóně 3.

Pro připojení na místní doplňující pospojování platí, bude-li zásuvka pro připojení otopného žebříku chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA a nehrozí-li přenos cizího potenciálu z upevnění, není nutné žebřík na toto pospojování připojovat.

Má-li být žebřík připojen na zásuvku nechráněnou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IDn nepřesahujícím 30 mA, což musí být výrobcem v návodu k použití připuštěno, je nutné žebřík na místní doplňující pospojování připojit.

4. Montáž otopného žebříku s kombinací topných médií – otopné vody a elektřiny – v koupelně provedené podle dříve platné normy ČSN 33 2135-1

Pro elektrické připojení do zásuvky platí pro otopný žebřík podmínky uvedené v bodě 3.

Pro napojení na trubní systém ústředního vytápění platí, že je-li připojeno k místnímu doplňujícímu pospojování kovové přívodní potrubí, je splněna podmínka připojení otopného žebříku k tomuto pospojování.

V případě, že by byl otopný žebřík připojován k plastovému trubnímu otopnému systému, je možné upustit od připojení otopného žebříku na místní doplňující pospojování pouze za předpokladu, že systém bude mít izolační odpor 100 kW a více.

I v tomto případě je nutné sledovat, zda nemůže být přenesen cizí potenciál z upevnění.