Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Podmínky uvádění do provozu (nejen) elektrických zařízení

číslo 7/2002

Standardizace

Podmínky uvádění do provozu (nejen) elektrických zařízení
Prostory s vnějším vlivem BE3N2 a/nebo BE3N1 (nebezpečím výbuchu) a dohoda PECA

Ing. Jaroslav Melen,
soudní znalec v oboru bezpečnost práce v elektrotechnice

Motto: Pro ty, kdo nečtou pozorně ve Sbírce zákonů
Po novelizaci zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedené zákonem č. 71/2000 Sb., a ostatních nařízení vlády k tomuto zákonu – v tomto případě konkrétně nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – ve znění změny provedené zákonem č. 286/2000 Sb., bylo dosaženo kompatibility s předpisy EU. Byla tak otevřena cesta k uzavření dohody mezi ČR a EU o uznávání dokumentů prokazujících shodu a tím k akceptaci průmyslových výrobků.

Takováto dohoda byla v podobě Protokolu uzavřena v Bruselu 26. února 2001, který prezident republiky po schválení Parlamentem České republiky ratifikoval. Protokol vstoupil v platnost dnem 1. července 2001, což bylo oznámeno ve Sbírce zákonů sdělením Ministerstva zahraničních věcí 56/2001 Sb.m.s.

Protokol je znám jako dohoda PECA, což je vlastně zkratka vytvořená z některých počátečních písmen jeho anglického pojmenování: Protocol to the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States of the one part, and the Czech Republic, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products.

Co v praxi tato dohoda znamená
Znamená obecně to, že je možné:

  1. do ČR dovážet bez dodatečné certifikace českou stranou výrobky, u kterých byla prokázána shoda způsobem zakotveným ve směrnici č. 94/9/ES, o sbližování právních předpisů členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

  2. do států EU naopak vyvážet výrobky, u kterých byla shoda prokázána podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády vydaného k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Aby výrobek spadal do oblasti působnosti směrnice č. 94/9/ES, musí být:


a) zařízením, nebo
b) ochranným systémem, nebo
c) součástí, nebo
d) bezpečnostním, ovládacím nebo regulačním přístrojem.

Za zařízení se pro účely směrnice považují: stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací součásti a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo společně1) určeny pro výrobu, přenos, akumulaci, měření, regulaci a přeměnu energie nebo pro zpracování materiálu a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku vlastních potenciálních zdrojů vznícení (pozor nejde jen o elektrické jiskry). Spadají sem i jiskrově bezpečná zařízení.

Co se týče ochranného systému je – vzhledem k jeho určující ochranné funkci – zřejmé, že vždy bude alespoň zčásti instalován a používán v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Důležitým znakem součásti je to, že jsou důležité pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů, nemají žádnou nezávislou funkci (jinak by se považovaly za zařízení, ochranný systém nebo přístroj).

Bezpečnostní, ovládací nebo regulační přístroje spadají pod působnost směrnice, jestliže přispívají nebo jsou nutné pro bezpečnou funkci zařízení nebo ochranných systémů z hlediska ochrany proti výbuchu. Pozor – platí to i v případě, jsou-li umístěny i mimo prostředí s nebezpečím výbuchu!

Jenomže nic není tak jednoduché, jak se na první pohled, obvykle nepozornému čtenáři nejen právních předpisů, jeví. Pro elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu je situace trochu složitější, neboť Protokol má v závěru zvláštní ujednání: „Certifikáty vydané v členských státech ES v souladu se směrnicemi 76/117/EHS, 79/196/EHS a 82/130/EHS se budou uznávat jako průkaz posouzení shody podle článku 17 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích pro výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Na základě těchto certifikátů dovozce těchto výrobků v České republice vydá prohlášení o shodě daného výrobku s příslušnými požadavky uvedenými v tomto odstavci.“

Podle uvedeného ujednání lze do ČR importovat nejen zařízení, u kterých byla shoda prokázána způsobem zakotveným ve výše uvedené směrnici č. 94/9/ES (jedna ze směrnic tzv. nového přístupu, slangově známá pod zkratkou ATEX – Atmospheres Explosibles), ale i zařízení, u nichž byl vydán pouze certifikát shody podle směrnic tzv. starého přístupu (směrnice Rady č. 79/196/EHS – ve znění směrnic Komise 84/47/EHS, 88/571/EHS, 94/26/EHS a 97/53/EHS – pro zařízení skupiny II a č. 82/130/EHS – ve znění směrnic Komise 88/35/EHS, 91/269/EHS, 94/44/ES a 98/65/ES – v případě zařízení skupiny I – plynující doly), a to okamžikem daným 1. červencem 2001!!

Jinými slovy to znamená, že do ČR se mohou po 1. červenci 2001 dovézt všechna zařízení, pro která byl kdykoliv v minulosti vydán toliko certifikát shody!!

Naopak z ČR lze vyvézt jen ta zařízení, u kterých byla shoda prokázána postupem podle citovaného zákona a nařízení vlády, a to po účinnosti zmíněné dohody, tj. počínaje opět 1. červencem 2001.

Podtrženo a sečteno, u dovážených výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu to znamená, že zařízení:

  1. Ze zemí původu v EU
    a) musí mít prokázání shody doloženo ES Prohlášením shody (EC declaration of conformity) vydaném kteroukoliv notifikovanou osobou ze států EU (notifikovanou pro směrnici ATEX) nebo
    b) B>může mít prokázání shody doloženo Certifikátem shody (typu) vystaveným kteroukoliv notifikovanou2) osobou ze států EU (notifikovanou pro směrnice starého přístupu).

  2. 2. Ze zemí původu mimo EU musí mít prokázání shody doloženo Prohlášením shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 176/1997 Sb. vydaném českou autorizovanou osobou – FTZÚ SZ 210 Ostrava-Radvanice.

Pozor: K prokázání shody v případě v bodě 2, resp. pro takovéto uznání, nestačí prokázání shody notifikovanou osobou ze států EU, ale i ze zemně původu mimo území EU.

V nadpisu příspěvku je uvedeno „Podmínky uvádění do provozu (nejen) elektrických zařízení“. To proto, že směrnice ATEX stanovuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost i pro neelektrická zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a pro zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavého prachu a pro ochranné systémy a přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, jež jsou však nutné nebo přispívají k bezpečné funkci zařízení nebo ochranných systémů z hlediska nebezpečí výbuchu.

Závěr a varování
Certifikátem shody (typu) se deklarovala shoda výrobku s harmonizovanými normami platnými v době vydání certifikátu. První harmonizované normy pro nevýbušná zařízení byly vydány v roce 1977. Dnes máme tyto normy již ve třetím vydání!

Podle novely NV č. 176/1997 Sb. – Čl. II zákona č. 286/2000 Sb. lze do 30. června 2003 na náš trh uvádět i stanovené výrobky, které mají původ v členských státech Evropského společenství a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, za předpokladu, že splňují všechny požadavky stanovené pro jejich uvádění na trh v členských státech Evropského společenství, tedy mají prokázání shody doloženo toliko Certifikátem shody (typu). Je třeba dodat, že doposud vydané certifikáty zůstávají v platnosti (pokud neskončí v nich vymezená platnost dříve) až do 30. června 2003.

S ohledem na citované ustanovení to, na rozdíl od států EU, kde po 30. červnu 2003 budou muset všechny výrobky uváděné nejen na trh (ale i do provozu) být ve shodě se směrnicí 94/9/ES, v praxi ČR znamená, že chytří importéři nakoupí ve státech EU zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu (tam po uvedeném datu již neprodejná, tudíž „za babku“) a dovezou je do ČR.

Pokud nebude v ČR přijato urychleně obdobné opatření jako ve státech EU (dáno směrnicí č. 1999/92/ES, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí) zakazující instalovat po 30. 6. 2003 elektrická zařízení certifikovaná podle směrnic starého přístupu, hrozí reálné nebezpečí, že se zmíněná „neprodejná“ zařízení takto dovezená do ČR budou smět nadále používat i po tomto datu. Naproti tomu je třeba zvlášť zdůraznit to, že bude-li takovéto opatření včas přijato, tak těm, co tzv. v nevědomosti „lacino“ nakoupili, zbude ve skladech šrot a oči pro pláč.


1) Z výrazu „společně“ vyplývá, že sestavy tvořené kombinací dvou nebo více kusů zařízení společně se součástmi, je-li to třeba, musí být považovány za výrobky spadající do oblasti působnosti směrnice 94/9/ES, je-li takováto sestava uváděna na trh nebo do provozu (uvedením do provozu se rozumí jeho první použití na území EU konečným uživatelem; jestliže je výrobek uveden do provozu na pracovišti, konečným uživatelem je zaměstnavatel).

2) Notifikovaná osoba/orgán – právnická osoba se sídlem na území členského státu plnící úkoly týkající se postupů posuzování shody podle příslušných směrnic nového přístupu, pokud je vyžadována účast třetí strany.