časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania

|

Ing. Igor Maas, elektrotechnik špecialista pre vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
 
Je známe, že jedným z najdôležitejších krokov pri revízii elektrickej inštalácie je vyhodnotenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Na posúdenie ochrany pred dotykom živých častí obvykle stačí prehliadka elektrickej inštalácie, ktorou sa zistí umiestnenie zariadenia, stav zábran, celistvosť a kompletnosť krytov, izolácie apod.
 
Pri posúdení ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí – a osobitne pri najčastejše používanej ochrane odpojením napájania – je potrebné poznať skutočnú hodnotu impedancie poruchovej slučky, t. j. impedancie obvodu, ktorou potečie elektrický prúd pri poruche zariadenia (poruchový prúd). Tento druh ochrany a podmienky na jej správnu činnosť v systéme TN podrobne popisuje STN 33 2000-4-41:2007*) a v článku 411.4.4 stanovuje podmienky pre charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie poruchovej slučky vzhľadom na menovité striedavé napätie alebo menovité jednosmerné napätie krajného vodiča proti zemi.
 
Norma STN 33 2000-6:2007**) zohľadňuje reálne situácie v sieti (zväčšenie odporu vodičov oteplením, ktoré vzniká prechodom prúdu pri poruchách) a v čl. C.61.3.6.2 uvádza, že podmienky stanovené v článku 411.4 sa považujú za splnené, ak nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky vyhovuje nerovnosti:
 
(1)
 
kde Zs (m) je nameraná hodnota impedancie prúdovej poruchovej slučky, ktorá začína aj končí v mieste poruchy (Ω), U0 napätie medzi krajným vodičom a uzemneným neutrálnym vodičom (V), Ia prúd, ktorý spôsobí samočinné uvedenie do činnosti ochranného prístroja v dobe určenej v tabuľke 41.1 alebo v dobe nepresahujúcej 5 s za podmienok stanovených v 411.4 (A).
 
Na trhu je dostatok kvalitných priamoukazujúcich prístrojov, ktorými sa dá príslušná impedancia zmerať, a tak (v prípadoch, keď je zariadenie napájané jedným vedením) nie je problémom ani vyhodnotenie nameranej hodnoty.
 
V súčasnosti sa však čoraz viac prevádzkujú elektrické zariadenia, ktoré sú napájané dvomi vedeniami, resp. sa čoraz viac používajú okružné rozvody. Ide napr. o distribučné rozvody dodávateľov elektrickej energie, ale aj o priemyslové inštalácie, rozvody rozľahlejších areálov (športoviská, nákupné strediská) apod. Vyhodnocovanie nameraných hodnôt impedancie je pri takýchto zapojeniach elektrických zariadení zložitejšie a normy ani rôzne príručky pre revíznych technikov sa touto problematikou nezaoberajú. Nasledujúca časť preto obsahuje pomerne podrobný postup (doplnený príkladom), aký možno v praxi použiť pri meraní a vyhodnocovaní v takýchto prípadoch.
 
Ako už bolo naznačené, vzťah (1) možno použiť v uvedenej podobe vtedy, ak má zariadenie jeden prívod. V prípade dvoch prívodov (obr. 1) sa dá použiť iba ako nutná a nepostačujúca podmienka pre overenie impedancie poruchovej slučky z toho dôvodu, že vedenia WL1 a WL2 môžu mať rôzne veľké impedancie, t. j. Z1Z2, prúd Ia sa rozdelí do jednotlivých vedení nepriamo úmerne k ich impedanciám a poistky FU1 a FU2 (ak majú rovnaké menovité hodnoty a charakteristiky) nebudú odpájať napájanie naraz, ale najprv zareagujú poistky istiace vedenie s menšou impedanciou a až potom poistky vo vedení
s väčšou impedanciou. Preto treba vzťah (1) upraviť na tvar:
 
(2)
 
a pri výpočte kontrolovať celkovú dobu, za ktorú bude zariadenie odpojené od napätia.
 
Pri napájaní elektrických zariadení dvomi prívodmi môžu nastať nasledovné prípady:
1. Impedancie oboch prívodov aj ich poistky (menovité hodnoty a charakteristiky) sú rovnaké, teda:
 
Z1 = Z2 a FU1 = FU2
 
Za daných podmienok platí:
 
Ia1 = Ia2 = 0,5Ia
 
Poistky budú vypínať naraz, a preto stačí do vzťahu (2) dosadiť nameranú hodnotu impedancie Zs (m), vypočítať 0,5Ia a následne skontrolovať dobu, za ktorú jedny z poistiek prerušia obvod (vypnú).
 
V tomto prípade je však možný aj postup, že sa do vzťahu (1) dosadí za prúd Ia dvojnásobok vypínacieho prúdu (presne: prúdu, ktorý spôsobí samočinné uvedenie do činnosti ...) napr. poistiek FU1 a skontroluje sa nameraná hodnota impedancie vypínacej slučky Zs (m).
 
Impedancie Z1 a Z2 možno považovať za rovnaké napr. vtedy, ak ide o dva rovnaké prívody (dĺžka, prierez, druh, uloženie). V iných prípadoch treba Z1 a Z2 zistiť. Meraním napr. takto:
  • odmeria sa impedancia poruchovej slučky na strane napájania Ze,
  • vyberú sa poistky FU2, odpojí sa vodič PEN prívodu WL2 a odmeria sa impedancia poruchovej slučky prívodu WL1; od tejto hodnoty sa odpočíta hodnota Ze a výsledná hodnota je impedancia prívodu Z1. Impedanciu Z2 možno zistiť podobným spôsobom, popr. ju vypočítať z nameraných hodnôt Zs (m), Ze a Z1.
2. Impedancie prívodov sú rôzne a ich poistky sú rovnaké, teda Z1Z2 a FU1 = FU2 (bežné pri okružných rozvodoch).
Celý dej má dve štádiá a pre ich popis bude ďalej uvažované, že impedancia Z1 je menšia ako impedancia Z2, t. j.: Z1 < Z2.
a) V prvom štádiu je potrebné určiť dobu, za ktorú vypnú poistky FU1.
 
Postup:
  • zo vzťahu (2) sa vypočíta prúd Ia,
  • zo vzťahov Ia = Ia1 + Ia2 a Z1 Ia1 = Z2 Ia2 sa vypočíta prúd Ia1:
(3)
 
Z vypínacej charakteristiky poistiek FU1 sa zistí doba tv1, za ktorú poistky FU1 vypnú.
 
b) V druhom štádiu je fázový vodič prívodu WL1 odpojený a poruchový prúd prechádza z miesta napájania cez fázový vodič prívodu WL2, cez miesto poruchy a oba vodiče PEN (vodič PEN prívodu WL1 a vodič PEN prívodu WL2) späť do miesta napájania.
 
Z nameraných a vypočítaných hodnôt a na základe predpokladov, že
 
Z1PEN = Z1L = 0,5Z1
 
a podobne:
 
Z2PEN = Z2L = 0,5Z2
 
kde
 
Z1L a Z2L sú impedancie fázových vodičov prívodov WL1 a WL2, Z1PEN a Z2PEN impedancie vodičov PEN prívodov WL1 a WL2
 
možno vypočítať impedanciu poruchovej slučky v tomto štádiu odpájania:
 
(4)
 
Jej dosadením do vzťahu (2) sa určí prúd Ia pre druhé štádium odpájania a z vypínacej charakteristiky poistiek FU2 sa zistí maximálna doba tv2, za ktorú poistky FU2 odpoja napájanie. (Skutočná doba bude závisieť aj od prúdu prechádzajúceho poistkami FU2 v prvom štádiu odpájania.)
 
Maximálna doba tv, za ktorú bude elektrické zariadenie odpojené od napätia, je súčtom obidvoch dôb odpojenia, teda tv = tv1 + tv2, a musí vyhovovať podmienkam stanoveným v STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2. Prípady, keď Z1 = Z2 a FU1 ≠ FU2 alebo Z1Z2 a FU1 ≠ FU2, sa riešia analogicky.
 
V týchto súvislostiach je nevyhnutné upozorniť na to, že pri prívodoch väčších dimenzií alebo pri kratších prívodoch môžu mať rozvodné skrine (RIS, PRIS), ktoré sú v nich zapojené, väčší vplyv na impedanciu prívodu (a tým aj na impedanciu poruchovej slučky), ako má vlastné (napr. káblové) vedenie. Jedna takáto rozvodná skriňa prispieva k impedancii prívodu (a aj poruchovej slučky) obvykle štrnástimi odpormi spojov (na fázovom vodiči: vodič–káblové oko 2×, kontakty poistiek 4×, skrutkové spoje na držiakoch poistiek 4×; na vodiči PEN: vodič–káblové oko 2×, skrutkové spoje na prípojnici PEN 2×). Každý z týchto odporov môže mať hodnotu až 10 mΩ (v starších alebo zle udržiavaných inštaláciách aj viac) a s touto skutočnosťou treba pri projektovaní počítať.
 
Príklad:
Rozvodná skriňa je zapojená v okružnom trojfázovom rozvode, ktorého obe vedenia sú istené poistkami PHN1gG 250 A. Doba, za ktorú má byť zariadenie odpojené od napätia, nesmie presiahnuť 5 s. Hodnoty príslušných impedancií sú:
 
Zs (m) = 0,05 Ω; Ze = 0,02 Ω; Z2 = 0,3 Ω.
 
Výpočet:
Z charakteristiky poistiek (obr. 2) sa zistí pre dobu vypnutia nepresahujúci 5 s vypínací prúd Ia = 1 100 A.
 
Zo vzťahu (1) sa overí splnenie nutnej a nepostačujúcej podmienky (na základe toho, čo je uvedené v bode 1, sa do vzťahu dosadí dvojnásobok vypínacieho prúdu):
 
(rovnice)
 
Nutná a nepostačujúca podmienka je splnená a možno kontrolovať celkovú dobu, za ktorú bude zariadenie R1 odpojené od napätia. Vypočíta sa impedancia vedenia WL1:
 
(rovnice)
 
Prvé štádium odpájania:
Zo vzťahu (2) sa vypočíta prúd Ia:
 
(rovnice)
 
Zo vzťahu (3) sa vypočíta prúd Ia1:
 
(rovnice)
 
a z vypínacej charakteristiky sa pre prúd Ia1 zistí doba vypnutia tv1 = 161 ms.
 
Druhé štádium odpájania: Impedancia poruchovej slučky sa vypočíta zo vzťahu (4):
 
(rovnice)
 
Dosadením do vzťahu (2) sa vypočíta prúd Ia v tomto štádiu odpájania:
 
(rovnice)
 
Z vypínacej charakteristiky poistiek sa pre tento prúd zistí doba vypnutia tv2 = 16 s.
 
Maximálna doba, za ktorú bude elektrické zariadenie odpojené od napätia, je: tv = tv1 + tv2 = 0,16 + 16 = 16,16 s, čo je nevyhovujúca hodnota.
 

Záver

Príspevok poukázal na zložitosť posudzovania ochrany elektrického zariadenia pred nebezpečným dotykom neživých častí vtedy, keď je zariadenie napájané dvomi vedeniami alebo je zapojené v okružnom rozvode. Príspevok ďalej naznačil, ako je možné v takýchto prípadoch postupovať.
 
Obr. 1. Elektrické zariadenie R1 napájané dvomi prívodmi WL1 a WL2
Obr. 2. Vypínacia charakteristika poistky PHN1gG, 250 A (prevzaté z výpočtového programu Sichr 7.00 firmy OEZ)
 
*) pozn. redakce: Slovenská norma STN 33 2000-4-41:2007 i česká norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 jsou identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60364-4-41:2005.
**) pozn. redakce: Slovenská norma STN 33 2000-6:2007 i česká norma ČSN 33 2000-6:2007 jsou identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60364-6:2006.