časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ohnivzdorná instalační technika

|

číslo 7/2004

elektrotechnická praxe

Ohnivzdorná instalační technika
Bez halogenů – nejen otázka kabelů

Rainer Mebus, produktový manažer pro kabely a vodiče U.I.Lapp GmbH Stuttgart, SRN,
Karel Krejza, produktový manažer LAPP Kabel s. r. o., Holešov, ČR

Nese-li stroj nebo zařízení přívlastek „bezhalogenový„, musí u něj být „bez halogenů“ kabely, ale také všechny ostatní pomocné instalační prostředky a součásti. A právě zde leží „zakopaný pes„ – systémové myšlení ve fázi plánování totiž ještě často chybí.

I u společnosti LAPP KABEL se stále upozorňuje na nezbytnost komplexního myšlení.

Zkušenosti z praxe totiž znovu ukazují na skutečnost, že zanedbání systémového myšlení v plánování, chybějící podrobné znalosti při výběru výrobků a také rozmanitost produktů nevyhnutelně vedou k chybným řešením. Proto nepřekvapí, že stroje a zařízení označované jako „bezhalogenové„ přesto při podrobnějším zkoumání součásti s halogeny obsahují.

Různé aspekty škod

Pro doložení tohoto tvrzení nejlépe poslouží příklad: Vnější plášť elektrického kabelu se sice skládá z bezhalogenových materiálů, izolace žil je ale z PVC! Nebo lze použít obdobný příklad: Pro kompletní elektroinstalaci jsou použity bezhalogenové kabely a odpovídající příslušenství, avšak prvky dopravních pásů, úchyty skříňových rozváděčů nebo krycí prvky součástí jsou z materiálů, které halogeny obsahují.

Co se stane při požáru se součástmi obsahujícími halogeny? Kromě početných lidských obětí vedou požáry v průmyslu ke škodám na národním hospodářství, jejichž výše ročně dosahuje více než 100 miliard EUR.

Akutní ohrožení lidí i zvířat přitom nespočívá jen v popáleninách vzniklých působením plamenů. Minimálně stejně nebezpečné jsou uvolňující se spaliny, např. oxid uhličitý a oxid uhelnatý, jakož i – speciálně v uzavřených místnostech – pokles podílu vzdušného kyslíku. Halogenové a vodíkové plyny reagují s vodou (např. z vlhkosti vzduchu) na elektricky vodivé substance. Tím se rychleji zhoršují izolačních schopnosti elektrických částí.

Proto nejsou materiály obsahující halogeny (např. směsi polychloropren-pryž nebo polyvinylchlorid) vhodné k použití jako izolační materiály pro kabely a vodiče, mají-li tyto ještě fungovat i po delší době, po které jsou vystaveny plamenům. Aby kabely a vodiče obstály v testu funkčnosti během doby, po kterou jsou vystaveny plamenům, i po ní, nesmějí být zbytky po spalování v žádném případě vodivé.

Druhotné škody

Vedle vysoce jedovatých plynů při hoření průmyslových zařízení vznikají ještě extrémně neprůhledné kouřové plyny. Ty většinou vedou ke ztrátě viditelnosti, a tedy i orientace v zasažených prostorách. Tím znemožní osobám únik, který by jim mohl zachránit život.

Podceňovat nelze ani tzv. druhotné škody. Zde se jedná především o zbytky spalování – např. toxická, kontaminovaná voda z hašení a leptavé, jedovaté zbytky kouřových plynů.

Na co je tedy třeba brát ohled při plánování bezhalogenových přístrojů, strojů a zařízení? Které vlastnosti jsou při výběru produktu důležité nebo rozhodující? Jaké jsou následky použití součástí, které obsahují halogeny? Obecně stojí v popředí při plánování bezhalogenových instalací důslednost resp. úplnost.

Shoda s evropskou směrnicí ATEX

Již v roce 1977 představila společnost LAPP KABEL kabelovou vývodku SKINTOP. Její úspěch je založen na její konstrukci. Ta ve srovnání s tehdy obvyklými plastovými a mosaznými vývodkami podle normy DIN nabízí značné usnadnění práce. Koncept zmíněné vývodky sice v uplynulých 25 letech našel mnoho napodobovatelů, přesto si společnost LAPP dokázala díky její nepřetržité inovaci vždy zajistit náskok. Vedle dalších velikostí vývodek a příslušenství zde hrálo roli i zohlednění nových předpisů. Z předpisu o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) vzešla varianta MS-SC pro stíněné kabely. V roce 1996 vznikl na základě přechodu z pancéřových připojovacích závitů (PG) na metrické zcela nově konstruovaný program kabelových vývodek. A od roku 2001 obsahuje značka SKINTOP program kovových vývodek ATEX (ATEX 100a). Je tomu tak proto, že od 1. července 2003 všechny přístroje a součásti pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musejí být schváleny podle směrnice ATEX 100a.

Kompaktnost

Programem kabelů a příslušenství vytváří společnost LAPP KABEL předpoklady pro bezhalogenové instalace strojů a zařízení. Program obsahuje ovládací, napájecí a datové kabely nejrůznějších typů pro široké spektrum použití. Kromě toho existuje pro všechny typy kabelů program příslušných kabelových vývodek, ochranných hadic pro kabely a rovněž upevňovacích a označovacích systémů.

Úplnost

Ať už jde o ovládací, napájecí nebo datové kabely, šroubení, hadice nebo označovací systémy, jsou důležité všechny detaily výrobku, které se týkají bezhalogenovosti. To se týká i trubek, kabelových tras, obkladů a také spínačů, relé nebo vidlic. I kdyby jen držadlo skříňového rozváděče bylo zhotoveno z materiálu, který obsahuje halogeny, nelze již hovořit o zcela bezhalogenovém zařízení.

Použití materiálů, které v případě požáru produkují nepatrnou toxicitu, je pouze jedním aspektem. Vedle toho hrají rozhodující roli vlastnosti, jakými jsou odolnost proti plameni, olejům, oděru či kroucení a nebo flexibilita. Proto společnost LAPP KABEL klade důraz na mnohostrannost svého bezhalogenového sortimentu: aby pokud možno každá potřeba byla zajištěna produktem s vhodnými vlastnostmi. Například co se týče napájecích a ovládacích kabelů, jsou dnes již k dispozici kromě známých typů kabelů ÖLFLEX 110 H také typy ÖLFLEX 115 H a ÖLFLEX 120 H. Mimo vlastnosti se liší také cenou. Musí-li být např. ovládací kabely zcela bez halogenů, ale žádnou roli nehraje extrémně vysoká odolnost proti plameni a olejům, představuje typ ÖLFLEX 120 H nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Naproti tomu existují aplikace, u kterých vysoká odolnost proti plameni sice hraje důležitou roli, avšak zvýšená odolnost proti olejům není důležitá. Pro tento případ je vhodný typ ÖLFLEX 115 H.

Rostoucí nabídka příslušenství

Společnost LAPP KABEL vyvinula alternativy kabelového příslušenství – šroubení, ochranné hadice a další příslušenství – které splňují požadavek na bezhalogenovost.

V oboru kabelových vývodek se to týká produktových řad SKINTOP a SKINDICHT, u označovacích systémů produktové řady FLEXIMARK. Všechny součásti vyrobené z kovu nebo mosazi jsou již několik let k dispozici i v bezhalogenových verzích. Protože však i zde vzrostla potřeba plastových výrobků, musela být vyvinuta odpovídající řešení. Příkladem je nová kabelová vývodka SKINTOP ST-M. Ta díky novému, proti olejům odolnému těsnicímu kroužku rovněž neobsahuje žádné halogeny. Tento výrobek by měl postupně nahradit dosavadní varianty.

Také u kabelů pro sběrnicové technologie se projevuje trend vedoucí k bezhalogenovosti. Zde je těžiště současných vývojových prací, jejichž výsledkem bude řada nových produktů.

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: 573 501 011
fax: 573 394 650
e-mail: info@lappkabel.cz
http://www.lappkabel.cz