časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005

číslo 2/2006

Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005

Nedávno skončený rok 2005 byl při příležitosti stého výročí významných a převratných prací Alberta Einsteina Valným shromážděním OSN vyhlášen Světovým rokem fyziky. O jeho vyhlášení a zahájení na konferenci v lednu 2005 v budově UNESCO v Paříži byli čtenáři časopisu ELEKTRO informováni v čísle 6/2005. Národní fyzikální společnosti spolu s dalšími institucemi v různých státech pořádaly konference zdůrazňující vzdělávání a výzkum ve fyzice, vydávaly různé publikace, popularizovaly a propagovaly dosažené výsledky ve sdělovacích prostředcích. Například Německá fyzikální společnost uspořádala 4. až 9. března 2005 v Berlíně konferenci s mottem Fyzika od Einsteina dále, Francouzská fyzikální společnost organizovala 18. až 22. července 2005 v Paříži konferenci nazvanou Století Alberta Einsteina, Evropská fyzikální společnost 11. až 15. července 2005 v Bernu pořádala třináctou generální konferenci orientovanou na posteinsteinovskou fyziku v 21. století.

Vyhlášení Světového roku fyziky zdůraznilo význam všech přírodních věd a jejich nezastupitelnou úlohu v historii i budoucnosti lidstva. Příležitosti k posílení jejich prestiže se chopily univerzity i jiné školy všech stupňů, akademie věd i vědecké společnosti. Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) považovala za svou povinnost aktivizovat svou činnost a zapojila se mnoha akcemi. Světovému roku fyziky byla věnována patnáctá konference českých a slovenských fyziků, která se uskutečnila 5. až 8. září 2005 v Košicích, jejímž spolupořadatelem JČMF byla. Z dalších akcí je možné jmenovat např. konferenci o životě a díle významného fyzika a brněnského rodáka Georga Placzeka (1905–1955), jenž byl spolupracovníkem N. Bohra, H. Betheho, L. D. Landaua a dalších významných fyziků, která se konala 21. až 24. září 2005 v Brně.

Z iniciativy vedení JČMF byl navázán kontakt s Českou poštou – 25. května 2005 vyšla poštovní známka s motivem Světového roku fyziky s obálkou prvního dne (viz obr.). Vedení JČMF rovněž iniciovalo uspořádání dvou tiskových konferencí (18. ledna a 25. května 2005) v budově AV ČR, jichž se zúčastnili členové komise pro propagaci a byli přítomni novináři, televize i rozhlas, a tak bylo možné prohloubit již dříve navázané styky se sdělovacími prostředky. Díky tomu se v roce 2005 do programu televize a rozhlasu více zařazovaly pořady s fyzikální tematikou, ale i rozhovory s předsedou JČMF a s dalšími fyziky.

Obr. 1.

Pravidelně byly prezentovány výsledky vědeckých pracovišť AV ČR (nejvíce Fyzikálního ústavu). Ve dnech 17. a 18. června 2005 se na několika místech Prahy konala akce Věda v ulicích, na kterých různá fyzikální pracoviště popularizovala své výsledky. Společnost ČEZ, a. s., se představila expozicí v Praze (v pasáži Černá růže). V denním tisku byly publikovány články ke Světovému roku fyziky (např. články F. Houdka v MF DNES). Ve znamení Světového roku fyziky byla uspořádána i Fyzikální olympiáda a Turnaj mladých fyziků.

Z dalších akcí lze uvést např. sérii přednášek pro širokou veřejnost předních českých fyziků, které byly uspořádány katedrou fyziky PF UJEP v Ústí nad Labem. Podobný cyklus přednášek pořádala i opavská pobočka JČMF ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Fyzikální čtvrtky, organizované katedrou fyziky FEL ČVUT, mají již dlouhou tradici i vysokou úroveň a Světový rok fyziky na nich byl mnohokrát připomenut. Katedra fyziky na TF ČZU v Praze zdůraznila význam Světového roku fyziky na svých pravidelných akcích Biophysics Spring v květnu 2005 a 4th International Workshop Applied Physics in Life Sciences 23. září 2005. Množství dalších akcí není možné vyjmenovat (autor se omlouvá všem, jejichž akce v tomto výčtu chybí a jejichž úsilí stojí za ocenění).

Jednota českých matematiků a fyziků se rovněž zasloužila o vydání několika populárněvědeckých publikací, z nichž lze např. jmenovat:

  • Ludmila Eckertová: Cesty poznání ve fyzice, Prometheus, Praha, 2004.
  • Ivo Kraus: Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích, Academia, Praha, 2004,
  • Martin Libra, Vladislav Poulek: Solární energie, ČZU v Praze, 2005 (sponzorováno ČEZ, a. s.),
  • Ivo Kraus: Příběhy učených žen, Prometheus, Praha, 2005,
  • Zdeněk Kluiber: Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží, ARSCI, Praha, 2005,
  • František Fabian, Zdeněk Kluiber: Fyzika a pravděpodobnost, ARSCI, Praha, 2005.

Byly založeny některé internetové stránky (např. oficiální stránka www.wyp2005.org a další stránky JČMF, Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších organizací), které byly vzájemně propojeny a byly na nich zveřejňovány nejnovější aktuality.

Pro zvýšení prestiže přírodních věd a pro zlepšení povědomí o nich, zejména u mladé generace, bylo zřejmě vykonáno maximum. Získává-li zejména část mladé generace ze současného životního stylu představu, že živit se prací, je ze všech možností ta nejméně efektivní, jde o velmi nebezpečný trend.

Světový rok fyziky sice skončil 31. prosince 2005, ale snad učitelé všech typů škol budou i nadále pokračovat ve snahách osvěty přírodních věd.