časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Oheň nešířící a ohniodolné kabely podle vyhl. 23/2008 Sb.

Správné použití při projektování a následné instalaci
 
Richard Nedvěd,
Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše
 
Na základě nové legislativy Evropské unie o technických podmínkách požární ochrany staveb s názvem CPD (Construction Products Directive) byla českým ministerstvem vnitra vydána dne 29. ledna 2008 vyhláška 23/2008 Sb. s názvem Technické podmínky požární ochrany staveb, která je zaměřena nejen na stavební materiály a stavební prvky, ale i na vodiče a kabely z hlediska jejich požární bezpečnosti. V této vyhlášce je uveden § 9 s názvem Technická zařízení, který uvádí, že veškerá technická zařízení, jejichž chod je v případě požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navržena tak, aby byla při požáru pro ně zabezpečena dodávka elektrické energie. Týká se to především hlásičů požáru, poplachových systémů, nouzového osvětlení, výtahů, ventilátorů, vodních čerpadel, včetně napájecích vodičů a kabelů.
 
V souvislosti s touto vyhláškou a její přílohou č. 2 (druhy volně vedených vodičů a kabelů) vyvstaly větší požadavky na vyráběné oheň nešířící a ohniodolné kabely FRNC. Vodiče a kabely jsou touto přílohou klasifikovány podle jejich reakce na oheň na třídu B2ca, třídu B2ca, s1, d0 nebo B2ca, s1, d0 s funkční schopností. V případě vodičů a kabelů FRNC s třídou reakce na oheň B2ca jde o vodiče a kabely s malým uvolněným množstvím tepla a dýmu a v případě třídy B2ca, s1, d0 tyto vodiče a kabely nejen uvolňují malé množství tepla, ale navíc z nich během hoření neodpadávají žádné hořící částice.
 

Značení a pojmy jednotlivých tříd (třída reakce na oheň)

 
Označení B2 je třída reakce na oheň.
Označení ca je zkratka z anglického názvu cable (kabel).
Označení d0 je zkratka z anglického názvu droplets (kapičky).
 

Parametry jednotlivých označení

– B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1 200 s (20 min) ≤ 15 MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W·s–1, šíření plamene ≤ 425 mm,
– s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2·s–1 a celkové množství vyvinutého kouře za 1 200 s (20 min) ≤ 50 m2,
– d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1 200 s (20 min).
 
Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických obvodů jsou členěny do dvou hlavních kategorií:
A – zajišťující funkci a ovládání zařízení, sloužící k požárnímu zajištění staveb,
B – pro elektrické rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb.
 
Podrobnější rozdělení je ve vyhlášce 23/2008 Sb. uvedeno v tab. č. 1 přílohy č. 2 (tab. 1). Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R P nebo R PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti se prokazují zkouškou.
 

Správné použití kabelů při projektování a následné instalaci

 
Při vypracovávání projektu a následné instalaci kabelů je nutné vycházet z přílohy č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb., která stanovuje jednotlivé druhy vodičů a kabelů podle kategorií. Druhy kabelů musí být správně zvoleny podle toho, zda budou zajišťovat funkci pro ovládání zařízení určených k požárnímu zabezpečení staveb, nebo zda budou určeny pro elektrické rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb. Důležitým kritériem je druh vodiče nebo kabelu.
 
Společnost Lamela Electric, a. s., rozšířila výrobní sortiment o oheň nešířící a ohniodolné kabely podle požadavků této vyhlášky a požadavků zkušebního předpisu ZP-27/2008. Důležitým kritériem je správné zvolení typu kabelu, který odpovídá druhu vodiče nebo kabelu podle přílohy č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.
 
V přehledné tab. 2 je uveden kompletní seznam kabelů a jejich rozdělení.
 

Normy a kabely

Kabely splňující podmínky podle vyhlášky 23/2008 Sb. splňují požadavky norem, které jsou nezbytné pro bezhalogenové oheň nešířící a ohniodolné kabely.
 
Normy, jejichž požadavky splňují jednotlivé typy kabelů, jsou uvedeny v tab. 3.
 • ČSN EN 60332-1-1 – Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení;
 • ČSN EN 60332-2-1 – Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Zkušební zařízení;
 • ČSN IEC 60331-11 – Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu – část 11: Zařízení – Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C;
 • ČSN IEC 60331-1-21 – Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu – část 21: Postupy a požadavky – Kabely pro jmenovitá napětí až do 0,6/1,0 kV;
 • ČSN EN 50267-2-1 – Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – část 2-1: Postupy – Určení výše kyselinotvorných halogenových plynů;
 • ČSN EN 50267-2-3 – Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – část 2-3: Postupy – Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru pH a vodivosti kompozitních materiálů;
 • ČSN EN 50266-1 – Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – část 1: Zařízení;
 • ČSN EN 50266-2-2 – Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – část 2-2: Postupy – Kategorie A;
 • ČSN EN 61034-1 – Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – část 1: Zkušební zařízení;
 • ČSN EN 61034-2 – Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – část 2: Zkušební postup a požadavky;
 • prEN 50399 – Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – uvolňování tepla a kouře;
 • ZP-27/2008 – Zkušební předpis (PAVUS).

Certifikace a zkoušení

 
Veškeré uvedené kabely jsou zkoušeny a certifikovány ve zkušebně EZÚ. V případě funkční schopnosti kabelového systému
jsou zkoušeny ve zkušebnách FIRES nebo PAVUS (obr. 1 a obr. 2). Na provedenou zkoušku je vystaven zkušební protokol, prohlášení o shodě, klasifikace (PAVUS, FIRES) a certifikát.
 
Společnost Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše, vyrábí řadu kabelů splňujících požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. Tyto kabely, a především kabely typu 1-CHKE-V B2ca, s1, d0, mohou všem investorům velmi snížit náklady na dané projekty a instalace.
 
 
Obr. 1. Průběh zkoušky podle zkušebního předpisu ZP-27/2008 – kabely nainstalované na nosné konstrukci před zkouškou
Obr. 2. Průběh zkoušky podle zkušebního předpisu ZP-27/2008 – teplota ve zkušební komoře dosáhla 1 000 °C
 
Tab. 1. Rozdělení vodičů a kabelů podle vyhlášky 23/2008 Sb.
Tab. 2. Přehledná tabulka vyráběných kabelů
Tab. 3. Plnění požadavků norem jednotlivými typy kabelů