časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ochrana před tranzientními jevy a blesky od OBO Bettermann

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Společnost OBO Bettermann reprezentuje v celoevropském měřítku již několik deseti­letí úzkou špičku výrobců a dodavatelů sys­témových řešení pro ochranu stavebních ob­jektů před tranzientními přepětími a blesky. Důkazem toho je současný sortiment prvků OBO pro realizaci vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím dodávaný pod ozna­čením TBS (Transienten- und Blitzschutz-Systeme).
 
Zahrnuje komplexní nabídku ma­teriálů a prvků pro:
  • jímací zařízení,
  • svody,
  • uzemnění,
  • vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem,
  • svodiče pro silové i slaboproudé rozvody.
Zmíněnou čelní pozici společnos­ti OBO Bettermann na trhu dokládají ostatně i její poslední inovační kroky v této oblasti.
 

Kombinovaný svodič V50-B+C

Zcela nová typová řada kombi­novaných svodičů bleskových prou­dů a přepětí OBO CombiController V50-B+C je určena k ekonomické realizaci ochrany silových vedení nn před účinky blesků při splnění po­žadavků nových projektových no­rem řady ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem). Jde o kombinované svodiče bleskových proudů a přepě­tí typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého na­pětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky) s vyjímatelný­mi moduly omezujícího prvku. Každý ze sa­mostatně vyjímatelných ochranných modulů umožňuje vícenásobně svádět bleskový proud o amplitudě 12,5 kA (10/350 μs), popř. přepě­ťové impulzy o hodnotě až 50 kA (8/20 μs). Velikost jednoho modulu přitom odpovídá přístrojovému modulu na profilovou lištu 35 mm, a má tedy šířku pouhých 17,5 mm.
 
Díky těmto parametrům představuje třífá­zová sestava svodičů V50-B+C dlouhodobě spolehlivé a přitom ekonomicky velmi zají­mavé řešení ochrany silové přípojky nn před nežádoucími účinky blesků pro všechny sta­vební objekty zařazené do III. nebo IV. třídy ochrany podle ČSN EN 62305. Dodávané se­stavy umožňují použití ve všech více i méně běžných typech silových sítí – přesněji řeče­no od TN po TT.
 
Dvoudílné provedení modulů V50-B+C umožňuje bezproblémové revidování ochran­ných prvků podle ČSN EN 62305-3 (Ochra­na před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života). Standard­ně zahrnuje inovovaný dolní díl v provedení MultiBase, který je od počátku le­tošního roku dodáván i s osvědčenými svo­diči OBO starších typových řad V10, V20 a V25.
 
Provedení dolního dílu MultiBase rozši­řuje především instalační možnosti a snižuje pracnost montáže. Lze jej montovat ve stan­dardní pozici i při otočení o 180°. Konstrukce připojovacích svorek je multifunkční a umož­ňuje připojení jak prostřednictvím jednotli­vých vodičů, tak i pomocí hřebenových pro­pojovacích lišt.
 

Kompaktní ochrana pro systémy MaR

Mnoho montážních i provozních výhod v sobě skrývá i nová svodičová řada MDP (Measurement and Data line Protection), určená pro slaboproudé systémy. Její malá šířka, nepřesahující osm milimetrů, podstat­nou měrou usnadňuje vytváření kompaktních ochranných sestav těchto přístrojů. Díky tomu je lze využít bez problémů i ve velmi úzkých měřicích nebo spínacích rozváděčích. K dis­pozici jsou pro napětí 5, 24 a 48 V v prove­dení pro dvou-, tří- nebo čtyřpólové přenoso­vé systémy. Vnitřní uspořádání přepětí ome­zujícího obvodu umožňuje využití v mnoha rozdílných měřicích i regulačních systémech od napěťových smyček až po proudové smyč­ky v rozsahu 4 až 20 mA. Jejich kapacit­ní a indukční vlastnosti umožňují použití v oblasti frekvencí od stejnosměrných sig­nálů (0 Hz) do 100 MHz. Jednotlivé svodiče nebo jejich skupiny lze velmi snadno vzá­jemně propojovat standardním příslušenstvím na uzemňovací systém.
 
Zlatý hřeb ale u MDP představuje tzv. life měření, které umožňuje kontrolu ochranného obvodu za běžného provozu bez nutnosti pře­rušení toku procházejícího signálu. V praxi se lze totiž až příliš často setkat s problémy při kontrole svodičů zapojených ve slaboprou­dých systémech, neboť funkci instalované­ho svodiče je třeba prověřovat bez toho, aby vlastní měření mělo nějaký rušivý vliv na pře­nos datového signálu.
 
U svodičů MDP řeší tento problém testo­vací zařízení Life Control. Kontrolovaný svo­dič se k němu připojuje jednoduchým testova­cím konektorem. Výsledek zkoušky okamžitě zpracuje integrovaný mikroprocesor a zobra­zí jej na zabudovaném displeji LED. Součas­ně s tím jej také oznámí odpovídajícím akus­tickým signálem. Při konstrukci zařízení Life Control bylo navíc pamatováno i na temná místa např. v rozváděčích.
 
Trvalou součástí měřicího hro­tu je proto také pomocná osvětlo­vací dioda LED, která zajistí spo­lehlivou orientaci i za velmi špat­ného osvětlení rozvodné skříně atd. Součástí této pohodlné inova­ce je také kvalitní pouzdro, zajiš­ťující bezpečný transport a umož­ňující uložení dokumentace vý­sledků zkoušek.
 

Jiskřiště OBO s indikací stavu

Kromě zcela nových výrobků zahrnují inovace OBO pravidelně i rozšíření nabídky již existujících produktových řad. Do této oblas­ti patří i nová jiskřiště Lightning Controller typu MC 50-B-OS a MCD 50-B-OS. Mimo velké svo­dové schopnosti a nízké ochranné úrovně, jimiž se vyznačovala i je­jich starší provedení, nabízejí tyto nové varianty navíc také integro­vanou optickou kontrolu funkce. Přítomnost rozdílného potenciálu na svorkách přístroje signalizu­je blikající zelené kontrolní světlo. V případě závady se rozsvítí svět­lo červené. Vlastní spotřeba blika­jící signalizace je přitom zcela za­nedbatelná a pohybuje se v oblasti jednotek miliwattů.
 

Hromosvodní ochrana

Inovace OBO se však netýkají jen svodičů, ale zasahují i do zdán­livě jednotvárného sortimentu prvků pro jímací zařízení, svody a uzem­nění.
 
Jako příklad může sloužit nový držák hřebenového vedení OBO typu 132/U. Je vyroben z kvalit­ní korozivzdorné oceli a lze s ním upevnit kruhový vodič na hřebeno­vou tašku v podstatě jakéhokoliv tvaru. Tažná fixační pružina z koro­zivzdorné oceli poskytuje nezvykle velký rozsah upnutí, takže lze držák upevnit i na tvarově opravdu velmi zvláštní hřebenové prvky. Využít jej lze ve spojení s kruhovými vodiči o průměru 8 až 10 mm.
 
Zajímavá je i nová připojova­cí svorka OBO typu RK pro oka­pové žlaby. Vyznačuje se opět ne­zvykle velkým upínacím rozsahem a jednoduchostí montáže. Fixuje se k lemu okapového žlabu, přičemž použitá zdvojená příložka dovoluje současné připojení dvou kruhových vodičů. Je vhodná pro všechna běž­ná provedení okapových žlabů s le­mem 15 až 25 mm. Společný fixační šroub podstatným způsobem zkracuje dobu montáže. Splňuje veškeré požadav­ky ČSN EN 50164-1 (Součásti ochrany před bleskem /LPC/ – Část 1: Požadavky na spo­jovací součásti) a může být dodána ve všech obvyklých materiálových provedeních, tedy ze žárově pozinkované oceli, mědi i korozi­vzdorné oceli.
 

OBO systémy ochrany podle ČSN EN 62305

Od konce roku 2007 probíhá v ČR neutu­chající diskuse o problémech s požadavky no­vých norem řady ČSN EN 62305 na ochranu stavebních objektů před bleskem, jakož i dal­šími druhy tranzientních přepětí.
 
Využití komplexního výrobkového seg­mentu TBS se značkou OBO, orientované­ho právě na požadavky těchto evropských projektových i souvisejících výrobkových předpisů, může v praxi tuto situaci velmi podstatným způsobem usnadnit. Nicméně nabídka OBO nezahrnuje jen samotné vý­robky, ale též širokou bezplatnou technic­kou podporu v celé této specifické oblasti. Nad rámec širokého spektra výrobků vrcho­lové kvality lze tak pod jednou střechou zís­kat na souvisejících odborných seminářích, zařazených do akcí celoživotního vzdělávání ČKAIT, i mnoho cenných informací. Stejnou samozřejmostí je u OBO i bezplatná indivi­duální technická podpora při řešení jednot­livých zakázek, včetně projektové podpory v AutoCAD.
 
Další informace ochotně poskytnou pracovní­ci společnosti OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Obr. 1. Kombinovaný svodič V50-B+C typu 1+2
Obr. 2. Spodní díl svodiče V50-B+C typu MultiBase
Obr. 3. Sada svodičů MDP pro slaboproudé přenosy
Obr. 4. Přístroj Life Control pro kontrolu svodičů MDP za provozu
Obr. 5. Jiskřiště MC50-B s optickou signalizací
Obr. 6. Univerzální držák hřebenového vedení
Obr. 7. Univerzální okapová svorka typu 132/U