Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Ochrana před tranzientními jevy a blesky od OBO Bettermann

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Společnost OBO Bettermann reprezentuje v celoevropském měřítku již několik deseti­letí úzkou špičku výrobců a dodavatelů sys­témových řešení pro ochranu stavebních ob­jektů před tranzientními přepětími a blesky. Důkazem toho je současný sortiment prvků OBO pro realizaci vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím dodávaný pod ozna­čením TBS (Transienten- und Blitzschutz-Systeme).
 
Zahrnuje komplexní nabídku ma­teriálů a prvků pro:
  • jímací zařízení,
  • svody,
  • uzemnění,
  • vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem,
  • svodiče pro silové i slaboproudé rozvody.
Zmíněnou čelní pozici společnos­ti OBO Bettermann na trhu dokládají ostatně i její poslední inovační kroky v této oblasti.
 

Kombinovaný svodič V50-B+C

Zcela nová typová řada kombi­novaných svodičů bleskových prou­dů a přepětí OBO CombiController V50-B+C je určena k ekonomické realizaci ochrany silových vedení nn před účinky blesků při splnění po­žadavků nových projektových no­rem řady ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem). Jde o kombinované svodiče bleskových proudů a přepě­tí typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého na­pětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky) s vyjímatelný­mi moduly omezujícího prvku. Každý ze sa­mostatně vyjímatelných ochranných modulů umožňuje vícenásobně svádět bleskový proud o amplitudě 12,5 kA (10/350 μs), popř. přepě­ťové impulzy o hodnotě až 50 kA (8/20 μs). Velikost jednoho modulu přitom odpovídá přístrojovému modulu na profilovou lištu 35 mm, a má tedy šířku pouhých 17,5 mm.
 
Díky těmto parametrům představuje třífá­zová sestava svodičů V50-B+C dlouhodobě spolehlivé a přitom ekonomicky velmi zají­mavé řešení ochrany silové přípojky nn před nežádoucími účinky blesků pro všechny sta­vební objekty zařazené do III. nebo IV. třídy ochrany podle ČSN EN 62305. Dodávané se­stavy umožňují použití ve všech více i méně běžných typech silových sítí – přesněji řeče­no od TN po TT.
 
Dvoudílné provedení modulů V50-B+C umožňuje bezproblémové revidování ochran­ných prvků podle ČSN EN 62305-3 (Ochra­na před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života). Standard­ně zahrnuje inovovaný dolní díl v provedení MultiBase, který je od počátku le­tošního roku dodáván i s osvědčenými svo­diči OBO starších typových řad V10, V20 a V25.
 
Provedení dolního dílu MultiBase rozši­řuje především instalační možnosti a snižuje pracnost montáže. Lze jej montovat ve stan­dardní pozici i při otočení o 180°. Konstrukce připojovacích svorek je multifunkční a umož­ňuje připojení jak prostřednictvím jednotli­vých vodičů, tak i pomocí hřebenových pro­pojovacích lišt.
 

Kompaktní ochrana pro systémy MaR

Mnoho montážních i provozních výhod v sobě skrývá i nová svodičová řada MDP (Measurement and Data line Protection), určená pro slaboproudé systémy. Její malá šířka, nepřesahující osm milimetrů, podstat­nou měrou usnadňuje vytváření kompaktních ochranných sestav těchto přístrojů. Díky tomu je lze využít bez problémů i ve velmi úzkých měřicích nebo spínacích rozváděčích. K dis­pozici jsou pro napětí 5, 24 a 48 V v prove­dení pro dvou-, tří- nebo čtyřpólové přenoso­vé systémy. Vnitřní uspořádání přepětí ome­zujícího obvodu umožňuje využití v mnoha rozdílných měřicích i regulačních systémech od napěťových smyček až po proudové smyč­ky v rozsahu 4 až 20 mA. Jejich kapacit­ní a indukční vlastnosti umožňují použití v oblasti frekvencí od stejnosměrných sig­nálů (0 Hz) do 100 MHz. Jednotlivé svodiče nebo jejich skupiny lze velmi snadno vzá­jemně propojovat standardním příslušenstvím na uzemňovací systém.
 
Zlatý hřeb ale u MDP představuje tzv. life měření, které umožňuje kontrolu ochranného obvodu za běžného provozu bez nutnosti pře­rušení toku procházejícího signálu. V praxi se lze totiž až příliš často setkat s problémy při kontrole svodičů zapojených ve slaboprou­dých systémech, neboť funkci instalované­ho svodiče je třeba prověřovat bez toho, aby vlastní měření mělo nějaký rušivý vliv na pře­nos datového signálu.
 
U svodičů MDP řeší tento problém testo­vací zařízení Life Control. Kontrolovaný svo­dič se k němu připojuje jednoduchým testova­cím konektorem. Výsledek zkoušky okamžitě zpracuje integrovaný mikroprocesor a zobra­zí jej na zabudovaném displeji LED. Součas­ně s tím jej také oznámí odpovídajícím akus­tickým signálem. Při konstrukci zařízení Life Control bylo navíc pamatováno i na temná místa např. v rozváděčích.
 
Trvalou součástí měřicího hro­tu je proto také pomocná osvětlo­vací dioda LED, která zajistí spo­lehlivou orientaci i za velmi špat­ného osvětlení rozvodné skříně atd. Součástí této pohodlné inova­ce je také kvalitní pouzdro, zajiš­ťující bezpečný transport a umož­ňující uložení dokumentace vý­sledků zkoušek.
 

Jiskřiště OBO s indikací stavu

Kromě zcela nových výrobků zahrnují inovace OBO pravidelně i rozšíření nabídky již existujících produktových řad. Do této oblas­ti patří i nová jiskřiště Lightning Controller typu MC 50-B-OS a MCD 50-B-OS. Mimo velké svo­dové schopnosti a nízké ochranné úrovně, jimiž se vyznačovala i je­jich starší provedení, nabízejí tyto nové varianty navíc také integro­vanou optickou kontrolu funkce. Přítomnost rozdílného potenciálu na svorkách přístroje signalizu­je blikající zelené kontrolní světlo. V případě závady se rozsvítí svět­lo červené. Vlastní spotřeba blika­jící signalizace je přitom zcela za­nedbatelná a pohybuje se v oblasti jednotek miliwattů.
 

Hromosvodní ochrana

Inovace OBO se však netýkají jen svodičů, ale zasahují i do zdán­livě jednotvárného sortimentu prvků pro jímací zařízení, svody a uzem­nění.
 
Jako příklad může sloužit nový držák hřebenového vedení OBO typu 132/U. Je vyroben z kvalit­ní korozivzdorné oceli a lze s ním upevnit kruhový vodič na hřebeno­vou tašku v podstatě jakéhokoliv tvaru. Tažná fixační pružina z koro­zivzdorné oceli poskytuje nezvykle velký rozsah upnutí, takže lze držák upevnit i na tvarově opravdu velmi zvláštní hřebenové prvky. Využít jej lze ve spojení s kruhovými vodiči o průměru 8 až 10 mm.
 
Zajímavá je i nová připojova­cí svorka OBO typu RK pro oka­pové žlaby. Vyznačuje se opět ne­zvykle velkým upínacím rozsahem a jednoduchostí montáže. Fixuje se k lemu okapového žlabu, přičemž použitá zdvojená příložka dovoluje současné připojení dvou kruhových vodičů. Je vhodná pro všechna běž­ná provedení okapových žlabů s le­mem 15 až 25 mm. Společný fixační šroub podstatným způsobem zkracuje dobu montáže. Splňuje veškeré požadav­ky ČSN EN 50164-1 (Součásti ochrany před bleskem /LPC/ – Část 1: Požadavky na spo­jovací součásti) a může být dodána ve všech obvyklých materiálových provedeních, tedy ze žárově pozinkované oceli, mědi i korozi­vzdorné oceli.
 

OBO systémy ochrany podle ČSN EN 62305

Od konce roku 2007 probíhá v ČR neutu­chající diskuse o problémech s požadavky no­vých norem řady ČSN EN 62305 na ochranu stavebních objektů před bleskem, jakož i dal­šími druhy tranzientních přepětí.
 
Využití komplexního výrobkového seg­mentu TBS se značkou OBO, orientované­ho právě na požadavky těchto evropských projektových i souvisejících výrobkových předpisů, může v praxi tuto situaci velmi podstatným způsobem usnadnit. Nicméně nabídka OBO nezahrnuje jen samotné vý­robky, ale též širokou bezplatnou technic­kou podporu v celé této specifické oblasti. Nad rámec širokého spektra výrobků vrcho­lové kvality lze tak pod jednou střechou zís­kat na souvisejících odborných seminářích, zařazených do akcí celoživotního vzdělávání ČKAIT, i mnoho cenných informací. Stejnou samozřejmostí je u OBO i bezplatná indivi­duální technická podpora při řešení jednot­livých zakázek, včetně projektové podpory v AutoCAD.
 
Další informace ochotně poskytnou pracovní­ci společnosti OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Obr. 1. Kombinovaný svodič V50-B+C typu 1+2
Obr. 2. Spodní díl svodiče V50-B+C typu MultiBase
Obr. 3. Sada svodičů MDP pro slaboproudé přenosy
Obr. 4. Přístroj Life Control pro kontrolu svodičů MDP za provozu
Obr. 5. Jiskřiště MC50-B s optickou signalizací
Obr. 6. Univerzální držák hřebenového vedení
Obr. 7. Univerzální okapová svorka typu 132/U