časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ochrana před bleskem a přepětím v obvodech EPS a EZS

číslo 2/2005

Ochrana před bleskem a přepětím v obvodech EPS a EZS

Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + SÖHNE

Úvod

Ochrana před bleskem a přepětím v obvodech elektronické protipožární signalizace (EPS) a signalizace elektronického zabezpečení budov (EZS) by měla obsahovat nutná ochranná opatření zahrnující vnější i vnitřní ochranu před bleskem a přepětím. Tato koncepce ochrany zmenšuje míru rizika vzniku přímých škod i nepřímých škod na zařízeních EPS a EZS (které zabezpečovací zařízení mohou způsobit svým chybovým hlášením).

Obr. 1.

Obr. 1. Ochrana před bleskem a přepětím pro EZS (impulsní princip)

Elektronická protipožární signalizace a signalizace elektronického zabezpečení budov by měly být aktivní při vzniku krizových (nebezpečných) situací, pasivní v běžných situacích. Chybné funkce těchto systémů (nehlášení vzniku nebezpečí nebo naopak hlášení v normálních situacích) jsou nechtěné a v důsledku velmi drahé. Náklady spojené s hlášením chyb této signalizace činí v průmyslových zemích stovky milionů eur ročně. Dalším důsledkem chybných funkcí způsobujících vyvolání poplachu je možné přímé a nepřímé ohrožení osob. Připomeňme si v této souvislosti chybnou funkci protipožárního čidla v řídicí věži frankfurtského letiště v roce 1992: následkem přímého úderu blesku zareagovalo čidlo EPS a vybavilo protipožární zařízení. Během několika minut musela obsluha opustit řídicí věž. Letadla, která měla být navedena na přistání, byla odkloněna na jiná letiště. Zmíněná situace vyvolala značné zpoždění linek letecké dopravy.

Čidla mohou nevhodně reagovat a vyvolat chybová hlášení také v jiných situacích:

  • při hromadění chybových hlášení se uživatel nemůže na zařízení spolehnout, je zpochybněn smysl takovéhoto zařízení (investice),
  • hlídací služba přestává akceptovat signalizaci těchto zařízení,
  • obyvatelé v blízkosti zařízení jsou rušeni akustickou signalizací,
  • zbytečné vyjíždění záchranných složek (např. hasičů),
  • vybavení protipožárních opatření způsobí přerušení výroby,
  • vznikají škody z důvodu nenahlášení vznikajícího nebezpečí.
Obr. 2.

Obr. 2. Ochrana před bleskem a přepětím pro EPS (stejnosměrné obvody)

Všechny tyto faktory vedou k dalším, nepotřebným nákladům, jimž však může být zabráněno. Při návrhu ochrany lze rozpoznat případné příčiny chybových hlášení a odstranit je vhodnými preventivními opatřeními.

Koordinovaná ochrana před bleskem a přepětím by měla zabránit chybovým hlášením vznikajícím působením atmosférických výbojů a zlepšit schopnost dřívější detekce nebezpečných situací a hlášení.

Principy zapojení

Pro obvody EPS a EZS mohou být použity různé principy zapojení:

  • impulsní: signál od vybaveného čidla je přenesen v digitální formě; to umožňuje zjistit čidlo a přesně lokalizovat nebezpečí (obr. 1),

  • stejnosměrný: na základě principu klidového kontaktu je nepřetržitě sledován každý signalizační obvod; reaguje-li čidlo v obvodu, obvod je přerušen a je spuštěn alarm v ústředně; přitom může být identifikován jen signalizační obvod, avšak ne jednotlivé čidlo (obr. 2, obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Ochrana před bleskem a přepětím pro EZS (stejnosměrné obvody)

Nezávisle na použitých principech zapojení musejí být do celkové ochrany před bleskem a přepětím zahrnuty obvody EPS a EZS (obr. 4).

Doporučení pro ochranu

Pro zapojení obvodů čidel se stejnosměrným proudem je vhodný Blitzductor CT, BCT MOD BE.... Pro obvody čidel jsou zpravidla vhodná napětí 12 nebo 24 V. Aby se příliš nezměnil odpor smyček čidel, doporučuje se Blitzductor CT, BCT MOD BE. Výstupní signály ústředny, jako např. akustická a optická signalizace, by měly být chráněny Blitzductorem CT nezávisle na signalizačních obvodech. Je třeba mít na zřeteli, že jmenovitý proud jisticích prvků nesmí být překročen. U jmenovitých proudů větších než 1 A je možné jako alternativu použít DEHNrail 24 FML. Ústředna se na síť např. Českého Telecomu připojí prostřednictvím telefonního komunikátoru. Pro tento případ je vhodná přepěťová ochrana Blitzductor CT, BCT MOD BD 110.

Obr. 4.

Obr. 4. Ochrana před bleskem a přepětím pro EPS (analogové obvody)

Důležité je také zapojení sítě nn. Zde se doporučuje použít přepěťovou ochranu DEHNguard. Připojená schémata zapojení představují návrh pro zapojení přepěťových ochran pro obvody EPS a EZS, které pracují na principu stejnosměrných nebo impulsních proudů. Bude-li tento systém integrován v ochraně před bleskem a přepětím, musejí být všechna vedení, která vcházejí do budovy, vybavena svodiči bleskového proudu nebo kombinovanými svodiči.

Shrnutí

Cílenou ochranou před bleskem a přepětím pro obvody EPS a EZS může být dosaženo podstatného zvýšení provozní spolehlivosti uvedených systémů. To se týká zabránění planému poplachu při neexistujícím nebezpečí. Naproti tomu je možné prostřednictvím bezpečnostní signalizace účinně omezit škody. Tím se zabrání případnému rozšíření katastrofických stavů (ohrožení osob, znečištění životního prostředí). Zde je třeba říci, že v případě zranění osob nebo při škodách na životním prostředí přebírá záruku především provozovatel zařízení. V právním smyslu je však provozovatel zařízení „technickým„ laikem, který není schopen odhadnout příčiny škod na zařízeních. Technici v oblasti elektro, jako poskytovatelé technických řešení, se proto musejí v každém případě ubezpečit, že jimi navrhovaná řešení odpovídají skutečným požadavkům. Všechny zmíněné skutečnosti by měly být zohledněny při instalaci přepěťových ochran v obvodech elektronické protipožární signalizace a signalizace elektronického zabezpečení budov.

DEHN + SÖHNE
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz