časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Nový sdružený revizní přístroj C.A 6116

|

Ing. Pavel Mareš, Blue Panther Instruments
 
Hned na začátek letošního roku si francouzská společnost Chauvin Arnoux připravila představení nového sdruženého revizního přístroje s označením C.A 6116. Třeba říci, že tento přístroj má skutečně co nabídnout a jeho koncept se zcela zásadně liší od předchozích modelů. Kromě standardních testů, jako je měření spojitosti, izolace, impedance smyčky a testů proudových chráni­čů, dále umožňuje provádět měření uzemnění třípólovou a selektivní metodou, měření sledu fází, měření výkonu a harmonického zkreslení napětí a proudu až do 50. harmonické. Přístroj všechny testy pro-vádí v souladu s normami IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, atd., přičemž pro všechny testy lze zvolit odpovídající prahové hodnoty parametrů, které musí testované zařízení splnit. Výsledek testu Vyhověl/Nevyhověl se pak zobrazí na displeji.
 
C.A 6116 je velice dobře designově pro­vedený, ovládání je příjemné a intuitivní (obr. 1). Výběr mezi jednotlivými druhy testu se děje pomocí otočného voliče, nastavení parametrů testu pak pomocí navigačních klá­ves a funkčních kláves nalevo od displeje. Na displeji se vždy podle situace zobrazuje ak­tuální význam dané klávesy. Displej je velmi přehledný a pro měření v temných prostorách je možné použít podsvícení (obr. 2). Uživa­tel má stále přehled o všech důležitých para­metrech. Na displeji se mimo jiné zobrazují aktuálně měřené parametry, prahové hodno­ty nastavených testů a informace, zda namě­řená hodnota odpovídá těmto hodnotám. Ve spodní části displeje se vždy zobrazuje zvo­lený druh testu. Dále bych se rád podrobněji zmínil o jednotlivých testech.
 

Měření spojitosti

 
Podstatou tohoto testu (obr. 3) je změření odporu ochranného vodiče PE. Tento odpor musí být nižší než nastavená prahová hodno­ta (v tomto případě normou požadovaná hod­nota 2 Ω). Měření se provádí proudem větším než 200 mA. Maximální proud je automatic­ky omezován hodnotou úbytku napětí na od­poru PE v rozsahu od 4 do 24 V. Naměřená hodnota odporu a velikost testovacího prou­du jsou zobrazeny na displeji.
 

Měření izolace

 
Měření izolace (obr. 4) se provádí za účelem ověření dostatečně vysokého izolač­ního odporu mezi živými a neživými část­mi testovaného zařízení. Přístroj C.A 6116 umožňuje test pěti různými úrovněmi tes­tovacího napětí (50/100/250/500/1 000 V). Standardně přednastavené testovací napětí je 500 V a mez minimálního odporu je zvo­lena na 500 kΩ. Naměřená hodnota je zob­razována jak číselně, tak pomocí sloupcové­ho grafu. To je velmi výhodné pro rychlejší odečet přibližné hodnoty měřeného odporu a zrychlení testu.
 

Měření zemního odporu

 
Metoda měření zemního odporu závisí v první řadě na způsobu provedení zemnicí soustavy, a dále pak na umístění testované­ho zemniče. To souvisí s možností použití pomocných zemnicích tyčí. V zastavěných prostorech nebo v průmyslových provozech může být použití klasické třípólové metody nemožné. V takových situacích je vhodné použít tzv. selektivní metodu, která vyžaduje použití pouze jedné pomocné zemnicí tyče. Odpor jednotlivých zemničů vztažených do jednoho bodu je pak možné měřit pomocí kleští. Výhodou této metody je, že jednotli­vé paralelní zemniče lze testovat bez odpoje­ní od zemněného zařízení a za provozu. Vý­řez z obrazovky při tomto testu je na obr. 5.
 

Měření impedance smyčky

 
Tento test lze rozdělit do dvou dílčích kategorií. První z nich je měření impedan­ce smyčky L-N nebo L-L, druhou z nich je měření impedance smyčky L-PE. V prvním případě se test provádí vysokou hodnotou proudu. Ve druhém případě je potřeba re­spektovat zapojení proudových chráničů sle­dujících proud v této smyčce. Hodnota prou­du je v tomto případě nízká (např. 12 mA) tak, aby nedošlo k vybavení proudového chrá­niče (např. 30 mA). V případě měření im­pedance smyčky L-N, nebo L-L je měřicí proud vyšší. Obr. 6 zachycuje test impedan­ce smyčky přístrojem C.A 6116. Při testu je měřena hodnota zkratového proudu, hodno­ta impedance smyčky a rozdělení impedan­ce na odporovou a induktivní část. Naměře­né hodnoty jsou opět porovnávány s předna­stavenými limity.
 

Test proudových chráničů

 
C.A 6116 provádí všechny typy testů proudových chráničů (obr. 7), tedy nevyba­vení chrániče při IΔ/2, doba vybavení chrá­niče při aplikaci 1× IΔ a měření skutečné­ho vybavovacího proudu chrániče. Umož­ňuje test standardních proudových chráničů i speciálních selektivních proudových chrá­ničů typu S nebo G.
 

Měření výkonu a harmonického zkreslení

 
Kromě standardních testů požadovaných normou přístroj C.A 6116 umožňuje měření výkonu, celkového harmonického zkreslení (THDv, THDi) a úrovně jednotlivých harmo­nických napětí i proudu až do 50. harmonic­ké (obr. 8). Podle použitého typu kleští je možné měřit proud od jednotek mA až do 200 A, výkon lze pak měřit až do 110 kW na jedné fázi.
Přístroj C.A 6116 je vybaven pamětí a ko­munikací přes USB. Software je součástí do­dávky. Je napájen z dobíjecího akumulátoru.
 
Dodávka dále zahrnuje transportní brašnu, nabíječku, sadu kabelů, krokosvorek a měři­cích hrotů a testovací sondu s dálkovým ovlá­dáním. Kabely a sondy pro měření zemního odporu a kleště pro měření proudu jsou sou­částí volitelného příslušenství. Rozměry pří­stroje jsou 280 × 190 × 128 mm, jeho hmot­nost je 2,4 kg.
 
Více informací o tomto přístroji získají zá­jemci u společnosti Blue Panther, distributo­ra měřicí techniky Chauvin Arnoux, nebo na: http://www.blue-panther.cz
 
Obr. 1. Ovládací prvky přístroje; 1– spuštění zvoleného testu 2 – nastavení parametrů zvoleného testu a prahových hodnot alar­mů atd., 3 – detailní nápověda (zapojení testu, interpretace měření), 4 – velký přehledný displej usnadňuje orientaci při nastavení parametrů jednotlivých testů a odečtu výsledků, 5 – podsvícení displeje, 6 – ovládací klávesy, 7 – přímý přístup k jednotlivým testům, 8 – USB připojení
Obr. 2. Displej přístroje s rozlišením 320 × 240 bodů
Obr. 3. Měření spojitosti
Obr. 4. Měření izolace
Obr. 5. Měření zemního odporu
Obr. 6. Měření impedance smyčky
Obr. 7. Test proudových chráničů
Obr. 8. Měření výkonu a harmonických