časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky v nabídce instalačních přístrojů společnosti Siemens

číslo 8-9/2005

Novinky v nabídce instalačních přístrojů společnosti Siemens

Zdeněk Gec, Siemens, s. r. o.

Proudové chrániče typu B

Proudové chrániče typu B nové řady 5SM3 z produkce společnosti Siemens detekují a vypínají pulsující a hladké stejnosměrné a současně i sinusové střídavé reziduální proudy. Jsou konstruovány pro rozsah jmenovitých proudů od 25 do 80 A (obr. 1), a přesahují tak řadu jmenovitých proudů svého předchůdce, řady 5SZ. Na rozdíl od chráničů předcházející řady je navíc jejich šířka pouhé čtyři modulové jednotky (4TE).

Obr. 1. Proudový chránič typu B řady 5SM3 – schéma zapojení
Obr. 2. Přídavný blok proudového chrániče typu B řady 5SU1 – schéma zapojení

Obr. 1. Obr. 2.

Při detekci, vyhodnocení a vypnutí pulsujících stejnosměrných a střídavých reziduálních proudů pracuje proudový chránič typu B nezávisle na síťovém napětí. Pro detekci, vyhodnocení a vypnutí hladkých stejnosměrných reziduálních proudů je potřebné pomocné budicí napětí. Přístroje fungují už od hodnoty budicího napětí 50 V na přívodních svorkách; to zaručuje vysokou míru spolehlivosti. Pro správnou funkci napěťově závislé části přístroje stačí, aby se toto minimální budicí napětí objevilo alespoň na jedné přívodní svorce přístroje.

Hladké stejnosměrné reziduální proudy se mohou vyskytovat např. při provozu frekvenčních měničů, řídicích systémů strojů, výtahů a jeřábů a také při provozu lékařských přístrojů, třeba rentgenů či tomografů. Proudové chrániče typu B se jmenovitým provozním reziduálním proudem menším nebo rovným 30 mA splňují požadavky na doplňkovou ochranu při nebezpečném dotyku s částí pod napětím.

Obr. 3. Kombinované proudové chrániče s jističi řady 5SU1…-.KK.. se jmenovitou zkratovou vypínací schopností 6 a 10 kA
Obr. 4. Jističe řady 5SJ4 1
Obr. 5. Impulsní relé řady 5TT4 1

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Díky řadě jmenovitých provozních reziduálních proudů 30 mA, 300 mA a 500 mA v kombinaci se zpožděným a selektivním provedením umožňují uvedené přístroje ochranu v rozsáhlých elektrických sítích při selektivním zapojení proudových chráničů do série.

Je-li nutné použít proudové chrániče typu B pro jmenovité proudy 100 A a 125 A (reziduální proud 100 a 125 A, napětí 400 a 480 V), je k dispozici další novinka. Jsou to přídavné bloky proudového chrániče typu 5SU1 (obr. 2) pro jističe 5SP4.

Kombinované proudové chrániče s jističi

Hlavní výhodou nové řady proudových chráničů kombinovaných s jističi s typovým označením 5SU1…-.KK.. (obr. 3) je jejich plná kompatibilita s jističi řady 5SY a následně i možnost využít jednotnou řadu příslušenství. Obr. 6. Jde o dvoupólové přístroje o šířce 2TE (reziduální proudy 10, 30 a 300 mA, jmenovité proudy od 6 A do 40 A), které současně zajišťují ochranu osob před úrazem elektrickým proudem i ochranu vedení před přetížením a zkratem. Další výhodou je výrazná úspora místa v rozváděčích. Řešení svorek u řady velikosti 10 kA shodné jako u jističů 5SY poskytuje díky krycím clonám maximální ochranu před náhodným dotykem a rovněž vzhledem k zapojení vodičů nad propojovací lištou jsou vyloučeny případné chyby při montáži.

Rozšíření nabídky instalačních jističů

U instalačních jističů řady 5SY došlo k několika menším změnám. Siemens doposud nenabízel jednopólové jističe se jmenovitými proudy 2 a 4 A s vypínací charakteristikou B. Proto byly řady jističů 5SY5 a 5SY6 rozšířeny o typy, jejichž jmenovité hodnoty zkratové vypínací schopnosti jsou 10 a 6 kA. (Pro vývozce do USA může být zajímavá informace, že k současné certifikaci řad 5SY podle UL 1077 a CSA 22.2 nově přibyla řada jističů 5SJ4 1 (obr. 4) s certifikací podle UL489.)

Impulsní relé

Funkce těchto přístrojů a úspory, které přinášejí např. při spínání osvětlení, jsou v současné době již obecně známy. Zde je proto uvedena informace pouze o změnách v jejich konstrukci. Všechny tyto přístroje jsou dodávány s kontakty se jmenovitým proudem 16 A AC a jmenovitým napětím řídicího obvodu od 8 do 230 V. Mají optickou signalizaci stavu a možnost ručního přepnutí tlačítkem na krytu přístroje (obr. 5).

Obr. 7.

Obr. 6. Odpínače válcových pojistek velikosti 10 × 38 řady 3NW7
Obr. 7. Signalizační blok 3NX1 024

Odpínače

Nová konstrukce odpínačů pro válcové pojistky velikosti 10 × 38 řady 3NW7 (obr. 6) se jmenovitým proudem 32 A znamená i nové řešení 1 + N-pólového a 3 + N-pólového odpínače do šířky 1 nebo 3 TE, a proto spoří místo v rozváděči. Navíc je ve výsuvném dílu odpínače prostor pro umístění náhradní pojistky. Samozřejmostí jsou připojovací a propojovací sady.

Drobnost na konec

V případě, že je vyžadována signalizace stavu nožových pojistek od velikosti 000 do velikosti 2, může být použit signalizační blok 3NX1 024 (obr. 7). Tento jednoduchý přístroj se nasune na čelo pojistky a pomocí přepínacího kontaktu 230 V AC, 5 A je signalizace stavu pojistky jednoduše vyřešena.

Závěrem

V tomto článku bylo zmíněno pouze několik novinek ze široké nabídky instalačních přístrojů společnosti Siemens. Další informace zájemci naleznou na adresách www.siemens.cz/ad a www.siemens.de/beta.