časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Novinky od Hagera

|

Hager Electro, s. r. o.

Nová řada výkonových jističů Hager od 16 do 1 600 A

 
S novou kompletní řadou představuje spo­lečnost Hager asi devadesát nových přístro­jů ve tří- a čtyřpólovém provedení s možnos­tí otočného nebo motorového pohonu, jakož i s elektronickou spouští, které pokrývají roz­sah 16 až 1 600 A a jsou využitelné v prů­myslových i komerčních aplikacích. Díky velké variabilitě připojení a rozsáhlému pro­gramu příslušenství (pomocné a signální kontak­ty, otočné rukojeti, motoro­vé pohony apod.) lze velmi snadno řešit i náročné a ne­obvyklé úlohy.
 
Nové výkonové jisti­če se vyznačují jednodu­chostí montáže a jednot­ným designem. Snadná je např. instalace příslušen­ství pomocných obvodů: pouhým pootočením jisti­cího šroubu o 90° dojde k odjištění krytu přístro­je, do kterého lze nacvak­nout pomocné kontak­ty, jež jsou bezšroubové, a tudíž i jejich elektrické zapojení je velmi rychlé a snadné. Obzvlášť prak­tické jsou průzory v krytu, které umožňují jednodu­še identifikovat instalova­né příslušenství v přístroji.
 

V jednotném designu

Aktuální design nových výkonových jističů s šedým pouzdrem je sla­děný s designem a barvou modulárních pří­strojů Hager, což dává každé instalaci výraz jednoty stylu a profesionality.
 

Snadná a bezpečná montáž

Nová řada výkonových jističů zajišťuje bezpečné a snadné řešení ochrany v obvo­dech nn. Nastavitelné hodnoty poskytuje širo­ký sortiment přístrojů, ze kterého si vyberou projektanti i montážní firmy. Zvláštní pozor­nost byla věnována ergonomii, a to zejména s integrací do rozváděčů.
 

Výhody:

 • jednoduchá instalace,
 • rychlá a bezpečná montáž příslušenství,
 • široký rozsah jmenovitých proudů a vypí­nacích schopností,
 • kalibrace při 50 °C.

Základní technické údaje:

 • vyhovuje normě IEC 60947-2 (odpovídá ČSN EN 60947-2 Spínací a řídicí přístro­je nn – Část 2: Jističe),
 • šest velikostí: x160, x250, h250, h630, h1000, h1600,
 • vypínací schopnosti: 18, 25, 40, 50, 65, 70 kA,
 • termomagnetické a elektronické jednotky spouští,
 • tří- a čtyřpól,
 • kompletní sortiment příslušenství.

Nová generace – samostatně stojící skříňový rozváděč univers

 
Skříňový rozváděč univers IP54 od firmy Hager, který je velmi využíván pro účelové stavby, má jednotnou velikost a těší se u mon­térů velké oblibě pro svou praktickou konstruk­ci, četné montážní výhody a systém univers N.
 
V roce 2010 představil Hager na mezi­národní výstavě Light & Building ve Frank­furtu poprvé novou generaci úspěšného skří­ňového rozváděče, který byl v mnohých as­pektech technicky zdokonalen a inovován. Základní technické údaje se ale nezměnily:
 • hloubka 400 a 600 mm,
 • výška 1 900 mm,
 • 1 až 6 polí,
 • 144 až 864 modulů,
 • třída izolace I s ocelovým korpusem,
 • třída izolace II s korpusem z polyesteru.

S trendem – skříň a sokl ve světle šedé

Již zvnějšku je nová generace skříní roz­poznatelná podle nové barvy: skříň i sokl se prezentují ve světle šedé barvě (RAL 7035), a odpovídají tak aktuálnímu architektonické­mu trendu ke světlým barvám. Ostatní barvy RAL jsou k dodání na přání.
 

Technicky zdokonaleno

Nový rozváděč IP54 je přesvědčivý také po technické stránce. Zdokonalená je např. koncepce soklu, jež spojuje velkou flexibili­tu s maximální efektivností při montáži: pro montáž soklu je tak nyní třeba pouze osm šroubů místo původních šestnácti. Výšku sok­lu 200 mm lze realizovat buď přímo z příslušenství, nebo jednoduše montáží dvou soklů nad sebe, a to bez velké námahy pouze čtyř­mi šrouby.
 
Montážníci jistě ocení nejen řešení dve­ří, ale také nové kolmé montážní nosníky, které díky své konstrukci po­skytují podstatně více možností k uchycení, umožňují větší va­riabilitu při montáži.
 

Konkurenční výhoda nového rozváděče IP41

Co se týče veřejných výběro­vých řízení v oblasti účelových staveb, vždy je vše pečlivě zva­žováno: vyhrává ten, kdo sází na výrobky s optimálním pomě­rem ceny a kvality – jako např. nový samostatně stojící skříňový rozváděč od firmy Hager. S kry­tím IP41 se jeví jako cenově vý­hodná alternativa k rozváděčům IP54.
 

Mnohostranně využitelný v účelové výstavbě

Nové skříňové rozváděče IP41 odpovída­jí požadavkům třídy izolace I a jsou k dodá­ní s hloubkou 400 a 600 mm; výška je jed­notná, a to 2 000 mm. Pro každou hloubku je k dispozici šest různých provedení s šíř­kami od 350 do 1 600 mm, které posky­tují 144 až 864 modulů. Standardní barva je světle šedá (RAL 7035), na přání jsou ale k dodání i varianty v ostatních barvách RAL. Ke standardní dodávce patří sníma­telné zadní stěny a ocelové dveře; součás­tí příslušenství jsou průhledné dveře z ne­rozbitného bezpečnostního skla. Bočnice je třeba objednat zvlášť.
 

Přesvědčivý až do detailu

Kromě nové třídy izolace se vyznačují samostatně stojící skříňové rozváděče mno­ha detailními řešeními pro výhodné použi­tí v praxi, která elektrotechnikům značně ulehčují práci a umožňují rychlou a cenově výhodnou instalaci. Na montáž a demontáž dveří, zejména u velkých skříní, stačí díky nově vyvinutým univerzálním pantům pou­ze jeden montážník.
 
Demontáž a montáž dveří ve třech krocích:
 1. závlačky se vytáhnou z pantů (důležité: dve­ře nemohou vypadnout ani bez závlaček),
 2. horní část dveří se lehce naklopí dopředu a dveře se vyjmou,
 3. dveře se zpět nasadí na dolní profil skříně, zatlačí se do pantů a zajistí se závlačkami.
Montážníci zajisté uvítají také novou so­klovou koncepci, která zjednodušuje trans­port „vydrátovaných“ skříní. Za tímto účelem lze jednoduše odstranit postraní soklové zá­kryty, aby mohla být skříň např. pomocí vy­sokozdvižného vozíku nadzdvižena a šlo s ní pohybovat. Sokly jsou součástí příslušenství a jsou k dispozici s výškami 100 a 200 mm pro všechny velikosti skříní. Nové samostat­ně stojící skříňové rozváděče mohou být také použity bez soklu – skříně jsou vybaveny rá­mem a dveře se při otevírání a zavírání neza­chytávají o zem.
 
 
Obr. 1. Nový výkonový jistič Hager HNB252H
Obr. 2. Jednotný design nové řady výkonových jističů
Obr. 3. Tipy pro profesionály
Obr. 4. Nová generace samostatně stojících skříňových rozváděčů univers
Obr. 5. Snadná montáž a demontáž dveří skříňových roz­váděčů univers