časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky od firmy Moeller – jističe a odpínače od 32 A až do 1 600 A

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Novinky od firmy Moeller – jističe a odpínače od 32 A až do 1 600 A

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Firma Moeller je celosvětově známá svými kvalitními výrobky a patří mezi významné výrobce jisticích a spínacích přístrojů pro průmyslové a domovní instalace. Díky jejímu širokému sortimentu je možné nabídnout špičková řešení každého zadání jak v Evropě, tak i po celém světě. Letošní rok je dalším důležitým mezníkem, protože firma Moeller přichází na trh s kompletní novou řadou jističů, které s sebou přinášejí hned několik inovací.
Tento článek je určen k základnímu seznámení odborné veřejnosti s novými výkonovými jističi řady NZM a PMC.

Nová řada jističů NZM

Typová řada jističů NZM nové koncepce je navržena tak, aby vyhověla vysokým požadavkům na elektrické a mechanické parametry jističů a zároveň nabídla zcela nové možnosti v oblasti komunikace a sběru dat. Jističe NZM jsou navrženy pro vypínací schopnosti (Icu) 25, 50, 100 a 150 kA a pro proudový rozsah od 32 do 1 600 A. V nové řadě jsou celkem čtyři typové velikosti přístrojů, a to NZM1, 2, 3 a 4. Jistič NZM1 je úplná novinka, protože firma Moeller doposud nevyráběla takto malý výkonový jistič. Typová velikost obsáhne proudový rozsah 32 až 125 A. Jističe NZM2 jsou určeny pro proudy od 62,5 do 250 A. Pro instalace s nejvyššími nároky, kde se požaduje vypínací schopnost až 100 nebo 150 kA, je možné využít proudový rozsah od 32 do 250 A. Jistič velikosti NZM3 je určen pro proudy od 125 do 630 A a poslední typová velikost této řady NZM4 obsáhne proudy od 315 do 1 600 A. Technické parametry jsou podrobněji uvedeny v přehledné tabulce.

Obr. 1.

Zásadní změnou v konstrukci jističů NZM2 a NZM3 je užití rotačního vypínacího systému, kdy se hlavní spínací kontakty pohybují po kružnici, viz obr. 1. K přerušení proudové cesty tak dochází ve dvou bodech, což má za následek podstatné zkrácení vypínacích časů. Z vypínacích charakteristik je zřejmé, že jističe jsou schopné omezovat zkratový proud v časech několika milisekund (current limiting) a tím je zaručeno velmi malé namáhání přístrojů i vedení. Tím je také dosaženo většího poměru provozní vypínací schopnosti Ics = 100 % Ic Jejich zařazení v instalacích je zárukou spolehlivého fungování i při opakovaném vypnutí velkého zkratového proudu.

Výběr typu proudových spouští

Jističe velikosti 1 jsou vybaveny nastavitelnou termomagnetickou spouští. Pro jističe velikosti 2 je možná volba mezi termomagnetickou a elektronickou spouští. Jističe velikostí 3 a 4 jsou dodávány pouze se elektronickými spouštěmi, které mimo jiné dovolují širokou nastavitelnost parametrů (0,5 až 1 In To je velká výhoda pro uživatele, který s jedním typem jističe obsáhne jištění různých odběrů. U termomagnetické spouště je bimetalová spoušť na přetížení nastavitelná v rozsahu 0,8 až 1 In a zkratová (elektromagnetická) spoušť je nastavitelná podle provedení v rozsahu 6 až 10 In, popř. 8 až 14 In. Počet a rozsah nastavitelných parametrů pro elektronické spouště jsou podstatně rozsáhlejší a jsou závislé na tom, jedná-li se o jištění kabelových vedení, generátorů nebo motorů. Výhodnou vlastností nové řady jističů je vysoká odolnost proti změnám teploty okolí – pokud teplota okolí nepřesáhne 50 °C, není vyžadován žádný přepočet hodnoty nastaveného proudu. Tato vlastnost usnadňuje projektování a zvyšuje bezpečnost funkce přístrojů ve ztížených tepelných podmínkách.

Obr. 2.

Komunikace

Úplnou novinkou v oblasti výkonového jištění této kategorie jističů je možnost komunikace, tj. přenosu dat mezi jističi a počítačem, popř. mezi jističem a systémem pro sběr dat. Přenos dat je možný pomocí propojovacího kabelu a při použití DMI modulu (Data Management Interface) je možné využít standardní sběrnicový systém, např. Profibus DP. Zmíněná vlastnost byla doposud doménou velkých jističů. Všechny elektronické spouště jističů NZM jsou vybaveny obvody, které pomocí dodávaného softwaru umožňují výměnu informací mezi jističem a jeho okolím. Do instalované elektronické paměti se průběžně zapisují informace, ze kterých lze vyčíst, z jakých důvodů a v jakém čase jistič vybavil. Zároveň je možné dálkově měnit nastavitelné parametry jističe, přičemž je zaručeno nepřekročení nastavených parametrů na ovládacích prvcích jističe. Pro větší průmyslové a energetické celky je tato vlastnost obzvlášť zajímavá. Nabízí provozovatelům a projektantům vytvářet řešení na zcela nové úrovni.

Příslušenství

Pro všechny typové řady jističů je k dispozici bohatý sortiment dodávaného příslušenství. Pro všechny typové velikosti je možné použít jednotku kontaktů, která je převzata z oblíbeného systému RMQ-Titan. Množství variant napěťových spouští je zvýrazněno možností volby mezi šroubovými a bezšroubovými připojovacími svorkami. Pro typové velikosti 2 a 3 jsou napěťové spouště totožné. Tato unifikace pomáhá prodejcům redukovat skladové zásoby a v neposlední řadě se tím omezují chyby při objednávání. K dispozici jsou jak ruční, tak motorové pohony a rovněž i dostatečný sortiment připojovacích svorek. V nabídce je i odnímatelné a výsuvné provedení.

Obr. 3.

Jističe PMC

Jističe PMC jsou tvarově shodné s jističi NZM. Jedná se o odvozenou řadu jističů navržených hlavně pro jištění rozvodů v budovách. Jističe PMC odpovídají výrobkové normě ČSN EN 60947-2, a lze je tedy použít i pro instalace v průmyslových budovách. Jistým omezením v jejich použití je skutečnost, že nejsou certifikovány pro americký a kanadský trh. Toto však není pro většinu evropských uživatelů zásadní překážkou.

Nejmenší typová velikost PMC1 je určena pro jištění obvodů a zařízení do 125 A. Přístroje jsou vybaveny bimetalovou spouští na přetížení a elektromagnetickou zkratovou spouští. Obě spouště jsou regulovatelné. Nadproudová spoušť je regulovatelná v rozsahu 0,8 až 1 In, zkratová spoušť v rozsahu 6 až 10 In. Svými rozměry je přizpůsoben jak pro montáž na panel, tak pro upevnění na přístrojovou lištu 35 mm pomocí montážní základny. Potřebný výřez v krycím panelu pro tento jistič má výšku 45 mm, což dovoluje montovat jej vedle ostatních instalačních přístrojů, jakými jsou např. malé jističe, stykače, proudové chrániče, relé atd.

Druhá typová velikost jističe, PMC2, je určena pro jištění obvodů s proudy v rozsahu 128 až 250 A. Další parametry jsou zřejmé z tabulky. Jistič je vybaven termomagnetickou spouští se shodnými možnostmi nastavení jako u jističů PMC1.

PMC2 je rozměrově shodný s doposud vyráběným jističem typu LCB1. Při rekonstrukcích stávajících rozvodů proto nevznikají problémy se záměnou jističe LCB1 za nový typ.

Obr. 4.

Obr. 4. 1 – základní přístroj, 2 – kryt, 3 – svorky pro ovládací obvody, 4 – připojovací svorky, 5 – montážní základna, 6 – svorky pro zadní připojení, 7 – odnímatelné provedení, 8 – pomocné kontakty, 9 – podpěra pro dveřní spojku, 10 – ovládací rukojeť pro boční montáž, 11 – prodlužovací osa, 12 a 13 – ovládací rukojeť, 14 – krycí rámeček, 15 – výstražný štítek, 16 – motorový pohon, 17 – rukojeť boční páky, 18 – uzamčení jističe, 19 – komunikační modul, 20 – konektor, 21 – rozhraní Profibus, 22 – napěťová spoušť, 23 – distanční podložky, 24 – zpožďovací jednotka

Třetí typová velikost nese označení PMC3 a je určena pro jištění obvodů s rozsahem proudů 125 až 630 A. Pro tuto typovou velikost je použita elektronická spoušť, která disponuje větším rozsahem regulace – 0,5 až 1 In u nadproudové spouště a 2 až 11 In u zkratové spouště. Vzhledem k obvyklým hodnotám zkratových proudů v distribučních rozvodech, které jen výjimečně překračují hodnotu 20 kA, lze říci, že jističe PMC jsou použitelné pro převážnou většinu instalací v budovách, a to jak v domovních instalacích, tak i v průmyslu.

Jističe PMC se od jističů NZM odlišují tím, že nejsou vybaveny potřebnými prvky pro komunikaci.

Příslušenství

Pro všechny typové velikosti jističů PMC je k dispozici nabídka příslušenství shodná s řadou NZM, což ocení všichni projektanti, výrobci rozváděčů, pracovníci údržby a v neposlední řadě všichni provozovatelé.

Odpínače

Odpínače jsou konstrukčně odvozeny z výkonových jističů, a jsou tedy nabízeny velikosti 1, 2, 3 a 4. Pro odpínače se využívá shodné příslušenství s jističi. Pro řadu NZM jsou dodávány dvě varianty odpínačů – provedení N a PN. Odpínače s označením N dovolují užít veškeré příslušenství, které je dostupné u jističů, jako je např. vypínací spoušť a spoušť na podpětí nebo blok kontaktů s předstihem. Odpínač s označením PN umožňuje použít jako vložené příslušenství pouze pomocné kontakty. Pro řadu PMC jsou k dispozici odpínače PSC1, 2 a 3, které jsou odvozeny od typu PN.

Výkonový jistič NZM1 NZM2 NZM3 NZM4 PMC1 PMC2 PMC3
Zkratová vypínací schopnost Icu = Ics (415 V) 25 kA x x          
40 kA         x x  
50 kA x x x x     x
100 kA   x x x      
150 kA   x x        
Proudový rozsah [A] 32 - 125 32 - 250 125 - 630 315 - 1600 40 - 125 160 - 250 250 - 630
Počet pólů 3/4 3/4 3/4 3/4 3 3 3
Jmenovité napětí [V] 690 690 690 690 690 690 690
Spoušť na přetížení Termomagnet. x x     x x  
Elektronická   x x x     x

Odpínač PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4 PSC1 PSC2 PSC3
Proudový rozsah [A] 63 - 125 160 - 250 400 - 630 800 - 1600 40 - 125 160 - 250 250 - 630
Počet pólů 3/4 3/4 3/4 3/4 3 3 3
Jmenovité napětí [V] 690 690 690 690 690 690 690
Rozměry [mm] šířka 3/4pól. 90/120 105/140 140/185 210/280 90 105 140
Výška 145 184 275 401 145 175 257
Hloubka 68 103 120,5 138 68 103 120,5

Selektivita a kaskádování jističů

Pro jističe NZM jsou připraveny tabulky selektivity a kaskádování. Takto je možné selektivně řadit jističe do všech obvyklých úrovní.

Pro snadné projektování je k dispozici program Pavouk, který zjednodušuje projektování elektroinstalací a výpočet zkratových proudů. S jeho novou verzí 2.1 seznámíme čtenáře v některém z příštích číslech časopisu.

Jističe splňují české i evropské normy ČSN/IEC a dále americké a kanadské normy UL/CSA. To umožňuje vývozcům strojů a technologických celků vyvézt své produkty do různých teritorií světa, aniž by ve svých dodávkách museli něco upravovat nebo měnit.

Závěr

V tomto článku jsme přinesli základní informace o nových jističích NZM a PMC.

V dalších pokračováních seznámíme odbornou veřejnost s bohatým sortimentem příslušenství, s možnostmi, které přináší schopnost jističů komunikovat a s dalšími užitečnými informacemi.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
542 03 Ústí nad Orlicí
tel: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com