Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Novelizované podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě (1. část)

Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb.
 
Václav Macháček, ČENES
 
Legislativa v elektroenergetice řešila ještě počátkem roku 2006 podmínky pro připojení zařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech – ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, a ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
 
Na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., provedené zákonem č. 670/2004 Sb., platným od 30. prosince 2004, byly podmínky pro připojení nově zapracovány do jedné společné vyhlášky Energetického regulačního úřadu ze dne 17. února 2006, která nabyla účinnosti 1. března 2006 a která uvedené vyhlášky nahradila. Tímto předpisem se stala vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen Vyhláška).
 
Pozn.:
Elektrizační soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na celém území České republiky. Novelizované znění Vyhlášky provedené vyhláškou č. 81/2010 Sb., které je předmětem tohoto pojednání, vstoupilo v planost 1. dubna 2010. Současné platné znění Vyhlášky vycházející též z poslední novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) provedené zákonem č. 158/2009 Sb. stanovuje podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
 
Dále uvedený text, vycházející z platného znění Vyhlášky, je zaměřen zejména na podmínky a postup související s požadavky Vyhlášky na připojení odběrného elektrického zařízení žadatele – potenciálního zákazníka k distribuční soustavě – částečně pak i na podmínky připojení výrobny elektřiny (předmětem tak nejsou podmínky připojení k přenosové soustavě).
 
Pozn.:
Zařízením se ve smyslu Vyhlášky rozumí výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné elektrické zařízení.
 
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení.
 
Zákazníkem je fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením připojeným k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává. Zákazník je účastníkem trhu s elektřinou.
 
Distribuční soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 0,4/0,23; 1,5; 3; 6; 10; 22; 25 nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
 
Výrobnou elektřiny se rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
 

Podmínky pro připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě

 
Podmínkami připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě jsou:
 • podání žádosti o připojení,
 • předložení studie připojitelnosti (je-li požadována) za podmínek stanovených platnou Vyhláškou,
 • uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna dosavadní smlouvy o připojení.
 
Pozn.:
Novelou Vyhlášky byl přepracován proces v posuzování připojování zařízení žadatele. V procesu posuzování došlo k náhradě dříve vydávaného souhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení (vydávaného postupem podle předchozího znění § 5 Vyhlášky) přímo návrhem smlouvy o připojení nebo smlouvou o budoucí smlouvě o připojení. Uzavření smlouvy o připojení (smlouvy o budoucí smlouvě o připojení) umožňuje vybrání zálohy z podílu žadatele na oprávněných nákladech souvisejících s připojením jeho zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě.
 
V případech, kdy nedochází ke změně původních technických podmínek, podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu dosavadní smlouvy o připojení při:
 • změně držitele licence provozujícího zařízení bez přerušení připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě,
 • nahrazení nebo úpravě výrobny elektřiny, kdy nedochází k překročení dosavadní sjednané výše rezervovaného výkonu při zachování standardních podmínek přenosu nebo distribuce elektřiny.
Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen podíl na oprávněných nákladech) se neuplatňuje v případech výše uvedených nebo byl-li podíl na oprávněných nákladech již uhrazen jinou fyzickou nebo právnickou osobou. To neplatí, uplynula-li doba rezervace příkonu podle § 7 odst. 7 až 9 platné Vyhlášky – viz dále.
 
Žádá-li o připojení žadatel, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, má se zato, že žádá o připojení distribuční soustavy, neprokáže-li se technickou dokumentací, že připojované zařízení má charakter výrobny elektřiny. Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, již připojeno k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, má se zato, že je připojena distribuční soustava, neprokáže-li se technickou dokumentací, že připojené nebo připojované zařízení má charakter výrobny elektřiny.
 
Výrobnu elektřiny je rovněž možné připojit v odběrném místě. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá zákazník. Při připojování výrobny elektřiny do předávacího místa jiné výrobny elektřiny se postupuje jako v případě připojení výrobny elektřiny v odběrném místě.
 
Žádá-li o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě žadatel, který je držitelem licence na distribuci elektřiny nebo licence na výrobu elektřiny, rezervuje se pro předávací místo rezervovaný příkon i rezervovaný výkon.
 
Pozn.:
Rezervovaným příkonem se pro účely Vyhlášky rozumí hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné nebo předávací místo v kW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši odpovídající jmenovité hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí.
 
Rezervovaným výkonem se pro účely Vyhlášky rozumí:
 • hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo
 • hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy pro předávací místo distribuční soustavy nebo sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy pro předávací místo jiné distribuční soustavy.
Odběrným místem je místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.
 
Odběrným elektrickým zařízením se rozumí elektricky propojené odběrné elektrické zařízení zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, a to přímo elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.
 
Místem připojení se ve smyslu Vyhlášky rozumí místo v přenosové nebo distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace.
 

K jednotlivým podmínkám připojení k distribuční soustavě podle Vyhlášky

 
K podání žádosti o připojení k distribuční soustavě
 
Žádost se podává pro každé odběrné a předávací místo zvlášť.
 
Žádost o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se podává:
 • před výstavbou nebo připojením nového zařízení,
 • před zvýšením rezervovaného příkonu nebo výkonu dosavadního připojeného zařízení,
 • před změnou charakteru odběru,
 • v případě změny druhu výrobny elektřiny,
 • v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.
Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti (není-li žadatel vlastníkem nemovitosti) a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem:
a) od 30 kW do 5 MW včetně – územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací,
b) nad 5 MW u výrobny připojované k distribuční soustavě a výrobny připojované k přenosové soustavě – územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,
c) nad 0,5 MW – harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.
 
Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména jde-li o závěry zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudační souhlas, jež jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.
 
Náležitosti žádosti pro připojení požadovaného zařízení žadatele jsou uvedeny v přílohách Vyhlášky.
 
Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny nebo její části k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1, náležitosti žádosti o připojení zařízení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2, náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou uvedeny v příloze č. 3 a náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí jsou uvedeny v příloze č. 4 Vyhlášky.
 
Pozn.:
Charakterem odběru se pro účely Vyhlášky rozumí odběrná místa rozlišená podle rozsahu elektrického vybavení. Rozsah elektrického vybavení jednotlivých typů odběrných míst (typ T1 až T5) upřesňuje nově zařazená příloha č. 7 aktualizované Vyhlášky takto:
 
Odběrné místo typu T1 – odběrné místo s elektrickým vybavením standardními spotřebiči do 16 A, které mají označení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. – osvětlení a elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kV·A.
 
Odběrné místo typu T2 – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1, kde se pro ohřev vody používá elektrická energie (mimo průtokové ohřívače).
 
Odběrné místo typu T3 – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1 nebo T2, kde se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kV·A.
 
Odběrné místo typu T4 – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1, T2 nebo T3, kde se pro vytápění (akumulační, přímotopné, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů.
 
Odběrné místo typu T5 – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T3 nebo T4, které jsou vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči, jež mohou ovlivnit chod sítě.

(pokračování)