časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2020 vyšlo
tiskem 2. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 1. 2021. 

Téma: Měřicí technika; Diagnostika; Zkušebnictví

Hlavní článek
Dlouhodobá zkouška inovovaného kluzného kontaktu

Nové řady sběrnicových adaptérů

|

číslo 1/2003

Inovace, technologie, projekty

Nové řady sběrnicových adaptérů

Gustav Holub,
GHV Trading s. r. o.

Firma Wöhner, kterou na českém trhu zastupuje GHV Trading, se zabývá vývojem sběrnicových systémů pro rozváděče již od počátku osmdesátých let minulého století. K hlavním přednostem těchto systémů patří kompaktní a přehledné rozmístnění jednotlivých zařízení, snadná výměna celých obvodů a optimalizace vstupních a výstupních připojení.
Specifickou skupinu konstrukčních prvků těchto systémů tvoří sběrnicové adaptéry, pomocí kterých lze k unifikovanému sběrnicovému systému jednoduchým způsobem přímo připojovat spínací a řídicí prvky téměř všech světových značek.
V následujícím příspěvku představíme nejnovější modely sběrnicových adaptérů firmy Wöhner, které dále zvyšují úspornost, flexibilitu a bezpečnost sběrnicových systémů.

Sběrnicový adaptér – napěťový vývod ze sběrnice bez pojistek

Obecně garantované parametry sběrnicových systémů neustále rostou. V současné době lze s použitím profilových sběrnic typu „HH„ ve sběrnicovém systému 60 mm realizovat distribuční zařízení se jmenovitým proudem do 2 500 A. Výkonové části těchto systémů musí vydržet zkratové proudy až do 75 kA. Tyto parametry vedou k vysokým požadavkům kladeným na jednotlivé prvky, a to především z hlediska odolnosti vůči napěťovému přetížení a zkratu (obr. 1).

Obr. 1.

Ochrana proti přetížení je u sběrnicových adaptérů jednoznačně zajištěna správnou volbou průřezu a vysokou tepelnou odolností izolace.

Zajištění ochrany proti zkratu u sběrnicových adaptérů je třeba objasnit v poněkud širších souvislostech.

Norma DIN EN 60439-1 (část 7.5.5.1.2) stanoví, že spoje mezi sběrnicemi a přívodními svorkami připojovaných funkčních jednotek (zařízení) mohou být dimenzovány na stejné zkratové namáhání, jako je stanoveno na výstupních svorkách těchto jednotek za předpokladu, že není očekáván zkrat daného spoje při dodržení podmínek stanovených pro provoz připojovaného zařízení.

V případě použití sběrnicových adaptérů jako připojovaného zařízení jsou zmíněné podmínky splněny takto:

 • vodiče sběrn icových adaptérů mají zlepšenou izolaci, která zaručuje dlouhodobou teplotní odolnost vůči teplotám do 105 °C v souladu s doporučením IEC 60227-3:1997 – 11;
 • nebezpečí mechanického poškození lze vyloučit, je-li vzdálenost mezi připojovacími vodiči dostatečně velká;
 • na zařízení nejsou žádné ostré hrany ani se nevyskytují vnější tlaky, které by mohly způsobit poškození izolace;
 • vnitřní spoje jsou připájeny a stoprocentně testovány.

Podle tabulky 5 normy EN 60439-1 je možné konstatovat, že výběr vodičů a stanovení instalačních podmínek nevytvářejí předpoklad pro vznik zkratů.

Adaptér a spínací zařízení musejí být považovány za jedno zařízení. Podmínkou jejich bezpečného provozu je, aby zvolené spínací zařízení splňovalo požadavky pro připojení k napájecí části (jmenovitá mezní zkratová pevnost ICU a jmenovitý provozní proud ICS musejí odpovídat jmenovitému napětí systému). Jestliže je ke splnění již uvedené podmínky nutné zapojení sériové pojistky nebo jističe, je tento postup nutný i v případě použití adaptéru.

Parametry vodičů sběrnicových adaptérů odpovídají parametrům spínacích zařízení všech předních světových dodavatelů. Třída 1 nebo 2 spínacího zařízení není ovlivněna použitím adaptéru.

Omezení parametrů vedení (zejména vlivem rázového proudu), která se vztahují na spínací jednotku, je nutné respektovat při konvenčním zapojení i při zapojení s adaptérem. Kontaktní síla musí být větší než síla zdvihací, jež je generována rázovým proudem ve všech místech proudového obvodu. Při výpočtu kontaktní síly je třeba počítat i s vnucenými silami, které na kontaktní sílu působí a ovlivňují ji. Pro zvýšení odolnosti proti zkratu bylo na nových adaptérech firmy Wöhner zvoleno takové rozmístění kontaktů, aby dodatkové magnetické síly pozitivně ovlivňovaly (zvyšovaly) kontaktní síly.

Obr. 2.

Nové sběrnicové adaptéry

Firma Wöhner přichází na trh se třemi inovovanými sériemi adaptérů, které byly navrženy na základě několikaletých zkušeností v oblasti technologie adaptérů a vycházejí z požadavků uživatelů sběrnicových systémů (obr. 2).

Všechny tři řady adaptérů jsou řešeny modulárně, což usnadňuje jejich projektování, instalaci a údržbu. Modularita adaptérů se rovněž odráží v mnoha společných vlastnostech, mezi něž patří zejména:

 • logická konstrukce,
 • modulárně řešená šířka adaptérů (od 45 mm, modul 9 mm),
 • spínání jmenovitých proudů od 25 do 80 A,
 • stabilní uchycení pomocí hákových svorek (u typů EEC a EMC),
 • možnost individuálního umístění úchytných lišt DIN (posun v násobcích 1,25 mm),
 • možnost propojení spínacích zařízení (předmontáž) na pracovním stole,
 • připojení pomocí volných vodičů (u typů EEC a EMC) nebo svorek,
 • možnost propojení až tří adaptérů vedle sebe nebo za sebou,
 • dostatek prostoru pro propojovací vodiče,
 • vysoký stupeň variability, široká škála volitelných příslušenství v každé skupině,
 • nadstavbový modul, který umožňuje připojení na obou stranách adaptérů,
 • standardizované příslušenství (uchycovací lišty a vestavné konektory).

Naproti tomu každá řada přináší specifické možnosti při aplikaci ve sběrnicových systémech.

Eques® Easy Porter (EEP)

Přístroje tohoto označení představují nejjednodušší řadu adaptérů pro skupinovou konstrukci spínací jednotky, se kterou tvoří funkční celek.

Hlavní předností těchto adaptérů je možnost předem uskutečnit i složitá propojení spínacích zařízení pohodlně na pracovním stole a až následně připevnit a připojit celý komplet do rozvodného zařízení. Adaptéry se vyrábějí v unifikovaných šířkách a délkách 228, 283 nebo 333 mm. Pro zvětšení montážní plochy lze propojovat až tři adaptéry za sebou nebo vedle sebe. Adaptéry je možné uchycovat šrouby na desku nebo na dvě lišty DIN 75 mm podle normy DIN EN 60715:2001-09 s roztečí 125 mm.

Eques® Easy Connector (EEC)

Tyto typy jsou inovovanou verzí standardních adaptérů pro mechanické připevnění a bezpečné elektrické připojení souboru spínacích prvků na sběrnicový systém 60 mm (obr. 3).

Obr. 3.

Spínací přístroje je možné k adaptérům připevnit na jednu nebo dvě lišty DIN, které lze individuálně umístit na vrchní desce adaptéru, a zajistit montáž spínacích prvků všech renomovaných světových výrobců. Elektrické připojení volnými vodiči s různým průřezem je určeno pro jmenovité proudy 25, 32 nebo 63 A, připojení pomocí svorek pro jmenovité proudy 25 a 80 A.

Patentovaný mechanismus hákových svorek, které jsou určeny k upevnění adaptérů na sběrnice, zajišťuje díky předepnutým ocelovým pružinám velkou kontaktní sílu a současně usnadňuje přesné uložení adaptérů na sběrnicový systém. Torzní i tažné síly v adaptéru jsou přenášeny výhradně přes kovové součásti. Úchytný mechanismus rovněž dovoluje použít adaptér na sběrnice tloušťky 5 i 10 mm.

Adaptéry této série se vyrábějí v šířkách 45, 54, 63, 72 a 81 mm a v délkách 200 a 260 mm.

Eques® Motor Conntroller (EMC)

Takto pojmenovaná skupina adaptérů je určena pro systémy, jejichž konfigurace není předem známa. Zmíněné adaptéry zahrnují všechny přednosti adaptérů typu EEC a navíc umožňují realizovat funkce obvyklé pro centrální řídicí jednotky motorů (obr. 4).

Jednou z jejich nejdůležitějších předností je vysoká míra bezpečnosti. Adaptér lze v případě potřeby jednoduše rozdělit na dvě části. Spodní, která zajišťuje kontakt se sběrnicemi a tvoří základnu adaptéru, a vrchní, která je vlastně montážní deskou pro upevnění spínacích prvků a jsou na ní umístěny pohyblivé přívody ke spínacím jednotkám (obr. 5). Je-li třeba spínací jednotku vyměnit, mechanicky se odpojí vrchní montážní deska adaptéru a sběrnice přitom zůstávají chráněny spodní částí adaptéru (základnou). Při testování zůstává spínací jednotka propojena a pevně uchycena na horní, oddělené části adaptéru, je však odpojena od výkonového obvodu (obr. 5).

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Neúmyslné oddělení horní desky při zatížení může být hlídáno a blokováno pomocí mikrospínače, který je dodáván jako volitelné příslušenství.

Adaptéry EMC je možné podobně jako adaptéry EEC připojit na sběrnicový systém 60 mm (sběrnice od 12 × 5 mm do 30 × 10 mm) i profilové sběrnice typu H nebo HH) a lze je doplnit o standardní příslušenství.

Typové zkoušky všech tří sérií popsaných zařízení podle požadavků normy DIN EN 60439-1 potvrdily, že stupeň bezpečnosti adaptérů výrazně překračuje hodnoty garantované výrobci spínacích zařízení.
[LENKER, H.: Special Adapters for complete motor circuits. ETZ, 2002, č. 11–12, s. 2–4.]

Další informace o zmíněných typech adaptérů zájemcům poskytnou pracovníci GHV Trading na kontaktní adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz