časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové příručky vydavatelství IN-EL, spol. s r. o.

číslo 5/2004

odborná literatura

Nové příručky vydavatelství IN-EL, spol. s r. o.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost
(třetí, aktualizované vydání)

autor: Ing. Michal Kříž
svazek: 70, základní edice ELEKTRO
cena: 199 Kč, z toho DPH 5 % = 9,48 Kč
formát A5, 223 stran, 64 obrázků,
35 tabulek, 2 přílohy
ISBN 80-86230-32-5

Elektrotechnika se stala tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec znalostmi obsáhl všechna její odvětví. Přesto však je třeba vědět, že pro ně existuje společný základ. Z něho vychází i podstata bezpečnosti.

Právě tomuto základu se autor zmíněné příručky věnuje v jejím třetím, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha je podkladem pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám i k přezkoušení jejich odborné způsobilosti. Rozlišují se zde požadavky na základní odbornou způsobilost od požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků a projektantů. Těm druhým jsou věnovány jiné příručky (svazek 63 a 65). Ovšem ani řada těchto příruček si nečiní nárok na to, obsáhnout ucelenou elektrotechnickou problematiku. Proto poznatky ohledně jednotlivých druhů a napětí elektrických zařízení budou muset zájemci čerpat z dalších publikací.

Zmiňovaná příručka je zaměřena zejména na výklad základních poznatků, které jsou důležité pro to, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, jež mohou vznikat při provozu elektrického zařízení. Nemusí přitom jít pouze o nebezpečí pro osoby, ale i např. ohrožení majetku a okolí zařízení. V příručce je i kapitola pojednávající o poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Další část vychází z jednoduchých primárních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou totiž založeny vlastní funkce elektrických zařízení i působení prostředků ochrany před nebezpečími hrozícími při práci s elektřinou.

V následující části, přepracované s ohledem na nově vydanou ČSN EN 50110, jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. V tomto ohledu je důležité provedení zařízení a také opatření, která musí být dodržována při práci na zařízení a při jeho obsluze. K tomu je nezbytné znát např. význam bezpečnostních barev, příslušných značek i zásady péče o zařízení.

Při práci na zařízeních a při jejich obsluze je nutné dodržovat určité zásady, je zapotřebí používat předepsané pomůcky a pracoviště je nutné odpovídajícím způsobem zajistit. Tomuto tématu je věnována další část knihy.

Základní znalostí pro bezpečnou činnost elektrotechnika jsou zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ačkoliv podstata ochrany zůstává mnoho desetiletí stejná, sjednocuje se její celkové pojetí tak, aby stejné zásady byly uplatňovány ve všech elektrotechnických oborech. Přestože elektrotechnici byli zvyklí pohlížet na ochranu před dotykem téměř výhradně jako na problematiku silové elektrotechniky, musí se s ní vyrovnávat i výrobci zařízení informační techniky, rovněž tak i ti, kteří je montují a instalují. Proto je tomuto tématu věnována jedna z nejobsáhlejších kapitol.

Aby elektrické zařízení při poruše některé své funkce nebylo ohroženo a rovněž neohrožovalo okolí, je nutné dbát na dodržení principu jeho provedení a připojení. Zařízení musí být chráněno před zkraty a nadproudy. Zároveň je třeba zajistit, aby při poruše byla odpojena jen jeho nezbytně nutná část. Zásady správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy obsahuje další část příručky.

V neposlední řadě je třeba zajistit ochranu elektrických i neelektrických zařízení před bleskem. Typ ochrany vychází z důležitosti objektu, ale též záleží na míře jeho ohrožení a na počtu osob v objektu. Před nepřímými účinky blesku, jimiž jsou přepětí, je třeba chránit citlivá elektronická zařízení. Problematika uvedené ochrany vystupuje stále více do popředí. Je jí věnován závěr publikace.

Třetí vydání této velmi žádané příručky je doplněno novými kapitolami (např. ochrana proudovými chrániči, bezpečnost při práci a obsluze elektrických zařízení podle ČSN EN 50110 atd.) a aktualizováno ustanoveními technických norem, které nabyly platnosti v posledním období.

Na konci jednotlivých kapitol jsou kontrolní otázky, včetně stručných odpovědí, popř. odkazů na příslušnou pasáž v textu.

Příručka obsahující požadavky na základní odbornou způsobilost elektrotechniků by měla být dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, popř. k certifikaci, ale i publikací užitečnou v každodenní elektrotechnické praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických oborů.

Požární bezpečnost elektrických instalací

autoři: Ing. Jiří Burant, Ing. Lumír Brabec
svazek 72, základní edice ELEKTRO
cena: 189 Kč, z toho DPH 5 % = 9 Kč
formát A5, 158 stran, 85 obrázků,
11 tabulek
ISBN 80-86230-33-3

První příručka z tohoto oboru v ČR poskytuje ucelený přehled o problematice požární odolnosti elektrických instalací. Jedná se o oblast, která se v ČR v poslední době velmi rychle rozvíjí, přestože praktických zkušeností z realizace takovýchto zařízení je dosud velmi málo. Tuto situaci navíc komplikuje i skutečnost, že pro zajištění požární bezpečnosti elektrických instalací dosud není vytvořena dostatečná opora v technických normách a předpisech.

Většina požadavků týkajících se požárnětechnických vlastností elektrotechnických výrobků proto vyplývá jen z ustanovení právních požárních předpisů či stavebních norem, tzv. požárního kodexu. Nelze je tudíž dohledat v elektrotechnických předpisech a normách. V tomto ohledu je významná i okolnost, že zaručení požární odolnosti výrobků a zařízení musí být prokázáno specializovanými požárními zkouškami a doloženo odpovídajícím certifikátem.

Všechny uvedené skutečnosti vedly autory k tomu, aby se pokusili oblast požární odolnosti kabelových rozvodů a souvisejících zařízení zmapovat a předložit čtenáři pomůcku usnadňující orientaci v této pro elektrotechniku poněkud odtažité problematice.

Proto je také v úvodu knihy zařazena obsáhlá kapitola týkající se požadavků právních a normativních předpisů platných v ČR. V ní je uveden podrobný přehled požadavků na požárnětechnické vlastnosti kabelových rozvodů a jejich příslušenství.

Základem příručky však jsou kapitoly věnované problematice zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů při požáru. Definují podmínky nutné pro zachování časově omezené funkce elektrických zařízení při požáru a objasňují příčiny využívání náročnějších zkušebních postupů pro tyto systémy oproti postupům zkoušení zařízení používaných v běžných podmínkách. Jelikož však jde o oblast, která v ČR dosud není zcela pokryta obecně platnými normami, je v publikaci obsažena i specifikace požadavků zařazených v obecně používané německé normě DIN 4102 část 12, včetně srovnání se zkušebními postupy platnými pro tato zařízení v ČR.

Čtenář má možnost seznámit se s podrobnými podmínkami návrhu a realizace kabelových systémů se zachováním jejich funkce při požáru, jejichž splnění zaručuje dosažení požadované funkční odolnosti. Na toto téma navazuje část věnovaná požárně odolným kabelovým kanálům a problematice přípojnicových rozvodů. Samostatný prostor je dán dalším zařízením souvisejícím s kabelovými rozvody a jejich požární bezpečností. Jedná se zejména o rozváděče, odbočné krabice a rozvodky, požární přepážky, popř. příčky a kabelové ucpávky.

Specifickou problematikou nosných systémů i všech dalších prvků elektrických rozvodů montovaných pevně do stavebních konstrukcí jsou související požárně odolné kotvicí prvky. Proto je samostatná kapitola věnována jejich vlastnostem a provedení.

V závěru knihy čtenář najde základní informace o požadavcích kladených na projektové řešení, realizaci a revizi elektrických instalací se zaručenou požární odolností.

Příručka je určena především projektantům a pracovníkům montážních firem oboru elektro. Může však být vhodnou pomůckou i pro revizní techniky elektrických zařízení, investory a studenty středních odborných škol a elektrotechnických učilišť. Stejně tak může být užitečná pro projektanty stavebních celků nebo technologického vybavení budov.