časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové odborné publikace vydavatelství IN-EL, spol. s r. o.

číslo 8-9/2004

odborná literatura

Nové odborné publikace vydavatelství IN-EL, spol. s r. o.

Hermetické akumulátory v praxi

Autoři: Ing. Jiří Marek, CSc., Luděk Stehlík
Svazek 71, základní edice ELEKTRO
Cena: 189 Kč, z toho DPH 5 % = 9 Kč
Formát A5, 140 stran, 64 obrázků, 14 tabulek

Doposud bylo hermeticky uzavřeným (plynotěsným) akumulátorům v české odborné literatuře věnováno vždy nejvýše několik stran a jejich vlastnosti byly až velmi zevšeobecňovány. Přitom je dnes možné se s nimi setkat v nejrůznějších aplikacích – od kosmické a vojenské techniky, přes lékařskou elektroniku až po drobné domácí spotřebiče, ruční akumulátorové nářadí nebo hračky. Zdrojem energie jsou v laptopech a noteboocích, ve videokamerách, v měřicích a registračních přístrojích, v zabezpečovacích zařízeních, ve speciálních svítilnách, mobilních telefonech, radiostanicích a vysílačkách.

Publikace vznikla na opakující se žádost z řad pedagogů a odborníků a jako reakce na chyby a mystifikace, s nimiž se autoři setkávají při provozování hermetických akumulátorů nebo v návodech či v „odborné“ literatuře.

Vedle přehledu a rozdělení elektrochemických zdrojů proudu jsou v knize popsány základní vlastnosti hermetických akumulátorů (NiCd, NiMH a lithiové), dále vysvětleny důležité pojmy a uvedeny odkazy na platné normy. Jsou zde popsány podmínky pro používání a zmíněna doporučení pro volbu vhodného napájecího zdroje s ohledem na uvažovaný způsob aplikace. Zvláštní pozornost je věnována nabíjení hermetických akumulátorů, volbě vhodných nabíjecích metod a nabíječů a seznámení s funkcí elektronických obvodů. Pozornost je zaměřena i na ekologické a bezpečnostní aspekty používání akumulátorových baterií. Zmíněny jsou legislativní a další závazné předpisy platné v ČR i v EU. Jsou zde uveřejněny příklady z praxe a nejzávažnější chyby vznikající při používání hermetických akumulátorů.

Snahou autorů je usnadnit uživatelům hermetických akumulátorů a konstruktérům elektrotechnických výrobků orientaci ve stále se rozšiřujícím sortimentu akumulátorů, usnadnit volbu optimálního typu napájecího zdroje, doporučit vhodné způsoby jeho nabíjení, skladování a ošetřování. Kniha by měla pomoci i při hodinách fyziky nastupující generaci, aby se nemusela učit věci, které jsou již několik let nebo i desítek let zastaralé.

Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení

Autor: Ing. Jaroslav Melen
Svazek 73, základní edice ELEKTRO
Cena: 199 Kč, z toho DPH 5 % = 9,48 Kč
Formát A5, 184 stran, 4 obrázky, 6 tabulek, 2 přílohy

Příručka by měla nejen provozovatelům elektrických zařízení sloužit k orientaci v právních otázkách problematiky bezpečného provozování těchto zařízení. Pozornost autora je zaměřena na aplikaci předpisů a technických norem majících vztah k bezpečnosti práce a rovněž na otázky spojené s odpovědností provozovatelů i těch, kteří zodpovídají za jejich údržbu a revize zmíněných zařízení.

Kniha obsahuje návody správného postupu při uzavírání smluv o dílo, vzory, jak psát zápisy o jejich předání a převzetí – to vše z pohledu bezpečnosti práce.

Nejen revizním technikům vykonávajícím revize elektrických zařízení jako živnost, spolu s jejich provozovateli, je určena podoba smluvního zajištění revizní činnosti (opět i z pohledu řešení otázek spojených s bezpečností práce). Důraz je kladen i na preventivní údržbu elektrických zařízení.

V kapitolách věnovaných uzavírání pracovněprávních vztahů k činnostem na elektrických zařízeních a projektování elektrických zařízení najdou pomoc i personalisté.

Autor se v textu nespokojuje jen s konstatováním „proč“, ale uvádí i své názory, „jak„ se s danými otázkami v praxi vypořádat tak, aby byl naplněn smysl předpisů a doporučení technických norem.

Za zvláštní pozornost stojí poslední dvě kapitoly o problematice autorovi nejbližší – dozorové činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, o problematice, kterou osobně, jako inspektor, poznal nejlépe.

Příručka představuje současné završení publikační aktivity autora, přinášející pohled na tyto otázky, formovaný jeho více než čtvrt století dlouhou činností na poli státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, ať již v postavení řadového inspektora IBP v Ústí nad Labem anebo ředitele odboru dozoru na ČÚBP v Praze.

Příručku, která je určena především provozovatelům elektrických zařízení, však nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem, projektanti a revizní technici působící v oboru elektrických zařízení.

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě
(čtvrté, doplněné vydání)

Autor: Ing. Karel Dvořáček
Svazek 18, edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA
Cena: 199 Kč, z toho DPH 5 % = 9,48 Kč
Formát B5, 188 stran, 39 obrázků, 33 tabulek, 4 přílohy

Tato velmi žádaná příručka obsahuje osvědčená témata ohledně projektování, montáže, rekonstrukcí, oprav, provozu, údržby a revizí elektrických instalací v bytové a občanské výstavbě. Doplňuje je jednak o aktuální požadavky technických norem a legislativních předpisů souvisejících s členstvím naší republiky v EU, jednak o témata, jejichž rozbor požadovali čtenáři předchozích vydání této příručky.

Je zde kladen důraz na realizaci elektrických instalací v nástavbách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích (např. bytových jader, přičemž zahrnuje nejnovější zkušenosti s aplikací nových výrobků pro koupelny).

Příručka se podrobně věnuje problematice projektování vnitřních elektrických rozvodů, včetně stanovení vhodných elektrických spotřebičů podle parametrů domácnosti, určování vnějších vlivů, a dále zásadám při jejich stanovování a uvádí vzorový Protokol o určení vnějších vlivů (s upozorněním na nejnovější požadavky související s bezpečným únikem osob z objektů).

V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou uvedeny příklady postupů pro volbu a ukládání elektrických zařízení u vybraných stavebních konstrukcí v souladu s ČSN 33 2000-5-51.

Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro zabudování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC a které v ČR dosud nejsou zavedeny a jejich absence působí problémy projektantům.

Toto čtvrté vydání je doplněno informacemi o možnostech modernizace starších elektrických rozvodů novými přístroji a o elektrických instalacích a zařízeních určených pro venkovní použití. Aktualizována je kapitola pojednávající o elektrických zařízeních plaveckých bazénů a jiných nádrží a doplněna kapitola týkající se elektrických instalací v prostorách s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem.

Příručka představuje běžné požadavky na znalosti vedoucích elektrotechniků pro elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách). Je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování, popř. k certifikaci odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o zmíněnou problematiku.

Uvedené příručky je možné objednat na předtištěném kuponu viz str. 87 (sleva 5 Kč u každé příručky), popř. prostřednictvím objednávkového formuláře on-line na www.in-el.cz (sleva 5 %).