Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Praha otestuje elektrobus s dynamickým dobíjením Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici.…

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Více aktualit

Nové normy ČSN (98)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V časopisu Elektro 12/2009 byla uvedena informace o vymezení oblasti působnosti zá­kladních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpiso­vé normy), a o rozčlenění předpisových no­rem do jednotlivých skupin a vytvoření tří­dy 33. V této souvislosti bylo konstatováno, že některé předpisové normy v oblasti do­pravy zůstaly ve třídě 34, je jich však ome­zený počet.
 
Současně byla podána informace o dvou čistých předpisových normách (nepřejíma­jících ani mezinárodní ani evropské normy) z oblasti dopravy, a to ČSN 34 1500 ed. 2 a ČSN 34 2600 ed. 2.
Tento článek informuje o dalších čistých předpisových normách z oblasti dopravy, a to ČSN 33 3505 ed. 2 ČSN 34 1530 ed. 2, kte­ré jsou v současné době vydávány.
 

Nové normy a změny norem

 
ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení – Pev­ná trakční zařízení – Základní požadav­ky na elektrické napájecí a spínací stanice (vydání březen 2010)
Tato norma vznikla jako výsledek revi­ze ČSN 33 3505:1998, která byla zastaralá a obsahovala neaktuální údaje. Nová norma s účinností od 1. února 2012 nahrazuje ČSN 33 3505 ze srpna 1998, která do uvedené­ho data platí souběžně s touto normou. Do­savadní zařízení provedená podle dříve plat­ných norem lze ponechat v provozu, vyho­vují-li požadavkům bezpečnosti osob, věcí a provozu dráhy.
 

Z hlavních změn lze uvést tyto:

 • byl změněn název normy podle členění a názvů norem používaných v evropských normách pro drážní zařízení,
 • norma byla doplněna o platné souvisící a citované normy,
 • norma byla doplněna o článek pojednáva­jící o proudových zemních ochranách,
 • norma byla doplněna o kapitolu pojedná­vající o filtračně kompenzačním zařízení v trakčních transformovnách,
 • norma byla doplněna o přílohu A pro mož­né způsoby připojování a zapojení trakč­ních transformátorů 110/27 kV.
Tato norma platí pro projektování, stav­bu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstruk­ci trakčních napájecích a spínacích stanic celostátních drah a vleček elektrizovaných trakční soustavou DC 1 kV, DC 1,5 kV, DC 3 kV a AC 25 kV/50 Hz a platí rovněž pro ucelené úpravy existujících zařízení a jejich rekonstrukce. Dále platí pro elektrická silo­vá zařízení, která nejsou určena pro trakční účely, ale jsou napájena z trakčních zařízení (např. zařízení elektrického vytápění vlako­vých souprav, napájení zabezpečovacích za­řízení z rozvodu vn, napájení měničů a trans­formačních stanic pro zabezpečovací zaříze­ní apod.).
 
Pozn.:
Tato norma neplatí pro trakční napájecí stanice metra, tramvajových a trolejbusových drah a elektrických drah zvláštního určení (důlní, průmyslové) a pro elektrická napájecí zařízení lanových a jeřábových drah, výtahů a obdobných dopravních zařízení.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Trakční napájecí stanice se používá k na­pájení elektrických drážních vozidel pro­střednictvím trolejového vedení a dále k napájení provozně důležitých zařízení zajištujících bezpečné provozování drá­hy a drážní dopravy. Uspořádání elek­trických zařízení trakční napájecí stanice je nutné navrhovat a provozovat tak, aby bylo možné toto zařízení obsluhovat, udr­žovat a kontrolovat bez nebezpečí úrazu osob nebo poškození zařízení.
 • Všechna použitá zařízení musí kromě této normy vyhovovat příslušným předpisům a předmětovým normám, které pro daná zařízení obsahují podrobnější ustanovení.
 • Trakční napájecí stanice musí být vyba­vena osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky podle rozsahu napájecí stanice a vykonávaných činností. Vybavení trakční napájecí stanice osobní­mi ochrannými pomůckami a pracovními prostředky stanoví a zajistí vlastník nebo jím pověřený správce zařízení interním opatřením.
 • Pracovní podmínky a prostředí pro zaříze­ní v trakčních napájecích a spínacích sta­nicích musí vyhovovat ustanovením ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 3220.
 • Ochrana před úrazem elektrickým prou­dem: Všechny neživé kovové části trakč­ních napájecích a spínacích stanic se musí propojit navzájem a spojit s uzemněním podle ustanovení ČSN EN 50122-1, ČSN EN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 3201, ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Na uzemňovací soustavu se připojuje též uzel sekundárních vinutí přístrojových transfor­mátorů. Uzemnění hromosvodů se řídí usta­noveními souboru norem ČSN EN 62305.
 • Osvětlení trakčních napájecích a spínacích stanic musí odpovídat ČSN EN 12464-1, ČSN 33 3220 a musí umožnit individuální osvětlení určitých částí objektu z hlediska provozní potřeby a ostrahy objektu.
 • Nouzové osvětlení musí být zapnuto au­tomaticky při ztrátě síťového napětí. U bezobslužných napájecích stanic ří­zených z řídicího stanoviště (elektrodis­pečinku) lze nouzové osvětlení ovládat ústředně.
 • Ve spínacích stanicích a v převozných trakčních napájecích stanicích se nouzo­vé osvětlení nemusí provádět a lze jej na­hradit přenosnými svítidly.
 • Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybaveny hygienickým zařízením v souladu s platnými hygienickými předpisy a v roz­sahu odpovídajícímu způsobu provozu a údržbové činnosti.
 • Bezobslužné trakční napájecí stanice musí být vybaveny elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) a sledovacími okruhy vyvedenými alespoň na řídicí stanoviště elektrodispečera.
 • Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybaveny elektrickou požární signa­lizací (EPS) vyvedenou alespoň na řídicí stanoviště elektrodispečera.
 • Před uvedením elektrického zařízení trakčních napájecích a spínacích stanic, včet­ně elektrického předtápěcího zařízení do provozu musí být provedena výchozí re­vize celého elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 ed. 2 a podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Všeobecně
 • Trakční napájecí stanice – TN-S
 • Ochrany v trakčních napájecích a spína­cích stanicích
 • Stavební provedení
 • Trakční měnírny
 • Trakční transformovny
 • Spínací stanice (SpS)
 • Napájení zabezpečovacích zařízení napě­tím AC 6 kV a AC 22 kV
 • Elektrické předtápěcí zařízení
 • Zkoušky
 • Výchozí revize

Dále obsahuje přílohu:

A (Způsoby zapojení vinutí trakčních transfor­mátorů AC 110/27 kV a jejich připojování na energetickou síť AC 110 kV).
 
ČSN 33 3505:1998/Změna Z1 Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice (vydání březen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informa­ci o souběžné platnosti ČSN 33 3505:1998 a ČSN 33 3505 ed. 2:2010.
 
ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (vydání březen 2010)
Tato norma vznikla jako výsledek revize ČSN 34 1530:1997, která byla zastaralá a ob­sahovala neaktuální údaje.
 
Nová norma s účinností od 1. března 2012 nahrazuje ČSN 34 1530 z května 1997, kte­rá do uvedeného data platí souběžně s tou­to normou.
 

Z hlavních změn je možné uvést tyto:

 • do normy byly zapracovány změny a opra­vy ČSN 34 1530:1997,
 • byly doplněny termíny a definice pro po­užívání této normy,
 • byla doplněna příloha A (Přehled součini­telů bezpečnosti pro lana a dráty trakční­ho vedení), příloha B (Přehled součinite­lů bezpečnosti pro trolejové vodiče, lana a dráty trakčního vedení) a příloha C (Ná­mrazová mapa ČR pro trakční vedení),
 • byly doplněny požadavky na TSI a upřes­něny odvolávky a požadavky na platné ČSN EN a ČSN.
Tato norma doplňuje a rozpracovává na národní úrovni zásady pro trakční vedení že­lezničních drah celostátních, regionálních a vleček pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci trakčních ve­dení drah uvedené v ČSN EN 50119 a ČSN IEC 913 a dále doplňuje ČSN 34 1500.
 
Tato norma platí pro trakční vedení tratí různých rozchodů a pro trakční soustavy DC 1,5 kV a DC 3 kV, AC 25 kV/50 Hz.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Podmínky pro odběr proudu z trolejového vedení, které vycházejí ze základního po­žadavku zajistit přenos elektrické energie prostřednictvím trolejového vedení a sbě­rače proudu na hnací vozidlo za stanove­ných provozních a klimatických podmínek. Podmínky pro odběr proudu a spoluprá­ce sběrače proudu s trolejovým vedením jsou dány ČSN EN 50317, ČSN EN 50119, ČSN EN 50367, ČSN EN 50405.
 • Dimenzování průřezů trakčního vedení se navrhuje podle energetických výpočtů a provozních podmínek stanovených vlast­níkem dráhy.
 • Ochrana před přímým dotykem živých částí trakčních vedení je řešena v ČSN EN 50122-1 a ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Vzdálenosti živých částí trakčního vedení:
  – od země min. 5,00 m,
  – od povrchu pozemních komunikací (mimo trolejový vodič) min. 6,00 m,
  – od návěstidel, stožárů osvětlení, rozhla­su apod. min. 1,50 m.
 • Přiblížení stromů, větví, kmenů a keřů k ži­vým i neživým částem trakčního vedení na vzdálenost min. 2,50 m. Tato vzdálenost musí být dodržena za všech okolností a po­větrnostních podmínek.
 • Vlastník dráhy spolu s projektantem trakč­ního vedení stanoví v projektu ochranné pásmo s ohledem na pádovou vzdálenost porostů. Způsob a rozsah úpravy porostů v ochranném pásmu musí být v souladu s platnou legislativou.
 • Ochrana před nebezpečným dotykem neži­vých částí trakčních vedení a ostatních vo­divých částí v prostoru ohrožení trakčním ve­dením se provádí u soustavy DC ukolejněním (připojením na zpětné kolejnicové vedení), u soustavy AC ukolejněním nebo zemněním.
  Pozn.:
  U DC soustav může být provedena ochrana zemněním u napájecích vedení připojením ochranného vodiče na společné uzemnění trakční napájecí stanice. Podmínky, které musí být dodrženy při ochraně před ne­bezpečným dotykem neživých částí i defi­nice prostoru ohrožení trakčním vedením (POTV), jsou uvedeny v ČSN EN 50122-1 a ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Revize kabelového vedení vychází z ČSN 33 1500 ed. 2 a ČSN 33 2000-6.ed. 2. Vý­držné napětí kabelového vedení po ulože­ní se ověřuje podle ČSN EN 60071-1.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Podmínky pro odběr proudu z trolejového vedení
 • Konstrukce trolejového vedení
 • Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kV a DC 1,5 kV
 • Technické požadavky na trakční vedení
 • Revize a zkoušky trakčního vedení
 • Výpočet základů, podpěr a vodičů trakč­ního vedení

Dále obsahuje přílohy:

A (Přehled součinitelů bezpečnosti pro lana a dráty trakčního vedení),
B (Přehled proudové zatížitelnosti pro trolejové vodiče a lana v sestavě trakčního vedení),
C (Námrazová mapa ČR pro trakční vedení).
 
ČSN 34 1530:1997/Změna Z3 Elektric­ká trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (vydání březen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1530:1997 a ČSN 34 1530 ed. 2:2009.
 
ČSN 73 7508:2002/Změna Z1 Železniční tunely (vydání březen 2010)
Tato změna nahrazuje text článku 6.3.9.1.4 ČSN 73 7508:2002 takto: „Požadavky na elektrické a/nebo mechanické oddělení trole­jového vedení v tunelech od trolejového ve­dení širé trati jsou uvedeny v ČSN 34 1530 ed. 2. Způsob a oddělení trolejového vedení stanovuje vlastník trolejového vedení“.
(pokračování)