časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (98)

|

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V časopisu Elektro 12/2009 byla uvedena informace o vymezení oblasti působnosti zá­kladních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpiso­vé normy), a o rozčlenění předpisových no­rem do jednotlivých skupin a vytvoření tří­dy 33. V této souvislosti bylo konstatováno, že některé předpisové normy v oblasti do­pravy zůstaly ve třídě 34, je jich však ome­zený počet.
 
Současně byla podána informace o dvou čistých předpisových normách (nepřejíma­jících ani mezinárodní ani evropské normy) z oblasti dopravy, a to ČSN 34 1500 ed. 2 a ČSN 34 2600 ed. 2.
Tento článek informuje o dalších čistých předpisových normách z oblasti dopravy, a to ČSN 33 3505 ed. 2 ČSN 34 1530 ed. 2, kte­ré jsou v současné době vydávány.
 

Nové normy a změny norem

 
ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení – Pev­ná trakční zařízení – Základní požadav­ky na elektrické napájecí a spínací stanice (vydání březen 2010)
Tato norma vznikla jako výsledek revi­ze ČSN 33 3505:1998, která byla zastaralá a obsahovala neaktuální údaje. Nová norma s účinností od 1. února 2012 nahrazuje ČSN 33 3505 ze srpna 1998, která do uvedené­ho data platí souběžně s touto normou. Do­savadní zařízení provedená podle dříve plat­ných norem lze ponechat v provozu, vyho­vují-li požadavkům bezpečnosti osob, věcí a provozu dráhy.
 

Z hlavních změn lze uvést tyto:

 • byl změněn název normy podle členění a názvů norem používaných v evropských normách pro drážní zařízení,
 • norma byla doplněna o platné souvisící a citované normy,
 • norma byla doplněna o článek pojednáva­jící o proudových zemních ochranách,
 • norma byla doplněna o kapitolu pojedná­vající o filtračně kompenzačním zařízení v trakčních transformovnách,
 • norma byla doplněna o přílohu A pro mož­né způsoby připojování a zapojení trakč­ních transformátorů 110/27 kV.
Tato norma platí pro projektování, stav­bu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstruk­ci trakčních napájecích a spínacích stanic celostátních drah a vleček elektrizovaných trakční soustavou DC 1 kV, DC 1,5 kV, DC 3 kV a AC 25 kV/50 Hz a platí rovněž pro ucelené úpravy existujících zařízení a jejich rekonstrukce. Dále platí pro elektrická silo­vá zařízení, která nejsou určena pro trakční účely, ale jsou napájena z trakčních zařízení (např. zařízení elektrického vytápění vlako­vých souprav, napájení zabezpečovacích za­řízení z rozvodu vn, napájení měničů a trans­formačních stanic pro zabezpečovací zaříze­ní apod.).
 
Pozn.:
Tato norma neplatí pro trakční napájecí stanice metra, tramvajových a trolejbusových drah a elektrických drah zvláštního určení (důlní, průmyslové) a pro elektrická napájecí zařízení lanových a jeřábových drah, výtahů a obdobných dopravních zařízení.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Trakční napájecí stanice se používá k na­pájení elektrických drážních vozidel pro­střednictvím trolejového vedení a dále k napájení provozně důležitých zařízení zajištujících bezpečné provozování drá­hy a drážní dopravy. Uspořádání elek­trických zařízení trakční napájecí stanice je nutné navrhovat a provozovat tak, aby bylo možné toto zařízení obsluhovat, udr­žovat a kontrolovat bez nebezpečí úrazu osob nebo poškození zařízení.
 • Všechna použitá zařízení musí kromě této normy vyhovovat příslušným předpisům a předmětovým normám, které pro daná zařízení obsahují podrobnější ustanovení.
 • Trakční napájecí stanice musí být vyba­vena osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky podle rozsahu napájecí stanice a vykonávaných činností. Vybavení trakční napájecí stanice osobní­mi ochrannými pomůckami a pracovními prostředky stanoví a zajistí vlastník nebo jím pověřený správce zařízení interním opatřením.
 • Pracovní podmínky a prostředí pro zaříze­ní v trakčních napájecích a spínacích sta­nicích musí vyhovovat ustanovením ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 3220.
 • Ochrana před úrazem elektrickým prou­dem: Všechny neživé kovové části trakč­ních napájecích a spínacích stanic se musí propojit navzájem a spojit s uzemněním podle ustanovení ČSN EN 50122-1, ČSN EN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 3201, ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Na uzemňovací soustavu se připojuje též uzel sekundárních vinutí přístrojových transfor­mátorů. Uzemnění hromosvodů se řídí usta­noveními souboru norem ČSN EN 62305.
 • Osvětlení trakčních napájecích a spínacích stanic musí odpovídat ČSN EN 12464-1, ČSN 33 3220 a musí umožnit individuální osvětlení určitých částí objektu z hlediska provozní potřeby a ostrahy objektu.
 • Nouzové osvětlení musí být zapnuto au­tomaticky při ztrátě síťového napětí. U bezobslužných napájecích stanic ří­zených z řídicího stanoviště (elektrodis­pečinku) lze nouzové osvětlení ovládat ústředně.
 • Ve spínacích stanicích a v převozných trakčních napájecích stanicích se nouzo­vé osvětlení nemusí provádět a lze jej na­hradit přenosnými svítidly.
 • Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybaveny hygienickým zařízením v souladu s platnými hygienickými předpisy a v roz­sahu odpovídajícímu způsobu provozu a údržbové činnosti.
 • Bezobslužné trakční napájecí stanice musí být vybaveny elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) a sledovacími okruhy vyvedenými alespoň na řídicí stanoviště elektrodispečera.
 • Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybaveny elektrickou požární signa­lizací (EPS) vyvedenou alespoň na řídicí stanoviště elektrodispečera.
 • Před uvedením elektrického zařízení trakčních napájecích a spínacích stanic, včet­ně elektrického předtápěcího zařízení do provozu musí být provedena výchozí re­vize celého elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 ed. 2 a podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Všeobecně
 • Trakční napájecí stanice – TN-S
 • Ochrany v trakčních napájecích a spína­cích stanicích
 • Stavební provedení
 • Trakční měnírny
 • Trakční transformovny
 • Spínací stanice (SpS)
 • Napájení zabezpečovacích zařízení napě­tím AC 6 kV a AC 22 kV
 • Elektrické předtápěcí zařízení
 • Zkoušky
 • Výchozí revize

Dále obsahuje přílohu:

A (Způsoby zapojení vinutí trakčních transfor­mátorů AC 110/27 kV a jejich připojování na energetickou síť AC 110 kV).
 
ČSN 33 3505:1998/Změna Z1 Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice (vydání březen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informa­ci o souběžné platnosti ČSN 33 3505:1998 a ČSN 33 3505 ed. 2:2010.
 
ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (vydání březen 2010)
Tato norma vznikla jako výsledek revize ČSN 34 1530:1997, která byla zastaralá a ob­sahovala neaktuální údaje.
 
Nová norma s účinností od 1. března 2012 nahrazuje ČSN 34 1530 z května 1997, kte­rá do uvedeného data platí souběžně s tou­to normou.
 

Z hlavních změn je možné uvést tyto:

 • do normy byly zapracovány změny a opra­vy ČSN 34 1530:1997,
 • byly doplněny termíny a definice pro po­užívání této normy,
 • byla doplněna příloha A (Přehled součini­telů bezpečnosti pro lana a dráty trakční­ho vedení), příloha B (Přehled součinite­lů bezpečnosti pro trolejové vodiče, lana a dráty trakčního vedení) a příloha C (Ná­mrazová mapa ČR pro trakční vedení),
 • byly doplněny požadavky na TSI a upřes­něny odvolávky a požadavky na platné ČSN EN a ČSN.
Tato norma doplňuje a rozpracovává na národní úrovni zásady pro trakční vedení že­lezničních drah celostátních, regionálních a vleček pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci trakčních ve­dení drah uvedené v ČSN EN 50119 a ČSN IEC 913 a dále doplňuje ČSN 34 1500.
 
Tato norma platí pro trakční vedení tratí různých rozchodů a pro trakční soustavy DC 1,5 kV a DC 3 kV, AC 25 kV/50 Hz.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Podmínky pro odběr proudu z trolejového vedení, které vycházejí ze základního po­žadavku zajistit přenos elektrické energie prostřednictvím trolejového vedení a sbě­rače proudu na hnací vozidlo za stanove­ných provozních a klimatických podmínek. Podmínky pro odběr proudu a spoluprá­ce sběrače proudu s trolejovým vedením jsou dány ČSN EN 50317, ČSN EN 50119, ČSN EN 50367, ČSN EN 50405.
 • Dimenzování průřezů trakčního vedení se navrhuje podle energetických výpočtů a provozních podmínek stanovených vlast­níkem dráhy.
 • Ochrana před přímým dotykem živých částí trakčních vedení je řešena v ČSN EN 50122-1 a ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Vzdálenosti živých částí trakčního vedení:
  – od země min. 5,00 m,
  – od povrchu pozemních komunikací (mimo trolejový vodič) min. 6,00 m,
  – od návěstidel, stožárů osvětlení, rozhla­su apod. min. 1,50 m.
 • Přiblížení stromů, větví, kmenů a keřů k ži­vým i neživým částem trakčního vedení na vzdálenost min. 2,50 m. Tato vzdálenost musí být dodržena za všech okolností a po­větrnostních podmínek.
 • Vlastník dráhy spolu s projektantem trakč­ního vedení stanoví v projektu ochranné pásmo s ohledem na pádovou vzdálenost porostů. Způsob a rozsah úpravy porostů v ochranném pásmu musí být v souladu s platnou legislativou.
 • Ochrana před nebezpečným dotykem neži­vých částí trakčních vedení a ostatních vo­divých částí v prostoru ohrožení trakčním ve­dením se provádí u soustavy DC ukolejněním (připojením na zpětné kolejnicové vedení), u soustavy AC ukolejněním nebo zemněním.
  Pozn.:
  U DC soustav může být provedena ochrana zemněním u napájecích vedení připojením ochranného vodiče na společné uzemnění trakční napájecí stanice. Podmínky, které musí být dodrženy při ochraně před ne­bezpečným dotykem neživých částí i defi­nice prostoru ohrožení trakčním vedením (POTV), jsou uvedeny v ČSN EN 50122-1 a ČSN 34 1500 ed. 2.
 • Revize kabelového vedení vychází z ČSN 33 1500 ed. 2 a ČSN 33 2000-6.ed. 2. Vý­držné napětí kabelového vedení po ulože­ní se ověřuje podle ČSN EN 60071-1.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Podmínky pro odběr proudu z trolejového vedení
 • Konstrukce trolejového vedení
 • Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kV a DC 1,5 kV
 • Technické požadavky na trakční vedení
 • Revize a zkoušky trakčního vedení
 • Výpočet základů, podpěr a vodičů trakč­ního vedení

Dále obsahuje přílohy:

A (Přehled součinitelů bezpečnosti pro lana a dráty trakčního vedení),
B (Přehled proudové zatížitelnosti pro trolejové vodiče a lana v sestavě trakčního vedení),
C (Námrazová mapa ČR pro trakční vedení).
 
ČSN 34 1530:1997/Změna Z3 Elektric­ká trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (vydání březen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1530:1997 a ČSN 34 1530 ed. 2:2009.
 
ČSN 73 7508:2002/Změna Z1 Železniční tunely (vydání březen 2010)
Tato změna nahrazuje text článku 6.3.9.1.4 ČSN 73 7508:2002 takto: „Požadavky na elektrické a/nebo mechanické oddělení trole­jového vedení v tunelech od trolejového ve­dení širé trati jsou uvedeny v ČSN 34 1530 ed. 2. Způsob a oddělení trolejového vedení stanovuje vlastník trolejového vedení“.
(pokračování)