časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (92)

Ing. Vincent Csirik, ÚNM
 

Úvod

V seznamu českých technických norem (ČSN) je velké množství zastaralých předpi­sových norem (čistých ČSN nezavádějících IEC, EN, HD apod.). Tyto normy obsahují odkazy na již neexistující ČSN a na ON (obo­rové normy), které byly zrušeny v roce 1994.
 
Český normalizační institut*) (ČNI) pravi­delně předkládal (ve věstníku ÚNMZ) podle § 6 zákona č. 22/1997 Sb., k projednání se­znam ČSN, které byly navrženy ke zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuál­nost nebo z jiných důvodů.
 
Každý, kdo měl odůvodněné námitky proti zrušení ČSN, mohl tyto námitky uplatnit do šesti týdnů od zveřejnění této informace na adrese sídla ČNI. Příslušné TNK pravidelně projednávaly na svých zasedáních seznam ČSN, které byly navrženy ke zrušení.
 
V roce 2002 byl vypracován rozborový úkol: Současný stav a výhled elektrotechnic­kých předpisů – Rozbor a charakteristika sou­časného stavu elektrotechnických předpisů ČSN a posouzení jejich harmonizace s EN/HD, IEC, včetně navržení postupu, programu a struktu­ry. Součástí rozborového úkolu byla i tabulka, která obsahuje (pro čisté ČSN) údaje potřeb­né pro revizi, prověrku a rušení těchto norem.
 
ČNI ve věstníku ÚNMZ č. 5/2007 a č. 6/2007 uveřejnil seznam původních (čistých) ČSN (ČSN nepřejímajících mezinárodní ani evropské normy), jež byly navrženy ke zru­šení. Na základě námitek, které ČNI obdržel proti zrušení uvedených norem, a po projed­nání v TNK 22 (Elektrotechnické předpisy) a TNK 126 (Elektrotechnika v dopravě) bylo rozhodnuto, které normy v uvedené oblas­ti budou ponechány v platnosti, které normy budou revidovány apod.
 
Normy, které v oblasti pravidel pro elek­trotechniku byly navrženy k revizi a byly za­řazeny do plánu technické normalizace (PTN) 2008, jsou tyto (pozn.: názvy jsou podle pů­vodní ČSN – před revizí):
 • ČSN 33 1310:1989 Elektrotechnické před­pisy – Bezpečnostní předpisy pro elektric­ká zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace,
 • ČSN 33 1600:1994 Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání (pozn.: jde o revize ČSN 33 1600:1994 a ČSN 33 1610:2005 Revize a kontroly elektric­kých spotřebičů během jejich používání – výsledkem revize bude jedna norma),
 • ČSN 33 2130:1983 Elektrotechnické před­pisy – Vnitřní elektrické rozvody,
 • ČSN 33 2410:1992 Elektrotechnické před­pisy – Elektrická zařízení v kinech,
 • ČSN 33 2420:1986 Elektrotechnické před­pisy – Elektrická zařízení v divadlech a ji­ných objektech pro kulturní účely,
 • ČSN 34 0350:1964 Elektrotechnické před­pisy ČSN – Předpisy pro pohyblivé přívo­dy a pro šňůrová vedení.
Pozn.:
Názvy u nových (revidovaných) norem se upravují podle současně platných pravidel a po projednání v rámci připomínkového řízení.
 
Revize uvedených norem byla zahájena v roce 2008, avšak musela být zastavena do doby dokončení Notifikace v Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Výsledkem notifikace, která byla koncem roku 2008 dokončena, bylo, že není třeba vypracovat evropské normy a že je možné dokončit revizi uvedených norem v podobě čisté národní nor­my. S dokončením jednotlivých úkolů se počítá v květnu až červenci 2009 (z toho plyne i před­pokládané vydání, tj. 2. pololetí 2009).
 
Předmětem tohoto příspěvku je infor­mace o revidované ČSN 33 2130, která bude mít označení ČSN 33 2130 ed. 2.
 
Pozn.:
Informace o dalších revidovaných nor­mách budou postupně uvedeny v následují­cích číslech časopisu Elektro.
 

Nová ČSN a změna ČSN

 
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace níz­kého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (vydání – srpen 2009)
Tato norma vznikla jako výsledek revize ČSN 33 2130:1984, která byla zastaralá a ob­sahovala neaktuální údaje.
Nová norma s účinností od 1. srpna 2011 nahrazuje ČSN 33 2130 z října 1984, jež do uvedeného data platí souběžně s touto nor­mou. Projekty rozpracované před nabytím účinnosti této normy se mohou dokončit podle dříve platných norem.
Kromě redakčních vylepšení, byly opro­ti předešlému vydání provedeny tyto hlav­ní změny:
 • byly doplněny podrobné požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydle­ní a v budovách občanské výstavby v ná­vaznosti na soubor norem ČSN 33 2000,
 • pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapo­jeného vidlicí do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně byla zavedena použití proudového chrániče se jmenovi­tým vybavovacím proudem 30 mA v pří­padech, kdy tuto elektroinstalaci používá laická veřejnost, a u zásuvkových obvodů se jmenovitým proudem nad 32 A se dopo­ručuje použití proudového chrániče se jme­novitým vybavovacím proudem 100 mA,
 • do nové normy byly zapracovány všech­ny dosud vydané změny k původní ČSN 33 2130:1984 (a 04/88; 2 05/94; 3 03/95),
 • byla provedena aktualizace kapitoly Do­datek (nyní: Informace o citovaných nor­mativních dokumentech),
 • byla doplněna kapitola Definice, značky a zkratky,
 • byly doplněny požadavky na umývací pro­stor (pozn.: tyto požadavky byly původně uvedeny v ČSN 33 2000-7-701:1997),
 • byly doplněny požadavky na zásuvkové obvody ve školách (v učebnách).
Tato norma platí pro navrhování, vykoná­vání a rekonstrukce vnitřních silových a sdě­lovacích elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s obdobným provozem, např. administrativ­ního charakteru. Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat dalším souvisejícím normám a předpisům, a to zejména ze souboru ČSN 33 2000 a ČSN 34 2300. V těchto objektech se předpokládá, že základní obsluhu vykoná­vají osoby bez elektrotechnické kvalifikace.
 

Vlastní norma je rozdělena do následují­cích kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice, značky a zkratky
 • Základní ustanovení
 • Silové rozvody
 • Rozvody elektronických komunikací
 • Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby
 • Rozvody elektronických komunikací v bu­dovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby

Norma obsahuje tyto přílohy:

A – podklady pro stanovení výpočtového zatí­žení, výpočtového proudu a úbytku napětí,
B – informativní hodnoty soudobosti pro sku­pinu bytů,
C – počet a minimální průřezy vodičů hlavní­ho domovního vedení v bytových domech s byty stupně elektrizace A a B,
D – minimální průřezy vodičů odboček od hlavního domovního vedení k elektroměrům bytů stupně elektrizace A a B,
E – vzorce pro výpočet úbytku napětí.
 
ČSN 33 2130:1983/Změnat Z4 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody (srpen – 2009)
Tato změna obsahuje pouze informa­ci o souběžné platnosti ČSN 33 2130:1983 a ČSN 33 2130 ed. 2:2009.
(pokračování)
 

*) Rozhodnutím č. 50/2008 ministra průmyslu a obchodu z 18. 3. 2008 byl ke dni 31. 12. 2008 Český normalizační institut zrušen. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly převedeny činnosti tvorby a vydávání ČSN na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).